EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0665

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 665/2013, 3. mai 2013 , millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses tolmuimejate energiamärgistusega EMPs kohaldatav tekst

ELT L 192, 13.7.2013, p. 1–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument on avaldatud eriväljaandes (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/08/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/665/oj

13.7.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 192/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 665/2013,

3. mai 2013,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses tolmuimejate energiamärgistusega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta direktiivi 2010/30/EL energiamõjuga toodete energia- ja muude ressursside tarbimise näitamise kohta märgistuses ja ühtses tootekirjelduses, (1) eriti selle artiklit 11,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 2010/30/EL nõutakse, et komisjon võtaks vastu delegeeritud õigusaktid selliste toodete energiamärgistuse kohta, millel on märkimisväärne energiasäästupotentsiaal ja suur toimivuse erinevus sama funktsionaalsuse korral.

(2)

Tolmuimejate tarbitav energia moodustab ELis olulise osa kogu energiavajadusest. Seega on väga tähtis vähendada tolmuimejate energiatarbimist.

(3)

Pesur-tolmuimejad, vedelikku imavad tolmuimejad, robot-, tööstuslikud, kesk- ja akutolmuimejad ning põrandapoonlid ja õues kasutatavad tolmuimejad on eriomadustega ega tohiks seetõttu kuuluda käesoleva määruse reguleerimisalasse.

(4)

Märgisel esitatava teabe saamiseks tuleks kasutada usaldusväärseid, täpseid ja korratavaid mõõtmismenetlusi, mille puhul võetakse arvesse üldtunnustatult parimaid mõõtmismeetodeid ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL) 1025/2012 (2) (mis käsitleb Euroopa standardimist) I lisas nimetatud Euroopa standardiorganisatsioonide poolt vastu võetud ühtlustatud standardeid, kui need on olemas.

(5)

Käesolevas määruses tuleks täpsustada tolmuimejate märgise ühtne kujundus ja sisu.

(6)

Lisaks sellele tuleks käesolevas määruses sätestada tolmuimejate tehniliste dokumentide ja tootekirjelduse nõuded.

(7)

Käesolevas määruses tuleks ka kindlaks määrata tolmuimejate mis tahes liiki kaugmüügi korral reklaammaterjalides ja tehnilistes reklaammaterjalides esitatava teabe nõuded.

(8)

Tehnika arengut arvesse võttes on kohane sätestada käesoleva määruse läbivaatamine,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese ja -ala

1.   Käesoleva määrusega kehtestatakse elektrivõrgutoitega tolmuimejate, sealhulgas hübriidtolmuimejate märgistamise ja nende tootekirjelduses esitatava täiendava teabe nõuded.

2.   Käesoleva määruse reguleerimisalasse ei kuulu:

(a)

pesur-tolmuimejad, vedelikku imevad tolmuimejad, aku-, robot-, tööstuslikud ja kesktolmuimejad;

(b)

põrandapoonlid;

(c)

õues kasutatavad tolmuimejad.

Artikkel 2

Mõisted

Lisaks direktiivi 2010/30/EL artiklis 2 sätestatud mõistetele kasutatakse käesolevas määruses järgmisi mõisteid:

1.   „tolmuimeja”– seade, mis kogub puhastatavalt pinnalt osakesi seadmega tekitatud alarõhu õhujoaga;

2.   „hübriidtolmuimeja”– seade, mis töötab nii elektrivõrgu- kui ka akutoitega;

3.   „pesur-tolmuimeja”– tolmuimeja, mis kogub pinnalt kuivi osakesi ja/või vedelat ainet, kasutades pinna puhastamiseks veepõhist puhastusainet või auru ning ainete kogumiseks pinnalt seadme tekitatud alarõhuga õhujuga; sealhulgas selline märgpuhastusseade nagu pihustusega pesur-tolmuimeja;

4.   „vedelikku imav tolmuimeja”– tolmuimeja, mis on ette ühtlasi nähtud rohkem kui 2,5 liitri vedeliku kogumiseks;

5.   „tavatolmuimeja”– tolmuimeja, mis on ette nähtud põhiliselt kuiva ainese (osakesed, kuid, niidid) kogumiseks, sealhulgas akutoitega aktiivsuulisega tolmuimejad;

6.   „akutoitega aktiivsuuline”– puhastuspea akuga käitatava liikuvseadisega mustuse kogumiseks;

7.   „akutoitega tolmuimeja”– tolmuimeja, mis töötab üksnes akutoitega;

8.   „robottolmuimeja”– akutoitega tolmuimeja, mis töötab piiratud alal ilma inimese abita ning koosneb liikuvast seadmest ja selle seadme tööks vajalikust liikumatust jaamast ja/või tarvikutest;

9.   „tööstuslik tolmuimeja”– tolmuimeja, mida kasutatakse tootmisprotsessis, sealhulgas ohtlike ainete kogumiseks, suurte tolmukoguste kogumiseks ehitistes, metallurgiatööstuses, kaevandustes ja toiduainetetööstuses; tolmuimeja, mis kuulub tööstuslikku seadmestikku ja/või kutsetöös kasutatav tolmuimeja puhastuspea laiusega üle 0,50 m;

10.   „kutsetöös kasutatav tolmuimeja”– kutsetöös puhastusteenuste osutamiseks kasutatav tolmuimeja, mis on ette nähtud kasutamiseks tavakasutajatele, elukutselistele koristajatele või lepingulistele koristajatele tööruumide, kaupluste, haiglate ja hotellide puhastamiseks, mille kohta on tootja esitanud asjaomase vastavusdeklaratsiooni Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/42/EÜ (3) kohaselt;

11.   „kesktolmuimeja”– tolmuimejasüsteem, mis koosneb liikumatust alarõhuallikast ja liikumatutest voolikuühenduspesadest, mis paiknevad hoones püsivalt kindlates kohtades;

12.   „põrandapoonel”– elektriline seade, mis on ette nähtud teatavate põrandate kaitsmiseks, siledamaks muutmiseks ja/või läikivaks hõõrumiseks, mida tavaliselt kasutatakse poleerimisainega, mida seadmega põrandale hõõrutakse; tavaliselt on seadmel ka täiendav tolmuimeja funktsioon;

13.   „õues kasutatav tolmuimeja”– tolmuimeja, mis on ette nähtud õues alarõhuga õhuvooga jäätmete kogumiseks, näiteks lõigatud rohu ja lehtede kogumiseks; seade võib sisaldada ka purustajat ja see võib ka olla suuteline toimima puhurina;

14.   „suure akuga tolmuimeja”– akutoitega tolmuimeja, millega saab täislaetud akuga ilma laadimata kaks korda edasi-tagasikäiguga töödelda üleni kogu 15 m2 põrandapinna;

15.   „veefiltriga tolmuimeja”– tavatolmuimeja, milles põhilise filtreeriva keskkonnana kasutatakse vett koguses üle 0,5 liitri, nii et sisseimetud õhk suunatakse läbi veefiltri, milles eraldatakse kuivad osakesed;

16.   „laiatarbetolmuimeja”– kodumajapidamises ja koduseks koristuseks kasutatav tolmuimeja, mille tootja on ette näinud sellisteks töödeks ning mille kohta on tootja esitanud asjaomase vastavusdeklaratsiooni Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/95/EÜ (4) kohaselt;

17.   „üldotstarbeline tolmuimeja”– tolmuimeja, millel on püsivalt kinnitatud või eemaldatav suuline, mis on ette nähtud nii vaiba kui ka kõva põrandapinna puhastamiseks või millel on vähemalt üks eemaldatav suuline, mis on ette nähtud vaiba puhastamiseks ja vähemalt üks eemaldatav suuline kõva põrandapinna puhastamiseks;

18.   „kõva põrandapinna tolmuimeja”– tolmuimeja, millel on püsivalt kinnitatud suuline, mis on ette nähtud kõva põrandapinna puhastamiseks, või millel on üks või mitu eemaldatavat suulist kõva põrandapinna puhastamiseks;

19.   „vaiba tolmuimeja”– tolmuimeja, millel on püsivalt kinnitatud suuline, mis on ette nähtud vaiba puhastamiseks, või millel on üks või mitu eemaldatavat vaiba puhastamise suulist;

20.   „samaväärne tolmuimeja”– turule viidud tolmuimeja mudel, millel on sama sisendvõimsus, sama aastane energiatarbimine, tolmueemaldus vaibalt ja kõvalt põrandapinnalt, sama tolmutagastus ja müravõimsustase kui teisel tolmuimeja mudelil, mille sama tootja on turule viinud teistsuguse koodiga.

Artikkel 3

Tarnijate kohustused ja ajakava

1.   Tarnijad tagavad, et 1. septembrist 2014:

(a)

on iga tolmuimeja varustatud trükitud märgisega, mille vorm ja millel esitatav teave on sätestatud II lisas;

(b)

tehakse kättesaadavaks III lisas esitatud nõuetele vastav tootekirjeldus;

(c)

tehakse liikmesriikide asutustele ja komisjonile nõudmise korral kättesaadavaks IV lisas sätestatud tehnilised dokumendid;

(d)

esitatakse tolmuimeja konkreetse mudeli reklaamis energiatõhususklass, kui reklaamis avaldatakse energia- või hinnateavet;

(e)

esitatakse tolmuimeja konkreetse mudeli tehnilistes reklaammaterjalides, milles kirjeldatakse tehnilisi näitajaid, alati kõnealuse mudeli energiatõhususe klass.

2.   II lisas sätestatud märgis võetakse kasutusele vastavalt järgmisele ajakavale:

(a)

1. septembrist 2014 turule viidavate tolmuimejate märgised peavad vastama II lisa märgisele 1;

(b)

1. septembrist 2017 turule viidavate tolmuimejate märgised peavad vastama II lisa märgisele 2.

Artikkel 4

Edasimüüja kohustused

Edasimüüjad tagavad, et 1. septembrist 2014:

(a)

on iga müügiloleva tolmuimeja välispinnal või külge riputatud artiklile 3 vastav selgesti nähtav tarnija märgis;

(b)

turustatakse müügiks, rendile andmiseks või järelmaksuga müügiks pakutavaid tolmuimejaid, mille puhul ei saa eeldada, et lõpptarbija toodet esitletuna näeb, nagu on täpsustatud direktiivi 2010/30/EL artiklis 7, koos teabega, mille tarnija esitab kooskõlas käesoleva määruse V lisaga;

(c)

kui konkreetse tolmuimejamudeli reklaamis avaldatakse energia- või hinnateavet, esitatakse energiatõhususklass.

(d)

konkreetse tolmuimejamudeli tehnilistes reklaammaterjalides, milles kirjeldatakse seadme tehnilisi näitajaid, esitatakse alati viide kõnealuse mudeli energiatõhususe klassile.

Artikkel 5

Mõõtmismeetodid

Artiklite 3 ja 4 kohaselt nõutav teave tuleb saada usaldusväärsete, täpsete ja korratavate mõõtmis- ja arvutusmeetodite abil, mille puhul võetakse arvesse tänapäeva tasemele vastavaid tunnustatud mõõtmis- ja arvutusmeetodeid, nagu on sätestatud VI lisas.

Artikkel 6

Turujärelevalve eesmärgil tehtav kontroll

Liikmesriigid kohaldavad VII lisas sätestatud menetlust, et hinnata energia- ja puhastustõhususklassi, tolmutagastusklassi, aastase energiatarbimise ja müravõimsustaseme vastavust nõuetele.

Artikkel 7

Läbivaatamine

Tehnika arengu arvessevõtmiseks vaatab komisjon käesoleva määruse läbi hiljemalt viis aastat pärast selle jõustumist. Läbivaatamisel hinnatakse eelkõige VII lisa kohaseid lubatud kõrvalekaldeid, kas suure akuga tolmuimejad tuleks lisada määruse reguleerimisalasse ning kas aastase energiatarbimise ning tolmueemalduse ja tolmutagastuse määramiseks on mõistlik kasutada mõõtmismeetodeid, mis põhinevad pigem osaliselt täidetud, mitte tühjal tolmukogumisanumal.

Artikkel 8

Üleminekusätted

Käesolevat määrust kohaldatakse veefiltriga tolmuimejate suhtes 1. septembrist 2017.

Artikkel 9

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. mai 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 153, 18.6.2010, lk 1.

(2)  ELT L 316, 14.11.2012, lk 12.

(3)  ELT L 157, 9.6.2006, lk 24.

(4)  ELT L 374, 27.12.2006, lk 10.


I LISA

Energia- ja, puhastustõhusus- ning tolmutagastusklassid

1.   Energiatõhususklassid

Tolmuimejate energiatõhususe klassid määratakse aastase energiatarbimise järgi, nagu on sätestatud tabelis 1. Tolmuimeja aastane energiatarbimine määratakse vastavalt VI lisale.

Tabel 1

Energiatõhususklassid

Energiatõhususklass

Aastane energiatarbimine (AE) [kWh/aasta]

Märgis 1

Märgis 2

A+++

Ei kohaldata

AE ≤ 10,0

A++

Ei kohaldata

10,0 < AE ≤ 16,0

A+

Ei kohaldata

16,0 < AE ≤ 22,0

A

AE ≤ 28,0

22,0 < AE ≤ 28,0

B

28,0 < AE ≤ 34,0

28,0 < AE ≤ 34,0

C

34,0 < AE ≤ 40,0

34,0 < AE ≤ 40,0

D

40,0 < AE ≤ 46,0

AE > 40,0

E

46,0 < AE ≤ 52,0

Ei kohaldata

F

52,0 < AE ≤ 58,0

Ei kohaldata

G

AE > 58,0

Ei kohaldata

2.   Puhastustõhususklassid

Tolmuimejate puhastustõhususe klassid määratakse tolmueemalduse (dpu) järgi, nagu on sätestatud tabelis 2. Tolmuimeja tolmueemaldus määratakse vastavalt VI lisale.

Tabel 2

Puhastustõhususklassid

Puhastustõhususklass

Tolmueemaldus vaibalt (dpuc )

Tolmueemaldus kõvalt põrandapinnalt (dpuhf )

A

dpuc ≥ 0,91

dpuhf ≥ 1,11

B

0,87 ≤ dpuc < 0,91

1,08 ≤ dpuhf < 1,11

C

0,83 ≤ dpuc < 0,87

1,05 ≤ dpuhf < 1,08

D

0,79 ≤ dpuc < 0,83

1,02 ≤ dpuhf < 1,05

E

0,75 ≤ dpuc < 0,79

0,99 ≤ dpuhf < 1,02

F

0,71 ≤ dpuc < 0,75

0,96 ≤ dpuhf < 0,99

G

dpuc < 0,71

dpuhf < 0,96

3.   Tolmutagastus

Tolmuimeja tolmutagastuse klassid määratakse tolmutagastuse järgi, nagu on sätestatud tabelis 3. Tolmuimeja tolmutagastus määratakse vastavalt VI lisale.

Tabel 3

Tolmutagastusklassid

Tolmutagastusklass

Tolmutagastus (dre)

A

dre ≤ 0,02 %

B

0,02 % < dre ≤ 0,08 %

C

0,08 % < dre ≤ 0,20 %

D

0,20 % < dre ≤ 0,35 %

E

0,35 % < dre ≤ 0,60 %

F

0,60 % < dre ≤ 1,00 %

G

dre > 1,00 %


II LISA

Märgis

1.   MÄRGIS 1

1.1.   Üldotstarbelised tolmuimejad

Märgisel esitatakse järgmine teave.

Image

I.

Tarnija nimi või kaubamärk.

II.

Tarnija mudelitähis, mis tavaliselt on tärkidest kood, mis on omistatud teatavale tolmuimeja mudelile ja mis eristab seda teistest sama kaubamärgiga või sama tarnija nimega mudelitest.

III.

Energiatõhususklass, nagu on määratletud I lisas; tolmuimeja energiatõhususe klassi osutava noole ots paigutatakse asjakohast energiatõhususklassi osutava noole otsaga samale kõrgusele.

IV.

Keskmine aastane energiatarbimine, nagu on määratletud VI lisas.

V.

Tolmutagastusklass, mis määratakse kindlaks vastavalt I lisale.

VI.

Vaiba puhastustõhususe klass, mis määratakse kindlaks vastavalt I lisale.

VII.

Kõva põrandapinna puhastustõhususe klass, mis määratakse kindlaks vastavalt I lisale.

VIII.

Müravõimsustase, nagu on määratletud VI lisas.

Märgise kujundus peab vastama käesoleva lisa punktile 4.1. Erandina võib lisada ELi ökomärgise, kui mudelile on antud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 66/2010 (1) kohane ELi ökomärgis.

1.2.   Kõva põrandapinna tolmuimejad

Image

Märgisel esitatakse järgmine teave.

I.

Tarnija nimi või kaubamärk.

II.

Tarnija mudelitähis, mis tavaliselt on tärkidest kood, mis on omistatud teatavale tolmuimeja mudelile ja mis eristab seda teistest sama kaubamärgiga või sama tarnija nimega mudelitest.

III.

Energiatõhususklass, nagu on määratletud I lisas; tolmuimeja energiatõhususe klassi osutava noole ots paigutatakse asjakohast energiatõhususklassi osutava noole otsaga samale kõrgusele.

IV.

Keskmine aastane energiatarbimine, nagu on määratletud VI lisas.

V.

Tolmutagastusklass, mis määratakse kindlaks vastavalt I lisale.

VI.

Mittekohaldamise tähis.

VII.

Kõva põrandapinna puhastustõhususe klass, mis määratakse kindlaks vastavalt I lisale.

VIII.

Müravõimsustase, nagu on määratletud VI lisas.

Märgise kujundus peab vastama käesoleva lisa punktile 4.2. Erandina võib lisada ELi ökomärgise, kui mudelile on antud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 66/2010 kohane ELi ökomärgis.

1.3.   Vaiba tolmuimejad

Image

Märgisel esitatakse järgmine teave.

I.

Tarnija nimi või kaubamärk.

II.

Tarnija mudelitähis, mis tavaliselt on tärkidest kood, mis on omistatud teatavale tolmuimeja mudelile ja mis eristab seda teistest sama kaubamärgiga või sama tarnija nimega mudelitest.

III.

Energiatõhususklass, nagu on määratletud I lisas; tolmuimeja energiatõhususe klassi osutava noole ots paigutatakse asjakohast energiatõhususklassi osutava noole otsaga samale kõrgusele.

IV.

Keskmine aastane energiatarbimine, nagu on määratletud VI lisas.

V.

Tolmutagastusklass, mis määratakse kindlaks vastavalt I lisale.

VI.

Vaibapuhastustõhususe klass, mis määratakse kindlaks vastavalt I lisale.

VII.

Mittekohaldamise tähis.

VIII.

Müravõimsustase, mis on määratletud VI lisas.

Märgise kujundus peab vastama käesoleva lisa punktile 4.3. Erandina võib lisada ELi ökomärgise, kui mudelile on antud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 66/2010 kohane ELi ökomärgis.

2.   MÄRGIS 2

2.1.   Üldotstarbelised tolmuimejad

Image

Punktis 1.1 loetletud teave lisatakse sellele märgisele.

Märgise kujundus peab vastama käesoleva lisa punktile 4.1. Erandina võib lisada ELi ökomärgise, kui mudelile on antud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 66/2010 kohane ELi ökomärgis.

2.2.   Kõva põrandapinna tolmuimejad

Image

Punktis 1.2 loetletud teave lisatakse sellele märgisele.

Märgise kujundus peab vastama käesoleva lisa punktile 4.2. Kui mudelile on antud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 66/2010 kohane ELi ökomärgis, võib selle erandina lisada.

2.3.   Vaiba tolmuimejad

Image

Punktis 1.3 loetletud teave lisatakse sellele märgisele.

Märgise kujundus peab vastama käesoleva lisa punktile 4.3. Erandina võib lisada ELi ökomärgise, kui mudelile on antud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 66/2010 kohane ELi ökomärgis.

3.   MÄRGISE KUJUNDUS

3.1.   Üldotstarbelise tolmuimeja märgise kujundus peab olema järgmine:

Image

Selgitus:

(a)

märgise laius on vähemalt 75 mm ja kõrgus 150 mm. Kui märgis trükitakse suuremas formaadis, peab selle kujunduse mõõtude suhe jääma samaks kui eespool esitatud kirjelduses;

(b)

taust on valge;

(c)

neljavärvitükk (CMYK: tsüaansinine, magentapunane, kollane ja must) vastavalt järgmisele näidisele: 00-70-X-00: 0 % tsüaansinist, 70 % magentapunast, 100 % kollast, 0 % musta;

(d)

märgis peab vastama kõikidele järgmistele tingimustele (numbrid viitavad eespool olevale joonisele):

Image

ELi märgise äärejoon: 3,5 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 2,5 mm.

Image

ELi logo: värvused: X-80-00-00 ja 00-00-X-00.

Image

Energialogo: värvus: X-00-00-00. Piktogramm vastavalt näidisele: ELi logo + energialogo: laius: 62 mm, kõrgus: 12 mm.

Image

Logode all olev joon: 1 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – pikkus: 62 mm.

Image

A-G and A+++-D skaala:

nool: kõrgus: 6 mm, lünk: 1 mm – värvused:

kõrgeim klass: X-00-X-00,

teine klass: 70-00-X-00,

kolmas klass: 30-00-X-00,

neljas klass: 00-00-X-00,

viies klass: 00-30-X-00,

kuues klass: 00-70-X-00,

viimane klass: 00-X-X-00,

tekst: Calibri 13 pt, poolpaksus kirjas valged suurtähed.

Image

Energiatõhususklass

nool: laius: 17 mm, kõrgus: 9 mm, 100 % musta;

tekst: poolpaks kiri Calibri 18,5 pt, valged suurtähed; „+”-sümbolid: poolpaks kiri Calibri 11 pt, valge tähed ühes reas.

Image

Energia

Tekst: tavaline Calibri 6 pt, mustad trükitähed.

Image

Aastane energiatarbimine [kWh/aasta]

väärtus „YZ”: poolpaks kiri Calibri 20 pt, 100 % musta;

„kWh/annum”: poolpaks Calibri 12 pt, 100 % musta.

Image

Vaibapuhastustõhusus:

Piirjoon: 1,5 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 2,5 mm;

kirjad: tavaline Calibri 13,5 pt, 100 % musta ja poolpaks Calibri 18 pt, 100 % musta.

Image

Kõva põrandapinna puhastustõhusus:

piirjoon: 1,5 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 2,5 mm;

kirjad: tavaline Calibri 13,5 pt, 100 % musta ja poolpaks Calibri 18 pt, 100 % musta.

Image

Tolmutagastus

Piirjoon: 1,5 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 2,5 mm;

kirjad: tavaline Calibri 13,5 pt, 100 % musta ja poolpaks Calibri 18 pt, 100 % musta.

Image

Müravõimsustase

Piirjoon: 1,5 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 2,5 mm;

väärtus: poolpaks Calibri 16 pt, 100 % musta;

dB: tavaline Calibri 11 pt, 100 % musta.

Image

Tarnija nimi või kaubamärk

Image

Tarnija mudelitähis

Image

Tarnija nimi või kaubamärk ja mudeli tähis peavad mahtuma alale suurusega 62 × 10 mm.

Image

Määruse ja märgise number

Tekst: poolpaks Calibri 8 pt.

3.2.   Kõva põrandapinna tolmuimeja märgise kujundus peab olema järgmine:

Image

Selgitus:

märgise kujundus peab vastama käesoleva lisa punktile 4.1, välja arvatud punkt 9, mille kujundus on järgmine:

Image

Vaibapuhastustõhusus:

mittekohaldamise tähis: piirjoon 3 pt – värvus: 00-X-X-00 (100 % punast) – läbimõõt 16 mm.

3.3.   Vaiba tolmuimeja märgise kujundus peab olema järgmine:

Image

Selgitus:

märgise kujundus peab vastama käesoleva lisa punktile 4.1, välja arvatud punkt 10, mille kujundus on järgmine:

Image

Kõva põrandapinna puhastustõhusus:

mittekohaldamise tähis: piirjoon 3 pt – värvus: 00-X-X-00 (100 % punast) – läbimõõt 16 mm.


(1)  ELT L 27, 30.1.2010, lk 1.


III LISA

Tootekirjeldus

1.

Tolmuimeja tootekirjelduses tuleb teave esitada järgmises järjekorras ja see teave peab olema toote brošüüris või muudes tootega kaasa antavates dokumentides:

(a)

tarnija nimi või kaubamärk;

(b)

tarnija mudelitähis, mis tavaliselt on tärkidest kood, mis on omistatud teatavale tolmuimeja mudelile ja mis eritab seda teistest sama kaubamärgiga või tarnija nimega mudelitest;

(c)

energiatõhususklass, mis on määratud kindlaks I lisa kohaselt;

(d)

aastane energiatarbimine kWh aastas, nagu see on määratletud VI lisas, ümardatud ühe kümnendkohani; seda väljendatakse järgmiselt: „Aastase energiatarbimise võrdlusnäit (kWh aastas), mis põhineb 50 puhastuskorral. Seadme tegelik energiatarbimine oleneb selle kasutamisest.”;

(e)

üldotstarbeliste tolmuimejate ja vaiba tolmuimejate vaibapuhastustõhususe klass määratakse I lisa järgi. Kõva põrandapinna tolmuimejate kohta lisatakse teave: „Komplektne suuline ei sobi vaipade puhastamiseks”;

(f)

üldotstarbeliste tolmuimejate ja kõva põrandapinna tolmuimejate kõva põrandapinna puhastustõhususe klass määratakse I lisa järgi. Vaiba tolmuimejate kohta lisatakse teave: „Komplektne suuline ei sobi kõva põrandapinna puhastamiseks”;

(g)

tolmutagastusklass, mis määratakse I lisa kohaselt;

(h)

müravõimsustase, mis on määratletud VI lisas;

(i)

nimisisendvõimsus, mis on määratletud VI lisas;

(j)

kui tolmuimeja mudelile on määruse (EÜ) nr 66/2010 kohaselt antud Euroopa liidu ökomärgis, võib lisada ka selle teabe.

2.

Üks tootekirjeldus võib hõlmata mitut sama tarnija tolmuimejamudelit.

3.

Tootekirjelduses oleva teabe võib esitada märgise koopiana värviliselt või mustvalgena. Sel juhul tuleb esitada ka punktis 1 loetletud andmed, mida ei ole veel märgisel esitatud.


IV LISA

Tehniline dokumentatsioon

1.

Artiklis 3 osutatud tehniline dokumentatsioon peab sisaldama järgmist:

(a)

tarnija nimi ja aadress;

(b)

tolmuimeja tüübi ja/või mudeli ja/või kaubakoodi üheseks ja lihtsaks kindlakstegemiseks piisav üldkirjeldus;

(c)

vajaduse korral viited kohaldatud ühtlustatud standarditele;

(d)

vajaduse korral muud kasutatud tehnilised standardid ja spetsifikatsioonid;

(e)

selle isiku andmed ja allkiri, kellel on õigus tarnija nimel alla kirjutada;

(f)

VI lisa kohaselt mõõdetud ja arvutatud tehnilised näitajad:

i)

vaibakatses tarbitud erienergia, kui see on asjakohane;

ii)

kõva põrandapinna katses tarbitud erienergia, kui see on asjakohane;

iii)

tolmueemaldus vaibalt ja kõvalt põrandapinnalt, kui see on asjakohane;

iv)

tolmutagastus;

v)

müravõimsustase;

vi)

nimisisendvõimsus;

vii)

vastavalt vajadusele VI lisa punktides 3 ja 4 osutatud suuruste väärtused.

g)

VI lisa kohaselt tehtud arvutuste tulemused.

2.

Kui tolmuimeja konkreetse mudeli kohta tehnilistes dokumentides esitatud andmed on saadud samaväärse tolmuimeja põhjal tehtud arvutustega, tuleb esitada tehnilistes dokumentides nimetatud arvutuste ja tarnija katsete andmed, et oleks võimalik kontrollida arvutuste õigsust. Teave peab sisaldama ka kõikide muude samaväärsete tolmuimejate mudelite loetelu, mille andmed on saadud samal viisil.

3.

Tehnilistes dokumentides sisalduv teave võib olla ühendatud tehniliste dokumentidega, mis esitatakse direktiivi 2009/125/EÜ meetmete kohaselt.


V LISA

Teave, mis tuleb esitada, kui lõppkasutajad eeldatavasti ei näe toodet esitletuna

1.

Artikli 4 punktis b osutatud teave esitatakse järgmises järjekorras:

(a)

energiatõhususklass, mis on määratud I lisa kohaselt;

(b)

keskmine aastane energiatarbimine, nagu on määratletud VI lisas;

(c)

üldotstarbeliste tolmuimejate ja vaiba tolmuimejate vaibapuhastustõhususe klass määratakse I lisa järgi. Kõva põrandapinna tolmuimejate kohta lisatakse teave: „Ei sobi vaipade puhastamiseks”;

(d)

üldotstarbeliste tolmuimejate ja kõva põrandapinna tolmuimejate kõva põrandapinna puhastustõhususe klass määratakse I lisa järgi. Vaiba tolmuimejate kohta lisatakse teave: „Ei sobi kõva põrandapinna puhastamiseks”;

(e)

tolmutagastusklass, mis määratakse I lisa kohaselt;

(f)

müravõimsustase, mis on määratletud VI lisas.

2.

Kui esitatakse muid tootekirjelduses sisalduvaid andmeid, tuleb seda teha III lisas sätestatud kujul ja järjekorras.

3.

Kogu käesolevas lisas osutatud teave trükitakse või esitatakse loetava suuruse ja kirjatüübiga kirjas.


VI LISA

Mõõtmis- ja arvutusmeetodid

1.   Käesoleva määruse nõuete täitmisel ja täitmise kontrollimisel kasutatakse mõõtmiseks ja arvutusteks usaldusväärseid, täpseid ja korratavaid menetlusi, mille puhul võetakse arvesse üldtunnustatud uusimaid arvutus- ja mõõtmismeetodeid, sealhulgas ühtlustatud standardeid, mille viitenumbrid on sel eesmärgil avaldatud Euroopa Liidu Teatajas. Need peavad olema kooskõlas käesolevas lisas esitatud tehniliste mõistete, tingimuste, valemite ja näitajatega.

2.   Tehnilised mõisted

(a)   „kõva põrandapinna katse”– kahe puhastustsükliga katse, mille käigus maksimaalse imemisjõuga töötav puhastuspea liigub puhastuspea laiusega ja asjakohase pikkusega puust plaadil, milles on diagonaalne (45° all) katsepilu, ning mille käigus mõõdetakse pidevalt ja salvestatakse sobiva ajasammuga kulunud aega, elektritarbimist ja puhastuspea keskkoha suhtelist asukohta katsepinnal ning iga puhastustsükli lõpus hinnatakse asjakohaselt puhastatava tolmumassi vähenemist katsepilus;

(b)   „katsepilu”– eemaldatav U-kujuline sobivate mõõtudega detail, mis iga katsetsükli alguseks täidetakse sobiva tehisliku tolmuga;

(c)   „vaibakatse”– asjakohase puhastustsüklite arvuga katse, mille käigus maksimaalse imemisjõuga töötav puhastuspea liigub puhastuspea laiusega ja asjakohase pikkusega Wiltoni vaibal, millele on paigutatud asjakohase koostisega katsetolm, ning mille käigus mõõdetakse pidevalt ja salvestatakse sobiva ajasammuga kulunud aega, elektritarbimist ja puhastuspea keskkoha suhtelist asukohta katsepinnal ning iga puhastustsükli lõpus hinnatakse asjakohaselt kogutud tolmu massi suurenemist katseseadme tolmuanumas;

(d)   „puhastuspea laius [m]”– puhastuspea suurim välimine laius kolme kümnendkoha täpsusega;

(e)   „puhastustsükkel”– viis edasi-tagasikäiku vastava põrandapinna (kas kõva põrandapinna või vaiba) katsepinnal;

(f)   „edasi-tagasikäik”– rööbiti üks edasiliikumine ja üks tagasiliikumine puhastuspeaga ühtlase katsekiirusega kindlaksmääratud teepikkuse võrra;

(g)   „katsekiirus [m/h]”– puhastuspea liikumise ettenähtud kiirus, mille saavutamiseks katses kasutatakse eelistatult elektromehaanilist meetodit. Iseliikuvate puhastuspeadega toodete puhul tuleb võimalikult täpselt saavutada ettenähtud kiirus, kuid on lubatud kõrvalekalle, kui see on tehnilises dokumentatsioonis selgelt märgitud;

(h)   „käigu teepikkus [m]”– katsepiirkonna pikkus ja teepikkus, mille läbib puhastuspea keskkoht liikumisel üle kiirenduspiirkonna enne ja pärast katsepiirkonda;

(i)   „tolmueemaldus (dpu)”– kogutud tehisliku tolmu massi ja tehisliku tolmu esialgse massi suhe kolme kümnendkoha täpsusega, mis vaiba puhul leitakse tolmumassi suurenemise järgi katseseadme tolmuanumas ja kõva põrandapinna puhul tolmumassi vähenemise järgi katsepilus puhastuspea teatava arvu edasi-tagasikäikude järel; vaiba puhul parandatakse tulemust vastavalt teatavatele katsetingimustele ning kõva põrandapinna puhul vastavalt katsepilu pikkusele ja asendile;

(j)   „võrdlustolmuimejasüsteem”– elektriliselt käitatav laboriseade, millega määratakse tolmueemalduse kalibreeritud ja võrdlusnäit selliste õhuga seotud näitajatega vaiba jaoks, mis võimaldavad parandada katsetulemuste korratavust;

(k)   „nimisisendvõimsus [W]”– tootja avaldatud elektrisisendvõimsus; seadmete kohta, millel lisaks tolmu kogumisele on ka muud funktsioonid, esitatakse üksnes tolmu kogumisele vastav elektrisisendvõimsus;

(l)   „tolmutagastus”– tolmuimejale 0,3–10 μm mõõduga tolmufraktsiooni teatava koguse etteandmisel suulisest väljapaisatud ja suulisesse sisenenud osakeste arvu suhe protsentides kahe kümnendkoha täpsusega. Selle suuruse puhul mõõdetakse nii tolmuimeja väljundist väljapaisatud kui ka mujalt väljapihkunud ja tolmuimejas tekkinud osakesi.

(m)   „müravõimsustase”– õhus leviv müra [dBA re 1 pW, ümardatud täisarvuni].

3.   Aastane energiatarbimine

Aastane energiatarbimine (AE), ümardatuna ühe kümnendkohani, arvutatakse aastase energiatarbimisena kilovatt-tundides (kWh/aasta) järgmiselt:

 

vaiba tolmuimejad:

Formula

 

kõva põrandapinna tolmuimejad:

Formula

 

üldotstarbelised tolmuimejad:

Formula

Siin

ASEc on vaibakatse keskmine erienergiatarbimine [Wh/m2], mille arvutuseeskiri on esitatud allpool;

ASEhf on kõva põrandapinna katse keskmine erienergiatarbimine [Wh/m2], mille arvutuseeskiri on esitatud allpool;

dpuc on tolmueemaldus vaibalt ja see määratakse käesoleva lisa punkti 4 kohaselt;

dpuhf on tolmueemaldus kõvalt põrandapinnalt ja see mis määratakse käesoleva lisa punkti 4 kohaselt;

50 on standardne tolmukogumiste arv aastas;

87 on standardse puhastatava eluaseme pindala [m2];

4 on üle iga puhastatava punkti kulgemiste standardne arv põrandal (kaks edasi-tagasikäiku);

0,001 on teisendustegur Wh teisendamisel kWh-deks;

1 on standardne tolmueemaldus;

0,20 on tolmueemalduse standardne erinevus viie ja kahe edasi-tagasikäigu korral.

Keskmine erienergiatarbimine (ASE)

Keskmine erienergiatarbimine vaibakatses (ASEc ) ja kõva põrandapinna katses (ASEhf ) määratakse keskmise erienergiatarbimisena (SE) puhastustsüklites vastavalt vaibakatses ja kõva põrandapinna katses. Üldvalem, mille järgi arvutatakse katsepinna erienergiatarbimine SE [Wh/m2] kolme kümnendkoha täpsusega vaiba tolmuimeja, kõva põrandapinna tolmuimeja ja üldotstarbelise tolmuimeja (mis kõik on varustatud vastavate tarvikutega) jaoks, on järgmine:

Formula

Siin:

P [W] on keskmine energiakulu kahe kümnendkoha täpsusega puhastustsüklis, kui puhastuspea keskkoht liigub üle katsepinna;

NP [W] on tolmuimeja akutoitega aktiivsuuliste (kui neid on) keskmine ekvivalentne võimsus kahe kümnendkoha täpsusega; selle arvutuseeskiri on allpool;

t [h] nelja kümnendkoha täpsusega on kogu ajavahemik puhastustsüklis, mille jooksul puhastuspea keskkoht (punkt, mis on poole vahemaa kaugusel esi- ja tagaservast ning külgedest) liigub üle katsepinna;

A on pindala [m2] kolme kümnendkoha täpsusega, mille puhastuspea puhastab puhastustsükli jooksul ja mis arvutatakse puhastuspea laiuse ja kindlaksmääratud katsepiirkonna pikkuse kümnekordse korrutisena. Kodumajapidamises kasutatava tolmuimejate jaoks, mille puhastuspea on laiem kui 0,320 m, kasutatakse arvutusvalemis pea laiust 0,320 m.

Kõva põrandapinna katse korral kasutatakse vastavate suuruste juures indeksit hf ning eespool esitatud valemis kasutatakse suurusi SEhf, Phf, NPhf, thf ja Ahf . Vaibakatse korral kasutatakse vastavate suuruste juures indeksit c ning eespool esitatud valemis kasutatakse suurusi SEhf, Phf, NPhf, thf ja Ahf . Tehnilistes dokumentides tuleb iga puhastustsükli kohta esitada vastavalt vajadusele suuruste SEhf, Phf, NPhf, thf , Ahf ja/või SEc, Pc, NPc, tc , Ac väärtused.

Akutoitega aktiivsuuliste ekvivalentne võimsus (NP)

Üldvalem akutoitega aktiivsuuliste ekvivalentse võimsuse NP [W] arvutamiseks vaiba tolmuimeja, kõva põrandapinna tolmuimeja ja üldotstarbelise tolmuimeja jaoks on järgmine:

Formula

Siin:

E kolme kümnendkoha täpsusega on tolmuimeja akutoitega aktiivsuulise esialgselt täislaetud aku elektritarbimine [Wh] uuesti laadimiseks pärast puhastustsüklit;

tbat [h] nelja kümnendkoha täpsusega on tootja juhistes antud kogu akutoitega aktiivsuulise tööaeg puhastustsüklis.

Kui tolmuimejal ei ole akutoitega aktiivsuulisi, võetakse NP väärtuseks 0.

Kõva põrandapinna katse korral kasutatakse vastavate suuruste juures indeksit hf ning eespool esitatud valemis kasutatakse suurusi NPhf, Ehf ja tbathf . Vaibakatse korral kasutatakse vastavate suuruste juures indeksit c ning eespool esitatud valemis kasutatakse suurusi NPc, Ec , ja tbatc . Tehnilistes dokumentides tuleb iga puhastustsükli kohta esitada vastavalt vajadusele suuruste Ehf, tbathf ja/või Ec, tbatc väärtused.

4.   Tolmueemaldus

Tolmueemaldus kõva põrandapinna puhul (dpuhf ) leitakse kõva põrandapinna kahe puhastustsükli tulemuste keskmisena.

Tolmueemaldus vaibalt (dpuc ) leitakse vaibapuhastustsüklite tulemuste keskmisena. Koos parandusega, mis arvestab kõrvalekaldeid katsevaiba esialgsetest omadustest, on valem tolmueemalduse arvutamiseks vaiba puhul (dpuc ) järgmine:

Formula

Siin:

dpum on tolmuimeja mõõdetud tolmueemaldus;

dpucal on võrdlustolmuimejasüsteemi tolmueemaldus, mis on mõõdetud esialgses seisundis vaiba korral;

dpuref on võrdlustolmuimejasüsteemi mõõdetud tolmueemaldus.

Suuruse dpum väärtus igas puhastustsüklis ning suuruste dpuc, dpucal ja dpuref väärtused tuleb esitada tehnilistes dokumentides.

5.   Tolmutagastus

Tolmutagastus leitakse tolmuimeja suurimal tootlikkusel.

6.   Müravõimsustase

Müravõimsustase määratakse vaibapuhastamise puhul.

7.   Hübriidtolmuimejad

Hübriidtolmuimeja mõõtmised tehakse ainult elektrivõrgutoitega hübriidtolmuimejaga ja akutoitega aktiivsuulisega.


VII LISA

Turujärelevalve eesmärgil tehtav kontrollimine

Artiklites 3 ja 4 esitatud nõuetele vastavuse hindamiseks tuleb liikmesriigi asutusel kohaldada järgmist kontrollimenetlust.

1.

Liikmesriikide asutused peavad kontrollima igast mudelist ühte seadet.

2.

Tolmuimeja mudel loetakse asjaomastele nõuetele vastavaks, kui tootemärgisel ja tootekirjelduses esitatud väärtused ja klassid vastavad tehnilistes dokumentides toodud väärtustele ja kui tabelis 4 mudeli kohta esitatud asjaomaste näitajate katselisel kontrollimisel saadakse tulemused, mis on kooskõlas kõikide kõnealuste näitajate väärtustega.

3.

Kui punktis 2 esitatud tulemusi ei saavutata, valib liikmesriigi asutus katsetamiseks juhusliku valikuga veel kolm sama mudeli seadet. Teise võimalusena võib valida kolm seadet ka nii, et need on ühest või mitmest erinevast mudelist, mis on tootja tehnilistes dokumentides loetletud kui samaväärsed tolmuimejad.

4.

Tolmuimeja mudel loetakse asjaomastele nõuetele vastavaks, kui tabelis 4 mudeli kohta esitatud asjaomaste näitajate katselisel kontrollimisel saadakse kooskõla kõikide kõnealuste näitajate väärtuste puhul.

5.

Kui punktis 4 osutatud tulemusi ei saavutata, käsitatakse mudelit ja kõiki samaväärseid tolmuimejaid käesoleva määruse nõuetele mittevastavana.

Liikmesriikide asutustel tuleb järgida VI lisas sätestatud mõõtmis- ja katsemeetodeid.

Käesolevas lisas määratletud lubatavad kõrvalekalded kehtivad üksnes siis, kui mõõdetavaid näitajaid kontrollib liikmesriigi asutus; tarnija ei tohi neid kasutada lubatava kõrvalekaldena, et saavutada tehnilistes dokumentides esitatud väärtusi. Tootemärgisel ja tootekirjelduses esitatud väärtused ei tohi olla tarnija seisukohast paremad kui tehnilistes dokumentides esitatud väärtused.

Tabel 4

Näitaja

Kontrollimisel lubatud kõrvalekalded

Aastane energiatarbimine

Määratud väärtus (1) ei ületa avaldatud väärtust rohkem kui 10 %.

Tolmueemaldus vaibalt

Määratud väärtus (1) ei ole avaldatud väärtusest väiksem rohkem kui 0,03 võrra.

Tolmueemaldus kõvalt põrandapinnalt

Määratud väärtus (1) ei ole avaldatud väärtusest väiksem rohkem kui 0,03 võrra.

Tolmutagastus

Määratud väärtus (1) ei ületa avaldatud väärtust rohkem kui 15 %.

Müravõimsustase

Määratud väärtus (1) ei ületa avaldatud väärtust.


(1)  Punktis 3 kirjeldatud kolme lisaseadme katsetamisel võetakse tulemuste aritmeetiline keskmine.


Top