EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0699

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 699/2013, 19. juuli 2013 , teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

OJ L 198, 23.7.2013, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/699/oj

23.7.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 198/36


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 699/2013,

19. juuli 2013,

teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusele (EMÜ) nr 2658/87 lisatud kombineeritud nomenklatuuri ühetaolise kohaldamise tagamiseks on vaja vastu võtta meetmed käesoleva määruse lisas osutatud kaupade klassifitseerimise kohta.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 on kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid. Neid üldreegleid kohaldatakse ka kombineeritud nomenklatuuril täielikult või osaliselt põhinevate või sellele täiendavaid alajaotisi lisavate teiste nomenklatuuride suhtes, mis on kehtestatud liidu erisätetega kaubavahetust käsitlevate tariifsete või muude meetmete kohaldamiseks.

(3)

Vastavalt nimetatud üldreeglitele tuleb käesoleva määruse lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseerida 2. veerus esitatud CN-koodi alla, lähtuvalt tabeli 3. veerus esitatud põhjendusest.

(4)

On asjakohane sätestada, et liikmesriikide tolliasutuste väljastatud siduvale tariifiinformatsioonile kombineeritud nomenklatuuri kaupade klassifitseerimise kohta, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib siduva tariifiinformatsiooni valdaja tugineda veel kolme kuu vältel vastavalt nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (2) artikli 12 lõikele 6.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse kombineeritud nomenklatuuris kõnealuse tabeli 2. veerus esitatud CN-koodi alla.

Artikkel 2

Liikmesriikide tolliasutuste antud siduvale tariifiinformatsioonile, mis ei vasta käesoleva määruse sätetele, võib vastavalt määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 12 lõike 6 sätetele tugineda veel kolme kuu jooksul.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. juuli 2013

Komisjoni nimel presidendi eest

komisjoni liige

Algirdas ŠEMETA


(1)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1.

(2)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.


LISA

Kauba kirjeldus

Klassifikatsioon

(CN-kood)

Põhjendus

(1)

(2)

(3)

1.

Kassiliiv, mis koosneb looduslikust bentoniidist, mida on kuivatatud ja töödeldud bakteritsiidse ainega ning segatud aktiivsöega, et pärssida bakterite kasvu ja vältida ebameeldiva lõhna tekkimist. Toote koostises on üle 94 % bentoniiti.

Toodet müüakse tarbijatele mitmesuguse suurusega pakendites.

3824 90 97

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1 ja 6 ning CN-koodide 3824, 3824 90 ja 3824 90 97 sõnastusega.

Toode on saadud bentoniidi segamisel aktiivsöe ja bakteritsiidse ainega. Seepärast ei või toodet klassifitseerida rubriigi 2508 muude savidena (grupi 25 märkus 1).

Bakteritsiidse aine ja aktiivsöe lisamisega ei muutu koostisaine esinemiskuju ega selle laad. Seepärast ei või toodet klassifitseerida ka mujal nimetamata, kivist ja muudest mineraalainetest tootena rubriiki 6815 (vt ka HSi selgitavad märkused, grupp 68, üldine, kolmas lõik).

Seepärast tuleb toode klassifitseerida CN-koodi 3824 90 97 alla mujal nimetamata keemiatoote ja keemiatööstuse või sellega seotud tööstusharude valmistisena.

2.

Kassiliiv, mis koosneb ümmargustest ja ovaalsetest poolläbipaistvatest ränidioksiidi (silikageeli) graanulitest. Tootes leidub nähtav kogus värvilisi graanuleid.

Värvilisi graanuleid saadakse sinise värvi lisamisega.

Toodet müüakse tarbijatele mitmesuguse suurusega pakendites.

3824 90 97

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1 ja 6 ning CN-koodide 3824, 3824 90 ja 3824 90 97 sõnastusega.

Sinist värvi lisatakse ainult ärilisel eesmärgil ja müügi edendamiseks, mitte silikageeli märkimiseks. Granuleeritud silikageel ei ole ohtlik. Seepärast ei või toodet klassifitseerida rubriiki 2811 (grupi 28 märkuse 1 punkt e).

Seepärast tuleb toode klassifitseerida CN-koodi 3824 90 97 alla mujal nimetamata keemiatoote ja keemiatööstuse või sellega seotud tööstusharude valmistisena.


Top