EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0005(01)

2014/434/EL: Euroopa Keskpanga otsus, 31. jaanuar 2014 , tiheda koostöö kohta pädevate asutustega osalevates liikmesriikides, mille rahaühik ei ole euro (EKP/2014/5)

OJ L 198, 5.7.2014, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/434/oj

5.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 198/7


EUROOPA KESKPANGA OTSUS,

31. jaanuar 2014,

tiheda koostöö kohta pädevate asutustega osalevates liikmesriikides, mille rahaühik ei ole euro

(EKP/2014/5)

(2014/434/EL)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määrust (EL) nr 1024/2013, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga, (1) ning eelkõige selle artiklit 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

Liikmesriigid, mille rahaühik ei ole euro, võivad soovida osaleda ühtses järelevalvemehhanismis (Single Supervisory Mechanism, SSM). Sel eesmärgil võivad nad taotleda Euroopa Keskpangalt (EKP) tiheda koostöö alustamist määruse (EL) nr 1024/2013 artiklites 4 ja 5 osutatud ülesannete täitmisel seoses kõikide selles liikmesriigis asuvate krediidiasutustega.

(2)

Tihedat koostööd alustatakse EKP otsusega, kui on täidetud määruse (EL) nr 1024/2013 artiklis 7 sätestatud tingimused.

(3)

On vaja määrata kindlaks menetluslikud aspektid, mis on seotud a) liikmesriikide, mille rahaühik ei ole euro, (edaspidi „euroalavälised liikmesriigid”) taotlusega alustada tihedat koostööd, b) nende taotluste hindamisega EKP poolt ning c) EKP otsusega alustada tihedat koostööd konkreetse liikmesriigiga.

(4)

Määruses (EL) nr 1024/2013 on samuti sätestatud juhud, mil EKP võib tiheda koostöö peatada või lõpetada. On vaja määrata kindlaks menetluslikud aspektid, mis on seotud tiheda koostöö võimaliku peatamise või lõpetamisega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

1. JAOTIS

TIHEDA KOOSTÖÖ ALUSTAMISE MENETLUS

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „vähem oluline järelevalve alla kuuluv üksus”— järelevalve alla kuuluv üksus, mis a) asub euroalavälises liikmesriigis, mis on osalev liikmesriik vastavalt määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 2 lõikele 1, ja b) ei oma olulise järelevalve alla kuuluva üksuse staatust vastavalt määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 6 lõike 4 või artikli 6 lõike 5 punkti b alusel tehtud EKP otsusele;

2)   „riiklik pädev asutus”— riiklik pädev asutus vastavalt määratlusele määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 2 punktis 2;

3)   „riiklik määratud asutus”— riiklik määratud asutus vastavalt määratlusele määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 2 punktis 7;

4)   „mitteosalev liikmesriik”— liikmesriik, mis ei ole osalev liikmesriik vastavalt määratlusele määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 2 punktis 1;

5)   „taotlev liikmesriik”— mitteosalev liikmesriik, mis on teatanud EKP-le vastavalt käesoleva otsuse artiklile 2 oma soovist alustada tihedat koostööd vastavalt määruse (EL) nr 1024/2013 artiklile 7;

6)   „oluline järelevalve alla kuuluv üksus”— järelevalve alla kuuluv üksus, mis a) asub euroalavälises liikmesriigis, mis on osalev liikmesriik, ning b) omab olulise järelevalve alla kuuluva üksuse staatust vastavalt määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 6 lõike 4 või artikli 6 lõike 5 punkti b alusel tehtud EKP otsusele;

7)   „järelevalve alla kuuluv üksus”— krediidiasutus, finantsvaldusettevõte või segafinantsvaldusettevõte, mis vastab määratlustele määruses (EL) nr 1024/2013 ja asub taotlevas liikmesriigis; samuti taotlevas liikmesriigis asuv mitteosaleva liikmesriigi krediidiasutuse filiaal.

Artikkel 2

Tiheda koostöö alustamise taotlus

1.   Mitteosalev liikmesriik, mis soovib osaleda ühtses järelevalvemehhanismis, esitab EKP-le tiheda koostöö alustamise taotluse, kasutades I lisas olevat vormi.

2.   Taotlus tuleb esitada vähemalt viis kuud enne kuupäeva, alates millest mitteosalev liikmesriik kavatseb ühtses järelevalvemehhanismis osaleda.

Artikkel 3

Tiheda koostöö alustamise taotluse sisu

1.   Tiheda koostöö alustamise taotluses peavad sisalduma:

a)

taotleva liikmesriigi kohustus tagada, et tema riiklik pädev asutus ja riiklik määratud asutus järgivad kõiki pärast tiheda koostöö alustamise kuupäeva esitatavaid EKP juhiseid, suuniseid või nõudeid;

b)

taotleva liikmesriigi kohustus esitada asjaomases liikmesriigis asuvate järelevalve alla kuuluvate üksuste kohta kogu teave, mida EKP võib nõuda kõnealuste järelevalve alla kuuluvate üksuste põhjalikuks hindamiseks. Taotlev liikmesriik tagab, et vastavalt määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 7 lõike 2 punktile b selles liikmesriigis asuvate krediidiasutuste olulisuse hindamiseks ja põhjaliku hindamise läbiviimiseks vajalik teave on võimalik esitada EKP-le niipea, kui taotlus tiheda koostöö alustamiseks on EKP-le edastatud;

c)

kinnitus, et EKP-le esitatakse tema ettevalmistustöö lõpetamiseks kogu EKP poolt nõutav teave.

2.   Tiheda koostöö alustamise taotlusele tuleb lisada:

a)

taotleva liikmesriigi kinnitus kohustuse kohta kehtestada asjakohased riigisisesed õigusaktid, mis tagavad, et EKP poolt määruse (EL) nr 1024/2013 alusel vastu võetud õigusaktid on taotlevas liikmesriigis siduvad ja täitmisele pööratavad ning et tema riiklik pädev asutus ja riiklik määratud asutus on kohustatud võtma järelevalve alla kuuluvate üksuste suhtes kõiki meetmeid, mida EKP nõuab vastavalt määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 7 lõikele 4;

b)

eespool osutatud riigisiseste õigusaktide eelnõud ja nende tõlge inglise keelde ning taotlus EKP arvamuse saamiseks nende eelnõude kohta;

c)

kinnitus kohustuse kohta teatada EKP-le viivitamatult asjaomaste riigisiseste õigusaktide jõustumisest ning kinnitus kohustuse kohta esitada kinnitus vastavalt määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 7 lõike 2 punktile c, kasutades käesoleva otsuse II lisas olevat vormi. Esitatavas kinnituses peab sisalduma EKPd rahuldav õigusarvamus, mis kinnitab, et EKP poolt määruse (EL) nr 1024/2013 alusel vastu võetud õigusaktid on taotlevas liikmesriigis siduvad ja täitmisele pööratavad ning et vastavad riigisisesed õigusaktid kohustavad riiklikku pädevat asutust ja riiklikku määratud asutust järgima võimalike EKP poolt määratavate tähtaegade jooksul EKP konkreetseid juhiseid, suuniseid, nõudeid ja meetmeid oluliste järelevalve alla kuuluvate üksuste suhtes ning samuti EKP üldisi juhiseid, suuniseid, nõudeid ja meetmeid vähem oluliste järelevalve alla kuuluvate üksuste suhtes.

3.   Taotlev liikmesriik esitab EKP-le kõik dokumendid, mida EKP peab kohaseks tema taotluse hindamiseks. Samuti tagab taotlev liikmesriik, et EKP-le on esitatud kogu teave, mida EKP peab kohaseks krediidiasutuse olulisuse hindamiseks ning määruses (EL) nr 1024/2013 nõutud põhjaliku hindamise läbiviimiseks.

Artikkel 4

Tiheda koostöö alustamise taotluse hindamine EKP poolt

1.   EKP kinnitab kirjalikult, et on kätte saanud liikmesriigi taotluse alustada tihedat koostööd.

2.   EKP võib nõuda tema poolt vajalikuks peetavat lisateavet liikmesriigi taotluse hindamiseks, sealhulgas teavet krediidiasutuste olulisuse hindamiseks ning põhjaliku hindamise läbiviimiseks.

Kui taotlev liikmesriik on juba läbi viinud tema jurisdiktsioonis asuvate krediidiasutuste põhjaliku hindamise, esitab ta üksikasjaliku teabe selle tulemuste kohta. EKP võib otsustada, et edasine hindamine ei ole vajalik, kui a) riigisisese asutuse hindamise kvaliteet ja metoodika vastavad EKP standarditele ning b) EKP leiab, et riigisisese asutuse hinnang on endiselt ajakohane ning taotlevas liikmesriigis asuvate krediidiasutuste olukorras ei ole toimunud olulisi muutusi, mis nõuaksid täiendavat hindamist.

3.   Asjakohaste riigisiseste õigusaktide hindamisel võtab EKP arvesse ka nende õigusaktide kohaldamist praktikas.

4.   Kolme kuu jooksul pärast seda, kui EKP on saanud artikli 3 lõike 2 punktis c osundatud kinnituse või EKP poolt lõike 2 alusel nõutud lisateabe, teatab EKP taotlevale liikmesriigile oma esialgse hinnangu. Taotlev liikmesriik võib esitada oma seisukoha 20 päeva jooksul esialgse hinnangu saamisest. Selline kirjavahetus EKP ja taotleva liikmesriigi vahel on konfidentsiaalne.

Artikkel 5

Tiheda koostöö alustamise otsus

1.   Kui EKP leiab taotleva liikmesriigi esitatud taotluse alusel, et liikmesriik täidab määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 7 lõike 2 punktides a–c sätestatud tiheda koostöö alustamise kriteeriumid, ning kui põhjalik hindamine on lõpetatud ja on esitatud kinnitus vastavalt käesoleva otsuse II lisale, võtab EKP määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 7 lõike 2 alusel vastu taotlevale liikmesriigile adresseeritud tiheda koostöö alustamise otsuse.

2.   Lõikes 1 nimetatud otsuses esitatakse järelevalveülesannete EKP-le üleandmise üksikasjad ja tiheda koostöö alguskuupäev, mis võib olla tingimuslik ja sõltuda taotleva liikmesriigi edukusest põhjaliku hindamise tulemustega seoses nõutavate meetmete rakendamisel.

3.   Kui EKP leiab taotleva liikmesriigi esitatud teabe alusel, et liikmesriik ei täida määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 7 lõikes 2 sätestatud kriteeriume, või kui EKP ei saa teavet, mis on vajalik tema hindamise läbiviimiseks, ühe aasta jooksul liikmesriigi taotluse esitamisest, võib EKP võtta vastu taotlevale liikmesriigile adresseeritud otsuse, millega jäetakse tiheda koostöö alustamise taotlus rahuldamata.

4.   Lõigetes 1 ja 3 nimetatud otsustes tuuakse ära nende aluseks olevad põhjused.

5.   Vastavalt määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 7 lõikele 3 avaldatakse tiheda koostöö alustamise otsus Euroopa Liidu Teatajas ning seda kohaldatakse alates 14. päevast pärast avaldamist.

2. JAOTIS

TIHEDA KOOSTÖÖ PEATAMINE VÕI LÕPETAMINE

Artikkel 6

Peatamine või lõpetamine

1.   Kui EKP otsustab peatada tiheda koostöö määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 7 lõike 5 või 7 alusel, teatab ta selle põhjused, selgitab peatamise otsuse tagajärgi ning märgib ära peatamise jõustumiskuupäeva ja tähtaja. Nimetatud tähtaeg ei või olla pikem kui kuus kuud. EKP võib erandlikus olukorras tähtaega üks kord pikendada.

2.   Kui määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 7 lõike 5 alusel peatamise põhjusi ei heastata või kui EKP otsustab tiheda koostöö lõpetada, lõpetab EKP tiheda koostöö sellekohase uue otsusega.

3.   Kui EKP otsustab lõpetada tiheda koostöö määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 7 lõike 5 või 7 alusel, teatab ta selle põhjused, selgitab lõpetamise otsuse tagajärgi ning märgib ära lõpetamise jõustumiskuupäeva.

4.   EKP tiheda koostöö peatamise või lõpetamise otsuses võib käsitleda ka üksikasju seoses tasudega, mida peavad maksma asjaomases liikmesriigis järelevalve alla kuuluvad üksused.

5.   Kui liikmesriik, millega on alustatud tihedat koostööd määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 7 alusel, taotleb EKP-lt tiheda koostöö lõpetamist määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 7 lõigetes 6 ja 8 sätestatud tingimustel, võtab EKP vastu otsuse, milles selgitab lõpetamise otsuse tagajärgi ning märgib ära lõpetamise jõustumiskuupäeva.

6.   Kõik EKP otsused, mis on tehtud järelevalve alla kuuluvate üksuste suhtes liikmesriigis, millega on alustatud tihedat koostööd, ning mis kehtisid enne tiheda koostöö lõpetamist, kehtivad edasi olenemata tiheda koostöö lõpetamisest.

7.   Tiheda koostöö peatamise või lõpetamise otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 7

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub 27. veebruaril 2014.

Frankfurt Maini ääres, 31. jaanuar 2014

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  ELT L 287, 29.10.2013, lk 63.


I LISA

TAOTLUSE VORM TIHEDA KOOSTÖÖ ALUSTAMISEKS MÄÄRUSE (EL) nr 1024/2013 ARTIKLI 7 ALUSEL

[Taotlev liikmesriik]

Taotlus EKP-le tiheda koostöö alustamiseks määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 7 alusel

1.

[Taotlev liikmesriik] taotleb käesolevaga tiheda koostöö alustamist Euroopa Keskpangaga (EKP) määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 7 alusel ning kooskõlas EKP 31. jaanuari 2014. aasta otsusega EKP/2014/5 tiheda koostöö kohta pädevate asutustega osalevates liikmesriikides, mille rahaühik ei ole euro.

2.

[Taotlev liikmesriik] kohustub käesolevaga:

a)

tagama, et tema riiklik pädev asutus ja riiklik määratud asutus järgivad kõiki Euroopa Keskpanga juhiseid, suuniseid, meetmeid või nõudeid (otsuses EKP/2014/5 määratletud) järelevalve alla kuuluvate üksuste suhtes;

Eelkõige tagatakse asjaomastes riigisisestes õigusaktides, et riiklik pädev asutus ja riiklik määratud asutus on kohustatud järgima EKP juhiseid, suuniseid, nõudeid ja meetmeid seoses oluliste järelevalve alla kuuluvate üksustega ning EKP üldisi juhiseid, suuniseid, nõudeid ja meetmeid seoses vähem oluliste järelevalve alla kuuluvate üksustega. Sellega seoses kohustub taotlev liikmesriik käesolevaga:

võtma vastu asjakohased riigisisesed õigusaktid, millega tagatakse, et EKP poolt määruse (EL) nr 1024/2013 alusel vastu võetud õigusaktid on [asjaomases liikmesriigis] siduvad ja täitmisele pööratavad ning et tema riiklik pädev asutus ja riiklik määratud asutus on kohustatud võtma järelevalve alla kuuluvate üksuste suhtes kõiki meetmeid, mida EKP nõuab vastavalt määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 7 lõikele 4;

teatama EKP-le kuupäeva, alates millest on asjaomased riigisisesed õigusaktid jõustunud;

b)

andma igal ajal pärast tiheda koostöö alustamise taotluse EKP-le esitamist ning enne tiheda koostöö alustamist EKP nõudmisel ning igal ajal pärast seda selles liikmesriigis asuvate järelevalve alla kuuluvate üksuste kohta kogu teabe, sealhulgas konfidentsiaalse teabe, mida Euroopa Keskpank võib nõuda nende järelevalve alla kuuluvate üksuste põhjaliku hindamise läbiviimiseks.

EKP-le esitatavas teabes peavad sisalduma:

i)

asjaomaste riigisiseste õigusaktide eelnõud;

ii)

ajakohane teave taotlevas liikmesriigis asuvate asutuste kohta, sealhulgas vähemalt liikmesriigis asuvate järgmiste üksuste täielik loetelu:

krediidiasutused,

finantsvaldusettevõtjad või segafinantsvaldusettevõtjad, mis on kontsernide emaettevõtjad, ja

teiste riikide krediidiasutuste piiriülesed filiaalid,

sealhulgas andmed iga üksuse varade koguväärtuse kohta.

Tütarettevõtjatest krediidiasutuste ning filiaalide puhul tuleb ära näidata nende vahetu ja kõrgeima tasandi emaettevõtja.

Seoses järelevalve alla kuuluvate kontsernidega, mille peakorter asub ja mille suhtes teostatakse järelevalvet asjaomases liikmesriigis, tuleb esitada teave kontserni välismaal asuvate üksuste kohta.

iii)

riikliku pädeva asutuse ja riikliku määratud asutuse kontaktisikud, kellele EKP adresseerib edasised teabenõuded.

Liikmesriigi nimel

[Allkiri]

Teadmiseks:

i)

Euroopa Komisjon

ii)

Euroopa Pangandusjärelevalve

iii)

teised liikmesriigid


II LISA

AVALDUSE VORM MÄÄRUSE (EL) nr 1024/2013 ARTIKLI 7 LÕIKE 2 PUNKTI c ALUSEL

[Taotlevalt liikmesriigilt]

Euroopa Keskpangale (EKP)

Avaldus määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 7 lõike 2 punkti c alusel seoses taotlusega alustada tihedat koostööd määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 7 alusel

[Asjaomane liikmesriik] kinnitab käesolevaga, et ta on vastu võtnud asjakohased riigisisesed õigusaktid, millega tagatakse, et EKP poolt määruse (EL) nr 1024/2013 alusel vastu võetud õigusaktid on [asjaomases liikmesriigis] siduvad ja täitmisele pööratavad ning et tema riiklik pädev asutus ja riiklik määratud asutus on kohustatud võtma järelevalve alla kuuluvate üksuste suhtes kõiki meetmeid, mida EKP nõuab vastavalt määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 7 lõikele 4, ning et kõnealused riigisisesed õigusaktid jõustusid [KUUPÄEVAL].

Lisaks oleme lisanud õigusarvamuse, mis kinnitab, et asjakohased riigisisesed õigusaktid tagavad samuti, et riiklik pädev asutus ja riiklik määratud asutus on kohustatud järgima EKP konkreetseid juhiseid, suuniseid, nõudeid ja meetmeid oluliste järelevalve alla kuuluvate üksuste suhtes ning samuti EKP üldisi juhiseid, suuniseid, nõudeid ja meetmeid vähem oluliste järelevalve alla kuuluvate üksuste suhtes.

Liikmesriigi nimel

[Allkiri]

Liide

:

taotleva liikmesriigi poolt vastu võetud asjakohaste õigusaktide ärakirjad, millega tagatakse, et EKP poolt määruse (EL) nr 1024/2013 alusel vastu võetud õigusaktid on [asjaomases liikmesriigis] siduvad ja täitmisele pööratavad ning et tema riiklik pädev asutus ja riiklik määratud asutus on kohustatud võtma järelevalve alla kuuluvate üksuste suhtes kõiki meetmeid, mida EKP nõuab.


Top