EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1197

Komisjoni määrus (EL) nr 1197/2013, 25. november 2013 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) III lisa EMPs kohaldatav tekst

OJ L 315, 26.11.2013, p. 34–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1197/oj

26.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 315/34


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1197/2013,

25. november 2013,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) III lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1223/2009 kosmeetikatoodete kohta, (1) eriti selle artikli 31 lõiget 1,

olles konsulteerinud tarbijaohutuse komiteega

ning arvestades järgmist:

(1)

Pärast teadusliku uurimuse „Püsijuuksevärvide kasutamine ja oht haigestuda kusepõievähki” avaldamist 2001. aastal jõudis kosmeetikatoodete ja tarbijatele mõeldud toiduks mittekasutatavate toodete teaduskomitee, mis on seejärel komisjoni 3. märtsi 2004. aasta otsusega 2004/210/EÜ, millega moodustatakse teaduskomiteed tarbijaohutuse, rahvatervise ja keskkonnaga seotud valdkondades, (2) asendatud tarbekaupade teaduskomiteega, järeldusele, et juuksevärvidest tulenev võimalik oht on murettekitav. Tarbekaupade teaduskomitee soovitas oma arvamuses komisjonil täiendavalt kontrollida juuksevärvainete kasutamist.

(2)

Samuti soovitas tarbekaupade teaduskomitee koostada juuksevärvide ohutuse hindamiseks üldstrateegia, sealhulgas kehtestada juuksevärvide koostisainete võimaliku genotoksilisuse või mutageensuse katsetamise nõuded.

(3)

Pärast tarbekaupade teaduskomitee arvamusega tutvumist leppis komisjon liikmesriikide ja sidusrühmadega kokku juuksevärvides kasutatavate ainete reguleerimise üldstrateegias, mille kohaselt peavad tootjad esitama tarbekaupade teaduskomiteele riskihindamiseks ajakohastatud teaduslikud andmed juuksevärvides kasutatavate ainete ohutuse kohta.

(4)

Tarbekaupade teaduskomitee, mis komisjoni 5. augusti 2008. aasta otsusega 2008/721/EÜ (millega luuakse teaduskomiteede ja ekspertide nõuandev struktuur tarbijaohutuse, rahvatervise ja keskkonnaga seotud valdkondades ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2004/210/EÜ) (3) asendati tarbijaohutuse komiteega, hindas nende üksikute ainete ohutust, mille kohta tööstusharu oli esitanud ajakohastatud toimikud.

(5)

Hinnates võimalikku tervisohtu, mis tuleneb juuste värvimise käigus oksüdeerivate juuksevärvainete poolt moodustatud reaktsioonisaadustest, ei hinnanud tarbijaohutuse komitee oma 21. septembri 2010. aasta arvamuses, mis põhines kättesaadavatel ohutusandmetel, praegu liidus kasutatavate juuksevärvide ja nende reaktsioonisaaduste genotoksilisuse ja kantserogeensusega seonduvat olukorda murettekitavaks.

(6)

Selleks, et tagada juuksevärvide ohutus inimeste tervisele, on asjakohane piirata 21 hinnatud juuksevärvaine kontsentratsioone ning lisada need juuksevärvained määruse (EÜ) nr 1223/2009 III lisasse, võttes arvesse tarbijaohutuse komitee esitatud lõplikku arvamust nende ohutuse kohta.

(7)

Tarbijaohutuse komitee on hinnanud määruse (EÜ) nr 1223/2009 III lisa kandes 9a esitatud ainet Toluene-2,5-Diamine ning selle hinnangu põhjal on asjakohane muuta selle aine suurimat lubatud sisaldust valmis kosmeetikatootes.

(8)

Määruses (EÜ) nr 1223/2009 esitatud määratlus juuste ja näokarvade jaoks ettenähtud toote kohta välistab sellise toote kasutamise ripsmetel. Selline välistamine oli ajendatud asjaolust, et kosmeetikatoodete riskitase on nende kasutamisel juuste või ripsmete puhul erinev. Seetõttu oli vaja teha konkreetne ohutushinnang juuksevärvainete kasutamise kohta ripsmetel.

(9)

Tarbijaohutuse komitee järeldas oma 2012. aasta 12. oktoobri arvamuses oksüdeerivate juuksevärvainete ja ripsmevärvides kasutatava vesinikperoksiidi kohta, et määruse (EÜ) nr 1223/2009 III lisas loetletud oksüdeerivaid juuksevärvaineid, mis on ohutud kasutamiseks juuksevärvides – p-Phenylenediamine, Resorcinol, 6-Methoxy-2-Methylamino-3-Aminopyridine HCl, m-Aminophenol, 2-Methyl-5-Hydroxyethyl Aminophenol, 4-Amino-2-Hydroxytoluene, 2,4-Diaminophenoxyethanol HCl, 4-Amino-m-Cresol, 2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole ja 2,6-Diaminopyridine – võivad kutselised kasutajad julgesti kasutada ripsmete värvimiseks ettenähtud toodetes. Lisaks järeldas tarbijaohutuse komitee, et määruse (EÜ) nr 1223/2009 III lisa 12. kandesse kantud kuni 2 %-list vesinikperoksiidi võib pidada tarbijatele ohutuks ripsmetele kandmisel.

(10)

Nimetatud ainete teadusliku hinnangu alusel tuleks lubada nende kasutamist ripsmete värvimiseks ettenähtud toodetes samas kontsentratsioonis kui juuksevärvides. Siiski, selleks, et hoida ära ohte, mis võivad tekkida, kui tarbijad ripsmevärve ise kasutavad, tuleks neid lubada ainult kutsealaseks kasutamiseks. Selleks, et kutselised kasutajad saaksid teavitada tarbijaid ripsmete värvimise võimalikest kahjulikest mõjudest ja vähendada nendest toodetest tulenevat naha ülitundlikkuse tekke ohtu, tuleks toodete märgistusele trükkida asjakohased hoiatused.

(11)

Määrust (EÜ) nr 1223/2009 tuleks seepärast vastavalt muuta.

(12)

Turuhäirete vältimiseks üleminekul nõukogu 27. juuli 1976. aasta kosmeetikatooteid käsitlevalt direktiivilt 76/768/EMÜ (4) määrusele (EÜ) nr 1223/2009, tuleks käesolevat määrust kohaldada samast kuupäevast kui määrust (EÜ) nr 1223/2009.

(13)

Ettevõtjatele tuleks ette näha piisav üleminekuperiood ripsmete värvimiseks ettenähtud toodetele kantavate uute hoiatustega seotud nõuete täitmiseks.

(14)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise kosmeetikavahendite komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1223/2009 III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 11. juulist 2013.

Järgmisi lisa sätteid kohaldatakse siiski alates 1. juulist 2014:

a)

punkti 1 ning punktide 3–9 veeru „i” sätted seoses ainete kasutamisega ripsmete värvimiseks ettenähtud toodetes;

b)

punktid 2 ja 10.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. november 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 342, 22.12.2009, lk 59.

(2)  ELT L 66, 4.3.2004, lk 45.

(3)  ELT L 241, 10.9.2008, lk 21.

(4)  EÜT L 262, 27.9.1976, lk 169.


LISA

Määruse (EÜ) nr 1223/2009 III lisa muudetakse järgmiselt.

1)

lisatakse järgmine kanne 8b:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„8b

p-fenüleendiamiin ja selle soolad

p-Phenylenediamine;

p-Phenylenediamine HCl;

p-Phenylenediamine Sulphate

106-50-3 / 624-18-0 / 16245-77-5

203-404-7 / 210-834-9 / 240-357-1

Ripsmete värvimiseks ettenähtud tooted

 

Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim ripsmetele kantav kontsentratsioon ületada 2% (vaba alusena arvutatult).

Üksnes kutsealaseks kasutamiseks.

Trükkida märgistusele:

seguvahekord.

„Üksnes kutsealaseks kasutamiseks.

ImageToode võib põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16-aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ripsmeid ei tohi värvida, kui kliendil:

on näol lööve või kui kliendi peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

on kunagi pärast juuste või ripsmete värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.

Toote silma sattumisel silmi viivitamata loputada.

Sisaldab fenüleendiamiine.

Kanda sobivaid kindaid” ”

2)

kanne 9a asendatakse järgmisega:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„9a)

1,4-benseendiamiin, 2-metüül

2,5-diaminotolueen sulfaat

Toluene-2,5-Diamine

Toluene-2,5-Diamine sulfate (1)

95-70-5

615-50-9

202-442-1

210-431-8

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

a)

Üldiseks kasutamiseks

a)

Trükkida märgistusele:

seguvahekord.

ImageJuuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui Teie näol on lööve või kui Teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.

Sisaldab fenüleendiamiine (tolueendiamiine).

Mitte kasutada ripsmete või kulmude värvimiseks.”

b)

Kutsealaseks kasutamiseks

Nii a kui ka b puhul: Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada vaba alusena arvutatult 2 % või sulfaatsoolana 3,6 %.

b)

Trükkida märgistusele:

seguvahekord.

„Üksnes kutsealaseks kasutamiseks

ImageJuuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui Teie näol on lööve või kui Teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.

Sisaldab fenüleendiamiine (tolueendiamiine).

Kanda sobivaid kindaid” ”

3)

kanne 12 asendatakse järgmisega:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„12

Vesinikperoksiid ja muud ühendid või segud, millest vabaneb vesinikperoksiid, sh karbamiidperoksiid ja tsinkperoksiid.

Hydrogen peroxide

7722-84-1

231-765-0

a)

Juuksehooldusvahendid

a)

12 % H2O2 (40 mahuprotsenti), sisalduv või vabanev

 

Nii a kui ka f puhul: Kanda sobivaid kindaid

Nii a, b, c kui ka e puhul:

Sisaldab vesinikperoksiidi.

Vältida silma sattumist.

Silma sattumisel viivitamatult loputada.

b)

Nahahooldus tooted

b)

4 % H2O2, sisalduv või vabanev

c)

Küünetugevdajad

c)

2 % H2O2, sisalduv või vabanev

d)

Suuhügieenitooted, sh suuloputusvedelik, hambapasta ja hammaste valgendamiseks või pleegitamiseks ettenähtud tooted

d)

≤ 0,1 % H2O2, sisalduv või vabanev

e)

Hammaste valgendamiseks või pleegitamiseks ettenähtud tooted

e)

> 0,1 % ≤ 6 % H2O2, sisalduv või vabanev

e)

Müüa ainult hambaarstidele.

Igas kasutusetapis lubada esimest korda kasutada ainult hambaarstidel nagu määratletud direktiivis 2005/36/EÜ (1) või nende otsese järelevalve all, kui on tagatud samaväärne ohutustase. Seejärel võib teha tarbijatele kättesaadavaks kasutusetappide lõpuleviimiseks.

Mitte kasutada alla 18aastastel lastel/noorukitel.

e)

H2O2 sisaldus või vabanemine märgitud protsentides.

Mitte kasutada alla 18aastastel lastel/noorukitel.

Müüa ainult hambaarstidele. Igas kasutusetapis lubada esimest korda kasutada ainult hambaarstidel või nende otsese järelevalve all, kui on tagatud samaväärne ohutustase. Seejärel teha tarbijatele kättesaadavaks kasutusetappide lõpuleviimiseks.

f)

Ripsmetele ettenähtud tooted

f)

2 % H2O2, sisalduv või vabanev

f)

Üksnes kutsealaseks kasutamiseks

f)

Trükkida märgistusele:

„Üksnes kutsealaseks kasutamiseks

Väldi silma sattumist.

Toote silma sattumisel silmi viivitamata loputada.

Sisaldab vesinikperoksiidi.”

4)

kanne 22 asendatakse järgmisega:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„22

1,3-benseendiool

Resorcinol

108-46-3

203-585-2

a)

Juuksevärvaine oksüdatiivsetes juuksevärvides

 

Nii a kui ka b puhul:

Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele või ripsmetele kantav kontsentratsioon ületada 1,25 %.

a)

Trükkida märgistusele:

seguvahekord.

ImageJuuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16-aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.

Sisaldab resortsinooli.

Pärast kasutamist juuksed hoolikalt loputada.

Toote silma sattumisel silmi viivitamata loputada

Mitte kasutada ripsmete või kulmude värvimiseks.”

b)

Ripsmete värvimiseks ettenähtud tooted

b)

Üksnes kutsealaseks kasutamiseks.

b)

Trükkida märgistusele:

seguvahekord.

„Üksnes kutsealaseks kasutamiseks.

Sisaldab resortsinooli.

ImageToode võib põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ripsmeid ei tohi värvida, kui kliendil:

on näol lööve või kui kliendi peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

on kunagi pärast juuste või ripsmete värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.

Toote silma sattumisel silmi viivitamata loputada.”

c)

Juukseveed ja šampoonid

(c

0,5 %

 

c)

Sisaldab resortsinooli.”

5)

kanne 203 asendatakse järgmisega:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„203

6-metoksü-N2-metüül-2,3-püridiindiamiinvesinikkloriid ja selle divesinikkloriidsool (17)

6-Methoxy-2-Methylamino-3-Aminopyridine HCl

90817-34-8 / 83732-72-3

– / 280-622-9

a)

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

Nii a kui ka c puhul: Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele või ripsmetele kantav kontsentratsioon ületada vaba alusena arvutatult 0,68 % (divesinikkloriidina 1,0 %).

a)

Trükkida märgistusele:

seguvahekord.

ImageJuuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16-aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui Teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

b)

Mitteoksüdeeriv värvaine juuste värvimiseks

b)

0,68 % vaba alusena (1,0 % divesinikkloriidina)

Nii a, b kui ka c puhul:

mitte kasutada koos nitroosivate ainetega

maksimaalne nitrosoamiini sisaldus: 50 μg/kg

hoida nitritivabas mahutis

b)

Võib põhjustada allergilise reaktsiooni

c)

Ripsmete värvimiseks ettenähtud tooted

 

c)

Üksnes kutsealaseks kasutamiseks.

c)

Trükkida märgistusele:

seguvahekord.

„Üksnes kutsealaseks kasutamiseks.

ImageToode võib põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ripsmeid ei tohi värvida, kui kliendil:

on näol lööve või kui kliendi peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

on kunagi pärast juuste või ripsmete värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.

Toote silma sattumisel silmi viivitamata loputada.” ”

6)

kanne 217 asendatakse järgmisega:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„217

m-aminofenool ja selle soolad

m-Aminophenol

m-Aminophenol HCl

m-Aminophenol sulfate

591-27-5 / 51-81-0 / 68239-81-6 /38171-54-9

209-711-2 / 200-125-2 / 269-475-1

a)

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

Nii a kui ka b puhul: Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele või ripsmetele kantav kontsentratsioon ületada 1,2 %.

a)

Trükkida märgistusele:

seguvahekord.

ImageJuuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16-aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

b)

Ripsmete värvimiseks ettenähtud tooted

b)

Üksnes kutsealaseks kasutamiseks.

b)

Trükkida märgistusele:

seguvahekord.

„Üksnes kutsealaseks kasutamiseks.

ImageToode võib põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16-aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ripsmeid ei tohi värvida, kui kliendil:

on näol lööve või kui kliendi peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

on kunagi pärast juuste või ripsmete värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.

Toote silma sattumisel silmi viivitamata loputada.” ”

7)

kanne 229 asendatakse järgmisega:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„229

5-[(2-hüdroksüetüül)amino]-o-kresool

2-Methyl-5-Hydroxyethyl Aminophenol

55302-96-0

259-583-7

a)

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

Nii a kui ka b puhul: pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele või ripsmetele kantav kontsentratsioon ületada 1,5 %

mitte kasutada koos nitroosivate ainetega

maksimaalne nitrosoamiini sisaldus: 50 μg/kg

hoida nitritivabas mahutis

a)

Trükkida märgistusele:

seguvahekord.

ImageJuuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16-aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

b)

Ripsmete värvimiseks ettenähtud tooted

b)

Üksnes kutsealaseks kasutamiseks.

b)

Trükkida märgistusele:

seguvahekord.

„Üksnes kutsealaseks kasutamiseks.

ImageToode võib põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16-aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ripsmeid ei tohi värvida, kui kliendil:

on näol lööve või kui kliendi peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

on kunagi pärast juuste või ripsmete värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.

Toote silma sattumisel silmi viivitamatult loputada.” ”

8)

kanded 241 ja 242 asendatakse järgmistega:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„241

5-amino-o-kresool

4-Amino-2-Hydroxytoluene

2835-95-2

220-618-6

a)

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

Nii a kui ka b puhul: Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele või ripsmetele kantav kontsentratsioon ületada 1,5 %.

a)

Trükkida märgistusele:

seguvahekord.

ImageJuuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16-aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

b)

Ripsmete värvimiseks ettenähtud tooted

b)

Üksnes kutsealaseks kasutamiseks.

b)

Trükkida märgistusele:

seguvahekord.

„Üksnes kutsealaseks kasutamiseks.

ImageToode võib põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ripsmeid ei tohi värvida, kui kliendil:

on näol lööve või kui kliendi peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

on kunagi pärast juuste või ripsmete värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.

Toote silma sattumisel silmi viivitamata loputada.”

242

2,4-diaminofenoksüetanool, selle vesinikkloriid ja selle sulfaat

2,4-Diaminophenoxyethanol HCl

2,4-Diaminophenoxyethanol sulfate

70643-19-5/ 66422-95-5 / 70643-20-8

– / 266-357-1 / 274-713-2

a)

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

Nii a kui ka b puhul: Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele ja ripsmetele kantav kontsentratsioon ületada 2,0 % (vesinikkloriidina)

a)

Trükkida märgistusele:

seguvahekord.

ImageJuuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

b)

Ripsmete värvimiseks ettenähtud tooted

b)

Üksnes kutsealaseks kasutamiseks.

b)

Trükkida märgistusele:

seguvahekord.

„Üksnes kutsealaseks kasutamiseks.

ImageToode võib põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16-aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ripsmeid ei tohi värvida, kui kliendil:

on näol lööve või kui kliendi peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

on kunagi pärast juuste või ripsmete värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.

Toote silma sattumisel silmi viivitamatult loputada.” ”

9)

kanded 244 ja 245 asendatakse järgmistega:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„244

4-amino-m-cresol

4-Amino-m-Cresol

2835-99-6

220-621-2

a)

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

Nii a kui ka b puhul: Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele või ripsmetele kantav kontsentratsioon ületada 1,5 %.

a)

Trükkida märgistusele:

seguvahekord.

ImageJuuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

b)

Ripsmete värvimiseks ettenähtud tooted

b)

Üksnes kutsealaseks kasutamiseks.

b)

Trükkida märgistusele:

seguvahekord.

„Üksnes kutsealaseks kasutamiseks.

ImageToode võib põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ripsmeid ei tohi värvida, kui kliendil:

on näol lööve või kui kliendi peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

on kunagi pärast juuste või ripsmete värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.

Toote silma sattumisel silmi viivitamata loputada”

245

2-[(3-amino-4-metoksüfenüül)amino]etanool ja selle sulfaat

2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole

2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole sulfate

83763-47-7 /

83763-48-8

280-733-2 /

280-734-8

a)

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

Nii a kui ka b puhul: Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele ja ripsmetele kantav kontsentratsioon ületada 1,5 % (sulfaadina)

mitte kasutada koos nitroosivate ainetega

maksimaalne nitrosoamiini sisaldus: 50 μg/kg

hoida nitritivabas mahutis

a)

Trükkida märgistusele:

seguvahekord.

ImageJuuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

b)

Ripsmete värvimiseks ettenähtud tooted

b)

Üksnes kutsealaseks kasutamiseks.

b)

Trükkida märgistusele:

seguvahekord.

„Üksnes kutsealaseks kasutamiseks.

ImageToode võib põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16-aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ripsmeid ei tohi värvida, kui kliendil:

on näol lööve või kui kliendi peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

on kunagi pärast juuste või ripsmete värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.

Toote silma sattumisel silmi viivitamatult loputada.” ”

10)

lisatakse järgmised kanded 265–285:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„265

1,4-diaminoantrakinoon

Disperse Violet 1

128-95-0

204-922-6

Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides

0,5 %

DisperseRed 15 lisand juuksevärvivalmistises Disperse Violet 1 peab olema < 1 % (w/w)

 

266

Etanool, 2-((4-amino-2-nitrofenüül)amino)-

HC Red No 3

2871-01-4

220-701-7

a)

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

a)

Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 0,45 %

Punkti a puhul Trükkida märgistusele:

seguvahekord.

b)

Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides

b)

3,0 %

Nii a kui ka b puhul:

mitte kasutada koos nitroosivate ainetega

maksimaalne nitrosoamiini sisaldus: 50 μg/kg

hoida nitritivabas mahutis

Nii a kui ka b puhul:

ImageJuuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone. Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

267

7-hüdroksü-8-[(2-metoksüfenüül)aso]-2-naftüül]trimetüülammooniumkloriid

Basic Red 76

68391-30-0

269-941-4

Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides

2,0 %

 

 

268

2-[[4-dimetüülamino)fenüü]laso]-1,3-dimetüül-1himidasooliumkloriid

Basic Red 51

77061-58-6

278-601-4

a)

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

a)

Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 0,5 %.

a)

Trükkida märgistusele:

seguvahekord.

ImageJuuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

b)

Mitteoksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks

b)

1,0 %

 

 

269

Fenool, 2-amino-5-etüül-, vesinikkloriid

2-Amino-5-Ethylphenol HCl

149861-22-3

 

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 1,0 %.

Trükkida märgistusele:

seguvahekord.

ImageJuuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16-aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

270

Fluorestseiin, 2',4',5',7'-tetrabromo-4,5,6,7-tetrakloro-, dinaatriumsool (CI 45410)

Acid Red 92

18472-87-2

242-355-6

a)

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

a)

Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 2,0 %.

a)

Trükkida märgistusele:

seguvahekord.

ImageJuuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16-aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

b)

Mitteoksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks

b)

0,4 %

 

 

271

1, 2 ja 3 segu dispergendis (lignosulfaat):

Disperse Blue 377 is a mixture of three dyes:

 

 

Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides

2,0 %

 

 

1)

9,10-antratseendioon-1,4-bis[(2-hüdroksüetüül)amino]

(1)

1,4-bis[(2-hydroxyethyl)amino]anthra-9,10-quinone

(1)

4471-41-4

(1)

224-743-7

2)

9,10-antratseendioon-1-[(2-hüdroksüetüül)amino]-4-[(3-hüdroksüpropüül)amino]

(2)

1-[(2-hydroxyethyl)amino]-4-[(3-hydroxypropyl)amino]anthra-9,10-quinone

(2)

67674-26-4

(2)

266-865-3

3)

9,10-antratseendioon-1,4-bis[(3-hüdroksüpropüül)amino

(3)

1,4-bis[(3-hydroxypropyl)amino]anthra-9,10-quinone

(3)

67701-36-4

(3)

266-954-7

272

4-aminofenool

p-Aminophenol

123-30-8

204-616-2

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 0,9 %.

Trükkida märgistusele:

seguvahekord.

ImageJuuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

273

4,5-diamino-1-(2-hüdroksüetüül)-1H-pürasoolsulfaat (1:1)

1-Hydroxyethyl-4,5-Diamino Pyrazole Sulfate

155601-30-2

429-300-3

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 3,0 %.

Trükkida märgistusele:

seguvahekord.

ImageJuuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

274

Kinoliinium, 4-formüül-1-metüül-, sool 4-metüülbenseensulfoonhappega (1:1)

4-Formyl-1-Methylquinolinium-p-Toluenesulfonate

223398-02-5

453-790-8

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 2,5 %.

Trükkida märgistusele:

seguvahekord.

ImageJuuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

275

Püridiinium, 1- metüül-4-[( metüülfenüülhüdrasoon)metüül]-, metüül sulfaat

Basic Yellow 87

68259-00-7

269-503-2

a)

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

a)

Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 1,0 %.

a)

Trükkida märgistusele:

seguvahekord.

ImageJuuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

b)

Mitteoksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks

b)

1,0 %

 

 

276

2-[(4-aminofenüül)aso]-1,3-dimetüül-1H-imidasooliumkloriid

Basic Orange 31

97404-02-9

306-764-4

a)

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

a)

Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 0,5 %.

a)

Trükkida märgistusele:

seguvahekord.

ImageJuuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

b)

Mitteoksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks

b)

1,0 %

 

 

277

3-(3-püridinüülaso)-2,6-püridiindiamiin

2,6-Diamino-3-((Pyridine-3-yl)azo)Pyridine

28365-08-4

421-430-9

a)

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

a)

Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 0,25 %.

a)

Trükkida märgistusele:

seguvahekord.

ImageJuuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

b)

Mitteoksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks

b)

0,25 %

 

 

278

4-((4-amino-3-metüülfenüül)(4-imino-3-metüül-2,5-tsükloheksadieen-1-ülideen)metüül)-2-metüülfenüülamiin monovesinikkloriid (CI 42520)

Basic Violet 2

3248-91-7

221-831-7

a)

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

a)

Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 1,0 %.

a)

Trükkida märgistusele:

seguvahekord.

ImageJuuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

b)

Mitteoksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks

b)

0,5 %

 

 

279

2,3-diamino-6,7-dihüdro-1H,5H-pürasool[1,2-a] pürasool-1-oondimetaansulfonaat

2,3-Diaminodihydropyrazolopyrazolone Dimethosulfonate

857035-95-1

469-500-8

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 2,0 %.

Trükkida märgistusele:

seguvahekord.

ImageJuuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

280

2-amino-4,6-dinitrofenool ja 2-amino-4,6-dinitrofenool, naatriumsool

Picramic Acid and Sodium Picramate

96-91-3

831-52-7

202-544-6

212-603-8

a)

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

a)

Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 0,6 %.

a)

Trükkida märgistusele:

seguvahekord.

ImageJuuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16-aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

b)

Mitteoksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks

b)

0,6 %

 

 

281

1-metüülamino-2-nitro-5-(2,3-dihüdroksü-propüüloksü)-benseen

2-Nitro-5-Glyceryl Methylaniline

80062-31-3

279-383-3

a)

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

a)

Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 0,8 %.

a)

Trükkida märgistusele:

seguvahekord.

ImageJuuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

b)

Mitteoksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks

b)

1,0 %

Nii a kui ka b puhul:

mitte kasutada koos nitroosivate ainetega

maksimaalne nitrosoamiini sisaldus: 50 μg/kg

hoida nitritivabas mahutis

 

282

1-propaanamiinium, 3-[[9,10-dihüdro-4-(metüülamino)-9,10-diokso-1-antratsenüül] amino]-N,N-dimetüül-N-propüül-, bromiid

HC Blue 16

502453-61-4

481-170-7

Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides

3,0 %

Mitte kasutada koos nitroosivate ainetega

Maksimaalne nitrosoamiini sisaldus: 50 μg/kg

Hoida nitritivabas mahutis

 

283

3-amino-2-kloro-6-metüülfenool

3-amino-4-kloro-6-metüülfenool HCl

5-Amino-6-Chloro-o-Cresol

5-Amino-6-Chloro-o-Cresol HCl

84540-50-1

80419-48-3

283-144-9

a)

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

a)

Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 1,0%.

a)

Trükkida märgistusele:

seguvahekord.

ImageJuuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16-aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

b)

Mitteoksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks

b)

0,5 %

 

 

284

Fenool, 2,2'-metüleenbis[4-amino-], divesinikkloriid

2,2'-Methylenebis-4-aminophenol HCl

27311-52-0

63969-46-0

440-850-3

a)

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

a)

Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 1,0 %.

a)

Trükkida märgistusele:

seguvahekord.

ImageJuuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

b)

Mitteoksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks

b)

1,0 %

 

 

285

Püridiin-2,6-diüüldiamiin

2,6-Diaminopyridine

141-86-6

205-507-2

a)

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

Nii a kui ka b puhul: Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 0,15 %.

a)

Trükkida märgistusele:

seguvahekord.

ImageJuuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

b)

Ripsmete värvimiseks ettenähtud tooted

b)

Üksnes kutsealaseks kasutamiseks.

b)

Trükkida märgistusele:

seguvahekord.

„Üksnes kutsealaseks kasutamiseks.

ImageToode võib põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ripsmeid ei tohi värvida, kui kliendil:

on näol lööve või kui kliendi peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

on kunagi pärast juuste või ripsmete värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.

Toote silma sattumisel silmi viivitamatult loputada.” ”


(1)  ELT L 255, 30.9.2005, lk 22.”


Top