EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1072

Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 1072/2013, 24. september 2013 , rahaloomeasutuste kohaldatavate intressimäärade statistika kohta (uuesti sõnastatud) (EKP/2013/34)

OJ L 297, 7.11.2013, p. 51–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1072/oj

7.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 297/51


EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) nr 1072/2013,

24. september 2013,

rahaloomeasutuste kohaldatavate intressimäärade statistika kohta (uuesti sõnastatud)

(EKP/2013/34)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artiklit 5,

võttes arvesse nõukogu 23. novembri 1998. aasta määrust (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt (1), eelkõige selle artikli 5 lõiget 1 ja artikli 6 lõiget 4,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni arvamust,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Keskpanga 20. detsembri 2001. aasta määrust (EÜ) nr 63/2002 (rahaloomeasutustes kodumajapidamiste ning kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvate ettevõtete hoiuste ja laenude suhtes kohaldatavate intressimäärade statistika kohta (EKP/2001/18)), (2) on oluliselt muudetud. Kuna teha tuleb täiendavaid muudatusi, eelkõige seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrusega (EL) nr 549/2013 Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (3), tuleks see selguse huvides uuesti sõnastada.

(2)

Euroopa Keskpankade Süsteem (EKPS) nõuab oma ülesannete täitmiseks rahaloomeasutustelt, v.a keskpangad ja rahaturufondid, statistika tegemist kodumajapidamiste ning mittefinantsettevõtete hoiuste ja laenude suhtes kohaldatavate intressimäärade kohta, mille esmane eesmärk on anda Euroopa Keskpangale (EKP) kõikehõlmav, detailne ja harmoneeritud statistiline ülevaade nende asutuste poolt kohaldatavate intressimäärade tasemest ja nende muutumisest ajas. Need intressimäärad on viimane lüli ametlike intressimäärade muutumisest tuleneva rahanduspoliitika ülekandemehhanismis ja seega on nad vajalik eeltingimus eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide rahandusarengu usaldusväärsel analüüsimisel. Teave intressimäärade muutmise kohta on vajalik ka selleks, et EKPS saaks kaasa aidata krediidiasutuste usaldatavusnõuete järelevalvega tegelevate pädevate asutuste poliitika sujuvale teostamisele seoses finantssüsteemi stabiilsusega.

(3)

Kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu ning Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja (edaspidi „EKPSi põhikiri”) tingimustega annab EKP välja määrusi, kui see on vajalik EKPSi kohustuste täitmiseks, mis on määratletud EKPSi põhikirjas ja teatavatel juhtudel nõukogu poolt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 129 lõike 4 korras vastu võetud sätetes.

(4)

EKPSi põhikirja artikli 5.1 kohaselt peab EKP riikide keskpankade (RKP) abiga koguma riikide pädevatelt asutustelt või otse majandustegevuses osalejatelt vajalikku statistilist teavet, mis on vajalik EKPSi ülesannete täitmiseks. EKPSi põhikirja artikli 5.2 kohaselt peavad RKPd võimalust mööda täitma artiklis 5.1 kirjeldatud ülesandeid.

(5)

Võib osutuda vajalikuks, vähendades ka aruandluskoormust, et RKPd koguvad EKP statistika aruandlusnõuete täitmiseks vajalikku statistilist teavet tegelikult andmeid esitavalt üldkogumilt ulatuslikuma statistika aruandluse raames, mille RKPd on omal vastutusel loonud muudel statistikaga seotud eesmärkidel kooskõlas liidu või riigisiseste õigusnormide või väljakujunenud tavadega, kui see ei sea ohtu EKP statistikaaruandluse nõuete täitmist. Sellistel juhtudel tuleb andmeesitajatele läbipaistvuse huvides teatada, et andmeid kogutakse muudel statistilistel eesmärkidel. Teatavatel juhtudel võib EKP oma nõuete täitmisel tugineda statistilisele teabele, mis on kogutud muudel eesmärkidel.

(6)

Pärast määruse (EÜ) nr 63/2002 (EKP/2001/18) vastuvõtmist on täiustatud kodumajapidamistele ja mittefinantsettevõtetele antavate laenude intressimäärade aruandlusvorme ning tegeliku andmeid esitava üldkogumi valikumeetodeid, mida tuleb valimi juhistes ja statistikaaruandluse nõuetes arvesse võtta.

(7)

Samuti on vajalik, et EKP saab anda analüütilist ja statistilist tuge Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule kooskõlas nõukogu 17. novembri 2010. aasta määrusega (EL) nr 1096/2010, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu tegevusega (4).

(8)

Määruse (EÜ) nr 2533/98 artiklis 3 on sätestatud nõue, mille kohaselt peab EKP vaadeldavas andmeid esitavas üldkogumis täpselt määratlema tegeliku andmeid esitava üldkogumi ja minimeerima aruandluskoormuse. Pidades silmas rahaloomeasutuste sektori omapära kõigis osalevates liikmesriikides, otsustavad valikumeetodi tegeliku andmeid esitava üldkogumi osas lõplikult riikide keskpangad. Eesmärk on vähendada aruandluskoormust ja tagada samas statistika kõrge kvaliteet. Artikli 5 lõikes 1 on sätestatud, et EKP võib vastu võtta määrusi selliste statistika aruandlusnõuete määratlemise ja kehtestamise kohta, mis on seotud euroala liikmesriikide tegeliku andmeid esitava üldkogumiga. Artikli 6 lõike 4 kohaselt võib EKP vastu võtta määrusi tingimuste täpsustamiseks, mille korral võib kasutada õigust kontrollida või korraldada statistilise teabe kohustuslikku kogumist.

(9)

Määruse (EÜ) nr 2533/98 artikkel 4 näeb ette, et liikmesriigid peavad korraldama oma statistika kogumist ning tegema igakülgset koostööd EKPSiga, et tagada EKPSi põhikirja artiklist 5 tulenevate kohustuste täitmine.

(10)

Kuigi tunnistatakse, et EKPSi põhikirja artikli 34.1 alusel vastu võetud EKP õigusaktid ei anna õigusi ega pane kohustusi liikmesriikidele, mille rahaühik ei ole euro, (edaspidi “euroalavälised liikmesriigid”) kohaldatakse põhikirja artiklit 5 nii euroala kui euroalaväliste liikmesriikide suhtes. Määruse (EÜ) nr 2533/98 põhjenduses 17 osutatakse, et EKPSi põhikirja artiklist 5 koosmõjus Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõikega 3 tuleneb kohustus kujundada ja kohaldada riigisiseseid meetmeid, mida euroalavälised liikmesriigid peavad asjakohaseks EKP statistilise teabe kogumiseks, mis on vajalik EKP aruandlusnõuete täitmiseks, ning õigeaegselt valmistuda statistika valdkonnas euroala liikmesriigiks saamiseks.

(11)

Kohaldada tuleb määruse (EÜ) nr 2533/98 artiklis 8 sätestatud konfidentsiaalse statistilise teabe kaitse ja kasutamise standardeid.

(12)

Määruse (EÜ) nr 2533/98 artikli 7 lõike 1 kohaselt on EKP-l õigus määrata sanktsioone andmeesitajatele, kes ei ole täitnud EKP määrustest või otsustest tulenevaid kohustusi,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas määruses:

1)   „andmeesitajad” ja „resident”– määruse (EÜ) nr 2533/98 artiklis 1 määratletud tähendus;

2)   „kodumajapidamised”– kodumajapidamiste sektor ja kodumajapidamisi teenindavate kasumitaotluseta institutsioonide sektor (S.14 ja S.15 kokku) läbivaadatud Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohaselt (edaspidi „ESA 2010”), mis on sätestatud määruses (EL) nr 549/2013;

3)   „mittefinantsettevõtted”– ESA 2010s sätestatud mittefinantsettevõtete sektor (S.11);

4)   „rahaloomeasutus”– Euroopa Keskpanga 24. septembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1071/2013 (rahaloomeasutuste sektori bilansi kohta, (EKP/2013/33)) (5) artiklis 1 sätestatud tähendus;

5)   „rahaloomeasutuse intressimäärade statistika”– statistika, mis käsitleb residendist rahaloomeasutuste, v.a keskpankade ja rahaturufondide poolt euroala liikmesriikides residentideks olevate kodumajapidamiste ja mittefinantsettevõtete eurodes vääringustatud hoiuste ja laenude suhtes kohaldatavaid intressimäärasid. Rahaloomeasutuse intressimäärade statistika hõlmab eurodes vääringustatud hoiuste ja laenude vastava uue tegevuse mahud ning muudetud laenude ärimahud;

6)   „rahaturufondid”– Euroopa Keskpanga määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2008/32) (6) artiklis 1 sätestatud tähendus;

7)   „vaadeldav andmeid esitav üldkogum”– residentidest rahaloomeasutused, v.a keskpangad ja rahaturufondid, mis võtavad euroala liikmesriikide residentidest kodumajapidamistelt ja/või mittefinantsettevõtetelt vastu eurodes vääringustatud hoiuseid ja/või annavad neile eurodes vääringustatud laene;

8)   „väike asutus”– väike rahaloomeasutus, v.a keskpank või rahaturufond, millele on antud erand kooskõlas artikliga 4.

Artikkel 2

Tegelik andmeid esitav üldkogum

1.   Tegelik andmeid esitav üldkogum hõlmab RKPde poolt vaadeldava andmeid esitava üldkogumi hulgast valitud residentidest rahaloomeasutused, v.a keskpangad ja rahaturufondid. RKPd valivad tegeliku andmeid esitava üldkogumi kõikse vaatluse või valimi abil.

2.   Valimi korral jagavad RKPd vaadeldava andmeid esitava üldkogumi homogeenseteks kihtideks ja valivad seejärel tegeliku andmeid esitava üldkogumi igast kihist juhuslikkuse põhimõttel või valivad igast kihist suurimad asutused.

3.   Juhusliku valimi puhul peab riigi valimi miinimummaht ära hoidma 10 baaspunkti ületavat keskmist maksimumviga 90 % usaldusintervalli puhul. Kui suurimad asutused on valitud, peab riigi valimi miinimummaht andma kvaliteedimõõtme, mis on sarnane hinnangulisele vea absoluutväärtuse keskmisele.

4.   RKPd kohaldavad ka tegeliku andmeid esitava üldkogumi valimi valemeid ja kriteeriume, mis on sätestatud 1. augusti 2007. aasta suunises EKP/2007/9 rahandusstatistika ning finantsasutuste ja -turgude statistika kohta (7).

5.   Kõik RKPd teatavad oma residentidest andmeesitajatele nende statistikaaruandluse nõuded riigis sätestatud korras.

6.   EKP nõukogul on õigus kontrollida käesoleva artikli järgimist.

Artikkel 3

Statistikaaruandluse nõuded

1.   Rahaloomeasutuste intressimäärade statistika korrapäraseks koostamiseks esitab tegelik andmeid esitav üldkogum kuustatistika uue tegevuse ja bilansilise jäägi kohta selle liikmesriigi keskpangale, kus andmeesitaja on resident. Nõutav statistika on sätestatud I lisas.

2.   RKPd määratlevad ja rakendavad riigi nõudeid arvestades aruandluskorra, mida tegelik andmeid esitav üldkogum peab järgima. RKPd tagavad, et see aruandluskord annab nõutava statistilise teabe ja võimaldab kontrollida lõikes 3 nimetatud edastamist, täpsust, mõistete vastavust ja andmete parandamist käsitlevate miinimumnõuete järgimist.

3.   Nõutav statistika esitatakse kooskõlas II lisas sätestatud edastamise, täpsuse, mõistete vastavuse ja kontrollimise miinimumnõuetega.

4.   RKPd esitavad riigi agregeeritud kuustatistika EKP-le vaatluskuu lõpule järgneva 19. tööpäeva lõpuks.

5.   EKP võib kohaldada sanktsioone andmeesitajate suhtes, kes ei ole täitnud käesolevas määruses sätestatud statistikaaruandluse nõudeid kooskõlas 19. augusti 2010. aasta otsusega EKP/2010/10 statistikaaruandluse nõuete eiramise kohta (8).

Artikkel 4

Erandid

1.   Kui andmeesitajad valitakse kõikse vaatlusega, võivad RKPd teha erandeid väikestele rahaloomeasutustele, v.a keskpangad ja rahaturufondid, aruandlussageduse osas, kui nende andmeesitajate andmed kokku riigi rahaloomeasutuste bilansi seisus ei ületa 5 % arvutatuna kooskõlas määrusega (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33). Kuuaruandluse asemel võivad väikesed asutused esitada rahaloomeasutuste intressimäärade statistika kvartaalselt.

2.   RKPd kontrollivad lõike 1 tingimuste täitmist aegsasti kord aastas, et iga aasta alguses saaks vajaduse korral teha erandeid või need tühistada.

3.   Väikesed asutused võivad soovi korral eranditest loobuda ja täita statistikaaruandluse nõudeid täielikult.

4.   100 % hõlmatuse tagamiseks võivad RKPd kasutada menetlust, mille puhul kantakse esitatud andmed järgmistesse puuduvatesse perioodidesse, kohaldades kohaseid statistikaprognoosi meetodeid, võttes arvesse andmete suundumust või hooajalist eripära. RKPd kontrollivad väikeste asutuste arvu kord aastas.

Artikkel 5

Statistika kontroll ja kohustuslik kogumine

RKPdel on õigus kontrollida ja sundkoguda teavet, mida andmeesitajad esitavad käesoleva määruse alusel, ilma et see piiraks EKP õigust teostada neid õigusi ise. Eelkõige kasutab RKP seda õigust juhul, kui andmeesitaja ei täida andmete edastamiseks II lisas sätestatud edastamise, täpsuse, mõistete vastavuse ja andmete parandamise miinimumstandardeid.

Artikkel 6

Esmakordne andmete esitamine

Käesoleva määruse alusel esitatakse esimesed andmed 2014. aasta detsembri kohta.

Artikkel 7

Kehtetuks tunnistamine

1.   Määrus (EÜ) nr 63/2002 (EKP/2001/18) tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist 2015.

2.   Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ja loetakse vastavalt vastavustabelile IV lisas.

Artikkel 8

Lõppsäte

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2015.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav liikmesriikides vastavalt aluslepingutele.

Frankfurt Maini ääres, 24. september 2013.

EKP nõukogu nimel

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  EÜT L 318, 27.11.1998, lk 8.

(2)  EÜT L 10, 12.1.2002, lk 24.

(3)  ELT L 174, 26.6.2013, lk 1.

(4)  ELT L 331, 15.12.2010, lk 162.

(5)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teatajas lk 1.

(6)  ELT L 15, 20.1.2009, lk 14.

(7)  ELT L 341, 27.12.2007, lk 1.

(8)  ELT L 226, 28.8.2010, lk 48.


I LISA

RAHALOOMEASUTUSTE INTRESSIMÄÄRADE STATISTIKA ARUANDLUSVORM

1   OSA

Intressimäära liik

I.    Aastapõhine lepinguline intressimäär

Üldpõhimõte

1.

Intressimäära liik, mille andmeesitajad esitavad kõikide uue tegevuse ja bilansilise jäägiga seotud hoiuste ja laenude instrumendiliikide kohta, on aastapõhine lepinguline intressimäär (annualised agreed rate, AAR). See tähendab intressimäära, mille andmeesitaja on mittefinantsettevõttega hoiuse või laenu jaoks eraldi kokku leppinud ning mis konverteeritakse aastat iseloomustavaks näitajaks ja mida väljendatakse protsendimäärana aasta kohta. AAR hõlmab kõiki hoiuse või laenuga seotud intressimakseid, kuid ei hõlma muid võimalikke kulusid. Disaažiot, mis tähendab erinevust laenu nominaalsumma ja kliendi saadud summa vahel, käsitatakse intressimaksena lepingu jõustumise ajal (aeg t0) ja seega kajastub see aastapõhises kokkulepitud intressimääras.

2.

Kui andmeesitaja ja mittefinantsettevõtte vahel kokkulepitud intressimaksed kapitaliseeritakse aasta jooksul kindlate ajavahemike järel, näiteks kord kuus või kvartalis, mitte aga kord aastas, muudetakse kokkulepitud intressimäär aastapõhiseks järgmise aastapõhise kokkulepitud intressimäära tuletamise valemiga:

Formula

kus:

x

on AAR,

rag

on andmeesitaja ja mittefinantsettevõtte vahel kokkulepitud hoiuse või laenu aastane intressimäär, mille puhul hoiuse intresside kapitaliseerimise ja laenu kõigi maksete ja tagasimaksete kuupäevad jaotuvad regulaarsetes perioodides kogu aastale, ning

n

on hoiuse puhul intressi kapitaliseerimise perioodide ja laenu puhul (tagasi)maksete perioodide arv aastas, s.t kord aastas toimuva makse puhul 1, kord poole aasta jooksul toimuvate maksete puhul 2, kord kvartalis toimuvate maksete puhul 4 ja kord kuus toimuvate maksete puhul 12.

3.

Riikide keskpangad (RKPd) võivad nõuda, et andmeesitajad esitaksid kõigi või osa uue tegevuse ja bilansilise jäägiga seotud hoiuste ja laenude rahastamisvahendite puhul AARi asemel kitsalt määratletud efektiivse intressimäära (narrowly defined effective rate, NDER). NDER on aastapõhine intressimäär, mis võrdub kõigi tulevaste või olemasolevate kohustuste (hoiused või laenud, maksed või tagasimaksed, intressimaksed) kehtiva väärtusega, v.a kulutused, mille on omavahel kokku leppinud andmeesitaja ning mittefinantsettevõte. NDER võrdub krediidi kulukuse aastamäära intressikomponendiga (annual percentage rate of charge, APRC), mis on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta direktiivi 2008/48/EÜ (mis käsitleb tarbijakrediidilepinguid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 87/102/EMÜ) (1) artikli 3 punktis i. NDERi puhul kasutatakse järkjärgulist lähendamist ning seega saab seda rakendada igat liiki hoiuste ja laenude puhul, samas kui AARi puhul kasutatakse lõikes 2 sätestatud algebralist valemit ja seepärast saab seda rakendada ainult selliste hoiuste ja laenude puhul, mille intressimaksete kapitaliseerimine toimub regulaarselt. Kõik muud nõuded on samad, mis tähendab, et käesoleva lisa viited AARile kohalduvad ka NDERile.

Maksude, subsiidiumide ja õigusaktide käsitlemine

4.

AARiga hõlmatud intressimaksed kajastavad summat, mille andmeesitaja maksab hoiuste ja saab laenude eest. Kui ühe poole makstav summa erineb teise poole saadavast summast, on rahaloomeasutuste (RAd) intressimäärade statistika jaoks esitatud intressimäära puhul määravaks andmeesitaja seisukoht.

5.

Sellest põhimõttest tulenevalt kirjendatakse intressimäärad brutosummadena enne maksude mahaarvamist, sest maksueelsed intressimäärad kajastavad seda, kui palju andmeesitajad hoiuste eest maksavad ja laenude eest saavad.

6.

Lisaks sellele ei võeta intressimaksete määramisel arvesse kolmandate isikute antavaid subsiidiume mittefinantsettevõtetele, sest andmeesitaja ei maksa ega saa subsiidiume.

7.

Rahaloomeasutuste intressimäärade statistika hõlmab ka soodusmäärasid, mida andmeesitajad kohaldavad oma töötajate suhtes.

8.

Kui intressimakseid mõjutavad õigusaktid, näiteks intresside ülemmäärad või keeld maksta tasu üleööhoiuste eest, peab see kajastuma ka RA intressimäärade statistikas. Kui muudetakse intressimakseid mõjutavaid õigusakte, näiteks kindlaksmääratud intressimäärade või intresside ülemmäärade taset, kajastatakse seda rahaloomeasutuste intressimäärade statistikas intressimäära muutumisena.

II.    Krediidi kulukuse aastamäär

9.

Lisaks AARile esitavad andmeesitajad seoses uue tegevusega tarbijakrediidi ja kodumajapidamistele eluaseme ostmiseks antavate laenude krediidi kulukuse aastamäära (APRC), s.o:

üks APRC uue tegevuse tarbijakrediidi kohta (vt liite 2 näitaja 30), ja

üks APRC uue tegevuse kodumajapidamisele eluaseme ostmiseks antava laenu kohta (vt liite 2 näitaja 31). (2)

10.

APRC hõlmab direktiivi 2008/48/EÜ artikli 3 punktis g määratletud krediidi kogukulu tarbijale. See kogukulu koosneb intressimäärakomponendist ja muude (seotud) kulude komponendist, mis katab näiteks järelepärimiskulud ja halduskulud ning dokumentide, tagatiste, krediidikindlustuse jms ettevalmistamise kulud.

11.

Muude kulude komponendi koosseis võib eri riikides olla erinev, sest direktiivis 2008/48/EÜ sätestatud mõisteid kohaldatakse erinevalt ning riikide finantssüsteemid ja krediidi tagamise kord on erinevad.

III.    Tava

12.

Andmeesitajad kasutavad AARi arvutamiseks 365päevast standardaastat, s.t liigaastate lisapäeva mõju ei võeta arvesse.

2.   OSA

Hõlmatud tegevus

13.

Andmeesitajad esitavad RA intressimäärade statistika bilansilise jäägi ja uue tegevuse kohta.

IV.    Bilansilise jäägi intressimäärad

14.

Bilansiline jääk tähendab kodumajapidamiste ning mittefinantsettevõtete hoiuste seisu andmeesitajate juures ning andmeesitaja poolt kodumajapidamistele ning mittefinantsettevõtetele antud laenude seisu.

15.

Bilansilise jäägi intressimäär kajastab asjaomasesse instrumendiliiki kuuluvate hoiuste või laenude seisu suhtes punktis 29 määratletud vaatlushetkel kohaldatavat kaalutud keskmist intressimäära. Kaalutud keskmine intressimäär on AARi ja vastava bilansilise jäägi korrutis jagatuna bilansiliste jääkide kogusummaga. See hõlmab kõiki kehtivate lepingute jääke, mis on sõlmitud vaatluskuupäevale eelneval mis tahes ajavahemikul.

V.    Üleööhoiuste, etteteatamistähtajaga lõpetatavate hoiuste, krediitkaardivõlgade ning vaba tagasimaksega krediidiga ja arvelduskrediidiga seotud uus tegevus

16.

Punktides 46–49 ja 55 määratletud üleööhoiuste, etteteatamistähtajaga lõpetatavate hoiuste, krediitkaardivõlgade ning vaba tagasimaksega krediidi ja arvelduskrediidi puhul hõlmab uue tegevuse mõiste kõiki positsioone. Seega kasutatakse deebet- või kreeditjääki, s.t bilansilist jääki punktis 32 määratletud vaatlushetkel, näitajana üleööhoiuste, etteteatamistähtajaga lõpetatavate hoiuste, krediitkaardivõlgade ning vaba tagasimaksega krediidi ja arvelduskrediidiga seotud uue tegevuse kohta.

17.

Üleööhoiuste, etteteatamistähtajaga lõpetatavate hoiuste, krediitkaardivõlgade ning vaba tagasimaksega krediidi ja arvelduskrediidi intressimäärad kajastavad kaalutud keskmist intressimäära, mida kohaldatakse sellistel kontodel oleva seisu suhtes punktis 32 määratletud vaatlushetkel. Need hõlmavad kõiki kehtivaid lepinguid, mis on sõlmitud vaatluskuupäevale eelneval mis tahes ajavahemikul.

18.

Et arvutada RA intressimäärad kontodel, mille puhul on olenevalt saldost tegemist kas hoiuse või laenuga, eristavad andmeesitajad kreedit- ja deebetjäägiga perioode. Andmeesitajad esitavad kreeditjäägiga seotud kaalutud keskmised intressimäärad üleööhoiustena ja deebetjäägiga seotud kaalutud keskmised intressimäärad arvelduskrediidina. Kaalutud keskmisi intressimäärasid, mille puhul ühendatakse (madalad) üleööhoiuste intressimäärad ja (kõrged) arvelduskrediidi intressimäärad, ei esitata.

VI.    Uus tegevus instrumendiliikides, v.a üleööhoiused, etteteatamistähtajaga lõpetatavad hoiused, krediitkaardivõlad ning vaba tagasimaksega krediit ja arvelduskrediit

19.

Järgmised punktid 20–27 käsitlevad kokkulepitud tähtajaga hoiuseid, tagasiostutehinguid (reposid) ja kõiki laene, mis ei ole punktides 46–49 ja 55 määratletud vaba tagasimaksega krediit, arvelduskrediit ega krediitkaardivõlg. Punktid 22 ja 23 muudetud tingimustega laenude kohta hõlmavad ainult laenud, mis ei ole vaba tagasimaksega krediit, arvelduskrediit ja krediitkaardivõlg.

20.

Uus tegevus tähendab kõiki uusi lepinguid kodumajapidamiste või mittefinantsettevõtte ja andmeesitaja vahel. Uute lepingute alla kuuluvad:

kõik finantseerimislepingud, milles esmakordselt sätestatakse hoiuse või laenu intressimäär, ja

olemasolevate hoiuse- ja laenulepingute tingimuste kokkuleppeline muutmine punkti 21 kohaselt.

21.

Tingimuste kokkuleppeline muutmine tähendab kodumajapidamiste või mittefinantsettevõtete aktiivset osalemist olemasoleva hoiuse- või laenulepingu tingimuste, sh intressimäära muutmisel. Seega pikendamised ja automaatselt tehtavad muud tingimuste muutmised ilma kodumajapidamiste või mittefinantsettevõtete aktiivse osalemiseta ei ole tingimuste kokkuleppeline muutmine.

22.

Uute tegevusmahtude eraldi aruandluses intressimäärade kohta seoses kodumajapidamistele ja mittefinantsettevõtetele antud laenude tingimuste kokkuleppelise muutmisega hõlmab kokkuleppeline tingimuste muutmine uue laenutegevuse, v.a krediitkaardivõlad ja vaba tagasimaksega laenud ja arvelduskrediidid, mis on juba andmeesitaja bilansis vaatluskuule eelneva kuu lõpus.

23.

Võlgade restruktureerimiseks antud laenud ei ole iseenesest kokkuleppel muudetud laenude hulgast välistatud. Samas, kui restruktureerimine hõlmab intressimäära kokkuleppelist muutmist, mille tulemusel on laen antud turutingimustest soodsamalt kooskõlas punktiga 28, ei esitata seda kokkuleppeliselt muudetud laenude ega uue tegevusena.

24.

Uue tegevuse intressimäär kajastab kaalutud keskmise intressimäära taset, mida kohaldatakse asjaomase instrumendiliigi hoiuste ja laenude suhtes uute lepingute puhul, mis on sõlmitud kodumajapidamise või mittefinantsettevõtte ning andmeesitaja vahel punktis 35 määratletud vaatlusperioodi jooksul.

25.

Ujuvate intressimäärade muutumine, mille puhul andmeesitaja korrigeerib intressimäära automaatselt, ei ole uus leping ja seega ei loeta seda uueks tegevuseks. Olemasolevate lepingute aruandluses ei sisaldu selline ujuvate intressimäärade muutumine uue tegevuse intressimäärades, vaid ainult bilansilise jäägi keskmistes intressimäärades.

26.

Kui üleminek kindlasummalistelt intressimääradelt ujuvatele ja vastupidi (ajal t1) lepingu kehtivuse jooksul on kokku lepitud lepingu jõustumise ajal (aeg t0), siis ei ole tegemist uue lepinguga, vaid osaga ajal t0 sätestatud laenutingimustest. Seepärast ei loeta seda uueks tegevuseks.

27.

Eeldatakse, et kodumajapidamised ning mittefinantsettevõtted võtavad laenu, mitte vaba tagasimaksega krediidi ega arvelduskrediidi, täies mahus välja lepingu jõustumise ajal. Selle asemel et laen lepingu jõustumise ajal (aeg t0) täies mahus välja võtta, võivad nad laenu välja võtta ka osade kaupa hetkedel t1, t2, t3 jne. See, et laen võetakse välja osade kaupa, on RA intressimäärade statistika seisukohast ebaoluline. Kodumajapidamise või mittefinantsettevõtte ning andmeesitaja vahel ajal t0 sõlmitud kokkulepe, mis hõlmab intressimäärasid ja laenu kogusummat, sisaldub uue tegevuse RA intressimäärade statistikas. Kui laenutingimuste kokkuleppeline muutmine toimub pärast ajahetke t0, tuleb antud, kuid muutmise toimumise ajal tagasi maksmata laenu täissumma esitada kokkuleppel muudetud tingimustega laenuna.

VII.    Lootusetute laenude ja turutingimustest soodsamatel tingimustel restruktureeritud laenude käsitlemine

28.

Lootusetud laenud ja turutingimustest soodsamatel tingimustel restruktureeritud laenud ei ole hõlmatud intressimäärade kaalutud keskmises või uutes tegevusmahtudes. Lootusetud laenud on määratletud määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) II lisas ja laenude kogusumma, mis on täielikult või osaliselt liigitatud halbadeks laenudeks, on välistatud rahaloomeasutuste intressimäärade statistikast. Struktureeritavad laenud, s.o restruktureerimine seoses finantsraskustes võlgnikega, määratletakse kooskõlas riigisiseste määratlustega.

3.   OSA

Vaatlushetk

VIII.    Rahaloomeasutuste bilansilise jäägi intressimäärade vaatlushetk

29.

RKPd otsustavad, kas riigis koostatakse bilansilise jäägi suhtes kohaldatavad RA intressimäärad, s.t liites 1 kirjeldatud näitajad 1–26, perioodi lõpu vaatluste hetkeseisuna või perioodi keskmisest tuletatud kaudsete intressimääradena. Käsitletava perioodi pikkus on üks kuu.

30.

Bilansilise jäägi intressimäärad, mida väljendatakse kuu lõpu vaatluste hetkeseisuna, arvutatakse kuu viimase päeva teataval hetkel hoiuste ja laenude seisu suhtes kohaldatava kaalutud keskmise intressimäärana. Sellel ajahetkel koguvad andmeesitajad kokku kõigi kodumajapidamiste ning mittefinantsettevõtete hoiuste ja laenude jääkide kehtivad intressimäärad ning asjaomased summad ja arvutavad välja iga instrumendiliigi kaalutud keskmise intressimäära. Erinevalt kuu keskmistest hõlmavad kuulõpu vaatluste põhjal arvutatud bilansilise jäägi RA intressimäärad ainult neid lepinguid, mis andmete kogumise hetkel kehtivad.

31.

Kuu bilansilise jäägi intressimäärad, mis on keskmist kajastavad kaudsed intressimäärad, arvutatakse jagatisena, mille puhul lugejaks on vaadeldaval kuul hoiustelt makstav ja laenudelt saadav kogunenud intress, ning nimetajaks on kuu keskmine seis. Vaatlusaluse kuu lõpus teatab andmeesitaja iga instrumendiliigi kohta kuu jooksul kogunenud makstava või saadava intressi ning hoiuste ja laenude keskmise seisu samal kuul. Erinevalt kuu lõpu vaatlustest hõlmavad kuu keskmisena arvutatud bilansilise jäägi RA intressimäärad ka lepinguid, mis kehtisid sel kuul teatava ajal jooksul, kuid mis kuu lõpus enam ei kehti. Hoiuste ja laenude vaatlusaluse kuu keskmine kogum tuleks soovitavalt arvutada asjaomase kuu päevaseisude keskmisena. Miinimumstandardi kohaselt arvutatakse volatiilsete instrumendikategooriate, s.t vähemalt üleööhoiuste, etteteatamistähtajaga lõpetatavate hoiuste, pikendatud krediitkaardivõlgade ning vaba tagasimaksega krediidi ja arvelduskrediidi puhul kuu keskmine kogum päevasaldo põhjal. Muude instrumendiliikide puhul arvutatakse kuu keskmine seis kord nädalas või sagedamini koostatud seisude põhjal.

IX.    Uue tegevuse vaatlushetk üleööhoiuste, etteteatamistähtajaga lõpetatavate hoiuste, pikendatud krediitkaardivõlgade ning vaba tagasimaksega krediidi ja arvelduskrediidi osas

32.

RKPd määravad kindlaks, kas RAde üleööhoiuste, etteteatamistähtajaga lõpetatavate hoiuste, pikendatud krediitkaardivõlgade ning vaba tagasimaksega krediidi ja arvelduskrediidi intressimäärad, s.t liites 2 kirjeldatud näitajad 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 ja 36, koostatakse riigis perioodi lõpu vaatluste hetkeseisuna või perioodi keskmist kajastavate kaudsete intressimääradena. Käsitletava perioodi pikkus on üks kuu.

33.

Samuti nagu liites 1 sätestatud bilansilise jäägi intressimäärad, arvutatakse ka üleööhoiuste, etteteatamistähtajaga lõpetatavate hoiuste, pikendatud krediitkaardi krediidi ning vaba tagasimaksega krediidi ja arvelduskrediidi intressimäärad ühel kahest järgmisest viisist:

a)

kuu lõpu vaatluste hetkeseis, s.t kuu viimase päeva teataval hetkel nende hoiuste ja laenude kogumi suhtes kohaldatavad kaalutud keskmised intressimäärad. Sellel ajahetkel koguvad andmeesitajad andmed kodumajapidamiste ning mittefinantsettevõtete üleööhoiuste, etteteatamistähtajaga lõpetatavate hoiuste, pikendatud krediitkaardi krediidi ning vaba tagasimaksega krediidi ja arvelduskrediidi intressimäärad ja asjaomased summad ning arvutavad välja iga instrumendiliigi kaalutud keskmise intressimäära. Erinevalt kuu keskmistest hõlmavad kuu lõpu vaatluste põhjal arvutatud rahaloomeasutuste bilansilise jäägi intressimäärad ainult neid lepinguid, mis andmete kogumise ajal kehtivad;

b)

kuu keskmist kajastavad kaudsed intressimäärad, s.t jagatised, mille puhul lugejaks on vaadeldava kuu hoiustelt makstav ja laenudelt saadav kogunenud intress, ning nimetajaks päeva keskmine seis. Kuu lõpus teatab andmeesitaja üleööhoiuste, etteteatamistähtajaga lõpetatavate hoiuste, pikendatud krediitkaardi krediidi ning vaba tagasimaksega krediidi ja arvelduskrediidi kohta kuu jooksul kogunenud makstava või saadava intressi ning hoiuste ja laenude keskmise seisu samal kuul. Üleööhoiuste, etteteatamistähtajaga lõpetatavate hoiuste, pikendatud krediitkaardi krediidi ning vaba tagasimaksega krediidi ja arvelduskrediidi kuu keskmine seis tuletatakse päevasaldodest. Erinevalt kuulõpu vaatlustest hõlmavad kuu keskmisena arvutatud bilansilise jäägi RA intressimäärad ka lepinguid, mis kehtisid mingil ajal kuu jooksul, kuid mis kuu lõpus enam ei kehti.

34.

Kontode osas, mille puhul võib olenevalt jäägist tegemist olla nii hoiuse kui laenuga, määrab ainult kuu viimase päeva teatava ajahetke seis, kas konto on üleööhoius või selle kuu arvelduskrediit, kui RA intressimäärade statistika koostatakse kuulõpu hetkeseisuna. Kui rahaloomeasutuse intressimäärad arvutatakse kuu keskmist kajastavate kaudsete intressimääradena, hinnatakse päevapõhiselt, kas konto puhul on tegemist hoiuse või laenuga. Seejärel arvutatakse päeva keskmine kreeditsaldo ja deebetsaldo, et saaks kaudsete intressimäärade nimetaja jaoks tuletada kuu keskmise seisu. Lisaks sellele eristatakse nimetaja voo põhjal hoiustelt makstavaid ja laenudelt saadavaid kogunenud intresse. Andmeesitajad ei ühenda aruandluses kaalutud keskmiste intressimäärade (madalaid) üleööhoiuste intressimäärasid ja (kõrgeid) arvelduskrediidi määrasid.

X.    Uue tegevuse vaatlushetk, v.a üleööhoiused, etteteatamistähtajaga lõpetatavad hoiused, krediitkaardivõlg ning vaba tagasimaksega krediit ja arvelduskrediit

35.

Rahaloomeasutuste intressimäärad uue tegevuse puhul, v.a üleööhoiused, etteteatamistähtajaga lõpetatavad hoiused, krediitkaardivõlg ning vaba tagasimaksega krediit ja arvelduskrediit, s.t kõik liites 2 kirjeldatud näitajad, v.a näitajad 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 ja 36, mis arvutatakse perioodi keskmise näitajana. Käsitletava perioodi pikkus on üks kuu (tervikuna).

36.

Andmeesitajad arvutavad iga instrumendiliigi kohta uue tegevuse intressimäära uute tegevuste kõigi intressimäärade kaalutud keskmisena asjaomases instrumendikategoorias vaadeldava kuu jooksul. Need kuu keskmist kajastavad intressimäärad edastatakse andmeesitaja asukohajärgse, eurot rahaühikuna kasutava liikmesriigi (edaspidi „euroala liikmesriik”) RKP-le koos vaatlusalusel kuul igas instrumendiliigis toimunud uue tegevuse mahuga. Andmeesitajad võtavad arvesse kogu kuu jooksul teostatud uusi tegevusi.

37.

Ainult uued tegevusmahud on nõutavad kokkuleppeliselt muudetud tingimustega laenude puhul kodumajapidamistele ja mittefinantsettevõtetele, s.t liite 2 näitajad 88–91. Arvesse tuleb võtta kõiki laenutingimuste muutmisi kooskõlas punktidega 22–27, isegi siis, kui sama lepingu tingimusi muudetakse vaatlusperioodi jooksul rohkem kui üks kord.

4.   OSA

Instrumendiliigid

XI.    Üldsätted

38.

Andmeesitajad esitavad bilansilise jäägi RA intressimäärade statistika liites 1 sätestatud instrumendiliikide kohta ja uue tegevuse statistika liites 2 sätestatud instrumendiliikide kohta. Punkti 16 kohaselt on üleööhoiuste, etteteatamistähtajaga lõpetatavate hoiuste, vaba tagasimaksega krediidi ja arvelduskrediidi ning pikendatud krediitkaardikrediidi intressimäärad uue tegevuse intressimäärad, kuigi uue tegevuse mõiste hõlmab kõik seisud, ja seega on need hõlmatud liitega 2.

39.

Mõnes euroala liikmesriigis võib mõni liidetes 1 ja 2 määratletud instrumendiliik olla asjakohatu ja see jäetakse tähelepanuta, kui residentidest krediidiasutused ja muud asutused ei paku kodumajapidamistele ning mittefinantsettevõtetele ühtegi sellesse kategooriasse kuuluvat toodet. Andmed tuleb esitada tegevuse esinemise korral, olenemata mahu piiratusest.

40.

Iga liidetes 1 ja 2 määratletud instrumendiliigi puhul, mida kasutatakse residentidest krediidi- ja muude asutuste pangandustehingutes residentidest kodumajapidamiste ning mittefinantsettevõtetega euroala liikmesriikides, koostatakse RA intressimäärade statistika kõigi asjaomasesse instrumendiliiki kuuluvate toodete kõigi intressimäärade põhjal. See tähendab, et RKPd ei või RA intressimäärade statistikat koguda ainult tema poolt igas instrumendiliigis määratletud toodete rühma kohta riigis, vaid hõlmatud on kõigi nende toodete intressimäärad, mida iga andmeesitaja pakub. 1. augusti 2007. aasta suunise EKP/2007/9 (rahandusstatistika ning finantsasutuste ja -turgude statistika kohta) (3) artikli 16 kohaselt ei pea RKPd valimis hõlmama kõiki tooteid, mis riigis eksisteerivad. Samas ei tohi tervet instrumendiliiki välja jätta asjaomaste summade väiksuse tõttu. Seega kui teatavat instrumendiliiki pakub ainult üks asutus, peab see asutus olema valimis esindatud. Kui euroala liikmesriigis ei olnud mingit instrumendiliiki valimi esialgse koostamise ajal olemas, kuid mõni asutus on sellesse kategooriasse kuuluva uue toote hiljem kasutusele võtnud, tuleb see asutus järgmise esindavuse kontrolli ajal valimis hõlmata. Kui riigis luuakse olemasolevas instrumendiliigis uus toode, peavad valimisse kuuluvad asutused selle järgmises aruandes hõlmama, sest kõik andmeesitajad peavad esitama andmed kõigi oma toodete kohta.

41.

Lootusetute laenude ja võlgade restruktureerimiseks võetud laenude intressimäärad moodustavad erandi põhimõttest, et hõlmata tuleb kõigi toodete kõik intressimäärad. Punkti 28 kohaselt ei hõlma RA intressimäärade statistika lootusetuid laene ega võlgade restruktureerimiseks turutingimustest madalamate intressimääradega võetud laene, st laene finantsraskustes võlgnikele.

XII.    Jaotus vääringute kaupa

42.

RA intressimäärade statistika hõlmab võimaliku andmeid esitava üldkogumi poolt kohaldatavaid intressimäärasid. Andmeid hoiuste ja laenude kohta vääringutes, mis ei ole euro, ei nõuta kõigi euroala liikmesriikide tasandil. Seda on näha ka liidetes 1 ja 2, kus kõik näitajad viitavad eurodes vääringustatud hoiustele ja laenudele.

XIII.    Jaotus sektorite kaupa

43.

RA intressimäärade statistika jaoks nõutavad hoiused ja laenud, välja arvatud repotehingud, esitatakse sektorite kaupa. Seepärast eristatakse liidetes 1 ja 2 näitajaid kodumajapidamiste (kaasa arvatud kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid) (4) ning mittefinantsettevõtete (5) kohta. Lisaks esitatakse kodumajapidamiste näitajate osana eraldi andmed füüsilisest isikust ettevõtjate / juriidilise isiku õigusteta ühingute kohta, kuid ainult seoses uue laenutegevusega „muudel eesmärkidel”. RKPd võivad loobuda nõudest eristada laene füüsilisest isikust ettevõtjatele, kui sellised laenud moodustavad vähem kui 5 % euroala liikmesriigi kodumajapidamiste bilansilise jäägi kogusummast, mis on arvutatud vastavalt määrusele (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33).

44.

Liites 1 sätestatud näitaja 5 ja liites 2 sätestatud näitaja 11 viitavad repotehingutele. Kuigi repotehingute tasu sõltub euroala liikmesriikides omaja sektorist, ei nõuta repotehingute puhul kõigi euroala liikmesriikide tasandil sektori järgi jaotamist kodumajapidamisteks ning mittefinantsettevõteteks. Lisaks sellele ei nõuta kõigi euroala liikmesriikide tasandil jaotamist tähtaja järgi, sest eeldatakse repotehingute valdavalt väga lühikest tähtaega. Repotehingute RA intressimäärad viitavad eristuseta mõlemale sektorile.

45.

Liites 2 sätestatud näitajad 5 ja 6 viitavad kodumajapidamistele kuuluvatele etteteatamistähtajaga lõpetatavatele hoiustele. Etteteatamistähtajaga lõpetatavate hoiuste intressimäär ja osakaal viitavad kõigi euroala liikmesriikide tasandil siiski nii kodumajapidamistele kui ka mittefinantsettevõtetele kuuluvatele etteteatamistähtajaga lõpetatavatele hoiustele, s.t kaks sektorit liidetakse, kuid määratakse kodumajapidamisteks. Kõigi euroala liikmesriikide tasandil sektori järgi jaotamist ei nõuta.

XIV.    Jaotus instrumendiliigi kaupa

46.

Kui järgmistes lõigetes 47–55 ei ole sätestatud teisiti, järgitakse RA intressimäärade instrumendiliigi järgi jaotamisel ja instrumendiliikide määratlemisel määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) II lisa 2. osas sätestatud varade ja kohustuste liike.

47.

Üleööhoiuste RA intressimäärad, s.t liites 2 sätestatud näitajad 1 ja 7, hõlmavad kõiki üleööhoiuseid olenemata sellest, kas need kannavad intressi. Seepärast sisalduvad RA intressimäärade statistikas ka intressi nullmääraga üleööhoiused.

48.

RA intressimäärade statistikas kasutatakse mõisteid „vaba tagasimaksega krediit” ja „arvelduskrediit” (s.t liites 2 sätestatud näitajad 12 ja 23) määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) II lisa 2. osas määratletud tähenduses olenemata nende intressimäära fikseerimise algperioodist. Lõikes 1 määratletud aastapõhine kokkulepitud intressimäär ei hõlma muude tasude osana, näiteks erilõivuna määratavaid sanktsioone arvelduskrediidi ületamise eest, sest seda liiki intressimäär hõlmab ainult laenude intressimäära. Selle liigi laenude andmeid ei esitata üheski teises uue tegevuse liigis.

49.

Rahaloomeasutuste intressimäärade statistikas kasutatakse mõistet „krediitkaardivõlg” määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) II lisa 2. osas määratletud tähenduses. Intressimäärade andmed esitatakse ainult pikendatud krediitkaardivõla osas, näitajates 32 ja 36. Tavalise krediitkaardikrediidi intressimäära andmeid eraldi ei esitata, kuna see on määratluse kohaselt 0 %. Samas on tavalise krediitkaardikrediidi jääk hõlmatud RA intressimäärade statistika jääkides koos pikendatud krediitkaardikrediidi jäägiga. Ühegi teise uue tegevuse näitaja all pikendatud ega tavalist krediitkaardikrediiti ei esitata.

50.

RA intressimäärade statistikas hõlmab uus laenutegevus mittefinantsettevõtetele (v.a vaba tagasimaksega krediit ja arvelduskrediit), s.o liite 2 näitajad 37–54, 80, 82, 84 ja 91, kõik laenud, v.a krediitkaardikrediidi ja vaba tagasimaksega krediidi ja arvelduskrediidi ettevõtetele, olenemata nende summast, samas kui näitajad 62–79, 81, 83 ja 85 osutavad punktis 64 määratletud tagatud laenudele. Liites 1 sätestatud mittefinantsettevõtetele antavad laenud, mis on seotud bilansilise jäägiga, vastavad määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) II lisa 2. osas sätestatud määratlusele ja hõlmavad vaba tagasimaksega krediiti ja arvelduskrediiti ning krediitkaardikrediiti.

51.

RA intressimäärade statistika jaoks määratletakse kodumajapidamistele tarbimislaenude uus laenutegevus, s.t liite 2 näitajad 13–15, 30 ja 88, laenudena, mis ei ole krediitkaardivõlg või vaba tagasimaksega krediit ja arvelduskrediit, mis on antud isiklikuks kasutuseks kaupade ja teenuste tarbimisel, samas kui näitajad 55–57 osutavad tagatud laenudele, mis on määratletud punktis 64. Liites 1 sätestatud tarbimislaenud, mis on seotud bilansilise jäägiga, vastavad määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) II lisa 2. osas sätestatud määratlusele ja hõlmavad vaba tagasimaksega krediiti ja arvelduskrediiti ning krediitkaardikrediiti.

52.

RA intressimäärade statistika jaoks määratletakse kodumajapidamiste eluaseme ostmisega seotud uus laenutegevus, s.t liite 2 näitajad 16–19, 31 ja 89, laenudena, mis ei ole vaba tagasimaksega krediit ja arvelduskrediit ega krediitkaardivõlg, mis on antud eluasemesse investeerimiseks, sh garaaži ehituseks ja eluaseme parendamiseks, samas kui näitajad 58–61 osutavad tagatud laenudele, mis on määratletud punktis 64. Liites 1 sätestatud kodumajapidamistele eluaseme ostmiseks antavad laenud, mis on seotud bilansilise jäägiga, vastavad määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) II lisa 2. osas sätestatud määratlusele ja hõlmavad vaba tagasimaksega krediiti ja arvelduskrediiti ning krediitkaardikrediiti.

53.

RA intressimäärade statistika puhul tähendab kodumajapidamiste muu otstarbega seotud uus laenutegevus, s.t liites 2 sätestatud näitajad 20–22, 33–35 ja 90, selliseid muid laene peale vaba tagasimaksega krediidi ja arvelduskrediidi või krediitkaardivõlgade, mida antakse näiteks äritegevuse, võlgade konsolideerimise, hariduse vm jaoks. Muud liites 1 sätestatud kodumajapidamistele antavad laenud, mis on seotud bilansilise jäägiga, vastavad määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) II lisa 2. osas sätestatud määratlusele ja hõlmavad vaba tagasimaksega krediiti ja arvelduskrediiti ning krediitkaardivõlgu.

54.

Rahaloomeasutuse bilansilise jäägi, tarbijakrediidi ning kodumajapidamistele eluaseme ostmiseks ja muul otstarbel antavate laenude intressimäärad koos hõlmavad residentidest krediidiasutuste ja muude asutuste kõiki laene kodumajapidamistele, sealhulgas vaba tagasimaksega krediiti ja arvelduskrediiti ning krediitkaardivõlgu.

55.

RA intressimäärad seoses uue tegevusega, pikendatud krediitkaardikrediidiga, vaba tagasimaksega krediidi ja arvelduskrediidiga, kodumajapidamistele tarbimiseks, eluaseme ostmiseks ja muul otstarbel antavate laenudega, v.a pikendatud krediitkaardikrediit, hõlmavad residentidest krediidiasutuste ja muude asutuste kõiki laene kodumajapidamistele. Tavalise krediitkaardikrediidi eraldi aruandlust uue tegevusega seotud RA intressimääradega ei toimu, kuid see on hõlmatud vastavates jäägi kirjetes.

XV.    Jaotus summade kaupa

56.

Mittefinantsettevõtetele antavate muude laenude puhul, s.o liite 2 näitajad 37–54 ja 62–85, eristatakse kolme kategooriat: a) kuni 0,25 miljonit eurot; b) üle 0,25 miljoni euro kuni 1 miljon eurot ja c) üle 1 miljoni euro. Summa viitab ühele laenutehingule, mida peetakse uueks tegevuseks, mitte kogu äritegevusele mittefinantsettevõtte ning andmeesitaja vahel.

XVI.    Jaotus esialgse ja järelejäänud tähtaja kaupa, etteteatamistähtaja, intressimäära muutmise tähtaja või esialgse intressimäära fikseerimise kaupa

57.

Olenevalt instrumendiliigist ja sellest, kas RA intressimäär viitab bilansilisele jäägile või uuele tegevusele, esitatakse statistikas jaotus esialgse ja järelejäänud tähtaja, etteteatamistähtaja ja intressimäära muutmise tähtaja ja/või esialgse intressimäära fikseerimise perioodi järgi. Kõnealused jaotused viitavad ajavahemikele või perioodidele; näiteks kuni kaheaastase kokkulepitud tähtajaga hoiuse intressimäär viitab kõigi selliste hoiuste keskmisele intressimäärale, mille esialgne kokkulepitud tähtaeg on kahest päevast kuni kahe aastani, mida kaalutakse hoiuse mahu järgi.

58.

Jaotamine esialgse tähtaja ja järelejäänud tahtaja kaupa, samuti etteteatamistähtaja ja intressimäära muutmise tähtaja kaupa vastab määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) II lisa 2. osas sätestatud määratlustele. Jaotust esialgse tähtaja kaupa kohaldatakse kõikide hoiuseliikide suhtes, v.a repod, võttes arvesse jääke, ning kõikide laenuliikide suhtes, võttes arvesse jääke, kooskõlas liitega 1. Jaotusi esialgsete tähtaegade järgi koos järelejäänud tähtaja ja intressimäära järgmise muutmise ajaga kohaldatakse näitajate 15–26 osas kooskõlas liitega 1. Jaotamist esialgsete tähtaegade järgi kohaldatakse ka kokkulepitud tähtajaga hoiustega seotud uue tegevuse puhul ning jaotamist etteteatamisaegade järgi etteteatamistähtajaga lõpetatavate hoiustega seotud uue tegevuse puhul kooskõlas liitega 2. Eraldi andmed mittefinantsettevõtetele antavate laenude kohta, mille esialgne intressimäära fikseerimise periood on kuni üks aasta ning esialgne tähtaeg on üle ühe aasta, esitatakse iga laenuvahemiku mahu kohta liite 2 punkti 56 kohaselt.

59.

Uue tegevuse laenuintressimäärad, v.a liite 2 näitajad 88–91 kokkuleppeliselt muudetud laenude kohta, jaotatakse esialgsete lepingus fikseeritud intressimäära perioodide järgi. RA intressimäärade statistika puhul tähendab esialgne intressimäära fikseerimise periood sellist lepingu sõlmimisest kehtima hakkavat kindlaksmääratud ajavahemikku, mille jooksul ei saa intressimäära väärtus muutuda. Esialgne fikseerimise periood võib olla laenu esialgsest tähtajast lühem või sellega võrdne. Intressimäära väärtust peetakse muutumatuks ainult siis, kui see on määratletud täpse tasemena (näiteks 10 %) või erinevusena viiteintressist konkreetsel ajahetkel (näiteks kuue kuu Euribor + 2 protsendipunkti konkreetsel päeval ja kellaajal). Kui lepingu jõustumise ajal on kodumajapidamine või mittefinantsettevõte ning andmeesitaja teatavaks ajaks laenuintressi arvutamise korra kokku leppinud, näiteks kolme aasta jooksul kuue kuu Euribor + 2 protsendipunkti), ei peeta seda esialgseks intressimäära fikseerimiseks kolmeks aastaks, vaid kuueks kuuks, sest intressimäär võib muutuda kolme aasta jooksul iga kuue kuu järel. RA intressimäärade uue laenutegevuse statistikas kajastatakse ainult intressimäära, mis on kokku lepitud esialgseks fikseerimise perioodiks alates lepingu sõlmimisest või pärast laenutingimuste muutmist. Kui pärast esialgset fikseerimise perioodi muutub intressimäär automaatselt ujuvmääraks, ei kajastu see uue laenutegevusega seotud RA intressimäärades, vaid ainult bilansilise jäägi intressimäärades.

60.

Kodumajapidamistele antud laenude osas eristatakse järgmisi esialgse intressimäära fikseerimise perioode.

 

Kodumajapidamistele antud tarbimislaenude ja muu otstarbega laenude osas:

ujuvmäär ning esialgne intressimäära fikseerimine kuni üheks aastaks (k.a),

esialgne intressimäära fikseerimine rohkem kui üheks ja kuni viieks aastaks (k.a) ja

esialgne intressimäära fikseerimine perioodiks üle viie aasta.

 

Kodumajapidamistele antud eluasemelaenude osas:

ujuvmäär ning esialgne intressimäära fikseerimine kuni üheks aastaks (k.a),

esialgne intressimäära fikseerimine rohkem kui üheks ja kuni viieks aastaks (k.a),

esialgne intressimäära fikseerimine rohkem kui viieks ja kuni kümneks aastaks (k.a) ja

esialgne intressimäära fikseerimine perioodiks üle kümne aasta.

61.

Mittefinantsettevõtetele antud laenude osas mahtudes kuni 0,25 miljonit eurot, üle 0,25 miljoni euro ja kuni 1 miljon eurot ning üle 1 miljoni euro eristatakse järgmisi esialgse intressimäära fikseerimise perioode:

ujuvmäär ning esialgne intressimäära fikseerimine kuni kolmeks kuuks (k.a),

esialgne intressimäära fikseerimine üle kolme kuu ja kuni üheks aastaks (k.a),

esialgne intressimäära fikseerimine üle ühe ja kuni kolmeks aastaks (k.a),

esialgne intressimäära fikseerimine üle kolme ja kuni viieks aastaks (k.a),

esialgne intressimäära fikseerimine üle viie ja kuni kümneks aastaks (k.a) ja

esialgne intressimäära fikseerimine perioodiks üle kümne aasta.

62.

Rahaloomeasutuste intressimäärade statistikas määratletakse ujuvmäär kui intressimäär, mis kuulub läbivaatamisele pidevalt (näiteks iga päev) või rahaloomeasutuse (v.a keskpangad ja rahaturufondid) otsusel.

XVII.    Jaotus tagatise ja/või garantiiga tagatud laenude kaupa

63.

Kodumajapidamistele ning mittefinantsettevõtetele antud tagatise ja/või garantiiga tagatud laenude aruandlus toimub eraldi kõikide RA intressimäärade statistika uute tegevuste liikide kohta, v.a krediitkaardivõlg, vaba tagasimaksega krediit ja arvelduskrediit ning muul otstarbel antud laenud. Täiendavaid jaotusi tagatise/garantii kaupa ei ole vaja näitajate osas, mis käsitlevad kokkuleppeliselt muudetud laenude uusi tegevusmahte.

64.

RA intressimäärade statistikas hõlmab laenude jaotus tagatise/garantii järgi uute tegevuste laenude kogusumma, võttes arvesse tagatisi otsese krediidiriski kaitse tehnika Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määruse (EL) nr 575/2013 (krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta) (6) artikli 4 lõike 1 punkti 58 ja artiklite 197–200 määratluses ja/või garantiisid kaudse krediidiriski kaitse tehnika määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 59 ning artiklite 201, 202 ja 203 määratluses, kusjuures tagatise ja/või garantii väärtus peab olema suurem või võrdne laenu kogusummaga. Juhul kui rahaloomeasutus, v.a keskpank või rahaturufond, kasutab järelevalve eesmärgil meetodit, mis ei ole määruses (EL) nr 575/2013 määratletud standardmeetod, võib ta kasutada sama meetodit ka kõnealuses jaotuses hõlmatud laenude aruandluses.

5.   OSA

Aruandluskohustus

65.

Kõikide euroala liikmesriikide koondandmete saamiseks liidetes 1 ja 2 sätestatud kõigi instrumendiliikide kohta agregeeritakse andmeid kolmel tasandil.

XVIII.    Statistiline teave andmeesitajate tasandil

66.

Esimese tasandi andmete agregeerimist teostavad lõigetes 67–72 määratletud andmeesitajad. RKPd võivad paluda, et andmeesitajad esitaksid andmed konkreetsete hoiuste ja laenude tasandil. Andmed esitatakse selle euroala liikmesriigi RKP-le, mille resident andmeesitaja on.

67.

Kui bilansilise jäägi intressimäärad, s.t liites 1 sätestatud näitajad 1–26 koostatakse kuu lõpu vaatluste hetkeseisuna, esitavad andmeesitajad iga instrumendiliigi kohta kuu viimasele päevale viitava kaalutud keskmise intressimäära.

68.

Kui bilansilise jäägi intressimäärad, s.t liites 1 sätestatud näitajad 1–26 koostatakse kuu keskmisele viitavate kaudsete intressimääradena, esitavad andmeesitajad iga instrumendiliigi kohta kuu jooksul kogunenud makstava või saadava intressimäära ning hoiuste ja laenude keskmise kogumi samal kuul.

69.

Kui üleööhoiuste, etteteatamistähtajaga lõpetatavate hoiuste, pikendatud krediitkaardikrediidi ning vaba tagasimaksega krediidi ja arvelduskrediidi intressimäärad, s.t liite 2 näitajad 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 ja 36, koostatakse kuu lõpu vaatluste hetkeseisuna, esitavad andmeesitajad iga instrumendiliigi kohta kuu viimasele päevale osutava kaalutud keskmise intressimäära.

70.

Kui üleööhoiuste, etteteatamistähtajaga lõpetatavate hoiuste, pikendatud krediitkaardikrediidi ning vaba tagasimaksega krediidi ja panga arvelduskrediidi intressimäärad, s.t liites 2 sätestatud näitajad 1, 5, 6, 7, 12, 23 ja 36, koostatakse kuu keskmisele viitavate kaudsete intressimääradena, esitavad andmeesitajad iga instrumendiliigi kohta kuu jooksul kogunenud makstava või saadava intressimäära ning hoiuste ja laenude keskmise kogumi samal kuul.

71.

Iga uute tegevuste instrumendiliigi kohta (s.t liite 2 näitajad 2–4, 8– 11, 13–22, 30–31, 33–35 ja 37–85) esitavad andmeesitajad kaalutud keskmise intressimäära. Lisaks sellele esitavad andmeesitajad kõigi liite 2 näitajate 2–4, 8–11, 13–22 ja 33–35 ja 37–85 kohta kuu jooksul igas instrumendiliigis teostatud uue tegevuse mahu. Ainult uued tegevusmahud on nõutavad kokkuleppeliselt muudetud tingimustega laenude puhul kodumajapidamistele ja mittefinantsettevõtetele, s.t liite 2 näitajad 88–91.

72.

Krediidiasutusi ja muid asutusi, kellele RKP on andnud loa edastada RA intressimäärade statistikat kontsernina, peetakse tinglikult üheks andmeesitajaks ja nad esitavad lõigetes 67–71 määratletud andmed kontserni kohta tervikuna. Lisaks sellele esitavad need andmeesitajad igal aastal kontserni kuuluvate andmeid esitavate asutuste arvu ja intressimäärade varieeruvuse kõnealustes asutustes iga instrumendiliigi kohta. Kontserni kuuluvate andmeid esitavate asutuste arv ja intressimäärade varieeruvus teatatakse oktoobrikuu kohta ja edastatakse koos oktoobrikuu andmetega.

XIX.    Riigi kaalutud keskmised intressimäärad ja euroala liikmesriikide agregeeritud andmed

73.

Teise tasandi andmed agregeerivad RKPd. RKPd agregeerivad kõigi riigi andmeesitajate intressimäärad ja nendega seotud tegevuse mahu iga instrumendiliigi riigi kaalutud keskmiseks intressimääraks. Andmed esitatakse EKP-le. Agregeerimise lõpuleviimist, s.t euroala liikmesriikide instrumendiliikide agregeerimist kõigi osalevate liikmesriikide tasandil teostab EKP.


(1)  ELT L 133, 22.5.2008, lk 66.

(2)  Kodumajapidamisi teenindavate kasumitaotluseta institutsioonide puhul võivad RKPd teha erandeid tarbijakrediidi ja kodumajapidamistele eluaseme ostmiseks antava laenu osas.

(3)  ELT L 341, 27.12.2007, lk 1.

(4)  S.14 ja S.15 kokku kooskõlas ESA 2010 määratlustega Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määruses (EL) nr 549/2013 Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (ELT L 174, 26.6.2013, lk 1).

(5)  S.11 ESA 2010 määratluse kohaselt.

(6)  ELT L 176, 27.6.2013, lk 1.

Liide 1

Bilansilise jäägi intressimäärade instrumendiliigid

Kord kuus esitatakse AAR- või NDER-aruandlus tabelis 1 osutatud liikide kohta.

Tabel 1

 

Sektor

Instrumendi liik

Esialgne tähtaeg

Järelejäänud tähtaeg

Muudetud intressimäär

Bilansiline jäägi näitaja

Aruandekohustus

Hoiused eurodes

Kodumajapidamistelt

Kokkulepitud tähtajaga

kuni 2 aastat

 

 

1

AAR

üle 2 aasta

 

 

2

AAR

Mittefinantsettevõtetelt

Kokkulepitud tähtajaga

kuni 2 aastat

 

 

3

AAR

üle 2 aasta

 

 

4

AAR

Repod

 

 

5

AAR

Laenud eurodes

Kodumajapidamistele

Eluaseme ostmiseks

kuni 1 aasta

 

 

6

AAR

üle 1 ja kuni 5 aastat

 

 

7

AAR

üle 5 aasta

 

 

8

AAR

Tarbimiseks ja muul otstarbel

kuni 1 aasta

 

 

9

AAR

üle 1 ja kuni 5 aastat

 

 

10

AAR

üle 5 aasta

 

 

11

AAR

Kokku

üle ühe aasta

 

 

15

AAR

kuni üks aasta

 

16

AAR

üle ühe aasta

Järgmise 12 kuu jooksul

17

AAR

üle 2 aasta

 

 

18

AAR

kuni kaks aastat

 

19

AAR

üle kahe aasta

Järgmise 24 kuu jooksul

20

AAR

Mittefinantsettevõtetele

kuni 1 aasta

 

 

12

AAR

üle 1 ja kuni 5 aastat

 

 

13

AAR

üle 5 aasta

 

 

14

AAR

üle 1 aasta

 

 

21

AAR

kuni üks aasta

 

22

AAR

üle ühe aasta

Järgmise 12 kuu jooksul

23

AAR

üle 2 aasta

 

 

24

AAR

kuni kaks aastat

 

25

AAR

üle kahe aasta

Järgmise 24 kuu jooksul

26

AAR

Liide 2

AAR- ja NDER-aruandlus esitatakse kord kuus tabelite 2, 3, 4 ja 5 instrumendiliikide kohta. AAR-aruandlusega koos osutatakse seonduva tegevuse maht, kui tabelis on osutatud sõna „summa”. Tabelis 6 osutatud kokkuleppeliselt muudetud laenude liikide osas on nõutav ainult teave uute tegevusmahtude kohta.

Tabelite 2 (v.a punktid 33–35), liigid 5 ja 6 välistavad üksteist iga tabeli piires. Seetõttu, kui laenu aruandlus toimub tabeli 2 (v.a näitajad 33–35) ja/või tabeli 3 ja/või tabeli 5 ja/või tabeli 6 alusel mis tahes näitaja osas, ei esitata seda uuesti sama tabeli mis tahes muu näitaja all, v.a laenud näitajate 33–35 all, mis tuleb samuti esitada näitajate 20–22 kohta. Kõik laenud, mille aruandlus toimub tabeli 3 mis tahes liigi all, peavad esinema ka tabeli 2 vastava liigi all. Tabeli 4 näitajad on tabeli 2 alapunktid, tagamise puhul tabeli 3 alapunktid; seetõttu peab aruandlus tabeli 4 alusel esinema kohastel juhtudel ka tabelis 2 ja 3. Kui laenude aruandlus toimub tabeli 6 liikide kohta, peab see esinema ka tabeli 2 liikide osas, kui kohane siis tabeli 3 ja 4 vastavate liikide osas.

Tabel 5 hõlmab ainult APRCd. Tabelis 5 esitatud laenud esitatakse ka tabelites 2, 3 ja 4, võttes arvesse APRC meetodi erisusi punktis 9.

Uue tegevuse mõiste laieneb kogu jäägile, s.t üleööhoiuste, etteteatamistähtajaga lõpetatavate hoiuste, vaba tagasimaksega krediidi ja arvelduskrediidi ning pikendatud krediitkaardikrediidi laenujäägile, s.t näitajatele 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32, 36.

Tabel 2

 

Sektor

Instrumendi liik

Esialgne tähtaeg, etteteatamistähtaeg, esialgne fikseeritud intressimäära periood

Uue tegevuse näitaja

Aruandekohustus

Hoiused eurodes

Kodumajapidamistelt

Üleöö

1

AAR

Kokkulepitud tähtajaga

Tähtaeg kuni 1 aasta

2

AAR, summa

Tähtajaga üle 1 ja kuni 2 aastat

3

AAR, summa

Tähtajaga üle 2 aasta

4

AAR, summa

Etteteatamistähtajaga lõpetatavad (1)

Etteteatamistähtaeg kuni 3 kuud

5

AAR

Etteteatamistähtajaga üle 3 kuu

6

AAR

Mittefinantsettevõtetelt

Üleöö

7

AAR

Kokkulepitud tähtajaga

Tähtajaga kuni 1 aasta

8

AAR, summa

Tähtajaga üle 1 ja kuni 2 aastat

9

AAR, summa

Tähtajaga üle 2 aasta

10

AAR, summa

Repod

11

AAR, summa

Laenud eurodes

Kodumajapidamistele

Vaba tagasimaksega krediit ja arvelduskrediit

12

AAR

Pikendatud krediitkaardikrediit

32

AAR

Tarbimiseks

Ujuvmäär ja intressimäära esialgne fikseerimine kuni 1 aastaks

13

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine üle 1 ja kuni 5 aastaks

14

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine perioodiks üle 5 aasta

15

AAR, summa

Eluaseme ostmiseks

Ujuvmäär ja intressimäära esialgne fikseerimine kuni 1 aastaks

16

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine üle 1 ja kuni 5 aastaks

17

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine üle 5 ja kuni 10 aastaks

18

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine perioodiks üle 10 aasta

19

AAR, summa

Muuks otstarbeks

Ujuvmäär ja intressimäära esialgne fikseerimine kuni 1 aastaks

20

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine üle 1 ja kuni 5 aastaks

21

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine perioodiks üle 5 aasta

22

AAR, summa

Muuks otstarbeks, sellest: füüsilisest isikust ettevõtjad

Ujuvmäär ja intressimäära esialgne fikseerimine kuni 1 aastaks

33

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine üle 1 ja kuni 5 aastaks

34

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine perioodiks üle 5 aasta

35

AAR, summa

Laenud eurodes

Mittefinantsettevõtetele

Vaba tagasimaksega krediit ja arvelduskrediit

23

AAR

Pikendatud krediitkaardikrediit

36

AAR

Laenud kuni 0,25 miljonit eurot

Ujuvmäär ja intressimäära esialgne fikseerimine kuni 3 kuuks

37

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine üle 3 kuu ja kuni 1 aastaks

38

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine üle 1 ja kuni 3 aastaks

39

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine üle 3 ja kuni 5 aastaks

40

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine üle 5 ja kuni 10 aastaks

41

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine perioodiks üle 10 aasta

42

AAR, summa

Laenud summas üle 0,25 miljoni euro ja kuni 1 miljon eurot

Ujuvmäär ja intressimäära esialgne fikseerimine kuni 3 kuuks

43

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine üle 3 kuu ja kuni 1 aastaks

44

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine üle 1 ja kuni 3 aastaks

45

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine üle 3 ja kuni 5 aastaks

46

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine üle 5 ja kuni 10 aastaks

47

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine perioodiks üle 10 aasta

48

AAR, summa

Laenud summas üle 1 miljoni euro

Ujuvmäär ja intressimäära esialgne fikseerimine kuni 3 kuuks

49

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine üle 3 kuu ja kuni 1 aastaks

50

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine üle 1 ja kuni 3 aastaks

51

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine üle 3 ja kuni 5 aastaks

52

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine üle 5 ja kuni 10 aastaks

53

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine perioodiks üle 10 aasta

54

AAR, summa


Tabel 3

Uue tegevuse laenud, mis on tagatud ja/või garanteeritud

 

Sektor

Instrumendi liik

Esialgne intressimäära fikseerimise periood

Uue tegevuse näitaja

Aruandekohustus

Laenud eurodes

Kodumajapidamistele

Tarbimiseks

Ujuvmäär ja intressimäära esialgne fikseerimine kuni 1 aastaks

55

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine üle 1 ja kuni 5 aastaks

56

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine perioodiks üle 5 aasta

57

AAR, summa

Eluaseme ostmiseks

Ujuvmäär ja intressimäära esialgne fikseerimine kuni 1 aastaks

58

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine üle 1 ja kuni 5 aastaks

59

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine üle 5 ja kuni 10 aastaks

60

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine perioodiks üle 10 aasta

61

AAR, summa

Laenud eurodes

Mittefinantsettevõtetele

Laenud kuni 0,25 miljonit eurot

Ujuvmäär ja intressimäära esialgne fikseerimine kuni 3 kuuks

62

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine üle 3 kuu ja kuni 1 aastaks

63

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine üle 1 ja kuni 3 aastaks

64

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine üle 3 ja kuni 5 aastaks

65

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine üle 5 ja kuni 10 aastaks

66

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine perioodiks üle 10 aasta

67

AAR, summa

Laenud summas üle 0,25 miljoni euro ja kuni 1 miljon eurot

Ujuvmäär ja intressimäära esialgne fikseerimine kuni 3 kuuks

68

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine üle 3 kuu ja kuni 1 aastaks

69

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine üle 1 ja kuni 3 aastaks

70

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine üle 3 ja kuni 5 aastaks

71

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine üle 5 ja kuni 10 aastaks

72

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine perioodiks üle 10 aasta

73

AAR, summa

Laenud summas üle 1 miljoni euro

Ujuvmäär ja intressimäära esialgne fikseerimine kuni 3 kuuks

74

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine üle 3 kuu ja kuni 1 aastaks

75

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine üle 1 ja kuni 3 aastaks

76

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine üle 3 ja kuni 5 aastaks

77

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine üle 5 ja kuni 10 aastaks

78

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine perioodiks üle 10 aasta

79

AAR, summa


Tabel 4

Uue tegevuse laenud mittefinantsettevõtetele esialgse intressimäära fikseerimisega alla 1 aasta ja esialgse tähtajaga üle 1 aasta

 

Sektor

Instrumendi liik

Kõik laenud / tagatud/garanteeritud laenud algtähtaja järgi

Uue tegevuse näitaja

Aruandekohustus

Laenud eurodes

Mittefinantsettevõtetele

Laenud kuni 0,25 miljonit eurot

Ujuvmäär ja intressimäära esialgne fikseerimine kuni 1 aastaks, algtähtajaga üle 1 aasta

80

AAR, summa

Ujuvmäär ja intressimäära esialgne fikseerimine kuni 1 aastaks, algtähtajaga üle 1 aasta, ainult tagatud/garanteeritud laenud

81

AAR, summa

Laenud summas üle 0,25 miljoni euro ja kuni 1 miljon eurot

Ujuvmäär ja intressimäära esialgne fikseerimine kuni 1 aastaks, algtähtajaga üle 1 aasta

82

AAR, summa

Ujuvmäär ja intressimäära esialgne fikseerimine kuni 1 aastaks, algtähtajaga üle 1 aasta, ainult tagatud/garanteeritud laenud

83

AAR, summa

Laenud summas üle 1 miljoni euro

Ujuvmäär ja intressimäära esialgne fikseerimine kuni 1 aastaks, algtähtajaga üle 1 aasta

84

AAR, summa

Ujuvmäär ja intressimäära esialgne fikseerimine kuni 1 aastaks, algtähtajaga üle 1 aasta, ainult tagatud/garanteeritud laenud

85

AAR, summa


Tabel 5

Uue tegevuse laenud kodumajapidamistele

 

Sektor

Instrumendi liik

Kõik laenud

Uue tegevuse näitaja

Aruandekohustus

Laenud eurodes

Kodumajapidamistele

Tarbimiseks

Krediidi kulukuse määr

30

Krediidi kulukuse määr

Eluaseme ostmiseks

Krediidi kulukuse määr

31

Krediidi kulukuse määr


Tabel 6

Uus tegevus seoses kokkuleppeliselt muudetud laenudega

 

Sektor

Instrumendi liik

Esialgne tähtaeg, etteteatamistähtaeg, esialgne fikseeritud intressimäära periood

Uue tegevuse näitaja

Aruandekohustus

Laenud eurodes

Kodumajapidamistele

Tarbimiseks

Kokku

88

Summa

Eluaseme ostmiseks

Kokku

89

Summa

Muuks otstarbeks

Kokku

90

Summa

Mittefinantsettevõtetele

Kokku

91

Summa


(1)  Selle instrumendiliigi jaoks ühendatakse kodumajapidamised ning mittefinantsettevõtted ning esitatakse need kodumajapidamiste sektori all.


II LISA

Andmeesitajad peavad Euroopa Keskpanga (EKP) statistikaaruandluse nõuete järgimiseks täitma järgmisi miinimumstandardeid.

1.

Edastamise miinimumnõuded:

a)

andmed tuleb esitada õigeaegselt tähtaegadeks, mille on kehtestanud euroala keskpank (RKP) riigis, mille resident andmeesitaja on (edaspidi „asjaomane RKP”);

b)

statistilised aruanded tuleb esitada kujul ja vormis, mille on kehtestatud asjaomane RKP;

c)

andmeesitaja peab edastama asjaomasele RKP-le ühe või rohkema kontaktisiku andmed;

d)

järgida tuleb asjaomase RKP poolt andmete esitamiseks kehtestatud tehnilisi nõudeid.

2.

Täpsuse miinimumnõuded:

a)

statistiline teave peab olema õige;

b)

andmeesitaja peab andma teavet esitatud andmetest nähtuva arengu kohta;

c)

statistiline teave peab olema täielik ja selles ei tohi esineda kestvaid ja struktuurseid lünki; lünkadest tuleb teatada, nende kohta asjaomasele RKP-le selgitusi anda ning need kõrvaldada võimalikult kiiresti;

d)

andmeesitajad peavad järgima asjaomase RKP poolt andmete edastamise tehnilises osas kehtestatud proportsioone, ümardamispõhimõtteid ja kümnendkohti.

3.

Mõistete vastavuse miinimumnõuded:

a)

statistiline teave peab olema kooskõlas käesolevas määruses sätestatud mõistete ja liigitustega;

b)

kui esineb kõrvalekaldumisi nendest mõistetest ja liigitustest, peavad andmeesitajad regulaarselt jälgima ja mõõtma erinevusi kasutatud meetmete ja käesolevas määruses sätestatud meetmete vahel;

c)

andmeesitajad peavad suutma selgitada esitatud andmete katkemist, mis ilmneb esitatud andmete võrdlemisel varasemate perioodide andmetega.

4.

Andmete parandamise miinimumnõuded

Tuleb järgida EKP ja asjaomase RKP poolt kehtestatud põhimõtteid ja korda andmete parandamiseks. Korrapäraselt tehtavatest parandustest kõrvale kalduvatele parandustele tuleb lisada selgitus.


III LISA

KEHTETUKS TUNNISTATUD MÄÄRUS JA MUUDATUSTE NIMEKIRI

(osutatud artiklis 7)

Määruse (EÜ) nr 63/2002 (EKP/2001/18) muutmine

(ELT L 10, 12.1.2002, lk 24)

Muudetud järgmiste õigusaktidega:

 

Määrus (EÜ) nr 2181/2004 (EKP/2004/21)

(EÜT L 371, 18.12.2004, lk 42)

 

Määrus (EÜ) nr 290/2009 (EKP/2009/7)

(ELT L 94, 8.4.2009, lk 75)

 

Määrus (EL) nr 674/2010 (EKP/2010/7)

(ELT L 196, 28.7.2010, lk 23)


IV LISA

VASTAVUSTABEL

Määrus (EÜ) nr 63/2002 (EKP/2001/18)

Käesolev määrus

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikli 2 lõige 1

Artikli 2 lõige 1

 

Artikli 2 lõige 2

 

Artikli 2 lõige 3

 

Artikli 2 lõige 4

Artikli 2 lõige 2

Artikli 2 lõige 5

Artikli 2 lõige 3

Artikli 2 lõige 6

Artikkel 3

Artikkel 3

 

Artikkel 4

Artikkel 4

Artikkel 5

Artikkel 5

Artikkel 6

Artikkel 6

Artikkel 7

 

Artikkel 8

Artikkel 7

Artikkel 9

I lisa (1)

 

II lisa

I lisa

III lisa

II lisa

 

III lisa

IV lisa

 


(1)  Viiakse üle EKP suunisesse, mis sõnastab uuesti suunise EKP/2007/9.


Top