EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1419

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1419/2013, 17. detsember 2013 , milles käsitletakse tootjaorganisatsioonide ja tootmisharudevaheliste organisatsioonide tunnustamist, tootjaorganisatsioonide ja tootmisharudevaheliste organisatsioonide eeskirjade laiendamist ja käivitushindade avaldamist, nagu on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1379/2013 kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta

OJ L 353, 28.12.2013, p. 43–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/04/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1419/oj

28.12.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 353/43


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1419/2013,

17. detsember 2013,

milles käsitletakse tootjaorganisatsioonide ja tootmisharudevaheliste organisatsioonide tunnustamist, tootjaorganisatsioonide ja tootmisharudevaheliste organisatsioonide eeskirjade laiendamist ja käivitushindade avaldamist, nagu on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1379/2013 kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1379/2013 kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikleid 21, 27 ja 32,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) nr 1379/2013 on ette nähtud tootjaorganisatsioonide ja tootmisharudevaheliste organisatsioonide tunnustamine, tootjaorganisatsioonide ja tootmisharudevaheliste organisatsioonide eeskirjade laiendamine ning ladustamismehhanismi käivitushindade kinnitamine.

(2)

On vaja kindlaks määrata tähtajad, menetlused ja taotluste vorm seoses tootjaorganisatsioonide ja tootmisharudevaheliste organisatsioonide tunnustamise või sellise tunnustuse kehtetuks tunnistamisega. Samuti on vaja kindlaks määrata teate vorming ning sellega seotud tähtajad ja menetlused, mida liikmesriigid kasutavad komisjoni teavitamisel oma tunnustuse andmise või tunnustuse kehtetuks tunnistamise otsustest.

(3)

On vaja määratleda vorming ja menetlus, mille abil liikmesriigid teatavad komisjonile tootjaorganisatsioonide või tootmisharudevaheliste organisatsioonide eeskirjadest, mille nad kavatsevad teha kohustuslikuks teatava valdkonna või teatavate valdkondade kõigile tootjaorganisatsioonidele või ettevõtjatele.

(4)

On vaja kindlaks määrata vorming, mille abil liikmesriigid avaldavad käivitushinnad, mida tunnustatud tootjaorganisatsioonid peavad kohaldama liikmesriigi territooriumil.

(5)

Käesoleva määrusega sätestatud meetmed on kooskõlas kalandus- ja vesiviljelustoodete läbivaatamise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „tootjaorganisatsioon”– määruse (EL) nr 1379/2013 artiklite 6 ja 9 kohaselt loodud kalandus- ja vesiviljelustoodete tootjate organisatsioon ja nende ühendus;

b)   „tootmisharudevaheline organisatsioon”– määruse (EL) nr 1379/2013 artikli 11 kohaselt loodud ettevõtjate organisatsioon.

Artikkel 2

Tootjaorganisatsioonide ja tootmisharudevaheliste organisatsioonide tunnustamise tähtajad, menetlused ja taotluste vorm

1.   Kolme kuu jooksul alates määruse (EL) nr 1379/2013 artiklite 14 ja 16 kohase tunnustamise taotluse saamisest teatab asjaomane liikmesriik tootjaorganisatsioonile või tootmisharudevahelisele organisatsioonile kirjalikult oma otsusest. Kui tunnustuse andmisest keeldutakse, esitab liikmesriik keeldumise põhjused.

2.   Taotluse vorm tootjaorganisatsioonide ja tootmisharudevaheliste organisatsioonide tunnustamiseks on sätestatud I lisas.

Artikkel 3

Tootjaorganisatsioonide ja tootmisharudevaheliste organisatsioonide tunnustuse kehtetuks tunnistamise tähtajad ja menetlused

Kui liikmesriik kavatseb tootjaorganisatsiooni või tootmisharudevahelise organisatsiooni tunnustuse kehtetuks tunnistada vastavalt määruse (EL) nr 1379/2013 artiklile 18, teavitab ta asjaomast organisatsiooni sellest kavatsusest ja kehtetuks tunnistamise põhjustest. Liikmesriik lubab asjaomasel tootjaorganisatsioonil või tootmisharudevahelisel organisatsioonil esitada oma märkused kahe kuu jooksul.

Artikkel 4

Tunnustuse või selle kehtetuks tunnistamise otsustest teatamise vorming, tähtajad ja menetlused

1.   Teate vorming, millega liikmesriigid teatavad komisjonile oma otsustest tootjaorganisatsioonidele või tootmisharudevahelistele organisatsioonidele tunnustuse andmise kohta või sellise tunnustuse kehtetuks tunnistamisest vastavalt määruse (EL) nr 1379/2013 artiklitele 14, 16 või 18, on sätestatud II lisas.

2.   Liikmesriigid edastavad teate esimeses lõigus osutatud otsuse kohta kahe kuu jooksul alates otsuse vastuvõtmisest.

3.   Teated edastatakse XML-faili vormis, üks iga teate kohta. XML-fail saadetakse komisjonile manusena selleks ettenähtud e-posti aadressile MARE-B2@ec.europa.eu, märkides teemareale „communication on POs/IBOs” („teade tootjaorganisatsioonide / tootmisharudevaheliste organisatsioonide kohta”).

Artikkel 5

Sellistest eeskirjadest teatamise vorming ja menetlus, mille liikmesriigid kavatsevad teha kohustuslikuks kõigile tootjatele või ettevõtjatele

1.   Teate vorming, millega liikmesriigid teatavad komisjonile tootjaorganisatsioonide või tootmisharudevaheliste organisatsioonide eeskirjadest, mille nad kavatsevad teha kohustuslikuks teatava valdkonna või teatavate valdkondade kõigile tootjatele või ettevõtjatele, nagu on ette nähtud määruse (EL) nr 1379/2013 artiklitega 22 ja 23, on sätestatud III lisas.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile teate vähemalt kaks kuud enne eeskirjade laiendamise kavandatud jõustumiskuupäeva.

3.   Kõigile tootjatele või ettevõtjatele kohustuslikuks tehtud mis tahes kavandatud muudatustest teatatakse vastavalt lõigetele 1 ja 2.

Artikkel 6

Käivitushindade avaldamise vorming

Vorming, mille abil liikmesriigid avaldavad määruse (EL) nr 1379/2013 artikli 31 lõikes 4 osutatud käivitushinnad, on sätestatud käesoleva määruse IV lisas.

Artikkel 7

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. detsember 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 1.


I LISA

TUNNUSTAMISE TAOTLUSE VORM

Tootjaorganisatsioonide ja tootmisharudevaheliste organisatsioonide tunnustamise taotlus sisaldab järgmist teavet:

a)

tootjaorganisatsiooni või tootmisharudevahelise organisatsiooni põhikiri;

b)

sisemise toimimise eeskirjad kooskõlas põhimõtetega, mis on sätestatud määruse (EL) nr 1379/2013 artiklis 17;

c)

nende isikute nimed, kellel on õigus tegutseda tootjaorganisatsiooni või tootmisharudevahelise organisatsiooni eest ja nimel;

d)

tõendid selle kohta, et tootjaorganisatsioon või tootmisharudevaheline organisatsioon vastab tingimustele, mis on sätestatud vastavalt määruse (EL) nr 1379/2013 artikli 14 lõikes 1 ja artikli 16 lõikes 1;

e)

tootjaorganisatsiooni või tootmisharudevahelise organisatsiooni tegevuste üksikasjad, sealhulgas tegevuspiirkond ning kalandus- ja vesiviljelustooted, mille jaoks tunnustust taotletakse.


II LISA

TUNNUSTUSE ANDMISE VÕI TUNNUSTUSE KEHTETUKS TUNNISTAMISE OTSUSTEST TEATAMISE VORMING

Teave, mida sisaldab liikmesriigi teade komisjonile oma otsusest tunnustuse andmise või sellise tunnustuse kehtetuks tunnistamise kohta

Piirkonna nimi

Andmeelemendi nimi (1)

Maksimaalne tähemärkide arv

Määratlus ja märkused

Liikmesriik

MS

3

Liikmesriik (3-täheline ISO kood), kes teatab otsusest tunnustuse andmise või sellise tunnustuse kehtetuks tunnistamise kohta

Organisatsiooni liik

TO

3

PO: tootjaorganisatsioon; APO: tootjaorganisatsioonide ühendus; IBO: tootmisharudevaheline organisatsioon

Registreerimise number

RN

Number, mille kohaselt organisatsioon on registreeritud

Organisatsiooni nimi

NO

Tootjaorganisatsiooni, tootjaorganisatsioonide ühenduse või tootmisharudevahelise organisatsiooni nimi, millega organisatsioon on registreeritud

Kontaktandmed

CO

100

Vaba tekst. Aadress peab olema piisavalt selge organisatsiooniga kontakteerumiseks: postiaadress, telefoni- ja faksinumber, e-posti aadress, veebisait

Tegevuspiirkond

AA

N riikliku kohta T riigiülese kohta (märkida asjaomased liikmesriigid 3-tähelise ISO koodiga)

Pädevusvaldkond

AC

100

Täpsustada üks või mitu järgmist valdkonda:

 

POde puhul: merevesiviljelus, magevee vesiviljelus; rannapüük, sealhulgas väikesemahuline püük; avamerepüük ja kaugpüük; muu (täpsustada)

 

IBOde puhul: Tootmine (kalandus või vesiviljelus); töötlemine; turustamine; muu (täpsustada)

Tunnustamiskuupäev

DR

10

aaaa-kk-pp

Tunnustuse kehtetuks tunnistamise kuupäev

DW

10

aaaa-kk-pp, kui see on asjakohane


(1)  Need elemendid lisatakse juurelementi nimetusega ORG. Nimelahter: urn:xeu:mare:grant-withdrawal-recognition-organisation:v1


III LISA

EESKIRJADE LAIENDAMISEST TEATAMISE VORMING

Teave, mida sisaldab liikmesriigi teade komisjonile seoses eeskirjadega, mida nad kavatsevad laiendada

a)

asjaomase tootjaorganisatsiooni või tootmisharudevahelise organisatsiooni nimi ja postiaadress;

b)

kogu teave, mis on vajalik tõendamaks, et tootjaorganisatsioon või tootmisharudevaheline organisatsioon on representatiivne vastavalt määruse (EL) nr 1379/2013 artikli 22 lõigetele 2 ja 3 ning artikli 23 lõike 1 punktile a;

c)

eeskirjad, mida laiendatakse;

d)

eeskirjade laiendamise põhjendus, mida kinnitavad asjakohased andmed ja muu asjakohane teave;

e)

piirkond või piirkonnad, mille suhtes kavatsetakse muuta eeskirjad siduvaks;

f)

laiendatud eeskirjade kohaldamise aeg;

g)

jõustumise kuupäev.


IV LISA

KÄIVITUSHINDADE AVALDAMISE VORMING

Teave, mis lisatakse, kui liikmesriik avaldab käivitushinnad, mida kohaldatakse nende territooriumil:

a)

käivitushindade kohaldamise aeg;

b)

asjaomane liikmesriik;

c)

vajaduse korral sellis(t)e piirkonna või piirkondade nimi/nimed, kus kohaldatakse käivitushinda, ning nende NUTS-koodid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1059/2003 (1);

d)

kalatoodete nimetus, mille suhtes kohaldatakse fikseeritud käivitushinda koos iga liigi kolmetähelise FAO koodiga;

e)

iga liigi puhul kohaldatav suuruskategooriast sõltuv käivitushind;

f)

kasutatud vääring.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1059/2003, 26. mai 2003, millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS) (ELT L 154, 21.6.2003, lk 1).


Top