EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0834

Komisjoni määrus (EL) nr 834/2013, 30. august 2013 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses atsekinotsüüli, biksafeeni, diasinooni, difenokonasooli, etoksasooli, fenheksamiidi, fludioksoniili, isopürasaami, lambda-tsühalotriini, profenofossi ja protiokonasooli jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal EMPs kohaldatav tekst

OJ L 233, 31.8.2013, p. 11–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/834/oj

31.8.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 233/11


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 834/2013,

30. august 2013,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses atsekinotsüüli, biksafeeni, diasinooni, difenokonasooli, etoksasooli, fenheksamiidi, fludioksoniili, isopürasaami, lambda-tsühalotriini, profenofossi ja protiokonasooli jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrust (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta, (1) eriti selle artikli 14 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Diasinooni, etoksasooli, fenheksamiidi, lambda-tsühalotriini ja profenofossi jääkide piirnormid on sätestatud määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas ja III lisa B osas. Atsekinotsüüli, biksafeeni, difenokonasooli, fludioksoniili, isopürasaami, prosulfokarbi ja protiokonasooli jääkide piirnormid on sätestatud määruse (EÜ) nr 396/2005 III lisa A osas.

(2)

Seoses kasutusloa andmisega toimeainet atsekinotsüüli sisaldava taimekaitsevahendi kasutamiseks kurkide, melonite ja kõrvitsate puhul on esitatud määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 6 lõike 1 alusel taotlus muuta kehtivat jääkide piirnormi.

(3)

Biksafeeni kohta on selline taotlus esitatud rapsi-, lina-, mooni- ja sinepiseemnete puhul. Difenokonasooli kohta on selline taotlus esitatud küdooniate, söögipeetide, porgandite, mädarõika, maapirnide, pastinaakide, juurpeterselli, rediste, aed-piimjuure, sibulköögiviljade, (mittesöödava koorega) kõrvitsaliste, salatsigurite, artišokkide, riisi ja sigurijuure puhul. Etoksasooli kohta on selline taotlus esitatud kirsside, ploomide ja banaanide puhul. Fenheksamiidi kohta on selline taotlus esitatud sõstarde ja kaunadega ubade puhul. Fludioksoniili kohta on selline taotlus esitatud (mittesöödava koorega) kõrvitsaliste ja rediste puhul. Isopürasaami kohta on selline taotlus esitatud õunviljaliste puuviljade, aprikooside, virsikute ning lina-, mooni-, rapsi- ja sinepiseemnete puhul. Lambda-tsühalotriini kohta on selline taotlus esitatud õun-viirpuu marjade ja hurmaa puhul. Prosulfokarbi kohta on selline taotlus esitatud apteegitilli puhul. Protiokonasooli kohta on selline taotlus esitatud rapsi-, lina-, mooni- ja sinepiseemnete puhul.

(4)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 6 lõigetele 2 ja 4 on esitatud taotlus difenokonasooli kohta papaiade puhul. Taotluse esitaja väitel on lubatud Brasiilias nimetatud kultuuri puhul difenokonasooli kasutada ja see põhjustab määruse (EÜ) nr 396/2005 kohaste jääkide piirnormide ületamist, mistõttu tuleks kehtestada kõrgemad jääkide piirnormid, et hoida ära kaubandustõkete tekkimine kõnealuse kultuuri importimise korral.

(5)

Määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 8 kohaselt hindasid asjaomased liikmesriigid kõnealuseid taotlusi ja hindamisaruanded edastati komisjonile.

(6)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) hindas taotlusi ja hindamisaruandeid, uurides eelkõige ohtu tarbijatele ja loomadele, ning esitas kavandatud jääkide piirnormide kohta põhjendatud arvamused (2). Toiduohutusamet edastas arvamused komisjonile ja liikmesriikidele ning tegi need üldsusele kättesaadavaks.

(7)

Toiduohutusamet tegi oma põhjendatud arvamustes järelduse, et andmed, mis on esitatud atsekinotsüüli kasutamise kohta melonite ja kõrvitsate puhul, isopürasaami kasutamise kohta aprikooside puhul ja prosulfokarbi kasutamise kohta apteegitilli puhul, ei ole uute jääkide piirnormide kehtestamiseks piisavad. Seoses atsekinotsüüli kasutamisega kurkide puhul ei ole toiduohutusameti hinnangul esitatud piisavalt andmeid, et kehtestada uued jääkide piirnormid ELi põhjaosas välitingimustes kasutamise kohta.

(8)

Muude taotluste kohta tegi toiduohutusamet järelduse, et kõik andmete suhtes kehtivad nõuded on täidetud ja et taotlejate soovitud muudatused jääkide piirnormides on tarbijaohutuse seisukohalt vastuvõetavad vastavalt hinnangule Euroopa 27 spetsiifilise tarbijarühma kokkupuute kohta. Toiduohutusamet võttis arvesse kõige uuemat teavet ainete toksikoloogiliste omaduste kohta. Ei tarbijate eluaegsel kokkupuutel kõnealuste ainetega kõigi neid sisaldavate toiduainete tarbimisel ega ka lühiajalisel kokkupuutel asjaomaste kultuuride ja toodete äärmusliku tarbimise korral ei ilmnenud ohtu ületada aktsepteeritavat päevadoosi või akuutset standarddoosi.

(9)

7. juulil 2012 võttis Codex Alimentariuse komisjon (3) vastu Codexi jääkide piirnormi (CXL) profenofossi kasutamisel vürtspaprikate puhul. Kõnealune piirnorm on liidu tarbijate jaoks ohutu ning tuleks seetõttu lisada jääkide piirnormina määrusesse (EÜ) nr 396/2005 (4).

(10)

Toiduohutusameti põhjendatud arvamusi ja asjakohaseid tegureid arvesse võttes on jääkide piirnormide asjakohased muudatused kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 14 lõike 2 vastavate nõuetega.

(11)

Diasinooni jäägi piirnormiks ananasside puhul kehtestati määruses (EÜ) nr 396/2005 0,3 mg/kg, mis komisjoni 21. septembri 2012. aasta määruse (EL) nr 899/2012 (5) lisas langetati 0,1 mg/kg-le. Komisjonile on teatatud, et enne kõnealust muudatust kehtinud diasinooni jääkide piirnorm 0,3 mg/kg ananasside puhul kehtestati impordi piirnormina. Kuna tarbijate kõrgetasemeline kaitse säilib, on kaubandustõkete vältimiseks asjakohane kehtestada piirnorm tasemel 0,3 mg/kg. Kuna määrust (EL) nr 899/2012 kohaldatakse alates 26. aprillist 2013, on asjakohane kohaldada käesolevas määruses sätestatud diasinooni jääkide piirnormi ananasside puhul alates samast kuupäevast.

(12)

Määrust (EÜ) nr 396/2005 tuleks seepärast vastavalt muuta.

(13)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega ning ei Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole vastuväiteid esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Koodnumbriga 0163080 tähistatud diasinooni kasutamise suhtes ananasside puhul kohaldatakse seda siiski alates 26. aprillist 2013.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. august 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 70, 16.3.2005, lk 1.

(2)  Euroopa Toiduohutusameti teaduslike aruannetega saab tutvuda aadressil http://www.efsa.europa.eu:.

Põhjendatud arvamus kehtivate atsekinotsüüli jääkide piirnormide muutmise kohta kurkide, melonite ja kõrvitsate puhul. EFSA Journal 2013; 11(3):3134 [23 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3134.

Põhjendatud arvamus kehtivate biksafeeni jääkide piirnormide muutmise kohta rapsi-, lina-, mooni- ja sinepiseemnete puhul. EFSA Journal 2013; 11(2):3127 [28 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3127.

Põhjendatud arvamus kehtivate difenokonasooli jääkide piirnormide muutmise kohta erinevate põllukultuuride puhul. EFSA Journal 2013; 11(3):3149 [37 lk.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3149.

Põhjendatud arvamus kehtivate etoksasooli jääkide piirnormide muutmise kohta kirsside, ploomide ja banaanide puhul. EFSA Journal 2012; 10(12):3006 [23 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2012.3006.

Põhjendatud arvamus kehtivate fenheksamiidi jääkide piirnormide muutmise kohta sõstarde ja kaunadega ubade puhul. EFSA Journal 2013; 11(2):3110 [25 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3110.

Põhjendatud arvamus kehtivate fludioksoniili jääkide piirnormide muutmise kohta (mittesöödava koorega) kõrvitsaliste ja rediste puhul. EFSA Journal 2013; 11(2):3113 [25 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3113.

Põhjendatud arvamus kehtivate isopürasaami jääkide piirnormide muutmise kohta õunviljaliste puuviljade ning mitmesuguste luuviljade ja õliseemnete puhul. EFSA Journal 2013; 11(4):3165 [34 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3165.

Põhjendatud arvamus kehtivate lambda-tsühalotriini jääkide piirnormide muutmise kohta õun-viirpuu marjade ja hurmaa puhul. EFSA Journal 2013; 11(2):3117 [27 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3117.

Põhjendatud arvamus kehtiva prosulfokarbi jääkide piirnormi muutmise kohta apteegitilli puhul. EFSA Journal 2013;11(3):3133 [27 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3133.

Põhjendatud arvamus kehtivate protiokonasooli jääkide piirnormide muutmise kohta rapsi-, lina-, mooni- ja sinepiseemnete puhul. EFSA Journal 2012; 10(11):2952 [35 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2952.

(3)  Codexi komitee aruanded pestitsiidide jääkide kohta on kättesaadavad veebisaidil:

http://www.codexalimentarius.org/download/report/777/REP12_PRe.pdf

FAO/WHO toidu standardimise ühisprogrammi tegevusjuhiseid Codex Alimentariuse komisjon. II ja III lisa. 35. kohtumine. Rooma, Itaalia, 2.–7. juuli 2012.

(4)  Scientific support for preparing an EU position in the 44th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 2012; 10(7):2859 [155 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2859.

(5)  ELT L 273, 6.10.2012, lk 1.


LISA

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa muudetakse järgmiselt.

(1)

II lisas asendatakse veerud diasinooni, etoksasooli, fenheksamiidi, lambda-tsühalotriini ja profenofossi kohta järgmisega:

Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

Kood-number

Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhteskohaldatakse jääkide piirnorme (1)

Diasinoon (F)

Etoksasool

Fenheksamiid

Lambda-tsühalotriin (F) (R)

Profenofoss (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

1.

VÄRSKED VÕI KÜLMUTATUD PUUVILJAD; PÄHKLID

 

 

 

 

 

0110000

i)

Tsitrusviljad

0,01 (2)

0,1

0,05 (2)

0,2

0,01 (2)

0110010

Greipfruudid (Shaddock’id, pomelid, sweetie’d, tangelod (v.a minneolad), uglid ja muud hübriidid)

 

 

 

 

 

0110020

Apelsinid (Bergamotid, pomerantsid, chinotto’d ja muud hübriidid)

 

 

 

 

 

0110030

Sidrunid (Sukaadisidrunid, sidrunid)

 

 

 

 

 

0110040

Laimid

 

 

 

 

 

0110050

Mandariinid (Klementiinid, tangeriinid, minneolad ja muud hübriidid)

 

 

 

 

 

0110990

Muud

 

 

 

 

 

0120000

ii)

Pähklid (koortega või ilma)

 

0,02 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0120010

Mandlid

0,05

 

 

 

 

0120020

Brasiilia pähklid

0,02 (2)

 

 

 

 

0120030

Kažupähklid

0,02 (2)

 

 

 

 

0120040

Kastanid

0,02 (2)

 

 

 

 

0120050

Kookospähklid

0,02 (2)

 

 

 

 

0120060

Sarapuupähklid (Filbertpähklid)

0,02 (2)

 

 

 

 

0120070

Makadaamiapähklid

0,02 (2)

 

 

 

 

0120080

Pekanipähklid

0,02 (2)

 

 

 

 

0120090

Piiniapähklid

0,02 (2)

 

 

 

 

0120100

Pistaatsiapähklid

0,02 (2)

 

 

 

 

0120110

Kreeka pähklid

0,02 (2)

 

 

 

 

0120990

Muud

0,02 (2)

 

 

 

 

0130000

iii)

Õunviljad

0,01 (2)

0,07

0,05 (2)

0,1

0,01 (2)

0130010

Õunad (Paradiisiõunad)

 

 

 

 

 

0130020

Pirnid (Liiv-pirnid)

 

 

 

 

 

0130030

Küdooniad

 

 

 

 

 

0130040

Astelpihlakad

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

Nisperod

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

Muud

 

 

 

 

 

0140000

iv)

Luuviljad

0,01 (2)

 

 

 

0,01 (2)

0140010

Aprikoosid

 

0,1

5

0,2

 

0140020

Kirsid (Maguskirsid, hapukirsid)

 

0,3

5

0,3

 

0140030

Virsikud (Nektariinid ja sarnased hübriidid)

 

0,1

5

0,2

 

0140040

Ploomid (Kreegid, renkloodid, mirabellid, laukaploomid)

 

0,04

1

0,2

 

0140990

Muud

 

0,02 (2)

0,05 (2)

0,1

 

0150000

v)

Marjad ja väikesed puuviljad

 

 

 

 

0,01 (2)

0151000

a)

Laua- ja veiniviinamarjad

0,01 (2)

0,5

5

0,2

 

0151010

Lauaviinamarjad

 

 

 

 

 

0151020

Veiniviinamarjad

 

 

 

 

 

0152000

b)

Maasikad

0,01 (2)

0,2

5

0,5

 

0153000

c)

Koguviljad

0,01 (2)

0,02 (2)

10

0,2

 

0153010

Pamplid

 

 

 

 

 

0153020

Põldmurakad (Muraka ja vaarika ristandid, rabamurakad)

 

 

 

 

 

0153030

Vaarikad (Punakarvased vaarikad, mesimurakad (Rubus arcticus), hübriidvaarikad (Rubus arcticus x idaeus))

 

 

 

 

 

0153990

Muud

 

 

 

 

 

0154000

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad

 

0,02 (2)

 

0,2

 

0154010

Kännasmustikad (Harilikud mustikad,)

0,01 (2)

 

5

 

 

0154020

Jõhvikad (Pohlad (väikselehelised mustikad))

0,2

 

5

 

 

0154030

Sõstrad (punased, mustad ja valged)

0,01 (2)

 

15

 

 

0154040

Karusmarjad (Sealhulgas ristandid teiste sõstra perekonna liikidega)

0,01 (2)

 

5

 

 

0154050

Kibuvitsamarjad

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

Mooruspuumarjad (Maasikapuu viljad)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

Õun-viirpuu marjad (Teravahambulise aktiniidia viljad (Actinidia arguta))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

Musta leedri marjad (Musta aroonia, pihlaka, türnpuu, viirpuu, toompihlaka ja muude puude marjad)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

Muud

0,01 (2)

 

5

 

 

0160000

vi)

Muud viljad

 

 

 

 

 

0161000

a)

Söödava koorega

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,01 (2)

0161010

Datlid

 

 

 

0,02 (2)

 

0161020

Viigimarjad

 

 

 

0,02 (2)

 

0161030

Lauaoliivid

 

 

 

1

 

0161040

Kinkanid (Jaapani kinkanid, harilikud kinkanid, limkvaadid (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

0,02 (2)

 

0161050

Tähtviljad (Bilimbid)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

Kakiploomid (idadiospüürid)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

Nelgipuu viljad (Jaava õunad, pomerakid, jambu-nelgipuu viljad, brasiilia kirsid (Eugenia uniflora) surinami kirsid (E. uniflora))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

Muud

 

 

 

0,02 (2)

 

0162000

b)

Mittesöödava koorega, väikesed

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,01 (2)

0162010

Kiivid

 

 

10

 

 

0162020

Hiina litšipuu viljad (pulasanid, rambutanid, mangostanid)

 

 

0,05 (2)

 

 

0162030

Purpur-kannatuslille viljad

 

 

0,05 (2)

 

 

0162040

Suureviljalise viigikaktuse viljad

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

Hariliku kuldlehiku viljad

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

Ameerika kakiploom (diospüür) (Diospyros digyna viljad, Casimiroa edulise viljad, rohelise marmelaadipuu viljad, Pouteria campechiana viljad, magusa marmelaadipuu viljad)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

Muud

 

 

0,05 (2)

 

 

0163000

c)

Mittesöödava koorega, suured

 

 

0,05 (2)

 

 

0163010

Avokaadod

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,01 (2)

0163020

Banaanid (Kääbusbanaanid, jahubanaanid, bananiitod)

0,01 (2)

0,2

 

0,1

0,01 (2)

0163030

Mangod

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,2

0,2

0163040

Papaiad

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,01 (2)

0163050

Granaatõunad

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,01 (2)

0163060

Suhkruannoonad (Võrkannoonad, kaneelannoonad, Annona diversifolia viljad ja muud keskmise suurusega annoonad)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

Guajaavid (Draakoniviljad (pitaiad) (Hylocereus undatus))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

Ananassid

0,3

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,01 (2)

0163090

Hõlmise leivapuu viljad (Erilehise leivapuu viljad (jakad))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

Durianid

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163110

Ogaannoonad

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163990

Muud

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,01 (2)

0200000

2.

VÄRSKED VÕI KÜLMUTATUD KÖÖGIVILJAD

 

 

 

 

 

0210000

i)

Juur ja mugulköögiviljad

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,01 (2)

0211000

a)

Kartulid

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0212000

b)

Troopilised juur- ja mugulköögiviljad

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0212010

Kassaavad (Tarod (jaapani tarod), malanga kollavõhud)

 

 

 

 

 

0212020

Bataadid

 

 

 

 

 

0212030

Jamss (Ameerika muguload, mehhiko jamss)

 

 

 

 

 

0212040

Maranta

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0212990

Muud

 

 

 

 

 

0213000

c)

Muud juur- ja mugulköögiviljad, v.a suhkrupeet

 

 

 

 

 

0213010

Söögipeet

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0213020

Porgand

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0213030

Juurseller

0,01 (2)

 

 

0,1

 

0213040

Mädarõigas (Kikkaputke, leeskputke, emajuure juur)

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0213050

Maapirn

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0213060

Pastinaak

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0213070

Juurpetersell

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0213080

Redis (Mustrõigas, jaapani redis, väike redis ja muud sarnased sordid, söödav lõikhein (Cyperus esculentus))

0,1

 

 

0,1

 

0213090

Aed-piimjuur (Scorzonera hispanica)

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0213100

Kaalikas

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0213110

Naeris

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0213990

Muud

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0220000

ii)

Sibulköögiviljad

 

0,02 (2)

 

0,2

0,02 (2)

0220010

Küüslauk

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0220020

Harilik sibul (Pärlsibul)

0,05

 

0,6

 

 

0220030

Pesasibul

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0220040

Talisibul (Talisibul ja muud sarnased sordid)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0220990

Muud

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0230000

iii)

Viliköögivili

 

 

 

 

 

0231000

a)

Maavitsalised

 

 

 

 

 

0231010

Tomatid (Kirsstomat, tamarillo, füüsal, hiina taralõng, harilik taralõng (Lycium barbarum ja L. Chinense))

0,01 (2)

0,1

1

0,1

10

0231020

Paprikad (Vürtspaprikad)

0,05

0,02 (2)

2

0,1

0,01  (2) (+)

0231030

Baklažaanid (Melon-maavitsa viljad)

0,01 (2)

0,1

1

0,5

0,01 (2)

0231040

Söödav muskushibisk

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,3

0,01 (2)

0231990

Muud

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,3

0,01 (2)

0232000

b)

Kõrvitsalised - söödava koorega

0,01 (2)

0,02 (2)

1

0,1

0,01 (2)

0232010

Kurgid

 

 

 

 

 

0232020

Kornišonid

 

 

 

 

 

0232030

Kabatšokid (Taldrikkõrvits, suvikõrvits)

 

 

 

 

 

0232990

Muud

 

 

 

 

 

0233000

c)

Kõrvitsalised - mittesöödava koorega

0,01 (2)

0,05

0,05 (2)

0,05

0,01 (2)

0233010

Melonid (Ogamelon)

 

 

 

 

 

0233020

Suureviljalised kõrvitsad (Kõrvitsad)

 

 

 

 

 

0233030

Arbuusid

 

 

 

 

 

0233990

Muud

 

 

 

 

 

0234000

d)

Suhkrumais

0,02

0,02 (2)

0,05 (2)

0,05

0,01 (2)

0239000

e)

Muud viliköögiviljad

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,01 (2)

0240000

iv)

Kapsasköögiviljad

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,01 (2)

0241000

a)

Õisikkapsad

0,01 (2)

 

 

 

 

0241010

Spargelkapsas (Asparkapsas, hiina lehtnaeris)

 

 

 

0,1

 

0241020

Lillkapsas

 

 

 

0,1

 

0241990

Muud

 

 

 

0,5

 

0242000

b)

Peakapsad

0,01 (2)

 

 

 

 

0242010

Rooskapsas

 

 

 

0,05

 

0242020

Peakapsas (Koonuskapsas, punane peakapsas, kähar peakapsas, valge peakapsas)

 

 

 

0,2

 

0242990

Muud

 

 

 

0,02 (2)

 

0243000

c)

Lehtkapsad

 

 

 

1

 

0243010

Hiina kapsas (India sinep (india kapsasrohi), pekingi lehtnaeris (paksoi), „hiina kapsas”, palmkapsas)

0,05

 

 

 

 

0243020

Lehtkapsas (Kähar lehtkapsas, portugali kapsas, portugali lehtkapsas, söödakapsas)

0,01 (2)

 

 

 

 

0243990

Muud

0,01 (2)

 

 

 

 

0244000

d)

Nuikapsad

0,2

 

 

0,02 (2)

 

0250000

v)

Lehtköögivili ja värsked maitsetaimed

 

 

 

 

 

0251000

a)

Aedsalat ja muud salatitaimed, sh ristõieliste sugukonnast

0,01 (2)

0,02 (2)

 

 

0,01 (2)

0251010

Põldkännak (Valerianella eriocarpa)

 

 

30

1

 

0251020

Aedsalat (Peasalat, punaseleheline salat ("Lollo rosso" salat), jääsalat, rooma salat)

 

 

40

0,5

 

0251030

Eskariool (sile endiiviasigur) (Juursigur, punasigur, salatsigur, kähar lehtsigur)

 

 

30

1

 

0251040

Salatkress

 

 

30

1

 

0251050

Ameerika kollakas

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251060

Põld-võõrkapsas, ruccola-salat (Liivsinep)

 

 

30

1

 

0251070

Sarepta kapsasrohi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251080

Brassica spp. lehed ja võrsed (Jaapani petersell, herne ja redise võrsed ja muude kapsasrohu perekonna liikide noored pealsed (kuni 8 pärislehe moodustumiseni))

 

 

30

1

 

0251990

Muud

 

 

30

1

 

0252000

b)

Spinat ja muu samalaadne (lehed)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,5

0,01 (2)

0252010

Aedspinat (Spinat-ruutlehik, rebashein)

 

 

 

 

 

0252020

Portulak (Talveportulak, aedportulak, harilik portulak, hapuoblikas, rand-ogamalts (Salsola soda))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0252030

Lehtpeet (mangold) (Söögipeedi lehed)

 

 

 

 

 

0252990

Muud

 

 

 

 

 

0253000

c)

Viinamarja lehed

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0254000

d)

Ürtallikkress

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,01 (2)

0255000

e)

Harilik sigur

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,01 (2)

0256000

f)

Maitsetaimed

0,02 (2)

 

30

1

0,05 (+)

0256010

Aed-harakputk

 

0,02 (2)

 

 

 

0256020

Murulauk

 

0,02 (2)

 

 

 

0256030

Lehtseller (Apteegitilli, koriandri, tilli, köömne, leeskputke, kikkaputke, mesiputke ning muud sarikaliste sugukonna taimede lehed)

 

0,02 (2)

 

 

 

0256040

Petersell

 

0,02 (2)

 

 

 

0256050

Salvei (Mägi-piparrohi, aed-piparrohi)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256060

Rosmariin

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256070

Liivatee (Vorstirohi, pune)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256080

Basiilik (Meliss, münt, piparmünt)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256090

Loorberilehed

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256100

Estragonpuju (Iisop)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256990

Muud (Söödavad lilled)

 

0,02 (2)

 

 

 

0260000

vi)

Kaunköögiviljad (värsked)

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,2

0,01 (2)

0260010

Oad (kaunadega) (Rohelised oad (värsked oad), õisoad, aedoad, spargeload)

 

 

5

 

 

0260020

Oad (kaunadeta) (Põldoad, prantsuse oad, mõõkoad, liimaoad, silmoad)

 

 

0,05 (2)

 

 

0260030

Herned (kaunadega) (Suhkruhernes (lesthernes))

 

 

0,05 (2)

 

 

0260040

Herned (kaunadeta) (Aedherned, rohelised herned, kikerherned)

 

 

0,05 (2)

 

 

0260050

Läätsed

 

 

0,05 (2)

 

 

0260990

Muud

 

 

0,05 (2)

 

 

0270000

vii)

Varsköögiviljad (värsked)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,01 (2)

0270010

Spargel

 

 

 

0,02 (2)

 

0270020

Hispaania artišokk

 

 

 

0,02 (2)

 

0270030

Seller

 

 

 

0,3

 

0270040

Apteegitill

 

 

 

0,3

 

0270050

Kera-artišokk

 

 

 

0,2

 

0270060

Porrulauk

 

 

 

0,3

 

0270070

Rabarber

 

 

 

0,02 (2)

 

0270080

Bambusevõrsed

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270090

Palmipungad

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270990

Muud

 

 

 

0,02 (2)

 

0280000

viii)

Seened

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,01 (2)

0280010

Kultuurseened (Šampinjonid, austerservikud, shitake-seened (Lentinula edodes))

 

 

 

0,02 (2)

 

0280020

Metsaseened (Kukeseened, trühvlid, mürklid, puravikud)

 

 

 

0,5

 

0280990

Muud

 

 

 

0,02 (2)

 

0290000

ix)

Merevetikad

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0300000

3.

KAUNVILJAD, KUIVATATU)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,05

0,01 (2)

0300010

Oad (Põldoad, valged oad, prantsuse oad, mõõkoad, liimaoad, silmoad)

 

 

 

 

 

0300020

Läätsed

 

 

 

 

 

0300030

Herned (Kikerherned, põldherned, põld-seaherned)

 

 

 

 

 

0300040

Lupiinid

 

 

 

 

 

0300990

Muud

 

 

 

 

 

0400000

4.

ÕLISEEMNED JA ÕLIVILJAD

0,02 (2)

 

 

 

 

0401000

i)

Õliseemned

 

0,05 (2)

0,1 (2)

 

 

0401010

Linaseemned

 

 

 

0,2

0,02 (2)

0401020

Maapähklid

 

 

 

0,2

0,02 (2)

0401030

Mooniseemned

 

 

 

0,2

0,02 (2)

0401040

Seesamiseemned

 

 

 

0,2

0,02 (2)

0401050

Päevalilleseemned

 

 

 

0,2

0,02 (2)

0401060

Rapsiseemned (Naerisheinaseemned, naeriseemned)

 

 

 

0,2

0,02 (2)

0401070

Sojaoad

 

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0401080

Sinepiseemned

 

 

 

0,2

0,02 (2)

0401090

Puuvillaseemned

 

 

 

0,2

3

0401100

Kõrvitsaseemned (Muude kõrvitsaliste seemned)

 

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0401110

Värvisafloor

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401120

Kurgirohi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401130

Põldtuder

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401140

Kanepiseemned

 

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0401150

Riitsinuse seemned

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401990

Muud

 

 

 

0,2

0,02 (2)

0402000

ii)

Õliviljad

 

0,02 (2)

 

 

0,02 (2)

0402010

Oliivid õli tootmiseks

 

 

0,05 (2)

1

 

0402020

Õlipalmi pähklid (palmituum)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402030

Õlipalmi viljad

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402040

Kapokipuu viljad

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402990

Muud

 

 

0,1 (2)

0,05 (2)

 

0500000

5.

TERAVILI

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,01 (2)

0500010

Oder

 

 

 

0,5

 

0500020

Tatar (Rebashein, tšiili hanemalts)

 

 

 

0,02 (2)

 

0500030

Mais

 

 

 

0,02 (2)

 

0500040

Hirss (Itaalia kukeleib, abessiinia lembehein)

 

 

 

0,02 (2)

 

0500050

Kaer

 

 

 

0,05

 

0500060

Riis

 

 

 

1

 

0500070

Rukis

 

 

 

0,05

 

0500080

Suhkrusorgo

 

 

 

0,02 (2)

 

0500090

Nisu (Speltanisu, tritikale (nisu ja rukki ristand))

 

 

 

0,05

 

0500990

Muud

 

 

 

0,02 (2)

 

0600000

6.

TEE, KOHV, TAIMETEED JA KAKAO

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0610000

i)

Tee (Camellia sinensis’e kuivatatud lehed ja varred, fermenditud või mitte)

 

15

 

1

0,05 (2)

0620000

ii)

Kohvioad

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0630000

iii)

Taimeteed (kuivatatud)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631000

a)

Õied

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631010

Kummeliõied

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631020

Hapu hibiskuse õied

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631030

Roosi õielehed

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631040

Jasmiiniõied (Musta leedripuu õisikud (Sambucus nigra).)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631050

Pärnaõied

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632000

b)

Lehed

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632010

Maasikalehed

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632020

Punapõõsa lehed (Hõlmikpuu lehed)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632030

Mate

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633000

c)

Juured

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633010

Palderjanijuured

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633020

Ženženni juured

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0639000

d)

Muud taimeteed

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0640000

iv)

Kakao (fermenditud oad)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0650000

v)

Jaanikaunad (jaanileivad)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0700000

7.

HUMAL (kuivatatud), sealhulgas humalakäbi graanulid ja kontsentreerimata pulber

0,5

15

0,1 (2)

10

0,05 (2)

0800000

8.

MAITSEAINED

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810000

i)

Seemned

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810010

Aniis

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810020

Mustköömen

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810030

Selleriseemned (Hariliku leeskputke seemned)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Koriandriseemned

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810050

Vürtsiköömen

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810060

Tilliseemned

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810070

Ristiköömen

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810080

Põld-lambaläätsed

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810090

Muskaatpähkel

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820000

ii)

Puuviljad ja marjad

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820010

Piment

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820020

Aniispipar (jaapani pipar)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820030

Köömen

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820040

Kardemon

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820050

Kadakamarjad

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820060

Must ja valge pipar (Pikk pipar, roosa pipar)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820070

Vanillikuprad

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820080

Tamarindipuu viljad

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830000

iii)

Puukoor

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830010

Kaneel (Hiina kaneelipuu koor)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840000

iv)

Juured või risoomid

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840010

Lagritsa-magusjuur

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840020

Ingver

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840030

Kollajuur (kurkum)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840040

Mädarõigas

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850000

v)

Pungad

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850010

Nelk

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850020

Kappar

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860000

vi)

Õie emakasuue

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860010

Safran

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870000

vii)

Seemnerüü

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870010

Muskaatõis

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900000

9.

SUHKRUTAIMED

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900010

Suhkrupeet (juur)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900020

Suhkruroog

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900030

Sigurijuured

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1000000

10.

LOOMSED TOOTED – MAISMAALOOMAD

 

 

0,05 (2)

 

 

1010000

i)

Liha, lihatooted, rups, veri, loomarasvad – värsked, jahutatud või külmutatud, soolatud, märgsoolatud, kuubikuteks lõigatud või suitsutatud, või pulbriks töödeldud – muud kõnealustel toodetel põhinevad töödeldud tooted, sh vorstid ja toiduained

 

0,01 (2)

 

 

0,05

1011000

a)

Sead

 

 

 

0,5

 

1011010

Liha

0,02

 

 

 

 

1011020

Lihata pekk

0,7

 

 

 

 

1011030

Maks

0,03

 

 

 

 

1011040

Neer

0,03

 

 

 

 

1011050

Söödav rups

0,01 (2)

 

 

 

 

1011990

Muud

0,01 (2)

 

 

 

 

1012000

b)

Veised

 

 

 

0,5

 

1012010

Liha

0,02

 

 

 

 

1012020

Rasv

0,7

 

 

 

 

1012030

Maks

0,03

 

 

 

 

1012040

Neer

0,03

 

 

 

 

1012050

Söödav rups

0,01 (2)

 

 

 

 

1012990

Muud

0,01 (2)

 

 

 

 

1013000

c)

Lambad

 

 

 

0,5

 

1013010

Liha

0,02

 

 

 

 

1013020

Rasv

0,7

 

 

 

 

1013030

Maks

0,03

 

 

 

 

1013040

Neer

0,03

 

 

 

 

1013050

Söödav rups

0,01 (2)

 

 

 

 

1013990

Muud

0,01 (2)

 

 

 

 

1014000

d)

Kitsed

 

 

 

0,5

 

1014010

Liha

0,02

 

 

 

 

1014020

Rasv

0,7

 

 

 

 

1014030

Maks

0,03

 

 

 

 

1014040

Neer

0,03

 

 

 

 

1014050

Söödav rups

0,01 (2)

 

 

 

 

1014990

Muud

0,01 (2)

 

 

 

 

1015000

e)

Hobused, eeslid, muulad või hobueeslid

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015010

Liha

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015020

Rasv

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015030

Maks

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015040

Neer

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015050

Söödav rups

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1016000

f)

Kodulinnud – kanad, haned, pardid, kalkunid ja pärlkanad, jaanalinnud, tuvid

 

 

 

0,02 (2)

 

1016010

Liha

0,02

 

 

 

 

1016020

Rasv

0,01 (2)

 

 

 

 

1016030

Maks

0,01 (2)

 

 

 

 

1016040

Neer

0,01 (2)

 

 

 

 

1016050

Söödav rups

0,02

 

 

 

 

1016990

Muud

0,01 (2)

 

 

 

 

1017000

g)

Muud põllumajandusloomad (Küülikud, kängurud)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017010

Liha

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017020

Rasv

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017030

Maks

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017040

Neer

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017050

Söödav rups

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1020000

ii)

Piim ja koor, kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandita, või ja muud piimarasvad, juust ja kohupiim

0,02

0,01 (2)

 

0,05

0,01 (2)

1020010

Veised

 

 

 

 

 

1020020

Lambad

 

 

 

 

 

1020030

Kitsed

 

 

 

 

 

1020040

Hobused

 

 

 

 

 

1020990

Muud

 

 

 

 

 

1030000

iii)

Linnumunad, värsked, konserveeritud või kuumtöödeldud kooreta linnumunad ja rebud, värsked, kuivatatud, vees või aurus keedetud, külmutatud või muul viisil töödeldud, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma

0,02 (2)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

1030010

Kanad

 

 

 

 

 

1030020

Pardid

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030030

Haned

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030040

Vutid

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1040000

iv)

Mesi (Mesilaspiim, õietolm)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1050000

v)

Kahepaiksed ja roomajad (Konnakoivad, krokodillid)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1060000

vi)

Teod

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1070000

vii)

Muud maismaaloomadelt pärit tooted

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

(F)

=

Rasvas lahustuv

(R)

=

Järgmiste pestitsiidi koodnumbri kombinatsioonide puhul on pestitsiidijäägi määratlus teistsugune:

Lambda-tsühalotriin – kood 1000000, välja arvatud 1040000: lambda-tsühalotriin, kaasa arvatud komponentisomeeride segud (isomeeride segu)

(+)

Vürtspaprikate suhtes kohaldatakse järgmist jääkide piirnormi: 3 mg/kg.

0231020

Paprikad (Vürtspaprikad)

(+)

Käesolev jääkide piirnorm tuleb läbi vaadata ühe aasta pärast, et hinnata seireandmeid profenofossi esnemise kohta maitsetaimedes.

0256000

f)

Maitsetaimed

0256010

Aed-harakputk

0256020

Murulauk

0256030

Lehtseller (Apteegitilli, koriandri, tilli, köömne, leeskputke, kikkaputke, mesiputke ning muud sarikaliste sugukonna taimede lehed)

0256040

Petersell

0256990

Muud (Söödavad lilled)

(2)

III lisa muudetakse järgmiselt:

a)

A osas asendatakse veerud atsekinotsüüli, biksafeeni, difenokonasooli, fludioksoniili, isopürasaami ja protiokonasooli kohta järgmisega:

Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

Kood-number

Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhteskohaldatakse jääkide piirnorme (4)

Atsekinotsüül

biksafeen (R)

Difenokonasool

Fludioksoniil

Isopürasaam

Protiokonasool (Protiokonasool-destio) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

1.

VÄRSKED VÕI KÜLMUTATUD PUUVILJAD; PÄHKLID

 

0,01 (5)

 

 

 

0,02 (5)

0110000

i)

Tsitrusviljad

 

 

0,1

10

0,01 (5)

 

0110010

Greipfruudid (Shaddock’id, pomelid, sweetie’d, tangelod (v.a minneolad), uglid ja muud hübriidid)

0,2

 

 

 

 

 

0110020

Apelsinid (Bergamotid, pomerantsid, chinotto’d ja muud hübriidid)

0,4

 

 

 

 

 

0110030

Sidrunid (Sukaadisidrunid, sidrunid)

0,2

 

 

 

 

 

0110040

Laimid

0,2

 

 

 

 

 

0110050

Mandariinid (Klementiinid, tangeriinid, minneolad ja muud hübriidid)

0,4

 

 

 

 

 

0110990

Muud

0,2

 

 

 

 

 

0120000

ii)

Pähklid (koortega või ilma)

 

 

0,05 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0120010

Mandlid

0,02

 

 

 

 

 

0120020

Brasiilia pähklid

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0120030

Kažupähklid

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0120040

Kastanid

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0120050

Kookospähklid

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0120060

Sarapuupähklid (Filbertpähklid)

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0120070

Makadaamiapähklid

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0120080

Pekanipähklid

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0120090

Piiniapähklid

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0120100

Pistaatsiapähklid

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0120110

Kreeka pähklid

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0120990

Muud

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0130000

iii)

Õunviljad

0,1

 

 

5

0,7

 

0130010

Õunad (Paradiisiõunad)

 

 

0,5

 

 

 

0130020

Pirnid (Liiv-pirnid)

 

 

0,5

 

 

 

0130030

Küdooniad

 

 

0,4

 

 

 

0130040

Astelpihlakad

 

 

0,5

 

 

 

0130050

Nisperod

 

 

0,5

 

 

 

0130990

Muud

 

 

0,2

 

 

 

0140000

iv)

Luuviljad

 

 

 

 

 

 

0140010

Aprikoosid

0,01 (5)

 

0,5

5

0,01 (5)

 

0140020

Kirsid (Maguskirsid, hapukirsid)

0,01 (5)

 

0,3

5

0,01 (5)

 

0140030

Virsikud (Nektariinid ja sarnased hübriidid)

0,04

 

0,5

7

1,5

 

0140040

Ploomid (Kreegid, renkloodid, mirabellid, laukaploomid)

0,01 (5)

 

0,5

0,5

0,01 (5)

 

0140990

Muud

0,01 (5)

 

0,1

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0150000

v)

Marjad ja väikesed puuviljad

 

 

 

 

0,01 (5)

 

0151000

a)

Laua- ja veiniviinamarjad

0,3

 

0,5

 

 

 

0151010

Lauaviinamarjad

 

 

 

5

 

 

0151020

Veiniviinamarjad

 

 

 

4

 

 

0152000

b)

Maasikad

0,01 (5)

 

0,4

3

 

 

0153000

c)

Koguviljad

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0153010

Pamplid

 

 

1,5

5

 

 

0153020

Põldmurakad (Muraka ja vaarika ristandid, rabamurakad)

 

 

0,1

0,05 (5)

 

 

0153030

Vaarikad (Punakarvased vaarikad, mesimurakad (Rubus arcticus), hübriidvaarikad (Rubus arcticus x idaeus))

 

 

1,5

5

 

 

0153990

Muud

 

 

0,1

0,05 (5)

 

 

0154000

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0154010

Kännasmustikad (Harilikud mustikad,)

 

 

0,1

3

 

 

0154020

Jõhvikad (Pohlad (väikselehelised mustikad))

 

 

0,1

1

 

 

0154030

Sõstrad (punased, mustad ja valged)

 

 

0,2

3

 

 

0154040

Karusmarjad (Sealhulgas ristandid teiste sõstra perekonna liikidega)

 

 

0,1

3

 

 

0154050

Kibuvitsamarjad

 

 

0,1

1

 

 

0154060

Mooruspuumarjad (Maasikapuu viljad)

 

 

0,1

1

 

 

0154070

Õun-viirpuu marjad (Teravahambulise aktiniidia viljad (Actinidia arguta))

 

 

0,1

1

 

 

0154080

Musta leedri marjad (Musta aroonia, pihlaka, türnpuu, viirpuu, toompihlaka ja muude puude marjad)

 

 

0,1

2

 

 

0154990

Muud

 

 

0,1

1

 

 

0160000

vi)

Muud viljad

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0161000

a)

Söödava koorega

 

 

 

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0161010

Datlid

 

 

0,1

 

 

 

0161020

Viigimarjad

 

 

0,1

 

 

 

0161030

Lauaoliivid

 

 

2

 

 

 

0161040

Kinkanid (Jaapani kinkanid, harilikud kinkanid, limkvaadid (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

0,1

 

 

 

0161050

Tähtviljad (Bilimbid)

 

 

0,1

 

 

 

0161060

Kakiploomid (idadiospüürid)

 

 

0,1

 

 

 

0161070

Nelgipuu viljad (Jaava õunad, pomerakid, jambu-nelgipuu viljad, brasiilia kirsid (Eugenia uniflora) surinami kirsid (E. uniflora))

 

 

0,1

 

 

 

0161990

Muud

 

 

0,1

 

 

 

0162000

b)

Mittesöödava koorega, väikesed

 

 

0,1

 

0,01 (5)

 

0162010

Kiivid

 

 

 

20

 

 

0162020

Hiina litšipuu viljad (pulasanid, rambutanid, mangostanid)

 

 

 

0,05 (5)

 

 

0162030

Purpur-kannatuslille viljad

 

 

 

0,05 (5)

 

 

0162040

Suureviljalise viigikaktuse viljad

 

 

 

0,05 (5)

 

 

0162050

Hariliku kuldlehiku viljad

 

 

 

0,05 (5)

 

 

0162060

Ameerika kakiploom (diospüür) (Diospyros digyna viljad, Casimiroa edulise viljad, rohelise marmelaadipuu viljad, Pouteria campechiana viljad, magusa marmelaadipuu viljad)

 

 

 

0,05 (5)

 

 

0162990

Muud

 

 

 

0,05 (5)

 

 

0163000

c)

Mittesöödava koorega, suured

 

 

 

 

 

 

0163010

Avokaadod

 

 

0,1

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0163020

Banaanid (Kääbusbanaanid, jahubanaanid, bananiitod)

 

 

0,1

0,05 (5)

0,05

 

0163030

Mangod

 

 

0,1

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0163040

Papaiad

 

 

0,2

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0163050

Granaatõunad

 

 

0,1

3

0,01 (5)

 

0163060

Suhkruannoonad (Võrkannoonad, kaneelannoonad, Annona diversifolia viljad ja muud keskmise suurusega annoonad)

 

 

0,1

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0163070

Guajaavid (Draakoniviljad (pitaiad) (Hylocereus undatus))

 

 

0,1

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0163080

Ananassid

 

 

0,1

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0163090

Hõlmise leivapuu viljad (Erilehise leivapuu viljad (jakad))

 

 

0,1

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0163100

Durianid

 

 

0,1

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0163110

Ogaannoonad

 

 

0,1

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0163990

Muud

 

 

0,1

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0200000

2.

VÄRSKED VÕI KÜLMUTATUD KÖÖGIVILJAD

 

0,01 (5)

 

 

0,01 (5)

 

0210000

i)

Juur ja mugulköögiviljad

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0211000

a)

Kartulid

 

 

0,1

1

 

0,02 (5)

0212000

b)

Troopilised juur- ja mugulköögiviljad

 

 

0,1

 

 

0,02 (5)

0212010

Kassaavad (Tarod (jaapani tarod), malanga kollavõhud)

 

 

 

0,05 (5)

 

 

0212020

Bataadid

 

 

 

10

 

 

0212030

Jamss (Ameerika muguload, mehhiko jamss)

 

 

 

10

 

 

0212040

Maranta

 

 

 

0,05 (5)

 

 

0212990

Muud