EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0009

2014/9/EL: Komisjoni otsus, 18. detsember 2013 , millega muudetakse otsuseid 2010/2/EL ja 2011/278/EL seoses selliste sektorite ja allsektoritega, mille puhul kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ohtu peetakse märkimisväärseks (teatavaks tehtud numbri C(2013) 9186 all) EMPs kohaldatav tekst

OJ L 9, 14.1.2014, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; mõjud tunnistatud kehtetuks 32019R0331

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/9(1)/oj

14.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 9/9


KOMISJONI OTSUS,

18. detsember 2013,

millega muudetakse otsuseid 2010/2/EL ja 2011/278/EL seoses selliste sektorite ja allsektoritega, mille puhul kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ohtu peetakse märkimisväärseks

(teatavaks tehtud numbri C(2013) 9186 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2014/9/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ, (1) eriti selle artikli 10a lõikeid 1 ja 13,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsusega 2010/2/EL (2) määratakse vastavalt direktiivile 2003/87/EÜ kindlaks selliste sektorite ja allsektorite loetelu, mille puhul kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ohtu peetakse märkimisväärseks.

(2)

Komisjoni otsusega 2011/278/EL (3) määratakse kindlaks kogu liitu hõlmavad üleminekueeskirjad direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a kohaste tasuta saastekvootide ühtlustatud eraldamiseks.

(3)

Igal aastal võib sektorite ja allsektorite loetellu lisada sektori või allsektori, mille puhul kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ohtu peetakse märkimisväärseks, kui analüüsivas aruandes on näidatud, et muutuse järel, millel on oluline mõju nimetatud sektori või allsektori tegevusaladele, täidab see sektor või allsektor direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a lõigetes 14–17 sätestatud kriteeriumid.

(4)

Mõnda sektorit, mille puhul on otsuses 2010/2/EL leitud, et kasvuhoonegaaside heite ülekandumise oht ei ole NACE 4. tasandil märkimisväärne, vaadeldi osadena, ning hinnati allsektoreid, mille teatavad iseloomulikud omadused tingisid nende puhul oluliselt teistsuguse mõju kui sektori muude osade puhul.

(5)

Kõnealune hindamine näitas, et allsektorid „Kuivatatud kartulid pulbrina, jahuna, helvestena, graanulitena ja teradena”, „Toiduks valmistatud või konserveeritud kartulid külmutatult (sealhulgas täielikult või osaliselt õlis keedetud ja seejärel külmutatud) (välja arvatud äädikaga või äädikhappega töödeldud)” ning „Vadak ja töödeldud vadak pulbrina, graanulitena või muus tahkes vormis, kontsentreeritud või kontsentreerimata, lisatud magusainet sisaldav või mittesisaldav” on iseloomulike omaduste põhjal muudest allsektoritest selgelt eristatavad ning et nad täidavad direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a lõikes 15 sätestatud kvantitatiivsed kriteeriumid. Seepärast tuleks kõnealused allsektorid lisada selliste sektorite ja allsektorite loetellu, mille puhul kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ohtu peetakse märkimisväärseks.

(6)

Kõnealune hindamine näitas samuti, et allsektor „Vabasepistatud raudosad ülekandevõllide, nukkvõllide, väntvõllide ja väntade jaoks” on iseloomulike omaduste põhjal muudest allsektoritest selgelt eristatav ning et see täidab direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a lõike 16 punktis b sätestatud kvantitatiivsed kriteeriumid. Seepärast tuleks kõnealune allsektor lisada selliste sektorite ja allsektorite loetellu, mille puhul kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ohtu peetakse märkimisväärseks.

(7)

Sektoreid „Kipsitootmine” ja „Kipsist ehitustoodete tootmine” (NACE koodid vastavalt 2653 ja 2662) on 2012. aastal uuesti hinnatud. Kvalitatiivne hindamine näitas, et turgu iseloomustavad suurenev kaubavahetus, eelkõige üha hoogustuv importimine riikidest, kus tootmine on odavam, tugevnenud rahvusvaheline konkurentsisurve ning asjaolu, et vaatlusaluste aastate kasumimarginaalid olid tagasihoidlikud, mis vähendab käitiste suutlikkust teha investeeringuid ja vähendada heitkoguseid. Nimetatud tegurite koosmõju põhjal tuleks kõnealuste sektorite puhul pidada kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ohtu märkimisväärseks ja need tuleks lisada selliste sektorite ja allsektorite loetellu, mille puhul kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ohtu peetakse märkimisväärseks.

(8)

Seepärast tuleks otsuseid 2010/2/EL ja 2011/278/EL vastavalt muuta.

(9)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas kliimamuutuste komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2010/2/EL muudatused

Otsuse 2010/2/EL lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse I lisale.

Artikkel 2

Otsuse 2011/278/EL muudatused

Otsuse 2011/278/EL I lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse II lisale.

Artikkel 3

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 18. detsember 2013

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Connie HEDEGAARD


(1)  ELT L 275, 25.10.2003, lk 32.

(2)  ELT L 1, 5.1.2010, lk 10.

(3)  ELT L 130, 17.5.2011, lk 1.


I LISA

Otsuse 2010/2/EL lisa muudetakse järgmiselt.

1.

Punkti 2 muudetakse järgmiselt:

a)

kande 15331427 ette lisatakse kanded:

PRODCOMi kood

Kirjeldus

„15311230

Kuivatatud kartulid pulbrina, jahuna, helvestena, graanulitena ja teradena

15311250

Toiduks valmistatud või konserveeritud kartulid külmutatult (sealhulgas täielikult või osaliselt õlis keedetud ja seejärel külmutatud); (välja arvatud äädikaga või äädikhappega töödeldud)”

b)

Kande 155154 järele lisatakse kanne:

PRODCOMi kood

Kirjeldus

„15515533

Vadak ja töödeldud vadak pulbrina, graanulitena või muus tahkes vormis, kontsentreeritud või kontsentreerimata, lisatud magusainet sisaldav või mittesisaldav”

c)

Kande 26821620 järele lisatakse kanne:

PRODCOMi kood

Kirjeldus

„28401133

Vabasepistatud raudosad ülekandevõllide, nukkvõllide, väntvõllide ja väntade jaoks”

2.

Punktis 3 lisatakse kande 2640 järele kanded:

PRODCOMi kood

Kirjeldus

„2653

Kipsitootmine

2662

Kipsist ehitustoodete tootmine”


II LISA

Otsuse 2011/278/EL I lisas asendatakse tootepõhistele võrdlusalustele „Kips”, „Kuivatatud teisene kips” ja „Kipsplaat” vastav kanne järgmisega:

Tootepõhine võrdlusalus

Asjaomaste toodete määratlused

Asjaomaste protsesside (süsteemi piires) ja heite määratlused

Kasvuhoonegaaside heite ülekandumise oht aastatel 2013 ja 2014, nagu on sätestatud komisjoni otsuses 2010/2/EL

Võrdlusaluse väärtus

(saastekvooti tonni kohta)

„Kips

Kips, mis sisaldab põletatud kipsi või kaltsiumsulfaati (sealhulgas ehituses kasutamiseks, kootud kangaste apreteerimiseks, paberi pinna töötlemiseks, stomatoloogias ja maaparanduses kasutamiseks), põletatud kipsi tonnides. Survekipsi puhul kõnealust tootepõhist võrdlusalust ei kasutata.

Kõik protsessid, mis on otseselt või kaudselt seotud järgmiste protsessiüksustega: jahvatamine, kuumkuivatamine ja kaltsineerimine

Jah

0,048”

„Kuivatatud teisene kips

Kuivatatud teisene kips (kips, mis on toodetud jõujaamades tekkivast kõrvalsaadusest, ehitusmaterjalide või lammutusjäätmetest), väljendatud toote tonnides.

Kõik protsessid, mis on otseselt või kaudselt seotud teisese kipsi kuivatamisega.

Jah

0,017”

„Kipsplaat

Kipsist plaadid, paneelid jm tooted, mille välispind on/ei ole paberiga või papiga tugevdatud, välja arvatud paagutatud kipsist ja viimistlustooted (põletatud kipsi tonnides). Seda tootepõhist võrdlusalust ei kasutata suure tihedusega kiudkipsplaatide puhul.

Kõik protsessid, mis on otseselt või kaudselt seotud järgmiste protsessiüksustega: jahvatamine, kuumkuivatamine ja kaltsineerimine. Kaudne heide määratakse üksnes kuivatusastme soojuspumpade tarbitava elektrienergia põhjal.

Jah

0,131”


Top