Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0802

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 802/2013, 22. august 2013 , millega kiidetakse heaks toimeaine fluopüraam vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning millega muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa EMPs kohaldatav tekst

OJ L 225, 23.8.2013, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/802/oj

23.8.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 225/13


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 802/2013,

22. august 2013,

millega kiidetakse heaks toimeaine fluopüraam vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning millega muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 2 ja artikli 78 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 80 lõike 1 punktile a kohaldatakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ (2) seoses heakskiitmise menetluse ja tingimustega nende toimeainete suhtes, mille kohta on vastu võetud otsus kooskõlas nimetatud direktiivi artikli 6 lõikega 3 enne 14. juunit 2011. Fluopüraami puhul on määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 80 lõike 1 punkti a tingimused täidetud komisjoni otsusega 2009/464/EÜ (3).

(2)

Vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõikele 2 sai Saksamaa 30. juunil 2008 taotluse äriühingult Bayer CropScience AG toimeaine fluopüraami lisamiseks direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse. Otsusega 2009/464/EÜ kinnitati, et toimik on täielik ning seda võib pidada põhimõtteliselt vastavaks direktiivi 91/414/EMÜ II ja III lisas esitatud andme- ja teabenõuetele.

(3)

Kõnealuse toimeaine mõju inimeste ja loomade tervisele ning keskkonnale taotleja kavandatud kasutusviiside puhul on hinnatud vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõigetele 2 ja 4. Määratud referentliikmesriik esitas hindamisaruande kavandi 30. augustil 2011.

(4)

Hindamisaruande kavandi on läbi vaadanud liikmesriigid ja Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”). Toiduohutusamet esitas komisjonile oma järelduse (4) toimeaine fluopüraami pestitsiidina kasutamise riskihindamise kohta 17. detsembril 2012. Liikmesriigid ja komisjon vaatasid hindamisaruande kavandi ja toiduohutusameti järelduse läbi toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees ning 16. juulil 2013 vormistati see komisjoni läbivaatamisaruandena fluopüraami kohta.

(5)

Mitmete uuringute tulemuste põhjal võib eeldada, et fluopüraami sisaldavad taimekaitsevahendid vastavad üldiselt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 5 lõike 1 punktides a ja b ning lõikes 3 ettenähtud nõuetele, eriti kasutusviiside puhul, mida on uuritud ja mille kohta on esitatud üksikasjalikud andmed komisjoni läbivaatamisaruandes. Seetõttu on asjakohane fluopüraam heaks kiita.

(6)

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 13 lõike 2 kohaselt koostoimes artikliga 6 ning teaduse ja tehnika arengut arvestades oleks siiski vaja lisada teatavad tingimused ja piirangud. Eelkõige on asjakohane nõuda kinnitavat lisateavet.

(7)

Enne toimeaine heakskiitmist tuleks jätta piisav ajavahemik, et liikmesriigid ja huvitatud isikud saaksid teha ettevalmistusi heakskiitmisest tulenevate uute nõuete täitmiseks.

(8)

Ilma et see piiraks määruses (EÜ) nr 1107/2009 sätestatud kohustusi, mis kaasnevad toimeaine heakskiitmisega, ja võttes arvesse eriolukorda, mille põhjustas üleminek direktiivilt 91/414/EMÜ määrusele (EÜ) nr 1107/2009, kohaldatakse järgmist. Liikmesriikidele tuleks pärast toimeaine heakskiitmist anda kuus kuud fluopüraami sisaldavate taimekaitsevahendite lubade läbivaatamiseks. Liikmesriigid peaksid vajaduse korral lubasid muutma, need asendama või tagasi võtma. Erandina kõnealusest tähtajast tuleks ette näha pikem ajavahemik iga taimekaitsevahendit ja selle iga kavandatud kasutusala käsitlevate täielike, direktiivi 91/414/EMÜ III lisa kohaste toimikute esitamiseks ja hindamiseks kooskõlas ühtsete põhimõtetega.

(9)

Kogemused, mis saadi komisjoni 11. detsembri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 3600/92 (millega nähakse ette taimekaitsevahendite turuleviimist käsitleva nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi esimese etapi üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (5) raames hinnatud toimeainete direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmisel, on näidanud, et võib tekkida raskusi kehtivate lubade omanike selliste kohustuste tõlgendamisega, mis on seotud andmetele juurdepääsuga. Raskuste vältimiseks tulevikus on vaja täpsustada liikmesriikide kohustused, eelkõige kohustus kontrollida, kas loa omanik on tõendanud, et kõnealuse direktiivi II lisa nõuetele vastav toimik on kättesaadav. Selline täpsustamine ei too liikmesriikidele ega loaomanikele kaasa uusi kohustusi võrreldes kõnealuse direktiivi I lisa muutmiseks seni vastu võetud direktiividega või määrustega, millega kiidetakse heaks toimeaineid.

(10)

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 13 lõike 4 kohaselt tuleks komisjoni 25. mai 2011. aasta rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete loeteluga) (6) lisa vastavalt muuta.

(11)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Toimeaine heakskiitmine

Toimeaine fluopüraam kiidetakse heaks vastavalt I lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Taimekaitsevahendite uuesti hindamine

1.   Liikmesriigid muudavad vajaduse korral määruse (EÜ) nr 1107/2009 kohaselt toimeainena fluopüraami sisaldavate taimekaitsevahendite kehtivaid lube või võtavad need tagasi 31. juuliks 2014.

Liikmesriigid kontrollivad nimetatud tähtajaks eelkõige seda, et käesoleva määruse I lisas sätestatud tingimused on täidetud, välja arvatud nimetatud lisa erisätete veerus nimetatud tingimused, ning et loaomanikul on vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 62 ja direktiivi 91/414/EMÜ artikli 13 lõigetes 1–4 sätestatud tingimustele olemas kõnealuse direktiivi II lisa nõuetele vastav toimik või juurdepääs sellele.

2.   Erandina lõikest 1 hindavad liikmesriigid uuesti iga lubatud taimekaitsevahendit, mis sisaldab fluopüraami kas ainsa toimeainena või ühena mitmest toimeainest, mis kõik on hiljemalt 31. jaanuariks 2014 kantud rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisasse, lähtudes määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 sätestatud ühtsetest põhimõtetest, tuginedes toimikule, mis vastab direktiivi 91/414/EMÜ III lisa nõuetele, ja võttes arvesse käesoleva määruse I lisa erisätteid. Kõnealuse hindamise alusel otsustavad liikmesriigid, kas toode vastab määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 1 sätestatud tingimustele.

Pärast otsustamist toimivad liikmesriigid järgmiselt:

a)

kui toode sisaldab fluopüraami ainsa toimeainena, muudavad nad vajaduse korral luba või võtavad selle tagasi hiljemalt 31. juuliks 2015, või

b)

kui toode sisaldab fluopüraami ühena mitmest toimeainest, muudavad nad vajaduse korral luba või võtavad selle tagasi hiljemalt 31. juuliks 2015 või kuupäevaks, mis on ette nähtud loa muutmiseks või tagasivõtmiseks vastavas õigusaktis või vastavates õigusaktides, millega asjaomane toimeaine või asjaomased toimeained on kantud direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse või millega asjaomane toimeaine või asjaomased toimeained on heaks kiidetud, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

Artikkel 3

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 muutmine

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

Artikkel 4

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. veebruarist 2014.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. august 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

(2)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1.

(3)  ELT L 151, 16.6.2009, lk 37.

(4)  EFSA Journal (2013); 11(1):3052. Kättesaadav internetis aadressil www.efsa.europa.eu.

(5)  EÜT L 366, 15.12.1992, lk 10.

(6)  ELT L 153, 11.6.2011, lk 1.


I LISA

Üldnimetus, tunnuskoodid

IUPACi nimetus

Puhtus (1)

Heakskiitmise kuupäev

Heakskiitmise aegumine

Erisätted

Fluopüraam

CASi nr: 658066-35-4

CIPACi nr: 807

N-{2-[3-kloro-5-(trifluorometüül)-2-püridüül]etüül}-α,α,α-trifluoro-o-toluamiid

≥ 960 g/kg

1. veebruar 2014

31. jaanuar 2024

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 16. juulil 2013 toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees fluopüraami kohta koostatud läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle dokumendi I ja II liidet.

Üldhindamisel pööravad liikmesriigid erilist tähelepanu lindude ja veeorganismide kaitsele.

Vajaduse korral peavad kasutustingimused sisaldama riski vähendamise meetmeid.

Taotleja esitab kinnitava teabe järgmise kohta:

1)

pikaajaline risk putuktoidulistele lindudele;

2)

võimalik kahjulik mõju sihtrühma mittekuuluvate selgroogsete, välja arvatud imetajate sisesekretsioonisüsteemile.

Taotleja esitab komisjonile, liikmesriikidele ja toiduohutusametile punktis 1 sätestatud teabe 1. veebruariks 2016 ning punktis 2 sätestatud teabe kahe aasta jooksul pärast seda, kui on vastu võetud OECD suunised sisesekretsioonisüsteemi häireid käsitlevate katsete tegemiseks.


(1)  Täiendavad andmed toimeaine tunnusandmete ja kirjelduse kohta on esitatud läbivaatamisaruandes.


II LISA

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa B osasse lisatakse järgmine kanne:

Number

Üldnimetus, tunnuskoodid

IUPACi nimetus

Puhtus (1)

Heakskiitmise kuupäev

Heakskiitmise aegumine

Erisätted

„51

Fluopüraam

CASi nr: 658066-35-4

CIPACi nr: 807

N-{2-[3-kloro-5-(trifluorometüül)-2-püridüül]etüül}-α,α,α-trifluoro-o-toluamiid

≥ 960 g/kg

1. veebruar 2014

31. jaanuar 2024

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 16. juulil 2013 toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees fluopüraami kohta koostatud läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle dokumendi I ja II liidet.

Üldhindamisel pööravad liikmesriigid erilist tähelepanu lindude ja veeorganismide kaitsele.

Vajaduse korral peavad kasutustingimused sisaldama riski vähendamise meetmeid.

Taotleja esitab kinnitava teabe järgmise kohta:

1)

pikaajaline risk putuktoidulistele lindudele;

2)

võimalik kahjulik mõju sihtrühma mittekuuluvate selgroogsete, välja arvatud imetajate sisesekretsioonisüsteemile.

Taotleja esitab komisjonile, liikmesriikidele ja toiduohutusametile punktis 1 sätestatud teabe 1. veebruariks 2016 ning punktis 2 sätestatud teabe kahe aasta jooksul pärast seda, kui on vastu võetud OECD suunised sisesekretsioonisüsteemi häireid käsitlevate katsete tegemiseks.”


(1)  Täiendavad andmed toimeaine tunnusandmete ja kirjelduse kohta on esitatud läbivaatamisaruandes.


Top