EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1418

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1418/2013, 17. detsember 2013 , milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1379/2013 (kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta) kohaseid tootmis- ja turustamiskavasid

OJ L 353, 28.12.2013, p. 40–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1418/oj

28.12.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 353/40


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1418/2013,

17. detsember 2013,

milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1379/2013 (kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta) kohaseid tootmis- ja turustamiskavasid

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1379/2013 kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 29,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kalanduse ja vesiviljeluse tootjaorganisatsioonid peaksid kaasa aitama ühtse kalanduspoliitika ning kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse eesmärkide saavutamisele.

(2)

Eelkõige on määrusega (EL) nr 1379/2013 ette nähtud, et kalanduse tootjaorganisatsioonid võtavad meetmeid säästva kalapüügi edendamiseks, soovimatu püügi vähendamiseks, kalandustoodete jälgitavuse parandamiseks ning ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi ärahoidmiseks ning et vesiviljeluse tootjaorganisatsioonid võtavad meetmeid säästva vesiviljeluse edendamiseks, riiklike strateegiliste kavadega kooskõla kindlustamiseks ning säästvate vesiviljelustavade tagamiseks.

(3)

Lisaks on määruses (EL) nr 1379/2013 sätestatud, et kalanduse ja vesiviljeluse tootjaorganisatsioonid võtavad meetmeid toodete turustamise ja tootjate majanduskasu parandamiseks, turu stabiliseerimiseks ja kalapüügi keskkonnamõju vähendamiseks.

(4)

Tootjaorganisatsioonide poolt oma riigi pädevatele asutustele esitatavate tootmis- ja turustamiskavade eesmärk peaks olema kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse eesmärkide saavutamine.

(5)

Selleks et hõlbustada tootmis- ja turustamiskavade ühtlast rakendamist kõigi tootjaorganisatsioonide poolt ja tagada, et kavad oleks koostatud nii, et neis kajastub määruse (EL) nr 1379/2013 artiklites 3 ja 7 osutatud eesmärkide saavutamiseks tehtud töö, peaks komisjon kindlaks määrama ühtse vormi.

(6)

Tuleks kehtestada tootmis- ja turustamiskavade esitamise ühtsed tähtajad, et need kavad saaks õigeaegselt heaks kiita, sest tuleb koostada asjakohane toetuste finantsplaneering, et neid toetusi saaks kasutada kõnealuste kavade elluviimiseks vastuvõetava liidu õigusakti raames, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2014–2020 merendus- ja kalanduspoliitika finantstoetuse saamise tingimused.

(7)

Käesoleva määrusega sätestatud meetmed on kooskõlas kalandus- ja vesiviljelustoodete kontrollikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Tootmis- ja turustamiskavade vorm ja ülesehitus

Määruse (EL) nr 1379/2013 artiklis 28 osutatud tootmis- ja turustamiskavade („kavad”) vorm ja ülesehitus vastab käesoleva määruse lisas sätestatule.

Artikkel 2

Kavade esitamise tähtajad ja kord

1.   Tootjaorganisatsioonid esitavad oma esimesed kavad oma riigi pädevatele asutustele 2014. aasta veebruari lõpuks. Pärast 1. jaanuari 2014 tunnustatud tootjaorganisatsioonid esitavad oma esimesed kavad pädevatele asutustele kaheksa nädalat pärast tunnustamist. Järgnevad kavad esitatakse kaheksa nädalat enne rakendatavate kavade kehtivusaja lõppu.

2.   Kui riigi pädev asutus leiab, et tootjaorganisatsiooni esitatud kavaga soovitakse saavutada määruse (EL) nr 1379/2013 artiklites 3 ja 7 osutatud eesmärke, kiidab ta kõnealuse kava heaks kuue nädala jooksul pärast selle kättesaamist ja teavitab tootjaorganisatsiooni viivitamata.

3.   Kui riigi pädev asutus leiab, et esitatud kava abil ei ole võimalik saavutada määruse (EL) nr 1379/2013 artiklites 3 ja 7 osutatud eesmärke, teavitab ta tootjaorganisatsiooni sellest käesoleva artikli lõikes 2 osutatud tähtaja jooksul. Tootjaorganisatsioon esitab kahe nädala jooksul muudetud kava.

4.   Muudetud kava heakskiitmise tähtaeg on neli nädalat alates selle kättesaamisest.

5.   Kui riigi pädev asutus ei kiida kava heaks või ei lükka seda tagasi kooskõlas lõikega 2 või 4, loetakse kava heakskiidetuks.

Artikkel 3

Kavade läbivaatamine

1.   Kui riigi pädev asutus leiab, et määruse (EL) nr 1379/2013 artikli 28 lõike 4 kohaselt esitatud läbivaadatud kavaga soovitakse saavutada kõnealuse määruse artiklites 3 ja 7 osutatud eesmärke, kiidab ta kõnealuse kava heaks nelja nädala jooksul pärast selle kättesaamist ja teavitab tootjaorganisatsiooni viivitamata.

2.   Kui riigi pädev asutus leiab, et esitatud läbivaadatud kava abil ei ole võimalik saavutada määruse (EL) nr 1379/2013 artiklites 3 ja 7 osutatud eesmärke, teavitab ta tootjaorganisatsiooni sellest käesoleva artikli lõikes 1 osutatud tähtaja jooksul. Tootjaorganisatsioon esitab kahe nädala jooksul muudetud kava.

3.   Muudetud kava heakskiitmise tähtaeg on neli nädalat alates selle kättesaamisest.

4.   Kui riigi pädev asutus ei kiida läbivaadatud kava heaks või ei lükka seda tagasi kooskõlas lõikega 1 või 3, loetakse kava heakskiidetuks.

Artikkel 4

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. detsember 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 1.


LISA

TOOTMIS- JA TURUSTAMISKAVADE ÜKSIKASJALIK ÜLESEHITUS

1.   JAGU

Üldine teave tootjaorganisatsiooni kohta

Nimetus

Liik

Tunnuskood

Asukoht

Liikmete arv

Käive (üksikute loomaliikide kaupa)

Püügi- või kogumismaht (üksikute loomaliikide kaupa)

2.   JAGU

Tootmiskava ja turustamisstrateegia

Käesolev jagu sisaldab esialgset tarnegraafikut ja selles kirjeldatakse, kuidas tagatakse tarne, eelkõige peamiste turustatavate liikide kvaliteedi, koguse ja esitusviisi vastavus turunõuetele.

3.   JAGU

Meetmed määruse (EL) nr 1379/2013 artiklis 7 sätestatud eesmärkide saavutamiseks

Käesolevas jaos kirjeldatakse muu hulgas määruse (EL) nr 1379/2013 artiklis 8 sätestatud asjakohaseid meetmeid, mida tootjaorganisatsioon kavatseb kasutada sama määruse artiklis 7 sätestatud eri eesmärkide saavutamiseks.

4.   JAGU

Meetmed teatavate liikide tarnete reguleerimiseks

Käesolevas jaos kirjeldatakse muu hulgas määruse (EL) nr 1379/2013 artiklis 8 sätestatud asjakohaseid meetmeid, mida tootjaorganisatsioon kavatseb kasutada selliste liikide tarnete reguleerimiseks, millega aasta jooksul on harilikult turustamisraskusi.

5.   JAGU

Karistused ja kontrollimeetmed

Käesolevas jaos esitatakse tootmis- ja turustamiskavade rakendamisel esineda võivate eri liiki rikkumiste suhtes kohaldatavate karistuste kirjeldus. Lisaks võidakse siin kirjeldada määruse (EL) nr 1379/2013 artiklis 8 sätestatud asjakohaseid meetmeid, mida tootjaorganisatsioon kavatseb kasutada, et tagada oma liikmete tegevuse kontroll ja vastavus eeskirjadele, mis ta on kehtestanud.


Top