Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0759

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 759/2013, 30. aprill 2013 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses konverteeritavate ja vahetatavate võlakirjadega seotud avalikustamisnõuetega EMPs kohaldatav tekst

OJ L 213, 8.8.2013, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/07/2019; mõjud tunnistatud kehtetuks 32019R0980

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/759/oj

8.8.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 213/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 759/2013,

30. aprill 2013,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses konverteeritavate ja vahetatavate võlakirjadega seotud avalikustamisnõuetega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti ja direktiivi 2001/34/EÜ muutmise kohta, (1) eelkõige selle artikli 7 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 29. aprilli 2004. aasta määruses (EÜ) nr 809/2004 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/71/EÜ, mis puudutab prospektides sisalduvat informatsiooni nagu ka selliste prospektide formaati, andmete esitamist viidetena ja selliste prospektide avaldamist ning reklaamide levitamist) (2) on sätestatud miinimumteave, mida peaksid direktiivi 2003/71/EÜ artikli 7 lõikes 1 sätestatud nõuete täitmiseks sisaldama eri liiki väärtpaberite prospektid.

(2)

Aktsia registreerimisdokumendi nimekiri peaks olema kohaldatav aktsiatele ja muudele aktsiatega võrdväärsetele vabalt kaubeldavatele väärtpaberitele, aga ka muudele väärtpaberitele, mis annavad juurdepääsu emitendi kapitalile konverteerimise või vahetamise kaudu juhul, kui alusaktsiaid ei ole juba lubatud kauplemisele reguleeritud turul.

(3)

Kui alusaktsiate emitent kuulub konverteeritavate või vahetatavate võlakirjade emitendiga samasse gruppi, kuid alusaktsiaid ei ole lubatud kauplemisele reguleeritud turul, siis teave emitendi kohta ei ole investoritele kergesti kättesaadav. Seepärast peaks aktsia registreerimise nimekiri olema kohaldatav kõnealuste alusaktsiate suhtes ning see tuleks lisada prospekti koostamiseks kasutatavate kombinatsioonide hulka.

(4)

Kui derivatiivväärtpaberitest või optsioonitunnistusega väärtpaberitest tuleneb õigus omandada emitendi või grupi aktsiaid ning neid aktsiaid ei ole lubatud kauplemisele reguleeritud turul, tuleks investoritele esitada derivatiivväärtpaberite väärtpaberikirjelduse nimekirjas sätestatud asjaomane teave.

(5)

Kui võlakirjad on vahetatavad või konverteeritavad aktsiateks, mis on juba lubatud kauplemisele reguleeritud turul, on alusaktsiaid käsitlev teave aktsionäridele ja investoritele üldiselt juba kättesaadav. Seepärast tuleks täpsustada, et on piisav lisada prospekti väärtpaberikirjelduse koostamiseks kasutatud kombinatsioonides avaldus, milles esitatakse alusvara liik ja üksikasjad selle kohta, kust saab teavet alusvara kohta.

(6)

Kui võlakirjad on konverteeritavad või vahetatavad aktsiateks, mille on emiteerinud või emiteerib väärtpaberi emitent või tema gruppi kuuluv üksus ning asjaomaseid alusaktsiaid ei ole veel lubatud kauplemisele reguleeritud turul, tuleks investoritele esitada ka alusaktsiate emitendi käibekapitali aruanne ning kapitalisatsiooni ja võlgade aruanne. Kõnealused aruanded annaksid väärtpaberikirjelduses investoritele alusaktsiate emitendi tegevuse jätkuvuse suutlikkuse kohta ja ta võlgade kohta võrreldes tema kapitalisatsiooniga sama teabe, mis oleks kättesaadav, kui investeeritaks aktsiatesse otse.

(7)

Kui alusaktsiad on emiteerinud kolmas osapool ning need ei ole lubatud kauplemisele reguleeritud turul, puudub investoritel kerge juurdepääs asjaomaste alusaktsiate kirjeldusele. Seepärast tuleks prospekti väärpaberikirjelduse koostamiseks kasutatud kombinatsioonidele lisada täiendav ehitusplokk, mis kirjeldab alusaktsiaid.

(8)

Õiguskindluse eesmärgil on vaja täpsustada määruse (EÜ) nr 809/2004 XVIII lisas sätestatud tabelis, kuidas prospekti koostamisel tuleks nimekirju ja ehitusplokke kombineerida, sealhulgas juhul, kui nõutud on ainult teatavad nimekirjade ja ehitusplokkide teabeühikud, kui teatavad teabeühikud ei pruugi olla konkreetsel juhul nimekirjade ja ehitusplokkide konkreetse kombinatsiooni tõttu kohaldatavad ning juhul, kui emitent, pakkuja või reguleeritud turul kauplemise taotleja võib valida eri nimekirjade ja ehitusplokkide vahel vastavalt konkreetsetele künnistele, nagu näiteks võlakirjade minimaalne nimiväärtus, või määruses (EÜ) nr 809/2004 sätestatud tingimustele.

(9)

Mõiste „obligatsioonid” tuleks asendada mõistega „võlakirjad”, et tagada terminoloogia ühtsus määruses (EÜ) nr 809/2004.

(10)

Kuna määruse (EÜ) nr 809/2004 II lisas esitatud pro forma finantsteabe ehitusploki kohaldamise tingimuseks on emitendi suuruse oluline üldine muutus, tuleks kõnealuse määruse XVIII lisas registreerimisdokumendi suhtes kohaldatava veeru „EHITUSPLOKK” pealkirja lisada sõnad „(vajaduse korral)”, et kajastada II lisa tingimuslikku kohaldamist kõnealuse määruse suhtes.

(11)

Konventeeritavad või vahetatavad võlakirjad võivad anda juurdepääsu emitendi uutele aktsiatele juhul, kui nende võlakirjade omanikud kasutavad oma märkimisõigust. Seepärast peaks määruse (EÜ) nr 809/2004 artiklis 26a sätestatud proportsionaalset avalikustamise korda kohaldama ka emitendi uuteks aktsiateks konverteeritavate või vahetatavate võlakirjade eelisostuemissioonide suhtes, tingimusel et alusaktsiad on uued aktsiad, mille on emiteerinud sama üksus, kes emiteerib võlakirjad. Määruse (EÜ) nr 809/2004 artiklis 26b sätestatud proportsionaalse avalikustamise korda tuleks kohaldada ka väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate ja väikese turukapitalisatsiooniga äriühingute emiteeritavate emitendi aktsiateks konverteeritavate või vahetatavate võlakirjade pakkumise või reguleeritud turul kauplemisele lubamise prospekti suhtes. Seega peaks XVIII lisa sisaldama ka nimekirjade ja ehitusplokkide kombinatsioone, mis on kohaldatavad emitendi aktsiateks konventeeritavate või vahetatavate võlakirjade eelisostuemissioonide suhtes ja väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate ning väikese turukapitalisatsiooniga äriühingute emiteeritavate konverteeritavate või vahetatavate võlakirjade suhtes.

(12)

Võttes arvesse vajadust näha ette üleminekuperiood emitentide jaoks, et nad saaksid kohaneda käesoleva määrusega kehtestatud uute nõuetega, tuleks käesolevat määrust kohaldada ainult nende prospektide ja põhiprospektide suhtes, mille pädev asutus on kinnitanud määruse jõustumise kuupäeval või pärast seda.

(13)

Määrust (EÜ) nr 809/2004 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 809/2004 muutmine

Määrust (EÜ) nr 809/2004 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklile 6 lisatakse lõige 3:

„3.   Kui optsioonitunnistusega aktsiad annavad õiguse omandada emitendi aktsiaid ja neid aktsiaid ei ole lubatud kauplemisele reguleeritud turul, tuleb esitada ka XII lisas esitatud nimekirjas nõutud teave, välja arvatud punktis 4.2.2 nõutud teave.”

2)

Artiklile 8 lisatakse lõiked 3, 4 ja 5:

„3.   Kui võlakirjad on vahetatavad või konventeeritavad aktsiateks, mis on juba lubatud kauplemisele reguleeritud turul, tuleb esitada ka XII lisas sätestatud nimekirja punktis 4.2.2 nõutud teave.

4.   Kui võlakirjad on konverteeritavad või vahetatavad aktsiateks, mille on emiteerinud või emiteerib võlakirja emitent või üksus, mis kuulub temaga samasse gruppi, ning neid alusaktsiad ei ole veel lubatud reguleeritud turule kauplemisele, tuleb esitada teave ka alusaktsiate emitendi kohta vastavalt III lisas sätestatud nimekirja punktidele 3.1 ja 3.2 või vajaduse korral vastavalt XXIV lisas sätestatud proportsionaalsele nimekirjale.

5.   Kui optsioonitunnistusega võlakirjad annavad õiguse omandada emitendi aktsiaid ja neid aktsiaid ei ole lubatud kauplemisele reguleeritud turul, tuleb esitada ka XII lisas sätestatud nimekirjas nõutud teave, välja arvatud punktis 4.2.2 nõutud teave.”

3)

Artiklis 15 asendatakse lõige 2 järgmisega:

„2.   Nimekirja kohaldatakse väärtpaberite suhtes, mis ei kuulu muude artiklites 6, 8 ja 16 osutatud väärtpaberikirjelduse nimekirjade kohaldamisalasse, välja arvatud artikli 6 lõikes 3, artikli 8 lõigetes 3 ja 5 ning artikli 16 lõigetes 3 ja 5 nimetatud juhtudel. Nimekirja kohaldatakse teatavate väärtpaberite suhtes juhul, kui makse ja/või üleandmiskohustused on seotud alusvaraga.”

4)

Artiklile 16 lisatakse lõiked 3, 4 ja 5:

„3.   Kui võlakirjad on vahetatavad või konverteeritavad aktsiateks, mis on juba lubatud kauplemisele reguleeritud turul, tuleb esitada ka XII lisas sätestatud nimekirja punktis 4.2.2 nõutud teave.

4.   Kui võlakirjad on konverteeritavad või vahetatavad aktsiateks, mille on emiteerinud või emiteerib võlakirja emitent või üksus, mis kuulub temaga samasse gruppi, ning neid alusaktsiad ei ole veel lubatud reguleeritud turule kauplemisele, tuleb esitada teave ka alusaktsiate emitendi kohta vastavalt III lisas sätestatud nimekirja punktidele 3.1 ja 3.2 või vajaduse korral vastavalt XXIV lisas sätestatud proportsionaalsele nimekirjale.

5.   Kui optsioonitunnistusega võlakirjad annavad õiguse omandada emitendi aktsiaid ja neid aktsiaid ei ole lubatud kauplemisele reguleeritud turul, tuleb esitada ka XII lisas esitatud nimekirjas nõutud teave, välja arvatud punktis 4.2.2 nõutud teave.”

5)

Artikli 17 lõike 2 punkt 2 asendatakse järgmisega:

„2)

eeldusel, et need aktsiad või muud aktsiatega samaväärsed vabalt kaubeldavad väärtpaberid on emiteerinud või emiteerib väärtpaberi emitent, selle emitendi gruppi kuuluv üksus või kolmas osapool ning nendega veel ei kaubelda reguleeritud turul või väljaspool liitu asuval samaväärsel turul väärtpabereid hõlmava prospekti kinnitamise ajal, ja et alusaktsiaid või muid aktsiatega samaväärseid vabalt kaubeldavaid väärtpabereid saab üle anda füüsilise arveldamisega.”

6)

XIV lisa pealkiri asendatakse järgmisega:

Lisateabe ehitusplokk alusaktsia kohta”.

7)

XVIII lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Artikkel 2

Üleminekusäte

1.   Käesolevat määrust ei kohaldata prospekti ega põhiprospekti lisa kinnitamise suhtes, kui prospekt või põhiprospekt kinnitati enne artiklis 3 osutatud kuupäeva.

2.   Kui direktiivi 2003/71/EÜ artikli 18 kohaselt teavitab päritoluliikmesriigi pädev asutus vastuvõtva liikmesriigi pädevat asutust kinnitamistunnistusega seoses enne artiklis 3 osutatud kuupäeva kinnitatud prospekti või põhiprospektiga, märgib päritoluliikmesriigi pädev asutus kinnitamistunnistusel selgelt ja üheselt, et prospekt või põhiprospekt kinnitati enne artiklis 3 osutatud kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. aprill 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 345, 31.12.2003, lk 64.

(2)  ELT L 149, 30.4.2004, lk 1.


LISA

„XVIII LISA

I   OSA

Kombinatsioonide tabel

Nr

XVIII LISA

I osa

REGISTREERIMISDOKUMENT

NIMEKIRJAD

EHITUSPLOKK

NIMEKIRJAD

VÄÄRTPABERITE LIIGID

Aktsia

Võlakirjad ja derivatiivid

(< 100 000 eurot)

Võlakirjad ja derivatiivid

(> või = 100 000 eurot)

Varaga tagatud väärtpaberid

Pankade võlakirjad ja derivatiivid

Pro forma teave

(vajaduse korral)

Kinnised ühisinvesteerimisettevõtjad

Riigid ja nende piirkondlikud ja kohalikud asutused

Avalikõiguslikud rahvusvahelised asutused / OECD liikmesriigi tagatud võlakirjad

1

Aktsiad (eelisaktsiad, lunastatavad aktsiad, märkimise eelisõigusega aktsiad jne)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Võlakirjad (lihtsad võlakirjad, püsituluvõlakirjad, struktureeritud võlakirjad jne) väiksema nimiväärtusega kui 100 000 eurot

 

VÕI

 

 

VÕI

 

 

 

 

3

Võlakirjad (lihtsad võlakirjad, püsituluvõlakirjad, struktureeritud võlakirjad jne) nimiväärtusega vähemalt 100 000 eurot

 

 

VÕI

 

VÕI

 

 

 

 

4

Kolmanda osapoole poolt tagatud võlakirjad

 

VÕI

VÕI

 

VÕI

 

 

 

 

5

Kolmanda osapoole poolt tagatud derivatiivväärtpaberid

 

VÕI

VÕI

 

VÕI

 

 

 

 

6

Varaga tagatud väärtpaberid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Võlakirjad, mis on vahetatavad või konverteeritavad kolmanda osapoole aktsiateks või emitendi või grupi aktsiateks, mis on lubatud kauplemisele reguleeritud turul

 

VÕI

VÕI

 

VÕI

 

 

 

 

8

Võlakirjad, mis on vahetatavad või konverteeritavad kolmanda osapoole aktsiateks, mis ei ole lubatud kauplemisele reguleeritud turul

Vahetatavate või konverteeritavate võlakirjade emitent

 

VÕI

VÕI

 

VÕI

 

 

 

 

(Alus)aktsiate emitent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Võlakirjad, mis on vahetatavad või konverteeritavad emitendi aktsiateks, mis ei ole lubatud kauplemisele reguleeritud turul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Võlakirjad, mis on vahetatavad või konverteeritavad grupi aktsiateks, mis ei ole lubatud kauplemisele reguleeritud turul

Vahetatavate või konverteeritavate võlakirjade emitent

 

VÕI

VÕI

 

VÕI

 

 

 

 

(Alus)aktsiate emitent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Optsioonitunnistusega võlakirjad, omandamaks emitendi aktsiaid, mis ei ole lubatud kauplemisele reguleeritud turul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Optsioonitunnistusega aktsiad, omandamaks emitendi aktsiaid, mis ei ole lubatud kauplemiseks reguleeritud turul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Derivatiivväärtpaberid, mis annavad õiguse märkida või omandada emitendi aktsiaid, mis ei ole lubatud kauplemisele reguleeritud turul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Derivatiivväärtpaberid, mis annavad õiguse omandada grupi aktsiaid, mis ei ole lubatud kauplemisele reguleeritud turul

 

VÕI

VÕI

 

VÕI

 

 

 

 

15

Derivatiivväärtpaberid, mis annavad õiguse märkida või omandada emitendi või grupi aktsiaid, mis on lubatud reguleeritud turul kauplemisele, ja derivatiivväärtpaberid, mis on seotud mis tahes muu alusvaraga kui emitendi või grupi aktsiad, mis ei ole lubatud reguleeritud turul kauplemisele (kaasa arvatud kõik derivatiivväärtpaberid, mis annavad sularahaarvelduse õiguse)

 

VÕI

VÕI

 

VÕI

 

 

 

 


Nr

XVIII LISA

I osa

VÄÄRTPABERIKIRJELDUS

NIMEKIRJAD

LISAEHITUSPLOKID

VÄÄRTPABERITE LIIGID

Aktsia

Võlakiri

(< 100 000 eurot)

Võlakiri

(> või = 100 000 eurot)

Derivatiivväärtpaberid

Garantiid

Varaga tagatud väärtpaberid

Alusaktsia

1

Aktsiad (eelisaktsiad, lunastatavad aktsiad, märkimise eelisõigusega aktsiad jne)

 

 

 

 

 

 

 

2

Võlakirjad (lihtsad võlakirjad, püsituluvõlakirjad, struktureeritud võlakirjad jne) väiksema nimiväärtusega kui 100 000 eurot

 

 

 

 

 

 

 

3

Võlakirjad (lihtsad võlakirjad, püsituluvõlakirjad, struktureeritud võlakirjad jne) nimiväärtusega vähemalt 100 000 eurot

 

 

 

 

 

 

 

4

Kolmanda osapoole poolt tagatud võlakirjad

 

VÕI

VÕI

 

 

 

 

5

Kolmanda osapoole poolt tagatud derivatiivväärtpaberid

 

 

 

 

 

 

 

6

Varaga tagatud väärtpaberid

 

VÕI

VÕI

 

 

 

 

7

Võlakirjad, mis on vahetatavad või konverteeritavad kolmanda osapoole aktsiateks või emitendi või grupi aktsiateks, mis on lubatud kauplemisele reguleeritud turul

 

VÕI

VÕI

JA ainult punkt 4.2.2

 

 

 

8

Võlakirjad, mis on vahetatavad või konverteeritavad kolmanda osapoole aktsiateks, mis ei ole lubatud kauplemisele reguleeritud turul

Vahetatavad või konverteeritavad võlakirjad

 

VÕI

VÕI

 

 

 

 

(Alus)aktsiad

 

 

 

 

 

 

JA välja arvatud punkt 2

9

Võlakirjad, mis on vahetatavad või konverteeritavad emitendi aktsiateks, mis ei ole lubatud kauplemisele reguleeritud turul

JA ainult punktid 3.1 ja 3.2

VÕI

VÕI

 

 

 

 

10

Võlakirjad, mis on vahetatavad või konverteeritavad grupi aktsiateks, mis ei ole lubatud kauplemisele reguleeritud turul

Vahetatavad või konverteeritavad võlakirjad

 

VÕI

VÕI

 

 

 

 

(Alus)aktsiad

JA ainult punktid 3.1 ja 3.2

 

 

 

 

 

 

11

Optsioonitunnistusega võlakirjad, omandamaks emitendi aktsiaid, mis ei ole lubatud kauplemisele reguleeritud turul

 

VÕI

VÕI

JA välja arvatud punkt 4.2.2

 

 

 

12

Optsioonitunnistusega aktsiad, omandamaks emitendi aktsiaid, mis ei ole lubatud kauplemiseks reguleeritud turul

 

 

 

JA välja arvatud punkt 4.2.2

 

 

 

13

Derivatiivväärtpaberid, mis annavad õiguse märkida või omandada emitendi aktsiaid, mis ei ole lubatud kauplemisele reguleeritud turul

 

 

 

JA välja arvatud punkt 4.2.2

 

 

 

14

Derivatiivväärtpaberid, mis annavad õiguse omandada grupi aktsiaid, mis ei ole lubatud kauplemisele reguleeritud turul

 

 

 

JA välja arvatud punkt 4.2.2

 

 

 

15

Derivatiivväärtpaberid, mis annavad õiguse märkida või omandada emitendi või grupi aktsiaid, mis on lubatud reguleeritud turul kauplemisele, ja derivatiivväärtpaberid, mis on seotud mis tahes muu alusvaraga kui emitendi või grupi aktsiad, mis ei ole lubatud reguleeritud turul kauplemisele (kaasa arvatud kõik derivatiivväärtpaberid, mis annavad sularahaarvelduse õiguse)

 

 

 

 

 

 

 

II   OSA

Kombinatsioonide tabel seoses emitendi aktsiateks konverteeritavate või vahetatavate võlakirjade eelisostuemissioonidega ning emitendi aktsiateks konverteeritavate või vahetatavate võlakirjadega, kui sellised eelisostuemissioonid ja võlakirjad emiteerivad väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd) või väikese turukapitalisatsiooniga äriühingud (proportsionaalne avalikustamise kord)

Emiteerijad võivad soovi korral koostada prospekti vastavalt täieliku avalikustamise korrale.

Nr

XVIII LISA

II osa: proportsionaalne avalikustamise kord

REGISTREERIMISDOKUMENT

NIMEKIRJAD

EHITUSPLOKK

NIMEKIRJAD

VÄÄRTPABERITE LIIGID

Aktsia

Võlakirjad ja derivatiivid

(< 100 000 eurot)

Võlakirjad ja derivatiivid

(> või = 100 000 eurot)

Varaga tagatud väärtpaberid

Pankade võlakirjad ja derivatiivid

Pro forma teave

(vajaduse korral)

Kinnised ühisinvesteerimisettevõtjad

Riigid ja nende piirkondlikud ja kohalikud asutused

Avalikõiguslikud rahvusvahelised asutused / OECD liikmesriigi tagatud võlakirjad

1

Emitendi aktsiateks konverteeritavate või vahetatavate võlakirjade eelisostuemissioonid, tingimusel et emitendi sama klassi aktsiad on juba lubatud kauplemisele reguleeritud turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis, juhul kui artikli 26a lõikes 2 sätestatud tingimused on täidetud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

VKEde ja väikese turukapitalisatsiooniga äriühingute võlakirjad, mis on vahetatavad või konverteeritavad kolmanda osapoole aktsiateks või emitendi või grupi aktsiateks, mis on lubatud kauplemisele reguleeritud turul

 

VÕI

VÕI

 

VÕI

 

 

 

 

3

VKEde ja väikese turukapitalisatsiooniga äriühingute võlakirjad, mis on vahetatavad või konverteeritavad kolmanda osapoole aktsiateks, mis ei ole lubatud kauplemisele reguleeritud turul

Vahetatavad või konverteeritavad võlakirjad

 

VÕI

VÕI

 

VÕI

 

 

 

 

(Alus)aktsiad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

VKEde ja väikese turukapitalisatsiooniga äriühingute võlakirjad, mis on vahetatavad või konverteeritavad emitendi aktsiateks, mis ei ole lubatud kauplemisele reguleeritud turul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

VKEde ja väikese turukapitalisatsiooniga äriühingute võlakirjad, mis on vahetatavad või konverteeritavad grupi aktsiateks, mis ei ole lubatud kauplemisele reguleeritud turul

Vahetatavad või konverteeritavad võlakirjad

 

VÕI

VÕI

 

VÕI

 

 

 

 

(Alus)aktsiad

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nr

XVIII LISA

II osa: proportsionaalne avalikustamise kord

VÄÄRTPABERIKIRJELDUS

NIMEKIRJAD

LISAEHITUSPLOKID

VÄÄRTPABERITE LIIGID

Aktsia

Võlakiri

(< 100 000 eurot)

Võlakiri

(> või = 100 000 eurot)

Derivatiivväärtpaberid

Garantiid

Varaga tagatud väärtpaberid

Alusaktsia

1

Emitendi aktsiateks vahetatavate või konverteeritavate võlakirjade eelisostuemissioonid, tingimusel et emitendi sama klassi aktsiad on juba lubatud kauplemisele reguleeritud turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis, juhul kui artikli 26a lõikes 2 sätestatud tingimused on täidetud

JA ainult punktid 3.1 ja 3.2

VÕI

VÕI

 

 

 

JA välja arvatud punkt 2

2

VKEde ja väikese turukapitalisatsiooniga äriühingute võlakirjad, mis on vahetatavad või konverteeritavad kolmanda osapoole aktsiateks või emitendi või grupi aktsiateks, mis on lubatud kauplemisele reguleeritud turul

 

VÕI

VÕI

JA ainult punkt 4.2.2

 

 

 

3

VKEde ja väikese turukapitalisatsiooniga äriühingute võlakirjad, mis on vahetatavad või konverteeritavad kolmanda osapoole aktsiateks, mis ei ole lubatud kauplemisele reguleeritud turul

Vahetatavad või konverteeritavad võlakirjad

 

VÕI

VÕI

 

 

 

 

Alusaktsiad

 

 

 

 

 

 

JA välja arvatud punkt 2

4

VKEde ja väikese turukapitalisatsiooniga äriühingute võlakirjad, mis on vahetatavad või konverteeritavad emitendi aktsiateks, mis ei ole lubatud kauplemisele reguleeritud turul

JA ainult punktid 3.1 ja 3.2

VÕI

VÕI

 

 

 

 

5

VKEde ja väikese turukapitalisatsiooniga äriühingute võlakirjad, mis on vahetatavad või konverteeritavad grupi aktsiateks, mis ei ole lubatud kauplemisele reguleeritud turul

Võlakirjad

 

VÕI

VÕI

 

 

 

 

(Alus)aktsiad

JA ainult punktid 3.1 ja 3.2”

 

 

 

 

 

 


Top