EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1352

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1352/2013, 4. detsember 2013 , millega kehtestatakse vormid, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 608/2013, mis käsitleb intellektuaalomandi õiguskaitse tagamist tollis

OJ L 341, 18.12.2013, p. 10–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/05/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1352/oj

18.12.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 341/10


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1352/2013,

4. detsember 2013,

millega kehtestatakse vormid, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 608/2013, mis käsitleb intellektuaalomandi õiguskaitse tagamist tollis

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuni 2013. aasta määrust (EL) nr 608/2013, mis käsitleb intellektuaalomandi õiguskaitse tagamist tollis ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1383/2003, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1 ja artikli 12 lõiget 7,

olles konsulteerinud Euroopa Andmekaitseinspektoriga

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) nr 608/2013 sätestatakse tingimused ja menetlused, mille alusel tolliasutused võtavad meetmeid, kui intellektuaalomandiõiguse rikkumise kahtlusega kaup kuulub nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92 (2) kohaselt tollijärelevalve alla või oleks pidanud sinna kuuluma.

(2)

Vastavalt määrusele (EL) nr 608/2013 võivad isikud ja üksused, kellel on selleks nõuetekohane õigus, esitada pädevale tolliasutusele taotluse, et toll võtaks meetmeid kõnealuste kaupade suhtes (taotlus), samuti võivad nad taotleda selle ajavahemiku pikendamist, mille jooksul tollil tuleb eelnevalt rahuldatud taotluse kohaseid meetmeid võtta (pikendamistaotlus).

(3)

Selleks et tagada ühetaolised tingimused taotluse ja pikendamistaotluse jaoks, tuleks kehtestada standardvormid.

(4)

Nende standardvormidega tuleks asendada vormid, mis on ette nähtud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1891/2004, (3) millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EÜ) nr 1383/2003, (4) mis tuleb asendada määrusega (EL) nr 608/2013.

(5)

Seega tuleks määrus (EÜ) nr 1891/2004 kehtetuks tunnistada.

(6)

Määrust (EL) nr 608/2013 hakatakse kohaldama alates 1. jaanuarist 2014 ja seepärast tuleks käesolevat määrust hakata kohaldama samast kuupäevast alates.

(7)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas määruse (EL) nr 608/2013 artikli 34 lõikes 1 nimetatud tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruse (EL) nr 608/2013 artiklis 6 osutatud taotlus, et toll võtaks meetmeid intellektuaalomandiõiguse rikkumise kahtlusega kaupade suhtes (taotlus), esitatakse käesoleva määruse I lisas sätestatud vormi kasutades.

2.   Määruse (EL) nr 608/2013 artiklis 12 osutatud taotlus selle ajavahemiku pikendamiseks, mille jooksul tollil tuleb meetmeid võtta (pikendamistaotlus), esitatakse käesoleva määruse II lisas sätestatud vormi kasutades.

3.   I ja II lisas sätestatud vorme täidetakse vastavalt III lisas sätestatud täitmisjuhendile.

Artikkel 2

Ilma et see piiraks määruse (EL) nr 608/2013 artikli 5 lõike 6 täitmist, võib käesoleva määruse I ja II lisas sätestatud vorme vajaduse korral täita loetava käekirjaga käsitsi.

Nendes vormides ei tohi olla kustutamisi, ülekirjutatud sõnu ega muid parandusi ja need peavad olema koostatud kahes eksemplaris.

Vormi käsitsi täitmise korral tuleb sissekanded teha tindiga ja trükitähtedega.

Artikkel 3

Määrus (EÜ) nr 1891/2004 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. detsember 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 181, 29.6.2013, lk 15.

(2)  Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2913/92, 12. oktoober 1992, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1).

(3)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 1891/2004, 21. oktoober 2004, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 1383/2003 teatavate intellektuaalomandi õiguste rikkumises kahtlustatavate kaupade suhtes võetava tollimeetme ja kõnealuseid õigusi rikkuvaks tunnistatud kaupade suhtes võetavate meetmete kohta (ELT L 328, 30.10.2004, lk 16).

(4)  Nõukogu määrus (EÜ) nr 1383/2003, 22. juuli 2003, teatavate intellektuaalomandi õiguste rikkumises kahtlustatavate kaupade suhtes võetava tollimeetme ja kõnealuseid õigusi rikkuvaks tunnistatud kaupade suhtes võetavate meetmete kohta (ELT L 196, 2.8.2003, lk 7).


I LISA

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


II LISA

Image

Image

Image

Image


III LISA

TÄITMISJUHEND

I.   NÕUDED I LISAS SÄTESTATUD MEETMETE VÕTMISE TAOTLUSE VORMI LAHTRITELE, MILLE TÄIDAB TAOTLEJA

Vormi tärniga (*) tähistatud lahtrid on kohustuslikud ja tuleb täita.

Kui lahtri üks väli või mitu välja on tähistatud plussmärgiga (+), tuleb vähemalt üks neist täita.

Lahtritesse, kuhu on märgitud „Ametlike märkuste jaoks”, andmeid ei sisestata.

Lahter 1:   taotleja

Sellesse lahtrisse kantakse andmed taotleja kohta. See peab sisaldama teavet taotleja nime ja täieliku aadressi ning tema telefoni-, mobiiltelefoni- või faksinumbri kohta. Kui see on asjakohane, võib taotleja sisestada oma maksukohustuslase numbri, mis tahes muu riikliku registreerimisnumbri ning oma ettevõtja registreerimis- ja identifitseerimisnumbri (EORI nr), mis on kogu liidus ainulaadne number, mille liikmesriigi tolliasutus on määranud tollitoimingutega seotud ettevõtjatele. Taotleja võib vajaduse korral sisestada ka oma e-posti ja oma veebisaidi aadressi.

Lahter 2:   liidu/riigi tasandil taotlus

Asjakohasesse lahtrisse tuleb teha linnuke, et näidata, kas tegemist on liidu või riigi tasandil taotlusega, nagu on viidatud määruse (EL) nr 608/2013 artikli 2 punktides 10 ja 11.

Lahter 3:   taotleja staatus

Asjakohasesse lahtrisse tuleb teha linnuke, et näidata taotleja staatust määruse (EL) nr 608/2013 artikli 3 tähenduses. Taotlusele tuleb lisada dokumendid, mis tõendavad pädevale tolliasutusele rahuldavalt, et taotlejal on taotluse esitamise õigus.

Lahter 4:   taotleja nimel taotluse esitanud esindaja

Kui taotleja esitab taotluse esindaja kaudu, kantakse sellesse lahtrisse andmed kõnealuse esindaja kohta. Taotlus peab sisaldama tõendeid tema volituste kohta tegutseda esindajana kooskõlas selle liikmesriigi õigusaktidega, kus taotlus esitatakse, ja vastavasse lahtrisse tehakse linnuke.

Lahter 5:   selle õiguse liik, mille kohta taotlus esitatakse

Siia märgitakse täitmisele kuuluva(te) intellektuaalomandi õigus(t)e liik/liigid, tehes vastavasse lahtrisse linnukese.

Lahter 6:   liikmesriik või (liidu tasandil taotluse korral) liikmesriigid, kus tolli sekkumist taotletakse

Siia märgitakse liikmesriik või (liidu tasandil taotluse korral) liikmesriigid, kus tolli sekkumist taotletakse, tehes vastavasse lahtrisse linnukese.

Lahter 7:   esindaja õigusküsimustes

Sellesse lahtrisse märgitakse andmed taotleja poolt õigusküsimuste eest vastutavaks määratud esindaja kohta.

Lahter 8:   esindaja tehnilistes küsimustes

Sellesse lahtrisse märgitakse andmed taotleja poolt tehniliste küsimuste eest vastutavaks määratud esindaja kohta, kui esindaja tehnilistes küsimustes erineb lahtris 7 märgitud esindajast.

Lahter 9:   andmed õiguslike ja tehniliste küsimuste eest vastutavate esindajate kohta liidu tasandil taotluse korral

Liidu tasandil taotluse korral esitatakse andmed lahtris 6 nimetatud, taotleja poolt liikmesriigis tehniliste küsimuste eest vastutavaks määratud esindaja või esindajate kohta eraldi lisas, mis sisaldab lahtrites 7 ja 8 nõutud teabeelemente. Juhul kui esindaja on määratud rohkem kui ühe liikmesriigi poolt, tuleb selgelt näidata, milliste liikmesriikide poolt ta on määratud.

Lahter 10:   väikeste kaubapartiide menetlus

Kui taotleja soovib taotleda määruse (EL) nr 608/2013 artiklis 26 sätestatud väikeste kaubapartiide hävitamise menetluse kasutamist, tuleb teha linnuke sellesse lahtrisse.

Lahter 11:   loetelu õiguse liikidest, mille kohta taotlus esitatakse

Sellesse lahtrisse sisestatakse teave jõustamist vajava(te) õigus(t)e kohta.

Veergu „Nr” sisestatakse igale taotluses osutatud intellektuaalomandiõigusele vastav järjekorranumber.

Veergu „Õiguse liik” märgitakse intellektuaalomandi õiguse liik, kasutades asjakohast lühendit, mis on lahtris 5 sulgudes.

Veergu „Loetelu õiguse esemeks olevatest kaupadest” märgitakse nende kaupade liik, mida kõnealune intellektuaalomandiõigus hõlmab ja mille suhtes taotleja soovib taotleda õiguskaitse rakendamist tollis.

Alajaotus „Piiratud käsitlemine” lahtrites 12–28

Kui taotleja soovib, et tema poolt lahtrites 12–28 esitatud teavet käsitletaks piiratult määruse (EL) nr 608/2013 artikli 31 lõike 5 tähenduses, tuleb teha linnuke sellese alajaotusse.

Lehekülg 2:   teave autentse kauba kohta lahtrites 12–19

Kui see on asjakohane, sisestab taotleja lahtritesse 12–19 autentse kauba eri- ja tehnilised andmed, vajaliku teabe, mis võimaldab tolliasutustel kergesti tuvastada intellektuaalomandiõiguse rikkumise kahtlusega kauba, ja teabe, mis võimaldab tolliasutustel analüüsida ja hinnata asjakohas(t)e intellektuaalomandiõigus(t)e rikkumise riske.

Lahter 12:   andmed kauba kohta

Lahter 12 peab sisaldama autentse kauba kirjeldust, sh kujundust ja graafilisi sümboleid, kauba kombineeritud nomenklatuuri koodi ja väärtust ELi siseturul. Vajaduse korral lisab taotleja kõnealuse kauba pildid. Teave paigutatakse eri kaubaliikide või eri kaubasortimentide kaupa.

Lahter 13:   kauba iseloomulikud tunnused

Lahter 13 peab sisaldama teavet autentse kauba tüüpiliste tunnuste, nt märgistuse, siltide, turvaniitide, hologrammide, nööpide, lipikute ja vöötkoodi kohta, kirjeldades nende täpset asukohta kaubal ja nende välimust.

Lahter 14:   tootmiskoht

Lahter 14 peab sisaldama teavet autentse kauba tootmise koha kohta.

Lahter 15:   asjaosalised ettevõtjad

Lahter 15 peab sisaldama teavet volitatud importijate, tarnijate, tootjate, vedajate, kaubasaajate või eksportijate kohta. Teave paigutatakse eri kaubaliikide kaupa.

Lahter 16:   kauplejad

Lahter 16 peab sisaldama teavet isikute või üksuste kohta, kellel on õigus kaubelda intellektuaalomandiõiguse kasutamisega seotud toodetega, mille suhtes õiguskaitse rakendamist taotletakse. Teave hõlmab nende isikute ja üksuste nime, aadressi ja registreerimisnumbreid (nt EORI nr). Samuti hõlmab see teavet selle kohta, kuidas litsentsiomanikud saavad tõestada oma volitusi kõnealus(t)e intellektuaalomandiõigus(t)e kasutamiseks.

Lahter 17:   üksikasjad kauba tollivormistuse kohta ja teave kauba turustamise kohta

Lahter 17 peab sisaldama teavet autentse kauba turustamise kanalite, nt keskladude, logistikaosakondade, transpordivahendite, marsruutide ja tarnimise ning tolliprotseduuride ja nende tollipunktide kohta, kus autentse kauba tollivormistus tehakse.

Lahter 18:   pakendid

See lahter peab sisaldama teavet autentse kauba pakendi kohta, nt järgmist teavet:

a)

pakendite liik, mis on näidatud komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 (1) lisas 38 esitatud asjakohaseid koode kasutades;

b)

pakendite tüüptunnused (nt märgistus, sildid, turvaniidid, hologrammid, nööbid, lipikud ja vöötkoodid), sh nende täpne asukoht pakendil;

c)

pakendi konkreetne kujundus (värv, kuju);

d)

vajaduse korral kauba pildid.

Lahter 19:   saatedokumendid

Lahter 19 peab sisaldama teavet autentse kauba saatedokumentide, nt brošüüride, kasutusjuhendite, garantiidokumentide või muude samalaadsete dokumentide kohta.

Lehekülg 3:   teave rikkumiskahtlusega kauba kohta lahtrites 20–27

Kui see on asjakohane, sisestab taotleja lahtritesse 20–27 teabe, mis võimaldab tolliasutustel analüüsida ja hinnata asjakohas(t)e intellektuaalomandiõigus(t)e rikkumise riske.

Lahter 20:   andmed kauba kohta

Lahter 20 peab sisaldama intellektuaalomandiõiguse rikkumise kahtlusega (rikkumiskahtlusega) kauba kirjeldust, sh kujundust ja graafilisi sümboleid. Vajaduse korral lisab taotleja kõnealuse kauba pildid. Teave paigutatakse eri kaubaliikide või eri kaubasortimentide kaupa.

Lahter 21:   kauba iseloomulikud tunnused

Lahter 21 peab sisaldama teavet rikkumiskahtlusega kauba tüüpiliste tunnuste, nt märgistuse, siltide, turvaniitide, hologrammide, nööpide, lipikute ja vöötkoodi kohta, kirjeldades nende täpset asukohta kaubal ja nende välimust.

Lahter 22:   tootmiskoht

Lahter 22 peab sisaldama teavet rikkumiskahtlusega kauba teadaoleva või oletatava päritolukoha, päritolu ja tarnimise kohta.

Lahter 23:   asjaosalised ettevõtjad

Lahter 23 peab sisaldama teavet importijate, tarnijate, tootjate, vedajate, kaubasaajate või eksportijate kohta, keda kahtlustatakse asjaomaste intellektuaalomandiõiguste rikkumisse kaasatuses.

Lahter 24:   kauplejad

Lahter 24 peab sisaldama teavet isikute või üksuste kohta, kellel ei ole õigust kaubelda intellektuaalomandiõiguse kasutamisega seotud toodetega, mille suhtes õiguskaitse rakendamist taotletakse, ning kes on varem nende toodetega liidus kaubelnud.

Lahter 25:   teave kauba turustamise kohta

Lahter 25 peab sisaldama teavet rikkumiskahtlusega kauba turustamise kanalite, nt keskladude, logistikaosakondade, transpordivahendite, marsruutide ja tarnimise ning tolliprotseduuride ja nende tollipunktide kohta, kus rikkumiskahtlusega kauba tollivormistus tehakse.

Lahter 26:   pakendid

See lahter peab sisaldama teavet rikkumiskahtlusega kauba pakendi kohta, nt järgmist teavet:

a)

pakendite liik, mis on näidatud määruse (EMÜ) nr 2454/93 lisas 38 esitatud asjakohaseid koode kasutades;

b)

pakendite tüüptunnused (nt märgistus, sildid, hologrammid, nööbid, lipikud ja vöötkoodid), sh nende täpne asukoht pakendil;

c)

pakendi konkreetne kujundus (värv, kuju);

d)

vajaduse korral kauba pildid.

Lahter 27:   saatedokumendid

Lahter 27 peab sisaldama teavet rikkumiskahtlusega kauba saatedokumentide, nt brošüüride, kasutusjuhendite, garantiidokumentide või muude samalaadsete dokumentide kohta.

Lahter 28:   lisateave

Lahtris 28 võib taotleja esitada asjakohast lisateavet, mis võimaldab tolliasutustel analüüsida ja hinnata asjakohas(t)e intellektuaalomandiõigus(t)e rikkumise riske, nt konkreetset teavet rikkumiskahtlusega kauba kavandatavate tarnete kohta, sh konkreetne ja üksikasjalik teave transpordivahendi, mahutite ja asjaosaliste isikute kohta.

Lahter 29:   kohustused

Selle lahtri sõnastust ei tohi muuta ja siia ei tohi sisestada andmeid.

Lahter 30:   allkiri

Lahtrisse 30 peab taotleja või lahtrisse 4 märgitud taotleja esindaja sisestama taotluse täitmise koha ja kuupäeva ja andma allkirja. Allakirjutanu nimi kirjutatakse trükitähtedega.

II.   NÕUDED II LISAS SÄTESTATUD PIKENDAMISTAOTLUSE VORMI LAHTRITELE, MILLE TÄIDAB OTSUSE SAAJA

Vormi tärniga (*) tähistatud lahtrid on kohustuslikud ja tuleb täita.

Kui lahtrite väljad on tähistatud plussiga (+), tuleb vähemalt üks neist väljadest täita.

Ärge sisestage andmeid lahtritesse, kuhu on märgitud „Ametlike märkuste jaoks”.

Lahter 1:   andmed otsuse saaja kohta

Sellesse lahtrisse kantakse andmed otsuse saaja kohta.

Lahter 2:   pikendamistaotlus

Sellesse lahtrisse kantakse taotluse registreerimisnumber, mille kaks esimest kohta tähistavad taotluse rahuldava liikmesriigi kahetähelist ISO-koodi. Otsuse saaja peab osutama, kas ta taotleb muudatusi taotluses sisalduvas teabes, tehes vastavasse kasti linnukese.

Lahter 3:   allkiri

Lahtrisse 3 peab otsuse saaja või tema esindaja sisestama taotluse täitmise koha ja kuupäeva ning andma allkirja. Allakirjutanu nimi kirjutatakse trükitähtedega.


(1)  Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2454/93, 2. juuli 1993, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1).


Top