EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0612

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 612/2013, 25. juuni 2013 , milles käsitletakse ettevõtjate ja maksuladude registri haldamist ning sellega seotud statistikat ja aruandlust vastavalt nõukogu määrusele (EL) nr 389/2012, milles käsitletakse halduskoostööd aktsiisimaksude valdkonnas

OJ L 173, 26.6.2013, p. 9–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 003 P. 5 - 29

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/02/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/612/oj

26.6.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 173/9


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 612/2013,

25. juuni 2013,

milles käsitletakse ettevõtjate ja maksuladude registri haldamist ning sellega seotud statistikat ja aruandlust vastavalt nõukogu määrusele (EL) nr 389/2012, milles käsitletakse halduskoostööd aktsiisimaksude valdkonnas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 2. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 389/2012, milles käsitletakse halduskoostööd aktsiisimaksude valdkonnas ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2073/2004, (1) eriti selle artiklit 22 ja artikli 34 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) nr 389/2012 on kehtestatud raamistik liikmesriikidevahelise halduskoostöö lihtsustamiseks ja tugevdamiseks aktsiisimaksude valdkonnas.

(2)

Nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiivi 2008/118/EÜ (mis käsitleb aktsiisi üldist korda ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 92/12/EMÜ) (2) artikli 21 kohaselt peab lähteliikmesriik enne aktsiisi peatamise korra alusel toimuva aktsiisikaupade liikumise lubamist kontrollima esialgsesse elektroonilisse haldusdokumenti kantud andmeid. Komisjoni 24. juuli 2009. aasta määruses (EÜ) nr 684/2009 (millega rakendatakse nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ seoses aktsiisi peatamise korra alusel toimuva aktsiisikaupade liikumise arvutipõhiste menetlustega) (3) on täpsustatud esialgse elektroonilise haldusdokumendi sisu. Kuna kõnealuses haldusdokumendis sisalduvat aktsiisilubadega seotud teavet tuleb kontrollida riikide registritesse kantud andmete suhtes, peaksid riikide registritesse kantud andmed olema igale lähteliikmesriigile korrapäraselt kättesaadavad ning neid tuleks ajakohastada.

(3)

Riikide registrites sisalduvat teavet ettevõtjate kohta, kelle tegevuse tulemusel liigub aktsiisikaup liikmesriikide vahel aktsiisi peatamise korra alusel, vahetatakse automaatselt ettevõtjate keskregistri kaudu, mida haldab komisjon vastavalt määruse (EL) nr 389/2012 artikli 19 lõikele 4.

(4)

Selleks et lihtsustada teabevahetust keskregistri kaudu, on vaja kehtestada kasutatavate standardvormide struktuur ja sisu, sealhulgas kõnealustesse vormidesse märgitavad koodid.

(5)

Keskregistris sisalduvate andmete õigsuse ja automaatse ajakohastamise tagamiseks peaks aktsiisiteabevahetuse keskasutus või teabevahetuse üksus teavitama keskregistrit riikide registritesse tehtud muudatustest ja need talle edastama.

(6)

Selleks et riikide registrites sisalduvad andmed oleksid õiged ja ajakohastatud, peaks aktsiisiteabevahetuse keskasutus või teabevahetuse üksus ajakohastama riigi registrit samal päeval, kui tehakse muudatus aktsiisiloal, ja edastama muudatused viivitamata keskregistrile.

(7)

Et liikmesriikidel oleks teiste riikide registrite andmetest täpne koopia, peaks aktsiisiteabevahetuse keskasutus või teabevahetuse üksus saama keskregistrist korrapäraselt ja õigel ajal uued muudatused.

(8)

Ettevõtjatel peavad olema vajalikud vahendid, et kindlaks teha, kas nende aktsiisiloa andmed on keskregistris õigesti töödeldud ja edastatud, ning kontrollida enne esialgse elektroonilise haldusdokumendi esitamist oma kaubanduspartneri andmeid. Selleks et saaks määruse (EL) nr 389/2012 artikli 20 lõike 1 kohaselt kontrollida aktsiisinumbrite kehtivust, peaks komisjon pärast kehtiva kordumatu aktsiisinumbri määramist kättesaadavaks tegema keskregistris hoitava loa vajalikud põhiandmed. Lisaks tuleks sätestada eeskirjad ebatäpse teabe parandamiseks ettevõtja loal.

(9)

Keskregistri tulemusliku toimimise tagamiseks ja selleks et riigi registrisse tehtud muudatusest teatamise või üldise taotluse töötlemiseks oleks piisavalt aega, on vaja täpsustada keskregistri ja riikide registrite kättesaadavuse tase ning olukorrad, mille puhul võib keskregistri või riikide registrite kättesaadavus või toimimine jääda allapoole ettenähtud taset.

(10)

Selleks et hinnata keskregistri toimimist, peaks komisjon tegema keskregistrist väljavõtte statistilise teabe kohta ja edastama selle iga kuu liikmesriikidele.

(11)

Selleks et komisjonil ja liikmesriikidel oleks piisavalt aega korralduste tegemiseks, et olla võimelised täitma käesoleva määrusega nõutud tähtaegade ja teenuste kättesaadavusega seotud kohustusi, tuleks artiklite 8, 9 ja 10 kohaldamine lükata edasi kuni 1. jaanuarini 2015.

(12)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas aktsiisikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Riikide registrite ja keskregistriga seotud teatiste vahetamine arvutipõhise süsteemi kaudu

1.   Teatiste struktuur ja sisu seoses ettevõtjate ja maksuladude registreerimisega riikide registrites ja keskregistris peab vastama I lisale.

Kõnealuseid teatisi vahetatakse arvutipõhise süsteemi kaudu.

2.   Lõikes 1 osutatud teatisi vahetatakse järgmistel juhtudel:

a)

aktsiisiteabevahetuse keskasutused ja teabevahetuse üksused on saatnud keskregistrisse teate riikide registritesse tehtud muudatustest;

b)

riikide registritesse on saadetud teade keskregistrisse tehtud muudatuste kohta;

c)

aktsiisiteabevahetuse keskasutused ja teabevahetuse üksused on esitanud taotluse keskregistris tehtud muudatuste üksikasjade kohta;

d)

aktsiisiteabevahetuse keskasutused ja teabevahetuse üksused on esitanud taotluse keskregistrist väljavõtte saamiseks statistilise teabe kohta;

e)

komisjon on saatnud taotluse esitanud liikmesriikidele keskregistrist väljavõtte statistilise teabe kohta.

3.   Kui lõikes 1 osutatud teatistes on teatavate andmeväljade täitmiseks vaja koode, kasutatakse selleks käesoleva määruse II lisas või määruse (EÜ) nr 684/2009 II lisas loetletud koode.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „kirje”– riigi registrisse või määruse (EL) nr 389/2012 artikli 19 lõikes 4 osutatud keskregistrisse tehtud kanne;

2)   „muudatus”– kirje loomine, ajakohastamine või tühistamine;

3)   „aktiveerimiskuupäev”– vastutava liikmesriigi poolt kirjes määratud kuupäev, millest alates muutub kirje kõigis liikmesriikides elektrooniliseks kontrolliks kättesaadavaks ning millest alates on kirje üksikasjade väljavõte ettevõtjatele kättesaadav.

Artikkel 3

Aktsiisiteabevahetuse keskasutuste ja teabevahetuse üksuste poolt keskregistrisse edastatavad muudatused

1.   Kõik määruse (EL) nr 389/2012 artikli 4 kohaselt määratud aktsiisiteabevahetuse keskasutused või teabevahetuse üksused vastutavad oma riigi registrisse tehtud muudatuste edastamise eest keskregistrisse ning keskregistrist saadetud ja/või saadud muudatuste tegemise eest oma riigi registrisse.

2.   Komisjon koostab liikmesriikide esitatud teabe alusel vastutavate aktsiisiteabevahetuse keskasutuste ja teabevahetuse üksuste nimekirja, haldab seda ja teeb selle liikmesriikidele kättesaadavaks.

3.   Kõik aktsiisiteabevahetuse keskasutused või teabevahetuse üksused saadavad keskregistrisse teate oma riigi registrisse tehtud muudatuste kohta hiljemalt muudatuse aktiveerimiskuupäeval. Riikide registritesse tehtud muudatustest teatamiseks kasutatakse I lisa 2. tabeliga ettenähtud teatist „Ettevõtjate registriga seotud toimingud”.

Artikkel 4

Keskregistri haldamine ja muudatuste edastamine riikide registritesse

1.   Kui komisjon saab aktsiisiteabevahetuse keskasutuselt või teabevahetuse üksuselt teatise „Ettevõtjate registriga seotud toimingud”, milles teatatakse riigi registrisse tehtud muudatusest, kontrollib ta, kas teatise vorm ja sisu vastavad I lisa 2. tabelile.

2.   Kui lõikes 1 osutatud teatise vorm ja sisu vastavad I lisa 2. tabelile:

a)

registreerib komisjon viivitamata muudatuse keskregistris;

b)

saadetakse teade kõigile liikmesriikidele, kelle aktsiisiteabevahetuse keskasutus või teabevahetuse üksus on muudatusi käsitlevate teadete saajaks registreeritud, kasutades I lisa 2. tabeliga ettenähtud teadet „Ettevõtjate registriga seotud toimingud”.

3.   Kui lõikes 1 osutatud teatise „Ettevõtjate registriga seotud toimingud” vorm ja sisu ei vasta I lisa 2. tabelile, saadab komisjon teate edastanud aktsiisiteabevahetuse keskasutusele või teabevahetuse üksusele teate tagasi, kasutades I lisa 3. tabeliga ettenähtud teatist „Ettevõtja andmete ajakohastamisest keeldumine” koos põhjuse koodiga, millega täpsustatakse keeldumise põhjust.

4.   Pärast teatise „Ettevõtja andmete ajakohastamisest keeldumine” kättesaamist võtab aktsiisiteabevahetuse keskasutus või teabevahetuse üksus viivitamata vajalikud parandusmeetmed ja saadab teate uuesti.

5.   Iga liikmesriigi aktsiisiteabevahetuse keskasutus või teabevahetuse üksus, kes ei ole muudatusi käsitlevate teadete saajaks registreeritud, taotleb väljavõtet keskregistrisse tehtud muudatuste kohta vähemalt kaks korda päevas, kasutades selleks I lisa 1. tabeliga ettenähtud teatist „Üldine taotlus”.

Artikkel 5

Muudatuste sisestamine riikide registritesse

1.   Iga liikmesriigi aktsiisiteabevahetuse keskasutus või teabevahetuse üksus sisestab keskregistrist saadud muudatused vähemalt kaks korda päevas oma riigi registrisse.

2.   Lõikes 1 osutatud muudatused on aktsiisiteabevahetuse keskasutusele või teabevahetuse üksusele kasutamiseks kättesaadavad niipea, kui need on sisestatud riigi registrisse, ning neid saab alates muudatuse aktiveerimise kuupäevast elektrooniliselt kontrollida.

Artikkel 6

Keskregistri kasutamine ettevõtjate poolt

1.   Komisjon teeb vähemalt kaks korda päevas väljavõtte keskregistrist kõigi aktiivsete kirjete kohta. Väljavõtte tegemisel eemaldab komisjon kõik kirjed, mis ei ole mõeldud avalikkusele kasutamiseks. Komisjon eemaldab ka kõigist järelejäänud kirjetest kõik ettevõtja liigi või tema ruumidega seotud andmed, mis ei vasta lõike 3 punktides a, b ja c sätestatud kannete üksikasjade kohta tehtava väljavõtte kirjeldusele.

2.   Ettevõtjad võivad esitada komisjonile taotluse kirje üksikasjadest väljavõtte saamiseks, esitades selleks määruse (EL) nr 389/2012 artikli 19 lõike 2 punktis a osutatud kordumatu aktsiisinumbri.

3.   Kui esitatud kordumatu aktsiisinumber vastab keskregistri väljavõttel esitatud aktsiisinumbrile, saadetakse väljavõte registri üksikasjadest taotluse esitanud ettevõtjale järgmistel juhtudel:

a)

kui esitatud kordumatu aktsiisinumber vastab volitatud laopidaja, registreeritud kaubasaaja või registreeritud kaubasaatja kirjele, on väljavõttel esitatud järgmine teave:

i)

ettevõtja liigi koodi tekstiline kirjeldus (I lisa 2. tabeliga ettenähtud 2. andmerühm);

ii)

vähemalt üks aktsiisitoote kategooria kood (2.4. andmerühm teates „Ettevõtjate registriga seotud toimingud”) või vähemalt üks aktsiisikauba kood (I lisa 2. tabeliga ettenähtud 2.5.a andmerühm);

iii)

2.4.a ja 2.5.a andmerühma kombinatsioon, mis vastab I lisa 2. tabeliga ettenähtud kirjelduses sisalduvatele eeskirjadele;

b)

kui esitatud kordumatu aktsiisinumber vastab maksulao kirjele, sisaldab väljavõte ühte järgmistest:

i)

vähemalt üks aktsiisikauba kategooria kood (I lisa 2. tabeliga ettenähtud 3.4.a andmerühm);

ii)

vähemalt üks aktsiisikauba kood (I lisa 2. tabeliga ettenähtud 3.5.a andmerühm);

iii)

3.4.a ja 3.5.a andmerühma kombinatsioon, mis vastab I lisa 2. tabeliga ettenähtud kirjelduses sisalduvatele eeskirjadele;

c)

kui esitatud kordumatu aktsiisinumber vastab registreeritud kaubasaajale, kes kuulub määruse (EL) nr 389/2012 artikli 19 lõike 2 punkti h alla, sisaldab väljavõte lisaks punktiga a ettenähtud andmetele järgmist teavet:

i)

loa kehtivusaeg (I lisa 2. tabeliga ettenähtud 4.c andmerühm);

ii)

seda, kas luba võib kasutada rohkem kui üheks liikumiseks (I lisa 2. tabeliga ettenähtud 4.d andmerühm);

iii)

vähemalt üks loetelu ajutise loa andmetest (I lisa 2. tabeliga ettenähtud 4.3. andmerühm);

4.   Kui esitatud kordumatu aktsiisinumber ei vasta keskregistri väljavõttele, teavitatakse sellest taotluse esitanud ettevõtjat.

5.   Kui ettevõtja väidab, et kirje tema loa kohta puudub või ei ole täpne, teavitab komisjon taotluse korral ettevõtjat sellest, kuidas teha taotlus kirje parandamiseks, ning edastab talle vastutava liikmesriigi aktsiisiteabevahetuse keskasutuse või teabevahetuse üksuse kontaktandmed.

Artikkel 7

Statistiline teave ja aruanded

1.   Statistiline teave, mille kohta teeb komisjon määruse (EL) nr 389/2012 artikli 34 lõike 5 kohaselt keskregistrist väljavõtte, on järgmine:

a)

aktiivsete ja mitteaktiivsete ettevõtjate kirjete arv;

b)

aeguva kehtivusajaga lubade arv, milleks on selliste lubade koguarv, mis aeguvad järgmisel kuul või järgmises kvartalis;

c)

ettevõtjate liigid, ettevõtjate arv (liikide kaupa), maksuladude arv;

d)

registreeritud ettevõtjate arv toodete ja tootekategooriate kaupa;

e)

aktsiisilubadesse tehtud muudatuste arv.

Komisjon koostab liikmesriikidele esimeses lõigus osutatud statistilise teabe põhjal kuuaruande.

2.   Aktsiisiteabevahetuse keskasutused või teabevahetuse üksused võivad paluda komisjonil koostada vastav statistiline aruanne keskregistri kohta. Kõnealune taotlus tehakse I lisa 1. tabeliga ettenähtud teatist „Üldine taotlus” kasutades. Komisjon vastab I lisa 4. tabeliga ettenähtud teatisega „SEED statistika”.

Artikkel 8

Riikide registrite muudatuste ja üldiste taotlustega seotud teatiste töötlemise tähtaeg

1.   Kahe tunni jooksul pärast riigi registrisse tehtud muudatust käsitleva teatise kättesaamist töötleb komisjon kõnealust teatist vastavalt artiklile 4.

2.   Komisjon esitab taotletud teabe aktsiisiteabevahetuse keskasutusele või teabevahetuse üksusele kahe tunni jooksul pärast I lisa 1. tabeliga ettenähtud teatise „Üldine taotlus” kättesaamist.

Artikkel 9

Kättesaadavus

Keskregister ja riikide registrid on kogu aeg kättesaadavad.

Artikkel 10

Piirangud teenuse osutamise kohustuse täitmisel

Komisjon ja liikmesriigid ei ole kohustatud täitma artiklitega 8 ja 9 ettenähtud teenuse osutamise kohustusi järgmistel nõuetekohastel põhjendatud juhtudel:

a)

keskregister või riigi register ei toimi riistvara või sidevahendite rikete tõttu;

b)

võrguprobleemid, mille üle puudub komisjonil või asjaomasel liikmesriigil otsene kontroll;

c)

vääramatu jõud;

d)

korraline hooldus, millest on teatatud vähemalt 48 tundi enne hooldustööde kavandatud algust.

Artikkel 11

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikleid 8, 9 ja 10 kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2015.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. juuni 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 121, 8.5.2012, lk 1.

(2)  ELT L 9, 14.1.2009, lk 12.

(3)  ELT L 197, 29.7.2009, lk 24.


I LISA

SELGITAVAD MÄRKUSED ETTEVÕTJATE REGISTRI HALDAMISEKS KASUTATAVATE ELEKTROONILISTE TEATISTE KOHTA

1.

Arvutipõhises süsteemis edastatavate elektrooniliste teatiste andmeelemendid on koondatud andmerühmadesse ja vajaduse korral alarühmadesse. Andmeelementide ja nende kasutamisega seotud selgitused on esitatud käesoleva lisa tabelites, kus:

a)

veerus A on esitatud iga andmerühma ja alarühma numbriline kood (number); alarühma järjenumber järgneb selle andme(ala)rühma järjenumbrile, mille osaks ta ise on (näiteks: kui andmerühma number on 1, siis alarühma number on 1.1 ja selle alarühma number 1.1.1);

b)

veerus B on esitatud andme(ala)rühma iga andmeelemendi tähestikuline kood (täht);

c)

veerus C on esitatud andme(ala)rühma või andmeelemendi selgitus;

d)

veerus D on esitatud iga andme(ala)rühma või andmeelemendi olulisus, osutades kas asjakohaste andmete lisamine on:

i)

„R” (kohustuslik), st andmete esitamine on kohustuslik. Kui andme(ala)rühm on tähistatud märkega „O” (valikuline) või „C” (tingimuslik), võivad selle rühma andmeelemendid olla ikkagi tähistatud märkega „R” (kohustuslik), juhul kui liikmesriigi pädevad asutused otsustavad, et kõnealuse (ala)rühma andmete esitamine on kohustuslik või kui kohaldatakse vastavaid tingimusi;

ii)

„O” (valikuline), st teatise esitaja (kaubasaatja või -saaja) jaoks on andmete esitamine vabatahtlik, välja arvatud juhul, kui liikmesriik on sätestanud, et andmete esitamine on veerus E kirjeldatud tingimustel teatavate andme(ala)rühmade või andmeelementide puhul kohustuslik;

iii)

„C” (tingimuslik), st andme(ala)rühmade või andmeelementide kasutamine sõltub sama teatise muudest andme(ala)rühmadest või andmeelementidest;

iv)

„D” (sõltuvuslik), st andme(ala)rühmade või andmeelementide kasutamine sõltub teabest, mida ei saa arvutipõhise süsteemiga kontrollida, näiteks veergudes E ja F esitatud andmed;

e)

veerus E on esitatud nõuded andmete kohta, mille lisamine on tingimuslik, täpsustatakse valikuliste ja sõltuvuslike andmete kasutamise vajadust ning selgitatakse, millised andmed peab lisama pädev asutus;

f)

veerus F on vajaduse korral esitatud selgitused teatise täitmiseks;

g)

veerus G on esitatud:

i)

teatavate andme(ala)rühmade number, millele järgnev märge „x” osutab, mitu korda andme(ala)rühm teatises korduda võib (vaikimisi = 1);

ii)

iga andmeelemendi, v.a kellaaeg või kuupäev või mõlemad, jaoks nõuded andmete liigi ja pikkuse kohta. Andmetüüpide koodid on järgmised:

„a” tähestikuline,

„n” numbriline,

„an” tähtnumbriline.

Koodile järgnev number viitab asjaomase andmeelemendi lubatud pikkusele. Kaks punkti pikkusenäitaja ees tähendavad, et andmetel ei ole kindlat pikkust, kuid nimetatud näitaja määrab ära ülempiiri. Koma tähendab, et andmetes võib olla kümnendkohti; koma ees olev number näitab andmete kogupikkust ning koma järel olev number näitab komale järgnevate numbrite maksimaalset arvu;

iii)

kellaaega ja/või kuupäeva tähistavad andmeelemendid märkega „kuupäev”, „kellaaeg” või „kuupäev/kellaaeg” tuleb esitada kuupäeva ja kellaaja esitamist käsitleva standardi ISO 8601 kohaselt.

2.

Käesoleva lisa tabelites kasutatakse järgmisi lühendeid:

a)   e-HD: elektrooniline haldusdokument;

b)   HVN: haldusviitenumber;

c)   SEED: aktsiisiandmete vahetamise süsteem (määruse (EL) nr 389/2012 artikli 19 lõikes 1 osutatud elektrooniline andmebaas);

d)   CN-kood: kombineeritud nomenklatuuri kood.

3.

Käesoleva lisa tabelites kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„alguskuupäev” on „loa alguskuupäev” või „kehtivuse alguskuupäev”;

b)

„lõppkuupäev” on „loa lõppkuupäev” või „kehtivuse lõppkuupäev”;

c)

„loa alguskuupäev” on kuupäev, millest alates võib ettevõtja vastutava liikmesriigi loal aktsiisi peatamise korra alusel aktsiisikaupu toota, ladustada, saata või vastu võtta;

d)

„loa lõppkuupäev” on kuupäev, millest alates ettevõtjale vastutava liikmesriigi antud luba enam ei kehti;

e)

„kehtivuse alguskuupäev” on kuupäev, millest alates lubab vastutav liikmesriik ettevõtja ruume kasutada kohana, kus võib aktsiisi peatamise korra alusel aktsiisikaupu toota, saata või vastu võtta;

f)

„kehtivuse lõppkuupäev” on kuupäev, millest alates ettevõtja ruumidele antud luba enam ei kehti.

Tabel 1

Üldine taotlus

(osutatud artiklites 4, 7 ja 8)

A

B

C

D

E

F

G

1.

ATRIBUUDID

R

 

 

 

 

a

Taotluse liik

R

 

Võimalikud väärtused:

=

2

=

võrdlusandmete väljavõtte taotlus

=

3

=

võrdlusandmete päringu taotlus

=

4

=

ettevõtjate andmete väljavõtte taotlus

=

5

=

ettevõtjate andmete päringu taotlus

=

6

=

aktsiisiasutuste loetelu taotlus

=

7

=

e-HDe loetelu päringu taotlus

=

8

=

SEED statistika taotlus

n1

 

b

Taotluse teatise nimi

C

„R”, kui <taotluse liik> on „2” või „3”

Muul juhul ei kohaldata

(vt taotluse liik lahtris 1a)

Võimalikud väärtused:

—   „C_COD_DAT”= koodide üldloetelu

—   „C_PAR_DAT”= üldised süsteemiparameetrid

—   „ALL”= kogu struktuuri kohta

a..9

 

c

Taotlust esitav asutus

R

 

Kehtiv tunnus <asutuse viitenumber> andmekirjes <ASUTUS>

an8

 

d

Taotluse vastavustunnus

C

„R”, kui <taotluse liik> on „2”, „3”, „4”, „5”, „7”või „8”

Muul juhul ei kohaldata

(vt taotluse liik lahtris 1a)

<Taotluse vastavustunnus> peab iga liikmesriigi puhul olema kordumatu.

an..16

 

e

Alguskuupäev

C

Punkti 1 e ja f puhul:

„R”, kui <taotluse liik> on „3” või „5”

Muul juhul ei kohaldata

(vt taotluse liik lahtris 1a)

 

kuupäev

 

f

Lõppkuupäev

C

 

kuupäev

 

g

Üks kuupäev

C

„R”, kui <taotluse liik> on „2” või „4”

Muul juhul ei kohaldata

(vt taotluse liik lahtris 1a)

 

kuupäev

2.

E-HD LOETELU TAOTLUS

C

„R”, kui <taotluse liik> on „7”

Muul juhul ei kohaldata

(vt taotluse liik lahtris 1a)

 

 

 

a

Liikmesriigi kood

R

 

(vt määruse (EÜ) nr 684/2009 II lisa, koodide loetelu nr 3)

a2

2.1.

RA_PEAMINE KRITEERIUM

R

 

 

99x

 

a

Peamise kriteeriumi liigi kood

R

 

Võimalikud väärtused:

=

1

=

HVN

=

2

=

toote marginimi

=

3

=

lähetatavate aktsiisiga maksustatavate kaupade kategooriad

=

4

=

(reserveeritud)

=

5

=

(reserveeritud)

=

6

=

(reserveeritud)

=

7

=

(reserveeritud)

=

8

=

kaubasaaja linn

=

9

=

kaubasaatja linn

=

10

=

käendaja linn

=

11

=

(reserveeritud)

=

12

=

üleandmiskoha linn

=

13

=

lähetuskoha maksulao linn

=

14

=

vedaja linn

=

15

=

toote CN-kood

=

16

=

arve kuupäev

=

17

=

kaubasaaja aktsiisinumber

=

18

=

kaubasaatja aktsiisinumber

=

19

=

käendaja aktsiisinumber

=

20

=

(reserveeritud)

=

21

=

(reserveeritud)

=

22

=

sihtkoha maksulao aktsiisinumber

=

23

=

lähetuskoha maksulao aktsiisinumber

=

24

=

(reserveeritud)

=

25

=

aktsiisikauba kood

=

26

=

veo kestus

=

27

=

sihtliikmesriik

=

28

=

lähteliikmesriik

=

29

=

kaubasaaja nimi

=

30

=

kaubasaatja nimi

=

31

=

käendaja nimi

=

32

=

(reserveeritud)

=

33

=

üleandmiskoha nimi

=

34

=

lähetuskoha maksulao nimi

=

35

=

vedaja nimi

=

36

=

arve kuupäev

=

37

=

kaubasaaja postiindeks

=

38

=

kaubasaatja postiindeks

=

39

=

käendaja postiindeks

=

40

=

(reserveeritud)

=

41

=

üleandmiskoha postiindeks

=

42

=

lähetuskoha maksulao postiindeks

=

43

=

vedaja postiindeks

=

44

=

kauba kogus (vastavalt e-HD sisule)

=

45

=

kohalik viitenumber, milleks on kaubasaatja märgitud seerianumber

=

46

=

transpordiliik

=

47

=

(reserveeritud)

=

48

=

(reserveeritud)

=

49

=

kaubasaaja käibemaksukohustuslasena registreerimise number

=

50

=

(reserveeritud)

=

51

=

vedaja käibemaksukohustuslasena registreerimise number

=

52

=

sihtkoha muutmine (järjenumber ≥ 2)

n..2

2.1.1.

RA_PEAMINE TUNNUSNUMBER

O

 

 

99x

 

a

Tunnusnumber

R

 

 

an..255

3.

STA_TAOTLUS

C

„R”, kui <taotluse liik> on „8”

Muul juhul ei kohaldata

(vt taotluse liik lahtris 1a)

 

 

 

a

Statistika liik

R

 

Võimalikud väärtused:

=

1

=

aktiivsed ja mitteaktiivsed ettevõtjad

=

2

=

aeguvad kehtivused

=

3

=

ettevõtjad liikide ja maksuladude kaupa

=

4

=

aktsiisiga seotud tegevus

=

5

=

aktsiisilubades tehtud muudatused

n1

3.1.

LIIKMESRIIKIDE LOETELU KOOD

R

 

 

99x

 

a

Liikmesriigi kood

R

 

(vt määruse (EÜ) nr 684/2009 II lisa, koodide loetelu nr 3)

a2

4.

STA_PERIOOD

C

„R”, kui <taotluse liik> on „8”

Muul juhul ei kohaldata

(vt taotluse liik lahtris 1a)

 

 

 

a

Aasta

R

 

 

n4

 

b

Poolaasta

C

Punkti 4 b, c ja d puhul:

Kolm järgmist andmevälja on valikulised ja välistavad üksteist:

<poolaasta>

<kvartal>

<kuu>

st kui on märgitud üks neist andmeväljadest, ei ole vaja teisi andmevälju täita.

Võimalikud väärtused:

=

1

=

I poolaasta

=

2

=

II poolaasta

n1

 

c

Kvartal

C

Võimalikud väärtused:

=

1

=

I kvartal

=

2

=

II kvartal

=

3

=

III kvartal

=

4

=

IV kvartal

n1

 

d

Kuu

C

Võimalikud väärtused:

=

1

=

jaanuar

=

2

=

veebruar

=

3

=

märts

=

4

=

aprill

=

5

=

mai

=

6

=

juuni

=

7

=

juuli

=

8

=

august

=

9

=

september

=

10

=

oktoober

=

11

=

november

=

12

=

detsember

n..2

5.

REF_TAOTLUS

C

„R”, kui <taotluse liik> on „2” või „3”

Muul juhul ei kohaldata

(vt taotluse liik lahtris 1a)

 

 

5.1.

KOODIDE LOETELU KOOD

O

 

 

99x

 

a

Taotletud koodide loetelu

O

 

Võimalikud väärtused:

=

1

=

mõõtühikud

=

2

=

juhtumi liigid

=

3

=

tõendi liigid

=

4

=

(reserveeritud)

=

5

=

(reserveeritud)

=

6

=

keelekoodid

=

7

=

liikmesriigid

=

8

=

riigikoodid

=

9

=

pakendi koodid

=

10

=

ebarahuldava vastuvõtu- või kontrolliaruande põhjused

=

11

=

katkestamise põhjus

=

12

=

(reserveeritud)

=

13

=

transpordiliigid

=

14

=

transpordiühikud

=

15

=

viinamarjakasvatusvööndid

=

16

=

veinikäitlemise koodid

=

17

=

aktsiisikaupade kategooriad

=

18

=

aktsiisikaubad

=

19

=

CN-koodid

=

20

=

vastavus CN-koodile - aktsiisikaup

=

21

=

tühistamise põhjused

=

22

=

hoiatuse või e-HD tagasilükkamise põhjused

=

23

=

viivituse põhjused

=

24

=

(reserveeritud)

=

25

=

juhtumist teavitavad isikud

=

26

=

varasemad keeldumise põhjused

=

27

=

hilinenud tulemuse põhjused

=

28

=

halduskoostöömeetmed

=

29

=

halduskoostööd käsitleva taotluse põhjused

=

30

=

(reserveeritud)

=

31

=

(reserveeritud)

=

32

=

(reserveeritud)

=

33

=

(reserveeritud)

=

34

=

põhjused, miks halduskoostöömeede ei ole võimalik

=

35

=

üldise taotluse tagasilükkamise põhjused

=

36

=

(reserveeritud)

n..2

Tabel 2

Ettevõtjate registriga seotud toimingud

(osutatud artiklites 3, 4 ja 6)

A

B

C

D

E

F

G

1.

ATRIBUUDID

R

 

 

 

 

a

Teatise liik

R

 

Võimalikud väärtused:

=

1

=

ettevõtjate andmete ajakohastamine (muudatustest teatamine CD/RDsse)

=

2

=

ettevõtjate andmete ajakohastamisest teavitamine

=

3

=

päring ettevõtjate kohta

=

4

=

päring ettevõtjate kohta

n1

 

b

Taotluse vastavustunnus

C

„R”, kui <teatise liik> on „3” või „4”

Muul juhul ei kohaldata

(vt teatise liik lahtris 1a)

<Taotluse vastavustunnus> peab iga liikmesriigi puhul olema kordumatu.

an..16

2.

ETTEVÕTJA LUBA

O

 

 

999999x

 

a

Aktsiisimaksukohuslase registreerimisnumber

R

 

(vt II lisa, koodide loetelu nr 1) <Aktsiisimaksukohuslase registreerimisnumber> peab loetelus <ETTEVÕTJA LUBA> olema kordumatu.

an13

 

b

Käibemaksukohuslase registreerimisnumber

O

 

 

an..14

 

c

Loa alguskuupäev

R

 

 

kuupäev

 

d

Loa lõppkuupäev

O

 

 

kuupäev

 

e

Ettevõtja liigi kood

R

 

Võimalikud väärtused:

=

1

=

volitatud laopidaja

=

2

=

registreeritud kaubasaaja

=

3

=

registreeritud kaubasaatja

Andmekirje <ettevõtja liigi kood> väärtust ei saa pärast andmekirje ETTEVÕTJA LUBA loomist muuta

n1

 

f

Aktsiisiasutuse viitenumber

R

 

(vt määruse (EÜ) nr 684/2009 II lisa, koodide loetletu nr 5)

an8

2.1.

TEGEVUS

R

 

 

 

 

a

Toiming

R

 

Võimalikud väärtused:

—   C= loomine

—   U= ajakohastamine

—   I= tühistamine

a1

 

b

Aktiveerimiskuupäev

C

„R” kui <toiming> on „ C” või „ U”

„O” muul juhul

(vt toiming lahtris 2.1a)

Kui <aktiveerimiskuupäev> ei ole märgitud, on tühistamise toimingu aktiveerimiskuupäevaks kuupäev, mil tühistamise toiming tehti keskregistris.

kuupäev

 

c

Vastutav andmehaldur

O

 

 

an..35

2.2.

NIMI JA AADRESS

R

 

 

99x

 

a

Nimi

R

 

 

an..182

 

b

NAD_LNG

R

 

(vt määruse (EÜ) nr 684/2009 II lisa, koodide loetelu nr 1)

a2

2.2.1.

AADRESS

R

 

 

 

 

a

Tänava nimi

R

 

 

an..65

 

b

Majanumber

O

 

 

an..11

 

c

Postiindeks

R

 

 

an..10

 

d

Linn

R

 

 

an..50

 

e

Liikmesriigi kood

R

 

(vt määruse (EÜ) nr 684/2009 II lisa, koodide loetelu nr 3)

a2

2.3.

ETTEVÕTJA TEGEVUSE KOOD

O

 

 

9x

 

a

Ettevõtja tegevuse kood

R

 

Võimalikud väärtused:

=

1

=

lubatud vahetu kättetoimetamise korral

=

2

=

lubatud jätta sihtkohta käsitlevad andmed märkimata vastavalt määruse (EL) nr 389/2012 artikli 19 lõike 2 punktile f.

Võimalikud kombinatsioonid <ettevõtja liigi / ettevõtja tegevuse kood> on järgmised:

ETTEVÕTJA LIIK / ETTEVÕTJA TEGEVUS

VOLITATUD LAOPIDAJA

REGISTREERITUD KAUBASAAJA

REGISTREERITUD KAUBASAATJA

Lubatud vahetu kättetoimetamise korral

X

X

 

Lubatud jätta sihtkohta käsitlevad andmed märkimata vastavalt määruse (EL) nr 389/2012 artikli 19 lõike 2 punktile f

X

 

 

n1

2.4.

AKTSIISIKAUBA KATEGOORIA KOOD

C

Tuleb märkida vähemalt üks andmerühmast <AKTSIISIKAUBA KATEGOORIA kood> või <AKTSIISIKAUBA kood>

 

999x

 

a

Aktsiisikauba kategooria kood

R

 

(vt II lisa, koodide loetelu nr 3)

<Aktsiisikauba kategooria kood> peab loetelus <AKTSIISIKAUBA KATEGOORIA kood> ühe ja sama andmekirje <ETTEVÕTJA LUBA> või <MAKSULADU> piires olema kordumatu

a1

2.5.

AKTSIISIKAUBA KOOD

C

Tuleb märkida vähemalt üks andmerühmast <AKTSIISIKAUBA KATEGOORIA kood> või <AKTSIISIKAUBA kood>

 

999x

 

a

Aktsiisikauba kood

R

 

(vt määruse (EÜ) nr 684/2009 II lisa, koodide loetelu nr 11)

Loetelus <Aktsiisikauba kood> olev < Aktsiisikauba kategooria kood> ei ole ühe ja sama andmekirje <ETTEVÕTJA LUBA> või <MAKSULADU> piires lubatud.

<Aktsiisikauba kood> peab loetelus <AKTSIISIKAUBA KATEGOORIA kood> ühe ja sama andmekirje <ETTEVÕTJA LUBA>, <MAKSULADU> või <AJUTINE LUBA> piires olema kordumatu.

an..4

2.6.

(KASUTATAV) MAKSULADU

C

„R” kui <ettevõtja liigi kood> on „volitatud laopidaja”

Muul juhul ei kohaldata

(vt ettevõtja liigi koodid lahtris 2e)

 

99x

 

a

Maksulao viitenumber

R

 

(vt II lisa, koodide loetelu nr 1)

<Maksulao viitenumber> peab olema üks andmekirjest <MAKSULADU. Maksulao viitenumber> nii, et oleks vähemalt üks aktiivne versioon, mille kehtivusaeg kattuks vähemalt ühe päeva ulatuses andmekirje <ETTEVÕTJA LUBA> kehtivusajaga pärast selle aktiveerimiskuupäeva.

<Maksulao viitenumber> peab loetelus <MAKSULADU> olema kordumatu.

an13

3.

MAKSULADU

O

 

 

999999x

 

a

Maksulao viitenumber

R

 

(vt II lisa, koodide loetelu nr 1)

<Maksulao viitenumber> peab loetelus <MAKSULADU> olema kordumatu.

<Maksulao viitenumber> on identne ühega andmekirjest <(KASUTATAV) MAKSULADU. Maksulao viitenumber> ühes või enamas „volitatud laopidajat” käsitlevas andmerühmas <ETTEVÕTJA LUBA> ning järgib eeskirja 204.

an13

 

b

Kehtivuse alguskuupäev

R

 

 

kuupäev

 

c

Kehtivuse lõppkuupäev

O

 

 

kuupäev

 

d

Aktsiisiasutuse viitenumber

R

 

(vt määruse (EÜ) nr 684/2009 II lisa, koodide loetletu nr 5)

an8

3.1.

TEGEVUS

R

 

 

 

 

a

Toiming

R

 

Võimalikud väärtused:

—   C= loomine

—   U= ajakohastamine

—   I= tühistamine

a1

 

b

Aktiveerimiskuupäev

C

„R” kui <toiming> on „ C” või „ U”

„O” muul juhul

(vt toiming lahtris 3.1a)

Kui <aktiveerimiskuupäev> ei ole märgitud, on tühistamise toimingu aktiveerimiskuupäevaks kuupäev, mil tühistamise toiming tehti keskregistris.

kuupäev

 

c

Vastutav andmehaldur

O

 

 

an..35

3.2.

NIMI JA AADRESS

R

 

 

99x

 

a

Nimi

R

 

 

an..182

 

b

NAD_LNG

R

 

(vt määruse (EÜ) nr 684/2009 II lisa, koodide loetelu nr 1)

a2

3.2.1.

AADRESS

R

 

 

 

 

a

Tänava nimi

R

 

 

an..65

 

b

Majanumber

O

 

 

an..11

 

c

Postiindeks

R

 

 

an..10

 

d

Linn

R

 

 

an..50

 

e

Liikmesriigi kood

R

 

(vt määruse (EÜ) nr 684/2009 II lisa, koodide loetelu nr 3)

a2

3.4.

AKTSIISIKAUBA KATEGOORIA KOOD

C

Tuleb märkida vähemalt üks andmerühmast <AKTSIISIKAUBA KATEGOORIA kood> või <AKTSIISIKAUBA kood>

 

999x

 

a

Aktsiisikauba kategooria kood

R

 

(vt II lisa, koodide loetelu nr 3)

<Aktsiisikauba kategooria kood> peab loetelus <AKTSIISIKAUBA KATEGOORIA kood> ühe ja sama andmekirje <ETTEVÕTJA LUBA> või <MAKSULADU> piires olema kordumatu

an1

3.5.

AKTSIISIKAUBA KOOD

C

Tuleb märkida vähemalt üks andmerühmast <AKTSIISIKAUBA KATEGOORIA kood> või <AKTSIISIKAUBA kood>

 

999x

 

a

Aktsiisikauba kood

R

 

(vt määruse (EÜ) nr 684/2009 II lisa, koodide loetelu nr 11)

Loetelus <Aktsiisikauba kood> olev < Aktsiisikauba kategooria kood> ei ole ühe ja sama andmekirje <ETTEVÕTJA LUBA> või <MAKSULADU> piires lubatud.

<Aktsiisikauba kood> peab loetelus <AKTSIISIKAUBA KATEGOORIA kood> ühe ja sama andmekirje <ETTEVÕTJA LUBA>, <MAKSULADU> või <AJUTINE LUBA> piires olema kordumatu.

an..4

4.

AJUTINE LUBA

O

 

 

999999x

 

a

Ajutise loa viitenumber

R

 

(vt II lisa, koodide loetelu nr 2)

an13

 

b

Loa väljastanud asutuse viitenumber

R

 

(vt määruse (EÜ) nr 684/2009 II lisa, koodide loetelu nr 5)

an8

 

c

Kehtivusaja lõppkuupäev

R

 

 

kuupäev

 

d

Korduskasutatava ajutise loa tunnus

R

 

Võimalikud väärtused:

=

0

=

ei või väär

=

1

=

jah või tõene

n1

 

e

Käibemaksukohuslase registreerimisnumber

O

 

 

an..14

 

f

Loa alguskuupäev

R

 

 

kuupäev

 

g

Väikese veinitootja tunnus

O

 

Võimalikud väärtused:

=

0

=

ei või väär

=

1

=

jah või tõene

n1

4.1.

MEEDE

R

 

 

 

 

a

Toiming

R

 

Võimalikud väärtused:

—   C= loomine

—   U= ajakohastamine

—   I= tühistamine

a1

 

b

Aktiveerimiskuupäev

C

„R” kui <toiming> on „ C” või „ U”

„O” muul juhul

(vt toiming lahtris 4.1a)

Kui <aktiveerimiskuupäev> ei ole märgitud, on tühistamise toimingu aktiveerimiskuupäevaks kuupäev, mil tühistamise toiming tehti keskregistris.

kuupäev

 

c

Vastutav andmehaldur

O

 

 

an..35

4.2.

KAUBASAATJA

R

 

 

 

 

a

Aktsiisimaksukohuslase registreerimisnumber

C

„R” kui <ajutiste luba – väikese veinitootja tunnust> ei ole või see on väär

„O” muul juhul

KAUBASAATJA puhul

Tunnus <aktsiisimaksukohuslase registreerimisnumber> andmerühmas <ETTEVÕTJA LUBA>

Andmerühmas <ETTEVÕTJA> osutatud <ettevõtja liigi kood> peab olema:

„volitatud laopidaja”; VÕI

„registreeritud kaubasaatja”

an13

 

b

Vedaja nimi

R

 

 

an..182

 

c

Tänava nimi

R

 

 

an..65

 

d

Majanumber

O

 

 

an..11

 

e

Postiindeks

R

 

 

an..10

 

f

Linn

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

(vt määruse (EÜ) nr 684/2009 II lisa, koodide loetelu nr 1)

a2

4.3.

AJUTISE LOA ANDMED

R

 

 

999x

 

a

Aktsiisikauba kood

R

 

(vt määruse (EÜ) nr 684/2009 II lisa, koodide loetelu nr 11)

<Aktsiisikauba kood> peab loetelus <AKTSIISIKAUBA KATEGOORIA kood> ühe ja sama andmekirje <ETTEVÕTJA LUBA>, <MAKSULADU> või <AJUTINE LUBA> piires olema kordumatu.

Kui <ajutine luba – väike veinitootja> on olemas ja tõene, SIIS

peab <aktsiisikauba kood> olema kas:

„W200”; VÕI

„W300”

an..4

 

b

Kogus

R

 

 

n..15,3

4.4.

NIMI JA AADRESS

R

 

 

99x

 

a

Nimi

R

 

 

an..182

 

b

NAD_LNG

R

 

(vt määruse (EÜ) nr 684/2009 II lisa, koodide loetelu nr 1)

a2

4.4.1.

AADRESS

R

 

 

 

 

a

Tänava nimi

R

 

 

an..65

 

b

Majanumber

O

 

 

an..11

 

c

Postiindeks

R

 

 

an..10

 

d

Linn

R

 

 

an..50

 

e

Liikmesriigi kood

R

 

(vt määruse (EÜ) nr 684/2009 II lisa, koodide loetelu nr 3)

a2

Tabel 3

Ettevõtja andmete ajakohastamisest keeldumine

(osutatud artiklis 4)

A

B

C

D

E

F

G

1.

Ettevõtjate registri toimingutega seotud teatiste esitamine

R

 

(vt üksikasjad tabelis 2)

 

2.

TAGASILÜKKAMINE

R

 

 

9999x

 

a

Tagasilükkamise kuupäev ja kellaaeg

R

 

 

kuupäev/kellaaeg

 

b

Tagasilükkamise põhjuse kood

R

 

Võimalikud väärtused:

=

1

=

toiming puudub

=

2

=

tundmatu toiming

=

3

=

ettevõtja aktsiisinumbri vale vorming

=

4

=

maksulao viitenumbri vale vorming

=

5

=

ajutise loa vale vorming

=

6

=

asutuse viitenumbri vale vorming

=

7

=

nimi puudub

=

8

=

ettevõtja on juba olemas (loomine)

=

9

=

maksuladu on juba olemas (loomine)

=

10

=

ajutine luba on juba olemas (loomine)

=

11

=

ettevõtjat ei leitud (ajakohastamine/kustutamine)

=

12

=

maksuladu ei leitud (ajakohastamine/kustutamine)

=

13

=

ajutist luba ei leitud (ajakohastamine/kustutamine)

=

14

=

tundmatu ettevõtja

=

18

=

ettevõtja liik puudub

=

19

=

ettevõtja liik tundmatu

=

20

=

ettevõtja tegevus puudub

=

21

=

ettevõtja tegevus tundmatu

=

22

=

vastuolu ettevõtja liigi ja ettevõtja tegevuse vahel

=

23

=

loa alguskuupäev puudub või on vales vormingus

=

24

=

loa lõppkuupäeva vale vorming

=

25

=

kehtivusaeg puudub või on vales vormingus

=

26

=

asutuse viitenumber puudub või on tundmatu

=

27

=

vastuolu aktsiisinumbri ja aktsiisiasutuse vahel

=

28

=

maksuladu saab kuuluda vaid ühele volitatud laopidajale

=

29

=

volitatud laopidaja aktsiisinumber ei saa olla ettevõtja aktsiisinumbriga ühesugune, v.a juhul kui kõnealuse ettevõtja puhul on tegemist volitatud laopidajaga

=

30

=

aktsiisikauba kategooria puudub

=

31

=

aktsiisikauba kategooria tundmatu

=

32

=

aktsiisikaup puudub

=

33

=

tundmatu aktsiisikaup

=

34

=

aadress ei ole täielik

=

35

=

keelekood puudub

=

36

=

tundmatu keelekood

=

37

=

märkida vähemalt telefoni-, faksinumber või e-posti aadress

=

38

=

maksulao omanik/haldur puudub

=

39

=

maksulao omanik/haldur tundmatu

=

40

=

maksulao omanik/haldur peab olema laopidaja

=

41

=

üksnes laopidaja võib kasutada maksuladu

=

42

=

maksulao viide kehtetu (eeskirja 204 rikkumine)

=

43

=

maksulaole viitav volitatud laopidaja puudub (eeskirja 205 rikkumine)

=

44

=

<aktsiisimaksukohuslase registreerimisnumber> puudub (tingimuse 157 rikkumine)

=

45

=

<aktsiisikauba koodi> kehtetu väärtus (eeskirja 212 rikkumine)

n..2

Tabel 4

SEED statistika

(osutatud artiklis 7)

A

B

C

D

E

F

G

1.

ATRIBUUDID

R

 

 

 

 

a

Taotluse vastavustunnus

R

 

<Taotluse vastavustunnus> peab iga liikmesriigi puhul olema kordumatu.

an..16

2.

STA_PERIOOD

R

 

 

 

 

a

Aasta

R

 

 

n4

 

b

Poolaasta

C

Punkti 2 b, c ja d puhul:

Kolm järgmist andmevälja on valikulised ja välistavad üksteist:

<poolaasta>

<kvartal>

<kuu>

st kui on märgitud üks neist andmeväljadest, siis teisi andmevälju ei täideta.

Võimalikud väärtused:

=

1

=

I poolaasta

=

2

=

II poolaasta

n1

 

c

Kvartal

C

Võimalikud väärtused:

=

1

=

I kvartal

=

2

=

II kvartal

=

3

=

III kvartal

=

4

=

IV kvartal

n1

 

d

Kuu

C

Võimalikud väärtused:

=

1

=

jaanuar

=

2

=

veebruar

=

3

=

märts

=

4

=

aprill

=

5

=

mai

=

6

=

juuni

=

7

=

juuli

=

8

=

august

=

9

=

september

=

10

=

oktoober

=

11

=

november

=

12

=

detsember

n..2

3.

STA_LIIKMESRIIKIDE_KAUPA

O

 

 

99x

 

a

Liikmesriigi kood

R

 

(vt määruse (EÜ) nr 684/2009 II lisa, koodide loetelu nr 3)

a2

 

b

Aktiivsete ettevõtjate arv

O

 

 

n..15

 

c

Mitteaktiivsete ettevõtjate arv

O

 

 

n..15

 

d

Aeguvate kehtivuste arv

O

 

 

n..15

 

e

Maksuladude arv

O

 

 

n..15

 

f

Aktsiisilubade muudatuste arv

O

 

 

n..15

3.1.

ETTEVÕTJA_LIIK

O

 

 

9x

 

a

Ettevõtja liigi kood

R

 

Võimalikud väärtused:

=

1

=

volitatud laopidaja

=

2

=

registreeritud kaubasaaja

=

3

=

registreeritud kaubasaatja

n1

 

b

Ettevõtjate arv

R

 

 

n..15

3.2.

AKTSIISI_KAUBA_KATEGOORIA_TEGEVUS

O

 

 

9x

 

a

Aktsiisikauba kategooria kood

R

 

(vt II lisa, koodide loetelu nr 3)

a1

 

b

Ettevõtjate arv

R

 

 

n..15

3.3.

AKTSIISI_KAUBA_TEGEVUS

O

 

 

9999x

 

a

Aktsiisikauba kood

R

 

(vt määruse (EÜ) nr 684/2009 II lisa, koodide loetelu nr 11)

an..4

 

b

Ettevõtjate arv

R

 

 

n..15

4.

STA_KÕIK_LIIKMESRIIGID

O

 

 

 

 

a

Aktiivsete ettevõtjate koguarv

O

 

 

n..15

 

b

Mitteaktiivsete ettevõtjate koguarv

O

 

 

n..15

 

c

Aeguvate kehtivuste koguarv

O

 

 

n..15

 

d

Maksuladude koguarv

O

 

 

n..15

 

e

Aktsiisiloaga seoses tehtud muudatuste koguarv

O

 

 

n..15

4.1.

ETTEVÕTJA_LIIK_KÕIK_LIIKMESRIIGID

O

 

 

9x

 

a

Ettevõtja liigi kood

R

 

Võimalikud väärtused:

=

1

=

volitatud laopidaja

=

2

=

registreeritud kaubasaaja

=

3

=

registreeritud kaubasaatja

n1

 

b

Ettevõtjate koguarv

R

 

 

n..15

4.2.

AKTSIISI_KAUBA_KATEGOORIA_TEGEVUS_KÕIK_LIIKMESRIIGID

O

 

 

9x

 

a

Aktsiisikauba kategooria kood

R

 

(vt II lisa, koodide loetelu nr 3)

a1

 

b

Ettevõtjate koguarv

R

 

 

n..15

4.3.

AKTSIISI_KAUBA_TEGEVUS_KÕIK_LIIKMESRIIGID

O

 

 

9999x

 

a

Aktsiisikauba kood

R

 

(vt määruse (EÜ) nr 684/2009 II lisa, koodide loetelu nr 11)

an..4

 

b

Ettevõtjate koguarv

R

 

 

n..15


II LISA

KOODIDE LOETELU

Koodide loetelu nr 1: aktsiisimaksukohuslase registreerimisnumber/maksulao viitenumber

Väli

Sisu

Välja liik

Näited

1

Selle liikmesriigi tunnus, kus ettevõtja või maksuladu on registreeritud

Täheline 2

PL

2

Riiklikul tasandil kinnitatud kordumatu kood

Tähtnumbriline 11

2005764CL78

Väli 1 saadakse loetelust <LIIKMESRIIGID> (koodide loetelu nr 3, määruse (EÜ) nr 684/2009 II lisa).

Väljale 2 märgitakse registreeritud ettevõtja (volitatud laopidaja, registreeritud kaubasaaja ja registreeritud kaubasaatja) kordumatu aktsiisinumber või maksulao kordumatu viitenumber. Kõnealuse numbri määramine on liikmesriikide pädevuses, kuid igal registreeritud ettevõtjal (volitatud laopidaja, registreeritud kaubasaaja ja registreeritud kaubasaatja) ja igal maksulaol peab olema kordumatu aktsiisinumber.

Koodide loetelu nr 2: ajutise loa viitenumber

Väli

Sisu

Välja liik

Näited

1

Selle liikmesriigi tunnus, kus ettevõtja või maksuladu on registreeritud

Täheline 2

PL

2

Riiklikul tasandil kinnitatud kordumatu kood

Tähtnumbriline 11

2005764CL78

Ajutise loa viitenumbril on aktsiisimaksukohuslase registreerimisnumbri/maksulao viitenumbriga ühesugune üleehitus.

Väli 1 saadakse loetelust <LIIKMESRIIGID> (koodide loetelu nr 3, määruse (EÜ) nr 684/2009 II lisa).

Väljale 2 märgitakse registreeritud ettevõtja (volitatud laopidaja, registreeritud kaubasaaja ja registreeritud kaubasaatja) kordumatu aktsiisinumber või maksulao kordumatu viitenumber. Kõnealuse numbri määramine on liikmesriikide pädevuses, kuid igal registreeritud ettevõtjal (volitatud laopidaja, registreeritud kaubasaaja ja registreeritud kaubasaatja) ja igal maksulaol peab olema kordumatu aktsiisinumber.

Koodide loetelu nr 3: aktsiisikauba kategooriad

Aktsiisikauba kategooria kood

Kauba kirjeldus

T

Tubakatooted

B

Õlu

W

Vein ja muud kääritatud joogid kui vein ja õlu

I

Vahesaadused

S

Etanool ja kanged alkohoolsed joogid

E

Energiatooted


Top