Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1270

Nõukogu määrus (EL) nr 1270/2013, 15. november 2013 , kalapüügivõimaluste jaotamise kohta Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) alusel

OJ L 328, 7.12.2013, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1270/oj

7.12.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 328/40


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1270/2013,

15. november 2013,

kalapüügivõimaluste jaotamise kohta Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) alusel

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 43 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu kiitis 22. mail 2006 määrusega (EÜ) nr 764/2006 (1) heaks Euroopa Ühenduse ja Maroko Kuningriigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu (2) („partnerlusleping”).

(2)

Liit on pidanud Maroko Kuningriigiga läbirääkimisi partnerluslepingu uue protokolli üle, milles sätestatakse liidu laevade kalapüügivõimalused Maroko Kuningriigi suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni all olevates vetes. Uus protokoll parafeeriti 24. juulil 2013.

(3)

Nõukogu võttis 15. novembril 2013 vastu otsuse 2013/1270/EL (3) uue protokolli kohta.

(4)

Tuleks kindlaks määrata meetod kalapüügivõimaluste jaotamiseks liikmesriikide vahel uue protokolli kohaldamisajaks.

(5)

Kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1006/2008 (4) artikli 10 lõikega 1 teavitab komisjon juhul, kui selgub, et liidule uue protokolli kohaselt jaotatud kalapüügivõimalusi ei ole täielikult kasutatud, sellest asjaomaseid liikmesriike. Kui vastust ei esitata nõukogu kehtestatud tähtajaks, käsitatakse seda kinnitusena, et asjaomase liikmesriigi laevad ei kasuta antud perioodil oma kalapüügivõimalusi täielikult. Nõukogu peaks kõnealuse tähtaja kindlaks määrama.

(6)

Seetõttu tuleks hakata käesolevat määrust kohaldama alates uue protokolli jõustumise kuupäevast.

(7)

Küsimuse kiireloomulisuse tõttu on hädavajalik teha erand kaheksa nädala pikkusest ajavahemikust, millele viidatakse Euroopa Liidu lepingule, Euroopa Liidu toimimise lepingule ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingule lisatud protokolli nr 1 (riikide parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus) artiklis 4,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise protokolliga, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus („protokoll”), ette nähtud kalapüügivõimalused jaotatakse liikmesriikide vahel järgmiselt:

Kalapüügiliik

Laeva tüüp

Liikmesriik

Kalapüügiload või kvoodid

Väikesemahuline pelaagiline püük põhjaosas

Seinerid < 100 GT

Hispaania

20

Väikesemahuline kalapüük põhjaosas

Põhjaõngejadalaevad < 40 GT

Hispaania

25

Portugal

7

Põhjaõngejadalaevad ≥ 40 GT < 150 GT

Portugal

3

Väikesemahuline kalapüük lõunaosas

Veoõngejadalaevad ja ritvõngelaevad < 80 GT

Hispaania

10

Põhjalähedane püük

Põhjaõngejadalaevad

Hispaania

7

Portugal

4

Traalerid

Hispaania

5

Itaalia

0

Tuunipüük

Ritvõngelaevad

Hispaania

23

Prantsusmaa

4

Tööstuslik pelaagiline püük

80 000 tonni aastas

ülemmääraga 10 000 tonni kuus kõigi püügilaevade kohta,

välja arvatud kuud augustist oktoobrini, kui püügi ülemmääraks kuus on kehtestatud 15 000 tonni

Püügiloaga laevade jaotus:

 

10 laeva tonnaažiga üle 3 000 GT

 

3 laeva tonnaažiga vahemikus 150 kuni 3 000 GT

 

5 laeva tonnaažiga alla 150 GT

Saksamaa

6 467 t

Leedu

20 693 t

Läti

11 640 t

Madalmaad

24 567 t

Iirimaa

2 917 t

Poola

4 525 t

Ühendkuningriik

4 525 t

Hispaania

467 t

Portugal

1 555 t

Prantsusmaa

2 644 t

2.   Määrust (EÜ) nr 1006/2008 kohaldatakse, ilma et see piiraks partnerluslepingut.

3.   Kui kooskõlas määruse (EÜ) nr 1006/2008 artikliga 10 liikmesriikide esitatud püügiloataotlused, millele on osutatud käesoleva artikli lõikes 1, ei ammenda täielikult protokolliga sätestatud kalapüügivõimalusi, võib komisjon võtta arvesse mis tahes teise liikmesriigi püügiloataotlusi.

4.   Ajavahemikuks, mille jooksul liikmesriigid peavad määruse (EÜ) nr 1006/2008 artikli 10 lõike 1 kohaselt kinnitama, et nad ei kasuta eraldatud kalapüügivõimalusi täielikult ära, on kehtestatud kümme tööpäeva arvestatuna kuupäevast, mil komisjon teatab neile, et kalapüügivõimalused ei ole täielikult ära kasutatud.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates protokolli jõustumise kuupäevast.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. november 2013

Nõukogu nimel

eesistuja

R. ŠADŽIUS


(1)  Nõukogu 22. mai 2006. aasta määrus (EÜ) nr 764/2006, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Maroko Kuningriigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu sõlmimist (ELT L 141, 29.5.2006, lk 1).

(2)  ELT L 141, 29.5.2006, lk 4.

(3)  Vt käesoelva Euroopa Liidu Teataja lk 40.

(4)  Nõukogu 29. septembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1006/2008, mis käsitleb ühenduse kalalaevadele loa andmist püügitegevuseks ühenduse vetest väljaspool ning kolmandate riikide laevade juurdepääsu ühenduse vetele ja millega muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2847/93 ja (EÜ) nr 1627/94 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 3317/94 (ELT L 286, 29.10.2008, lk 33).


Top