EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0837

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 837/2013, 25. juuni 2013 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 III lisa seoses biotsiidile loa andmisel nõutava teabega EMPs kohaldatav tekst

ELT L 234, 3.9.2013, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/837/oj

3.9.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 234/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 837/2013,

25. juuni 2013,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 III lisa seoses biotsiidile loa andmisel nõutava teabega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, (1) eriti selle artiklit 85,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 528/2012 artikli 19 lõike 1 kohaselt võib biotsiidile anda loa, kui biotsiidi toimeaine on vastavalt kõnealuse määruse artiklile 9 heaks kiidetud.

(2)

Biotsiidile võib anda loa isegi juhul, kui üks või mitu selles sisalduvat toimeainet on toodetud eri kohas või erinevas tootmisprotsessis, sealhulgas erinevatest lähtematerjalidest, kui oli määruse (EL) nr 528/2012 artikli 9 kohase heakskiidu saamiseks hinnatud toimeainel.

(3)

Sel juhul tuleb selle tagamiseks, et biotsiidis sisalduval toimeainel ei oleks märksa rohkem ohtlikke omadusi kui heakskiidu saamiseks hinnatud toimeainel, teha määruse (EL) nr 528/2012 artikli 54 kohaselt kindlaks tehniline samaväärsus.

(4)

Seetõttu on asjakohane lisada tehnilise samaväärsuse kindlakstegemise tõendamine biotsiidile loa andmiseks nõutava teabe hulka, mis on loetletud määruse (EL) nr 528/2012 III lisas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 528/2012 III lisa muudetakse järgmiselt.

1)

1. jaotise tabelisse lisatakse sissekanne 2.5:

„2.5

Kui biotsiid sisaldab toimeainet, mis on toodetud sellistes kohtades või sellises tootmisprotsessis või sellistest lähtematerjalidest, mis ei ole samad kui käesoleva määruse artikli 9 kohase heakskiidu saamiseks hinnatud toimeainel, tuleb esitada tõendid selle kohta, et tehniline samaväärsus on kindlaks tehtud vastavalt käesoleva määruse artiklile 54 või selle on enne 1. septembrit 2013 alustatud hindamise tulemusel kindlaks teinud direktiivi 98/8/EÜ artikli 26 kohaselt määratud pädev asutus.”

2)

2. jaotise tabelisse lisatakse sissekanne 2.5:

„2.5

Kui biotsiid sisaldab toimeainet, mis on toodetud sellistes kohtades või sellises tootmisprotsessis või sellistest lähtematerjalidest, mis ei ole samad kui käesoleva määruse artikli 9 kohase heakskiidu saamiseks hinnatud toimeainel, tuleb esitada tõendid selle kohta, et tehniline samaväärsus on kindlaks tehtud vastavalt käesoleva määruse artiklile 54 või selle on enne 1. septembrit 2013 alustatud hindamise tulemusel kindlaks teinud direktiivi 98/8/EÜ artikli 26 kohaselt määratud pädev asutus.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. juuni 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.


Top