Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1372

Komisjoni määrus (EL) nr 1372/2013, 19. detsember 2013 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 rakendamise kord EMPs ja Šveitsis kohaldatav tekst

OJ L 346, 20.12.2013, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1372/oj

20.12.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 346/27


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1372/2013,

19. detsember 2013,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 rakendamise kord

(EMPs ja Šveitsis kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta (1),

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta) rakendamise kord, (2) eriti selle artiklit 92,

ning arvestades järgmist:

(1)

Liikmesriigid on esitanud sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise halduskomisjonile taotlusi muuta määruse (EÜ) nr 883/2004 VIII ja XI lisa ning määruse (EÜ) nr 987/2009 1. ja 5. lisa eesmärgiga viia need lisad vastavusse riiklike õigusnormidega või lihtsustada nimetatud määruste rakendamist.

(2)

Määruse (EÜ) nr 883/2004 lisades on antud ülevaade liikmesriikidest, kus ei kohaldata pro rata arvutust vanadus- ja toitjakaotuspensioni korral, ja liikmesriikide õigusaktide kohaldamiseks kehtestatud erisätetest.

(3)

Määruse (EÜ) nr 987/2009 lisades on antud ülevaade kehtivate ja kehtima hakkavate kahepoolsete konventsioonide rakendussätetest ja liikmesriikidest, kus töötushüvitiste suurima tagasimaksesumma arvutamisel võetakse aluseks riiklike õigusaktidega eelneval kalendriaastal ettenähtud töötushüvitiste keskmine summa.

(4)

Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise halduskomisjon on taotletud muudatustega nõus ja on esitanud komisjonile asjakohased ettepanekud tehniliste muudatuste tegemiseks määruse (EÜ) nr 883/2004 ning määruse (EÜ) nr 987/2009 vastavates lisades.

(5)

Komisjon nõustub põhjenduses 4 osutatud ettepanekutega tehniliste muudatuste tegemiseks kõnealustes lisades.

(6)

Määrusi (EÜ) nr 883/2004 ja (EÜ) nr 987/2009 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 883/2004 muudetakse järgmiselt.

1)

VIII lisa 2. osa muudetakse järgmiselt:

a)

jaos „AUSTRIA” asendatakse punkt a järgmisega:

„a)

Pensionikontol põhinevad vanaduspensionid ja nendest tulenevad toitjakaotuspensionid vastavalt 18. novembri 2004. aasta üldisele pensioniseadusele (APG).”;

b)

pärast jagu „BULGAARIA” lisatakse järgmine uus jagu:

„TŠEHHI VABARIIK

Teise samba skeemil põhinevad pensionid vastavalt seadusele nr 426/2011 Coll. pensionisäästude kohta.”

2)

XI lisas lisatakse jaos „MADALMAAD” pärast punkti f järgmine punkt fa:

„fa)

Vastavalt ravikindlustusseaduse (Zorgverzekeringswet) artikli 69 lõikele 1 tuleb isikut, kes oma pensioniikka (65 aastat) jõudmise kuule eelneva kuu viimasel päeval saab pensioni või hüvitist, mida käesoleva jao punkti 1 alapunkti f alusel käsitatakse Madalmaade õigusaktide kohase pensionina, lugeda pensionitaotlejaks käesoleva määruse artikli 22 tähenduses, kuni ta jõuab oma pensioniikka, nagu on osutatud üldise vanaduspensioni seaduse (Algemene Ouderdomswet) artiklis7a.”

Artikkel 2

Määrust (EÜ) nr 987/2009 muudetakse järgmiselt.

1)

1. lisa muudetakse järgmiselt:

a)

jagu „TAANI–PRANTSUSMAA” jäetakse välja;

b)

jagu „TAANI–MADALMAAD” jäetakse välja;

c)

jagu „KREEKA–MADALMAAD” jäetakse välja;

d)

jagu „HISPAANIA–MADALMAAD” jäetakse välja;

e)

jaos „PRANTSUSMAA–LUKSEMBURG”:

i)

punktid a ja b jäetakse välja;

ii)

punktid c ja d asendatakse järgmisega:

„a)

2. juuli 1976. aasta kokkulepe halduskontrolli ja arstliku läbivaatuse kulude tagasimaksmisest loobumise kohta, mis on ette nähtud nõukogu 21. märtsi 1972. aasta määruse (EMÜ) nr 574/72 artikli 105 lõikes 2;

b)

17. juuli ja 20. septembri 1995. aasta kirjavahetus vastastikuste nõuete tasaarveldamise üksikasjade kohta vastavalt määruse (EMÜ) nr 574/72 artiklitele 93, 95 ja 96”;

f)

jaos „PRANTSUSMAA–MADALMAAD”:

i)

punktid b ja c jäetakse välja;

ii)

punkt a asendatakse järgmisega:

„28. aprilli 1997. aasta kokkulepe halduskontrolli ja arstliku läbivaatuse kulude tagasimaksmisest loobumise kohta vastavalt määruse (EMÜ) nr 574/72 artiklile 105”;

g)

jagu „ITAALIA–MADALMAAD” jäetakse välja;

h)

jaos „MADALMAAD–ÜHENDKUNINGRIIK”:

i)

punkt b jäetakse välja;

ii)

punkt a asendatakse järgmisega:

„11. augusti 1954. aasta konventsiooni rakendamist käsitleva 12. juuni 1956. aasta halduskokkuleppe artikli 3 teine lause”.

2)

5. lisas lisatakse pärast jagu „SAKSAMAA” uus jagu „MADALMAAD”.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2014. aastal.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. detsember 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 166, 30.4.2004, lk 1.

(2)  ELT L 284, 30.10.2009, lk 1.


Top