Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0828

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 828/2013, 29. august 2013 , millega kiidetakse heaks toimeaine emamektiin vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning millega muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa EMPs kohaldatav tekst

OJ L 232, 30.8.2013, p. 23–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/828/oj

30.8.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 232/23


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 828/2013,

29. august 2013,

millega kiidetakse heaks toimeaine emamektiin vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning millega muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 2 ja artikli 78 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 80 lõike 1 punktile a kohaldatakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ (2) seoses heakskiitmise menetluse ja tingimustega nende toimeainete suhtes, mille kohta on enne 14. juunit 2011 vastu võetud otsus kooskõlas nimetatud direktiivi artikli 6 lõikega 3. Emamektiini puhul on määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 80 lõike 1 punkti a tingimused täidetud komisjoni otsusega 2007/669/EÜ (3).

(2)

Vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõikele 2 esitas Syngenta Crop Protection AG 23. juunil 2006 Madalmaadele taotluse toimeaine emamektiini kandmiseks direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse. Otsusega 2007/669/EÜ kinnitati, et toimik on täielik ning seda võib pidada põhimõtteliselt vastavaks direktiivi 91/414/EMÜ II ja III lisas esitatud andmete ja teabega seotud nõuetele.

(3)

Kõnealuse toimeaine mõju inimeste ja loomade tervisele ning keskkonnale taotleja kavandatud kasutusviiside puhul on hinnatud vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõigetele 2 ja 4. Määratud referentliikmesriik esitas esialgse hindamisaruande 6. märtsil 2008.

(4)

Esialgse hindamisaruande on läbi vaadanud liikmesriigid ja Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”). Toiduohutusamet esitas komisjonile oma järeldused toimeaine emamektiini riskianalüüsi kohta selle kasutamisel pestitsiidina (4)13. novembril 2012. Liikmesriigid ja komisjon vaatasid esialgse hindamisaruande ja toiduohutusameti järeldused läbi toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees ning 16. juulil 2013 vormistati komisjoni lõplik läbivaatusaruanne emamektiini kohta.

(5)

Mitme uuringu tulemuste põhjal võib eeldada, et emamektiini sisaldavad taimekaitsevahendid vastavad üldiselt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 5 lõike 1 punktides a ja b ning artikli 5 lõikes 3 ette nähtud nõuetele, eriti kasutusviiside puhul, mida on uuritud ja mille kohta on esitatud üksikasjalikud andmed komisjoni aruandes. Seetõttu on asjakohane emamektiin heaks kiita.

(6)

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 13 lõike 2 kohaselt koostoimes artikliga 6 ning teaduse ja tehnika arengut arvestades oleks siiski vaja lisada teatavad tingimused ja piirangud. Eriti asjakohane on nõuda kinnitavat lisateavet.

(7)

Enne toimeaine heakskiitmist tuleks jätta piisav ajavahemik, et liikmesriigid ja huvitatud isikud saaksid teha ettevalmistusi heakskiitmisest tulenevate uute nõuete täitmiseks.

(8)

Ilma et see piiraks määruses (EÜ) nr 1107/2009 sätestatud kohustusi, mis kaasnevad toimeaine heakskiitmisega, ja võttes arvesse eriolukorda, mille põhjustas üleminek direktiivilt 91/414/EMÜ määrusele (EÜ) nr 1107/2009, kohaldatakse järgmist: liikmesriikidele tuleks pärast toimeaine heakskiitmist anda kuus kuud emamektiini sisaldavate taimekaitsevahendite lubade läbivaatamiseks. Liikmesriigid peaksid vajaduse korral lubasid muutma, need asendama või tagasi võtma. Erandina kõnealusest tähtajast tuleks ette näha pikem ajavahemik iga taimekaitsevahendit ja iga selle kavandatud kasutusala käsitlevate täielike, direktiivi 91/414/EMÜ III lisa kohaste ajakohastatud toimikute esitamiseks ja hindamiseks kooskõlas ühtsete põhimõtetega.

(9)

Komisjoni 11. detsembri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 3600/92 (millega nähakse ette taimekaitsevahendite turuleviimist käsitleva nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi esimese etapi üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (5) raames hinnatud toimeainete direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmise kogemused on näidanud, et seoses andmetele juurdepääsuga võib tekkida raskusi kehtivate lubade omanike kohustuste tõlgendamisega. Raskuste vältimiseks tulevikus on vaja täpsustada liikmesriikide kohustused, eelkõige kohustus kontrollida, kas loa omanik on tõendanud, et kõnealuse direktiivi II lisa nõuetele vastav toimik on kättesaadav. Selline täpsustamine ei too liikmesriikidele ega loaomanikele kaasa uusi kohustusi, võrreldes kõnealuse direktiivi I lisa muutmiseks seni vastu võetud direktiividega või määrustega, millega toimeained heaks kiidetakse.

(10)

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 13 lõike 4 kohaselt tuleks komisjoni 25. mai 2011. aasta rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete loeteluga) (6) lisa vastavalt muuta.

(11)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Toimeaine heakskiitmine

I lisas määratletud toimeaine emamektiin kiidetakse heaks vastavalt kõnealuses lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Taimekaitsevahendite uuestihindamine

1.   Liikmesriigid muudavad vajaduse korral määruse (EÜ) nr 1107/2009 kohaselt toimeainena emamektiini sisaldavate taimekaitsevahendite kehtivaid lube või tühistavad need 31. oktoobriks 2014.

Liikmesriigid veenduvad nimetatud tähtpäevaks eelkõige selles, et käesoleva määruse I lisas sätestatud tingimused on täidetud, välja arvatud nimetatud lisa erisätete veerus nimetatud tingimused, ning et loa omanikul on vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 62 ja direktiivi 91/414/EMÜ artikli 13 lõigetes 1–4 sätestatud tingimustele olemas kõnealuse direktiivi II lisa nõuetele vastav toimik või juurdepääs sellele.

2.   Erandina lõikest 1 hindavad liikmesriigid uuesti iga lubatud taimekaitsevahendit, mis sisaldab emamektiini kas ainsa toimeainena või ühena mitmest toimeainest, mis kõik on hiljemalt 30. aprilliks 2014 kantud rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisasse, lähtudes määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 sätestatud ühtsetest põhimõtetest, tuginedes direktiivi 91/414/EMÜ III lisa nõuetele vastavale toimikule ja võttes arvesse käesoleva määruse I lisa erisätteid. Kõnealuse hindamise alusel teevad liikmesriigid kindlaks, kas toode vastab määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 1 sätestatud tingimustele.

Pärast otsustamist toimivad liikmesriigid järgmiselt:

a)

vajaduse korral muudavad ainsa toimeainena emamektiini sisaldava toote luba või tühistavad selle hiljemalt 31. oktoobriks 2015 või

b)

kui toode sisaldab emamektiini ühena mitmest toimeainest, muudavad vajaduse korral luba või tühistavad selle hiljemalt 31. oktoobriks 2015 või kuupäevaks, mis on ette nähtud loa muutmiseks või tühistamiseks vastavas õigusaktis või vastavates õigusaktides, millega asjaomane toimeaine või asjaomased toimeained on kantud direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse või millega asjaomane toimeaine või asjaomased toimeained on heaks kiidetud, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

Artikkel 3

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 muutmine

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

Artikkel 4

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. maist 2014.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. august 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

(2)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1.

(3)  ELT L 274, 18.10.2007, lk 15.

(4)  EFSA Journal (2012); 10(11):2955. Kättesaadav internetis: www.efsa.europa.eu

(5)  EÜT L 366, 15.12.1992, lk 10.

(6)  ELT L 153, 11.6.2011, lk 1.


I LISA

Üldnimetus, tunnuskoodid

IUPACi nimetus

Puhtus (1)

Heakskiitmise kuupäev

Heakskiitmise aegumine

Erisätted

Emamektiin

CASi nr

 

Emamektiin 119791-41-2

(eelnevalt 137335-79-6) ja 123997-28-4

 

emamektiinbensoaat: 155569-91-8

(eelnevalt 137512-74-4 ja 179607-18-2)

 

emamektiin B1a bensoaat: 138511-97-4

 

emamektiin B1b bensoaat: 138511-98-5

CIPACi nr

 

emamektiin: 791

 

emamektiinbensoaat: 791.412

 

Emamektiin B1a:

(10E,14E,16E)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-sek-butüül]-21,24-dihüdroksü-5′,11,13,22-tetrametüül-2-okso-(3,7,19-trioksatetratsüklo[15.6.1.14,8.020,24]pentakosa-10,14,16,22-tetraeen)-6-spiro-2′-(5′,6′-dihüdro-2′H-püraan)-12-üül 2,6-dideoksü-3-O-metüül-4-O-(2,4,6-trideoksü-3-O-metüül-4-metüülamino-α-L-lükso-heksopüranosüül)-α-L-arabino-heksopüranosiid

 

Emamektiin B1b:

(10E,14E,16E)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihüdroksü-6'-isopropüül-5′,11,13,22-tetrametüül-2-okso-(3,7,19-trioksatetratsüklo[15.6.1.14,8.020,24]pentakosa-10,14,16,22-tetraeen)-6-spiro-2′-(5′,6′-dihüdro-2′H-püraan)-12-üül 2,6-dideoksü-3-O-metüül-4-O-(2,4,6-trideoksü-3-O-metüül-4-metüülamino-α-L-lükso-heksopüranosüül-α-L-arabino-heksopüranosiid

 

Emamektiin B1a bensoaat:

(10E,14E,16E)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-sek-butüül]-21,24-dihüdroksü-5′,11,13,22-tetrametüül-2-okso-(3,7,19-trioksatetratsüklo[15.6.1.14,8.020,24]pentakosa-10,14,16,22-tetraeen)-6-spiro-2′-(5′,6′-dihüdro-2′H-püraan)-12-üül 2,6-dideoksü-3-O-metüül-4-O-(2,4,6-trideoksü-3-O-metüül-4-metüülamino-α-L-lükso-heksopüranosüül)-α-L-arabino-heksopüranosiidbensoaat

 

Emamektiin B1b bensoaat:

(10E,14E,16E)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihüdroksü-6'-isopropüül-5′,11,13,22-tetrametüül-2-okso-(3,7,19-trioksatetratsüklo[15.6.1.14,8.020,24]pentakosa-10,14,16,22-tetraeen)-6-spiro-2′-(5′,6′-dihüdro-2′H-püraan)-12-üül 2,6-dideoksü-3-O-metüül-4-O-(2,4,6-trideoksü-3-O-metüül-4-metüülamino-α-L-lükso-heksopüranosüül-α-L-arabino-heksopüranosiidbensoaat

≥ 950 g/kg

veevaba emamektiinbensoaadi kujul

(segu vähemalt 920 g/kg emamektiin B1a bensoaadist ja maksimaalselt 50 g/kg emamektiin B1b bensoaadist)

1. mai 2014

30. aprill 2024

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 16. juulil 2013 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees emamektiini kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu järgmisele:

mittesihtorganismidele selgrootutele avalduvale ohule;

töötajate ja käitlejate kaitsele.

Vajaduse korral peavad kasutustingimused sisaldama ohu vähendamise meetmeid.

Taotleja peab esitama enantioselektiivse metabolismi või degradatsiooni ohu alase kinnitava teabe.

Taotleja peab esitama komisjonile, liikmesriikidele ja toiduohutusametile asjakohase teabe kahe aasta jooksul pärast isomeerisegude hindamist käsitleva juhise vastuvõtmist.


(1)  Täiendavad andmed toimeaine tunnusandmete ja kirjelduse kohta on esitatud läbivaatamisaruandes.


II LISA

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa B osasse lisatakse järgmine kanne:

Number

Üldnimetus, tunnuskoodid

IUPACi nimetus

Puhtus (1)

Heakskiitmise kuupäev

Heakskiitmise aegumine

Erisätted

„49

Emamektiin

CASi nr

 

emamektiin: 119791-41-2

(eelnevalt 137335-79-6) ja 123997-28-4

 

emamektiinbensoaat: 155569-91-8

(eelnevalt 137512-74-4 ja 179607-18-2)

 

emamektiin B1a bensoaat: 138511-97-4

 

emamektiin B1b bensoaat: 138511-98-5

CIPACi nr

 

emamektiin: 791

 

emamektiinbensoaat: 791.412

 

Emamektiin B1a:

(10E,14E,16E)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-sek-butüül]-21,24-dihüdroksü-5′,11,13,22-tetrametüül-2-okso-(3,7,19-trioksatetratsüklo[15.6.1.14,8.020,24]pentakosa-10,14,16,22-tetraeen)-6-spiro-2′-(5′,6′-dihüdro-2′H-püraan)-12-üül 2,6-dideoksü-3-O-metüül-4-O-(2,4,6-trideoksü-3-O-metüül-4-metüülamino-α-L-lükso-heksopüranosüül)-α-L-arabino-heksopüranosiid

 

Emamektiin B1b:

(10E,14E,16E)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihüdroksü-6'-isopropüül-5′,11,13,22-tetrametüül-2-okso-(3,7,19-trioksatetratsüklo[15.6.1.14,8.020,24]pentakosa-10,14,16,22-tetraeen)-6-spiro-2′-(5′,6′-dihüdro-2′H-püraan)-12-üül 2,6-dideoksü-3-O-metüül-4-O-(2,4,6-trideoksü-3-O-metüül-4-metüülamino-α-L-lükso-heksopüranosüül-α-L-arabino-heksopüranosiid

 

Emamektiin B1a bensoaat:

(10E,14E,16E)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-sek-butüül]-21,24-dihüdroksü-5′,11,13,22-tetrametüül-2-okso-(3,7,19-trioksatetratsüklo[15.6.1.14,8.020,24]pentakosa-10,14,16,22-tetraeen)-6-spiro-2′-(5′,6′-dihüdro-2′H-püraan)-12-üül 2,6-dideoksü-3-O-metüül-4-O-(2,4,6-trideoksü-3-O-metüül-4-metüülamino-α-L-lükso-heksopüranosüül)-α-L-arabino-heksopüranosiidbensoaat

 

Emamektiin B1b bensoaat:

(10E,14E,16E)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihüdroksü-6'-isopropüül-5′,11,13,22-tetrametüül-2-okso-(3,7,19-trioksatetratsüklo[15.6.1.14,8.020,24]pentakosa-10,14,16,22-tetraeen)-6-spiro-2′-(5′,6′-dihüdro-2′H-püraan)-12-üül 2,6-dideoksü-3-O-metüül-4-O-(2,4,6-trideoksü-3-O-metüül-4-metüülamino-α-L-lükso-heksopüranosüül-α-L-arabino-heksopüranosiidbensoaat

≥ 950 g/kg

veevaba emamektiinbensoaadi kujul

(segu vähemalt 920 g/kg emamektiin B1a bensoaadist ja maksimaalselt 50 g/kg emamektiin B1b bensoaadist)

1. mai 2014

30. aprill 2024

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 16. juulil 2013 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees emamektiini kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu järgmisele:

mittesihtorganismidele selgrootutele avalduvale ohule;

töötajate ja käitlejate kaitsele.

Vajaduse korral peavad kasutustingimused sisaldama ohu vähendamise meetmeid.

Taotleja peab esitama enantioselektiivse metabolismi või degradatsiooni ohu alase kinnitava teabe.

Taotleja peab esitama komisjonile, liikmesriikidele ja toiduohutusametile asjakohase teabe kahe aasta jooksul pärast isomeerisegude hindamist käsitleva juhise vastuvõtmist.”


(1)  Täiendavad andmed toimeaine tunnusandmete ja kirjelduse kohta on esitatud läbivaatamisaruandes.


Top