EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0576

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 576/2013, 12. juuni 2013 , lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 998/2003 EMPs kohaldatav tekst

ELT L 178, 28.6.2013, p. 1–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument on avaldatud eriväljaandes (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/576/oj

28.6.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 178/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 576/2013,

12. juuni 2013,

lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 998/2003

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 43 lõiget 2 ja artikli 168 lõike 4 punkti b,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 998/2003 (3) on sätestatud loomatervishoiu nõuded, mida kohaldatakse lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes ühest liikmesriigist teise või kolmandast riigist liikmesriiki, ning sellise liikumise puhul kohaldatavad kontrollid. Selle eesmärk on tagada inimeste ja loomade tervise kaitse piisav tase seoses kõnealusest mittekaubanduslikust liikumisest lähtuvate riskidega ning kõrvaldada põhjendamatud takistused selliselt liikumiselt.

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta määrusele (EL) nr 438/2010, millega muudeti määrust (EÜ) nr 998/2003 (mis käsitleb lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavaid loomatervishoiu nõudeid) (4), lisatud avalduses tegi komisjon ettepaneku vaadata määrus (EÜ) nr 998/2003 tervikuna läbi, pöörates eelkõige tähelepanu delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide küsimustele. Seoses Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) jõustumisega on vaja kohandada komisjonile määrusega (EÜ) nr 998/2003 antud volitused ELi toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291. Võttes arvesse, et määruses (EÜ) nr 998/2003 sätestatud loomatervishoiunõuetesse on vaja teha mitmeid muudatusi ning tagamaks, et need nõuded oleksid tavakodanikule selged ja kättesaadavad, tuleks kõnealune määrus tunnistada kehtetuks ja asendada see käesoleva määrusega.

(3)

Käesoleva määrusega kehtestatakse nende loomaliikide loetelu, kelle suhtes kohaldatakse ühtseid loomatervishoiunõudeid, kui neid loomaliike peetakse lemmikloomadena ja neid veetakse mittekaubanduslikel eesmärkidel. Loetelu koostamisel tuleb arvesse võtta nende vastuvõtlikkust marutaudile või nende rolli selle haiguse epidemioloogias.

(4)

Nõukogu 13. juuli 1992. aasta direktiivis 92/65/EMÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse (5), on muu hulgas sätestatud loomatervishoiueeskirjad, mida kohaldatakse koerte, kasside ja valgetuhkrutega kauplemise ja nende importimise suhtes, kuna tegemist on marutaudile vastuvõtlikku liiki kuuluvate loomadega. Kuna kõnealuseid liike peetakse lemmikloomadena, kes on sageli omaniku või volitatud isikuga kaasas mittekaubandusliku liikumise käigus liitu ja liidu piires, tuleks käesoleva määrusega kehtestada loomatervishoiueeskirjad, mida kohaldatakse nende liikide mittekaubanduslikul eesmärgil liikmesriikidesse toomise suhtes. Need liigid tuleks loetleda käesoleva määruse I lisa A osas.

(5)

Samuti tuleks kehtestada õiguslik raamistik nendesse liikidesse kuuluvate loomade mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavate eeskirjade jaoks, kes ei ole marutaudile vastuvõtlikud ja kes ei mängi selle haiguse epidemioloogias suurt rolli ning kelle suhtes kohaldataks juhul, kui neid ei peetaks lemmikloomadena, muid liidu õigusakte, sealhulgas toiduloomi käsitlevaid õigusakte. Need liigid tuleks loetleda I lisa B osas.

(6)

I lisa B osas esitatud loetelu peaks hõlmama ka selgrootuid, välja arvatud mesilased ja kimalased, keda on käsitletud direktiivis 92/65/EMÜ, ning molluskeid ja koorikloomi, keda on käsitletud nõukogu 24. oktoobri 2006. aasta direktiivis 2006/88/EÜ vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete loomatervishoiunõuete ning teatavate veeloomadel esinevate taudide ennetamise ja tõrje kohta (6). Hõlmata tuleks ka direktiivi 2006/88/EÜ kohaldamisalast välja jäävad dekoratiivsed veeloomad, keda kasvatatakse mittekaubanduslikes akvaariumides, ning kahepaiksed ja roomajad.

(7)

Loetelu I lisa B osas peaks veel hõlmama kõiki linnuliike peale nende, mis on hõlmatud nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiiviga 2009/158/EÜ kodulindude ja haudemunade ühendusesisest kaubandust ning kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta (7), ning närilisi ja küülikuid, välja arvatud need, kes on ette nähtud toidu tootmiseks, ja kes on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 853/2004 (millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad) (8) I lisas.

(8)

Kuni ei ole kehtestatud liidu eeskirju I lisa B osas loetletud liikidesse kuuluvate lemmikloomade mittekaubanduslikuks liikumiseks ühest liikmesriigist teise või territooriumilt või kolmandast riigist liikmesriiki, peaks liidu õiguse järjepidevuse huvides olema võimalik kohaldada sellise liikumise suhtes riigisiseseid eeskirju, tingimusel et need ei ole rangemad, kui nende loomade kaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavad eeskirjad.

(9)

Kuna käesoleva määruse I lisa B osas loetletud liikidesse kuuluvad loomad võivad kuuluda erikaitset vajavatesse liikidesse, tuleks käesolevat otsust kohaldada nii, et see ei piiraks nõukogu 9. detsembri 1996. aasta otsuse (EÜ) nr 338/97 (looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel) (9) kohaldamist.

(10)

Selleks et teha selget vahet mittekaubandusliku liikumise ning direktiivis 92/65/EMÜ sätestatud loomatervishoiu nõuetega hõlmatud koerte, kasside ja valgetuhkrutega kauplemise ning nende kolmandatest riikidest liitu importimise vahel, tuleks käesolevas määruses määratleda lemmikloomad ning samuti lemmikloomade mittekaubanduslik liikumine kui liikumine, mille käigus koduloom on oma omaniku või volitatud isikuga kaasas. Kogemused on näidanud, et mittekaubandusliku liikumise ajal ei saa lemmikloom alati viibida omaniku või volitatud isiku vahetus läheduses. Nõuetekohaselt põhjendatud ja dokumenteeritud põhjustel tuleb lugeda, et lemmikloom liigub koos omaniku või volitatud isikuga isegi siis, kui lemmiklooma mittekaubanduslik liikumine toimub omaniku või volitatud isiku liikumisest kuni viis päeva varem või hiljem või füüsiliselt teises asukohas kui omaniku või volitatud esindaja liikumine.

(11)

Seniste eeskirjade rakendamisel saadud kogemused näitavad, et I lisa A osas loetletud loomaliikidega kauplemist ning nende kolmandatest riikidest liitu importimist on võimalik pettuse teel esitada mittekaubandusliku liikumisena. Selliste tavade vältimiseks, kuna need võivad kujutada ohtu loomade tervisele, tuleks I lisa A osas loetletud liikidesse kuuluvate lemmikloomade osas kehtestada lemmiklooma omaniku või volitatud isikuga kaasas olevate loomade arvule ülempiir. Ülempiiri peaks siiski olema võimalik ületada ainult kindlaksmääratud tingimuste täitmisel. Lisaks tuleks selgitada, et kui kindlaksmääratud tingimused ei ole täidetud ja käesoleva määruse I lisa A osas loetletud liikidesse kuuluvate lemmikloomade arv ületab kehtestatud ülempiiri, kohaldatakse nende lemmikloomade suhtes direktiivi 92/65/EMÜ ning direktiivi 90/425/EMÜ) (10) või nõukogu direktiivi 91/496/EMÜ (11) asjakohaseid sätteid.

(12)

Määrusega (EÜ) nr 998/2003 on ette nähtud, et üleminekuperioodil peetakse I lisa A ja B osas loetletud liikidesse kuuluvaid lemmikloomi identifitseerituks, kui neil on selgelt loetav tätoveering või elektrooniline identifitseerimisvahend (mikrokiip). Seega tuleks käesolevas määruses sätestada käesoleva määruse I lisa A osas loetletud liikidesse kuuluvate lemmikloomade märgistamise eeskirjad pärast üleminekuperioodi lõppemist 3. juulil 2011.

(13)

Mikrokiibi paigaldamine kujutab endast invasiivset sekkumist, mille tegemiseks on nõutav kindel kvalifikatsioon. Seetõttu peaks mikrokiibi paigaldama üksnes asjakohaselt kvalifitseeritud isikud. Kui liikmesriik lubab mikrokiipe paigaldada muudel isikutel kui veterinaararstidel, peab ta kehtestama eeskirjad selliste isikute kohustusliku kohustuslike minimaalsete kvalifikatsioonide kohta.

(14)

Määruse (EÜ) nr 998/2003 Ia lisas on sätestatud lemmikloomade elektroonilise identifitseerimise tehnilised nõuded. Need tehnilised nõuded vastavad rahvusvaheliselt tunnustatud standarditele ning need nõuded tuleks kehtestada ilma neisse suuremaid muudatusi tegemata ka käesoleva määruse II lisas.

(15)

Inimeste ja I lisas loetletud liikidesse kuuluvate lemmikloomade tervise kaitsmiseks tuleks käesoleva määrusega ette näha võimalus võtta tervishoiualaseid ennetusmeetmeid ka muude haiguste ja nakkuste korral kui marutaud. Need meetmed peaksid toetuma kinnitatud teaduslikule teabele ning neid tuleks kohaldada proportsionaalselt ohuga, mida nendest haigustest või nakkustest ohustatud lemmikloomade mittekaubanduslik liikumine võib inimeste ja loomade tervisele avaldada. Meetmed peaksid hõlmama liikmesriikide ja nende osade kategooriatesse jaotamise eeskirju, menetlusi, mille alusel tervishoiualaste ennetusmeetmete kasutamist taotlevad liikmesriigid selgitavad jooksvalt nende meetmete võtmise põhjusi, tervishoiualaste ennetusmeetmete taotlemise ja dokumenteerimise tingimusi ja vajadusel nende meetmete kohaldamisel tehtavaid erandeid. Samuti tuleks sätestada, et asjaomaste eeskirjade järgi koostatud liikmesriikide või nende osade loetelu tuleks esitada rakendusaktis, mis võetakse vastu vastavalt käesolevale määrusele.

(16)

On võimalik, et I lisa A osas loetletud liikidesse kuuluvate lemmikloomade marutaudivastane vaktsineerimine enne nende kolmekuuseks saamist ei anna kaitsvat immuunsust emalt pärinevate antikehade tõttu. Seepärast ei soovita vaktsiinide tootjad vaktsineerida alla kolme kuu vanuseid noori lemmikloomi. Selleks et lubada I lisa A osas loetletud liikidesse kuuluvate marutaudi vastu vaktsineerimata või vaktsineeritud, kuid veel saavutamata kaitsva immuunsusega noorte lemmikloomade mittekaubanduslikku liikumist, tuleks käesoleva määrusega kehtestada teatavad ettevaatusabinõud ning anda liikmesriikidele võimalus lubada ainult nendele tingimustele vastavate noorte lemmikloomade toomist oma territooriumile.

(17)

Lihtsustamaks I lisa A osas loetletud liikidesse kuuluvate lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise tingimusi liikmesriikide vahel, kelle marutaudiolukord on ühtemoodi soodne, tuleks käesoleva määrusega ette näha võimalus teha erandeid marutaudivastase vaktsineerimise nõudest. Selline võimalus peaks olema kättesaadav huvitatud liikmesriikide ühisel taotlusel. Selline erand peaks toetuma kinnitatud teaduslikule teabele ning seda tuleks kohaldada proportsionaalselt ohuga, mida marutaudist ohustatud loomade mittekaubanduslik liikumine võib inimeste ja loomade tervisele avaldada. Sellist erandit rakendavate liikmesriikide või nende osade loetelu tuleks esitada rakendusaktis, mis võetakse vastu vastavalt käesolevale määrusele.

(18)

Määruse (EÜ) nr 998/2003 II lisa B osa 2. jaos loetletud riigid ja territooriumid kohaldavad liikmesriikides kohaldatavatega samaväärseid eeskirju, samas kui kõnealuse määruse II lisa C osas loetletud riigid ja territooriumid järgivad kõnealuse määruse artiklis 10 sätestatud kriteeriume. Nimetatud loetelud tuleks esitada ilma neisse suuremaid muudatusi tegemata rakendusaktis, mis võetakse vastu vastavalt käesolevale määrusele.

(19)

Veelgi enam, vastavalt käesolevale määrusele vastu võetavas rakendusaktis tuleks esitada territooriumide või kolmandate riikide loetelu, kes kohaldavad eeskirju, mille sisu ja mõju langevad kokku käesolevas määruses sätestatud eeskirjadega, mis käsitlevad I lisa B osas loetletud liikidesse kuuluvaid lemmikloomi.

(20)

Määruses (EÜ) nr 998/2003 on kehtestatud teatavad nõuded lemmikloomade mittekaubanduslikuks toomiseks liikmesriikidesse teistest liikmesriikidest ja kõnealuse määruse II lisa B osa 2. jaos ja C osas loetletud riikidest või territooriumidelt. Nimetatud nõuded hõlmavad muu hulgas kõnealuste lemmikloomade kehtivat marutaudivastast vaktsineerimist vaktsiinidega, mis vastavad Maailma Loomatervishoiu Organisatsiooni (OIE) maismaaloomade diagnostiliste testide ja vaktsiinide käsiraamatu vastavas peatükis kehtestatud miinimumstandarditele või millele on antud müügiluba kooskõlas direktiiviga 2001/82/EÜ (12) või määrusega (EÜ) nr 726/2004 (13). Need vaktsiinid on osutunud tõhusaks loomade kaitsmisel marutaudi eest ning nende kasutamine on üks määruse (EÜ) nr 998/2003 Ib lisas kehtestatud marutaudivastase vaktsineerimise kehtivuse nõuetest. Need nõuded tuleks kehtestada ilma neisse suuremaid muudatusi tegemata ka käesoleva määruse III lisas.

(21)

Määrusega (EÜ) nr 998/2003 on selle II lisa C osas loetlemata riikidest ja territooriumidelt liikmesriiki toodavate lemmikloomade suhtes kehtestatud rangemad tervishoiunõuded. Need nõuded sisaldavad looma marutaudivastase vaktsineerimise tõhususe kontrolle antikehade tiitrimise teel laboris, mis on saanud heakskiidu vastavalt nõukogu 20. märtsi 2000. aasta otsusele 2000/258/EÜ, millega määratakse eriinstituut, mis vastutab marutaudivastaste vaktsiinide tõhusust kontrollivate seroloogiliste testide standardiseerimiseks vajalike kriteeriumide kehtestamise eest (14). Seega tuleks see nõue säilitada käesoleva määruse IV lisas ning lisada tingimus, et test tuleb teha vastavalt Maailma Loomatervishoiu Organisatsiooni (OIE) maismaaloomade diagnostiliste testide ja vaktsiinide käsiraamatu asjaomases peatükis esitatud meetoditele.

(22)

Mittekaubanduslikul eesmärgil liikmesriiki toodavate I lisa A osas loetletud liikidesse kuuluvate lemmikloomadega kaasas olevad identifitseerimisdokumendid on vajalikud selleks, et tõendada vastavust käesolevale määrusele. Seega tuleks käesolevas määruses kehtestada identifitseerimisdokumentide väljastamise tingimused ning nende sisu-, kehtivus-, julgeoleku-, vormi- ja kujundusnõuded.

(23)

Käesolev määrus peaks võimaldama liikmesriikidel lubada I lisa A osas loetletud liikidesse kuuluvate lemmikloomade mittekaubanduslikku toomist nende territooriumile, kui nende loomadega on kaasas sellisel territooriumil või kolmandas riigis väljastatud identifitseerimisdokument, kus kohaldatakse eeskirju, mille sisu ja mõju langevad kokku liikmesriikides kohaldatavate eeskirjadega. Samuti peaks see andma liikmesriikidele võimaluse lubada pärast lemmikloomade viimist territooriumile või kolmandasse riiki nende mittekaubanduslikku toomist oma territooriumile, kui nendega on kaasas liikmesriigis väljastatud identifitseerimisdokument ja kui tingimused nende loomade tagasitoomiseks asjaomastelt territooriumidelt või kolmandatest riikidest olid täidetud enne lemmiklooma liidust lahkumist.

(24)

Käesolev määrus peaks andma liikmesriikidele ka võimaluse lubada omaniku kiire lahkumise vajaduse korral, näiteks ootamatu looduskatastroofi või poliitiliste rahutuste või muu omanikuga seotud vääramatu jõu korral, I lisas loetletud liikidesse kuuluvate ja käesolevale määrusele mittevastavate lemmikloomade vahetut toomist oma territooriumile tingimusel, et loataotlus on juba varem esitatud ja sihtliikmesriigi poolt rahuldatud ning et käesoleva määruse nõuete täitmiseks rakendatakse isolatsiooniperioodi ametliku järelevalve all. Pidades silmas loomade tervisele avalduda võivaid ohte, kui liitu tuuakse loomad, kes ei vasta käesolevale määrusele, peaks sellise loa olemasolu vaatamata kiire lahkumise vajadusele olema hädavajalik.

(25)

Direktiivi 90/425/EMÜ ja direktiivi 91/496/EMÜ ei kohaldata mittekaubanduslikul eesmärgil reisijaga kaasas olevate lemmikloomade veterinaarkontrollide suhtes.

(26)

Selleks et liikmesriigid saaksid kontrollida käesoleva määruse täitmist ning võtta vajalikke meetmeid, tuleks käesoleva määrusega panna lemmiklooma transportivale isikule kohustus esitada looma mittekaubanduslikul eesmärgil liikmesriiki toomise korral nõutav asjakohane identifitseerimisdokument ning näha ette mittekaubandusliku liikumise käigus omanikuga kaasas oleva lemmiklooma ühest liikmesriigist teise või teatavatelt territooriumidelt või kolmandatest riikidest liikmesriiki toomise korral pistelised dokumentide ja identsuse kontrollid.

(27)

Määrusega tuleks liikmesriikidelt nõuda mittekaubandusliku liikumise käigus teatavatelt territooriumidelt või kolmandatest riikidest liikmesriiki sisenemisel omanikuga kaasas olevate lemmikloomade dokumentide ja identsuse süstemaatilist kontrolli määratud sisenemispunktides. Nimetatud kontrollid peaks toimuma vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrusele (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks (15). Kui see on vajalik edasiseks teistesse liikmesriikidesse liikumiseks, tuleks liikmesriikidele panna kohustus kanda identifitseerimisdokumenti kinnitus kontrollide kohta, et nende kontrollide kuupäeva saaks kasutada identifitseerimisdokumendi kehtivusaja kindlakstegemiseks.

(28)

Lisaks sellele tuleks käesoleva määrusega kehtestada kaitsemeetmed ohtude haldamiseks, mida lemmikloomade mittekaubanduslik liikumine võib põhjustada inimeste ja loomade tervisele.

(29)

Selleks et anda kodanikele selget ja kättesaadavat teavet I lisas loetletud liikidesse kuuluvate lemmikloomade mittekaubandusliku toomise suhtes liitu, tuleks esitada liikmesriikidele nõue teha kõnealune teave, eelkõige asjaomased siseriiklikud sätted, avalikkusele kättesaadavaks.

(30)

Selleks et tagada käesoleva määruse nõuetekohane kohaldamine, tuleks komisjonile anda volitus võtta vastu delegeeritud õigusakte vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 290 seoses I lisa B osas loetletud liikidesse kuuluvate lemmikloomade märgistamise liigispetsiifiliste erinõuetega ja seoses I lisas loetletud liikidesse kuuluvaid liike ohustavate muude haiguste ja nakkuste kui marutaudi puhul võetavate liigispetsiifiliste tervishoiualaste ennetusmeetmetega ning samuti seoses eeskirjade kehtestamisega, millega piiratakse mittekaubandusliku liikumise ajal omanikuga kaasas olevate I lisa B osas loetletud liikidesse kuuluvate lemmikloomade arvu, ning muuta lisasid II–IV. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi vajalikke konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(31)

Lisaks sellele peaks komisjonil olema õigus võtta nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel, kui on oht inimeste või loomade tervisele, kiirmenetluse teel vastu delegeeritud õigusakte tervishoiualaste ennetusmeetmete kohta muude haiguste või nakkuste vastu kui marutaud, mis võivad ohustada I lisas loetletud liikidesse kuuluvaid lemmikloomi.

(32)

Selleks et tagada käesoleva määruse rakendamise ühtsed tingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused koostada selliste võrdväärselt soodsa marutaudiolukorraga liikmesriikide või nende osade loetelu, kellel on lubatud sõlmida vastastikuseid kokkuleppeid, mis erinevad lemmikloomade mittekaubanduslikule liikumisele kohaldatavatest teatavatest tingimustest, ja selliste liikmesriikide loetelu, kes on kategooriatesse jagatud kooskõlas eeskirjadega tervishoiualaste ennetusmeetmete võtmiseks muude haiguste ja nakkuste kui marutaudi vastu ning territooriumide ja kolmandate riikide loetelu, eesmärgiga teha erandeid mittekaubanduslikule liikumisele kohaldatavatest teatavatest tingimustest, I lisas loetletud liikidesse kuuluvate lemmikloomadega nende mittekaubanduslikul liikumisel ühest liikmesriigist teise või territooriumilt või kolmandast riigist liikmesriiki kaasas oleva identifitseerimisdokumendi näidis ning kehtestada allkirjastamisele kuuluvate deklaratsioonide vormi, kujundust ja keeli käsitlevad eeskirjad ning marutaudi või muude haiguste või nakkuste kui marutaudi esinemise või leviku korral võetavad kaitsemeetmed. Kõnealuseid volitusi tuleks kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusega (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (16).

(33)

Komisjon peaks vastu võtma viivitamatult kohaldatavad rakendusaktid, millega ajakohastatakse selliste võrdväärselt soodsa marutaudiolukorraga liikmesriikide või nende osade loetelu, kellel on lubatud sõlmida vastastikuseid kokkuleppeid eesmärgiga kalduda kõrvale mittekaubanduslikule liikumisele kohaldatavatest teatavatest tingimustest, ning territooriumide või kolmandate riikide loetelu teatavatest lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise tingimustest kõrvale kaldumiseks ja seoses marutaudi või muude haiguste ja nakkuste kui marutaudi esinemise või leviku korral inimeste ja loomade tervise kaitseks nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võetavate meetmetega.

(34)

Mitmes liikmesriigis on tuvastatud, et määruses (EÜ) nr 998/2003 sätestatud eeskirju ei täideta. Seega peaksid liikmesriigid kehtestama eeskirjad käesoleva määruse rikkumise korral kohaldatavate karistuste kohta.

(35)

Komisjoni 26. novembri 2003. aasta otsusega 2003/803/EÜ, millega kehtestatakse näidispass koerte, kasside ja valgetuhkrute ühendusesiseseks liikumiseks (17), on kehtestatud näidispass määruse (EÜ) nr 998/2003 alusel koerte, kasside ja valgetuhkrute liikumiseks ühest liikmesriigist teise. Kõnealusele näidispassile vastavad identifitseerimisdokumendid peaksid teatavatel tingimustel jääma kehtivaks lemmiklooma terveks eluajaks, et vähendada omanike haldus- ja finantskoormust.

(36)

Komisjoni 15. detsembri 2011. aasta rakendusotsus 2011/874/EL, millega kehtestatakse nende kolmandate riikide ja territooriumide loetelu, millest on lubatud koerte, kasside ja valgetuhkrute import ning rohkem kui viie koera, kassi ja valgetuhkru mittekaubanduslik liikumine Euroopa Liitu, ning näidissertifikaadid kõnealuste loomade impordiks ja mittekaubanduslikuks liikumiseks Euroopa Liitu (18), on kehtestatud veterinaarsertifikaadi näidis, millega kinnitatakse, et kuni viie koera, kassi ja valgetuhkru mittekaubanduslik liitu toomine on toimunud kooskõlas määruse (EÜ) nr 998/2003 nõuetega. Selleks et tagada sujuv üleminek käesolevas määruses sätestatud uutele eeskirjadele, peaks kõnealune näidissertifikaat jääma teatavatel tingimustel kehtivaks.

(37)

Kuna liikmesriigid ei suuda piisavalt hästi saavutada käesoleva määruse eesmärki, nimelt kehtestada loomade tervishoiunõuded I lisas loetletud liikidesse kuuluvate lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes, et vältida ja minimeerida kõnealusest liikumisest tulenevaid ohte inimeste ja loomade tervisele, ning seda on parem teha liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kooskõlas nimetatud artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõttega ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(38)

Selleks et tagada käesoleva määruse ning selliste rakendusaktide avaldamine samal ajal, mis käsitlevad territooriumide ja kolmandate riikide loetelusid, mis on koostatud teatavatest mittekaubanduslikule liikumisele kohaldatavatest tingimustest kõrvalekaldumiseks, I lisa A osas loetletud liikidesse kuuluvate lemmikloomadega ühest liikmesriigist, territooriumilt või kolmandast riigist teise liikmesriiki mittekaubandusliku liikumise ajal kaasas olevate identifitseerimisdokumentide näidist ning eeskirju allkirjastatavate deklaratsioonide vormi, kujunduse ja keelte kohta, peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I   PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesolevas määruses sätestatakse lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavad loomatervishoiunõuded ja sellise liikumise vastavuskontrollide eeskirjad.

Artikkel 2

Reguleerimisala

1.   Käesolevat määrust kohaldatakse lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes ühest liikmesriigist teise või territooriumilt või kolmandast riigist liikmesriiki.

2.   Käesoleva määruse kohaldamine ei piira

a)

määruse (EÜ) nr 338/97 kohaldamist;

b)

selliste riiklikke meetmete kohaldamist, mis on liikmesriikides vastu võetud, avaldatud ja üldsusele kättesaadavaks tehtud ning mis on võetud teatavat liiki või tõugu lemmikloomade liikumise piiramiseks muudel kui loomatervishoiunõuetega seotud kaalutlustel.

Artikkel 3

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „mittekaubanduslik liikumine”– liikumine, mille eesmärk ei ole lemmiklooma müük või omandiõiguse üleandmine;

b)   „lemmikloom”– I lisas loetletud liiki kuuluv loom, kes liigub mittekaubanduslikul eesmärgil koos oma omaniku või volitatud isikuga, ja kes jääb kõnealuse mittekaubandusliku liikumise kestel omaniku või volitatud isiku vastutuse alla;

c)   „omanik”– füüsiline isik, kes on identifitseerimisdokumenti kantud omanikuna;

d)   „volitatud isik”– füüsiline isik, keda omanik volitab kirjalikult enda nimel lemmiklooma mittekaubanduslikul eesmärgil transportima;

e)   „mikrokiip”– üksnes lugemiseks ettenähtud passiivne raadiosagedusel töötav identifitseerimisvahend;

f)   „identifitseerimisdokument”– dokument, mis on koostatud käesoleva määruse kohaselt vastu võetavas rakendusaktis sätestatud näidise kohaselt, mis võimaldab lemmiklooma eksimatult identifitseerida ja kontrollida tema terviseseisundi vastavust käesolevale määrusele;

g)   „volitatud veterinaararst”– iga veterinaararst, keda pädevad asutused on volitanud täitma konkreetseid ülesandeid kooskõlas käesoleva määrusega või käesoleva määruse alusel vastu võetud õigusaktidega;

h)   „ametlik veterinaararst”– pädeva asutuse nimetatud mis tahes veterinaararst;

i)   „dokumentide kontroll”– lemmikloomaga kaasas oleva identifitseerimisdokumendi kontrollimine;

j)   „identsuse kontroll”– identifitseerimisdokumendi ning lemmiklooma vastavuse kontrollimine ning, kui see on asjakohane, märgistuse olemasolu ja vastavuse kontrollimine;

k)   „reisijate sisenemispunkt”– liikmesriigi poolt artikli 34 lõikes 1 osutatud kontrollideks määratud ala.

Artikkel 4

Üldised kohustused

Käesoleva määruse loomatervishoiunõuetele vastavate lemmikloomade mittekaubanduslikku liikumist ei keelata, piirata ega takistata muudel loomatervishoiu kaalutlustel kui vaid nendel, mis on tingitud käesoleva määruse rakendamisest.

Artikkel 5

Lemmikloomade maksimaalne arv

1.   I lisa A osas loetletud liikidesse kuuluvate, omaniku või volitatud isikuga ühe mittekaubandusliku liikumise käigus kaasas olevate lemmikloomade maksimaalne arv ei tohi olla suurem kui viis.

2.   I lisa A osas loetletud liikidesse kuuluvate lemmikloomade lõikes 1 nimetatud maksimaalne arv võib ületada viite, juhul kui järgmised tingimused on täidetud:

a)

lemmikloomade mittekaubanduslik liikumine võistlustel, näitustel ja spordiüritustel osalemise või selliste ürituste jaoks treenimise eesmärgil;

b)

kui omanik või volitatud isik esitab kirjaliku tõendi, et lemmikloomad on registreeritud kas punktis a osutatud ürituse külastamiseks või sellist üritust korraldava ühenduse juures;

c)

kõnealused lemmikloomad on vanemad kui kuus kuud.

3.   Liikmesriigid võivad viia läbi tavapäraseid kohapealseid kontrolle, et veenduda lõike 2 punkti b alusel esitatud teabe õigsuses.

4.   Kui lõikes 1 osutatud lemmikloomade maksimaalne arv on ületatud ning lõikes 2 osutatud tingimused ei ole täidetud, peavad lemmikloomad vastama direktiivis 92/65/EMÜ asjaomaste liikide kohta sätestatud loomatervishoiu nõuetele ning liikmesriigid tagavad, et nimetatud loomade suhtes viiakse vajaduse korral läbi direktiivis 90/425/EMÜ või 91/496/EMÜ sätestatud veterinaarkontrollid.

5.   Selleks et vältida I lisa B osas loetletud liikidesse kuuluvate lemmikloomade kaubandusliku liikumise pettuse teel esitamist lemmikloomade mittekaubandusliku liikumisena, on komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 39 vastu delegeeritud õigusakte eeskirjade kehtestamiseks, millega piiratakse omaniku või volitatud isikuga ühe mittekaubandusliku liikumise ajal kaasas olla võivate nimetatud liikidesse kuuluvate lemmikloomade arvu.

6.   Komisjon esitab hiljemalt 29. juunil 2018 Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva artikli rakendamise kohta. Komisjon esitab oma aruande põhjal vajaduse korral käesoleva määruse muudatusettepanekud.

II   PEATÜKK

LEMMIKLOOMADE LIIKMESRIIKIDEVAHELISE MITTEKAUBANDUSLIKU LIIKUMISE SUHTES KOHALDATAVAD TINGIMUSED

1.   JAGU

I lisa A osas loetletud liikidesse kuuluvad lemmikloomad

Artikkel 6

I lisa A osas loetletud liikidesse kuuluvate lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavad tingimused

I lisa A osas loetletud liikidesse kuuluvaid lemmikloomi tohib ühest liikmesriigist teise viia vaid juhul, kui nad täidavad järgmisi tingimusi:

a)

nad on märgistatud kooskõlas artikli 17 lõikega 1;

b)

nad on saanud marutaudivastase vaktsineerimise, mis vastab III lisas esitatud kehtivusnõuetele;

c)

nad vastavad muude haiguste ja nakkuste kui marutaudi ennetamiseks võetud artikli 19 lõike 1 alusel vastu võetud mis tahes tervishoiualastele meetmetele;

d)

nendega on kaasas nõuetekohaselt täidetud identifitseerimisdokument, mis on väljastatud artikli 22 kohaselt.

Artikkel 7

Erand marutaudivastase vaktsineerimise nõudest I lisa A osa loetletud liikidesse kuuluvate noorte lemmikloomade puhul

1.   Kui lõikest 2 ei tulene teisiti, võivad liikmesriigid erandina artikli 6 punktist b lubada I lisa A osas loetletud liikidesse kuuluvate lemmikloomade mittekaubanduslikku liikumist teise liikmesriigi territooriumilt oma territooriumile, kui nad on

a)

kas vähem kui 12 nädala vanused ega ole marutaudi vastu vaktsineeritud või

b)

12–16 nädala vanused ja on marutaudi vastu vaktsineeritud, kuid ei vasta veel III lisa punkti 2 alapunktis e osutatud kehtivusnõuetele.

2.   Lõikes 1 osutatud loa saab anda ainult juhul, kui

a)

kas omanik või volitatud isik esitab allkirjastatud deklaratsiooni, et lemmikloomadel ei ole olnud alates sünnist kuni mittekaubandusliku transpordi hetkeni kokkupuuteid marutaudile vastuvõtlikku liiki kuuluvate metsloomadega; või

b)

lemmikloomad on koos oma emaga, kellest nad on veel sõltuvad, ning nende emaga kaasas olevate identifitseerimisdokumentide põhjal on võimalik kindlaks teha, et ema on enne poegimist saanud marutaudivastase vaktsineerimise, mis vastab III lisas sätestatud kehtivusnõuetele.

3.   Komisjon võib rakendusaktidega vastu võtta eeskirjad käesoleva artikli lõike 2 punktis a osutatud deklaratsioonide vormi, kujunduse ja keelte kohta. Need rakendusaktid võetakse vastu artikli 41 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Artikkel 8

Erand marutaudivastase vaktsineerimise nõudest I lisa A osas loetletud liikidesse kuuluvate lemmikloomade puhul

1.   Erandina artikli 6 punktist b võidakse I lisa A osas loetletud liikidesse kuuluvate marutaudi vastu vaktsineerimata lemmikloomade mittekaubanduslikku liikumist liikmesriikide või nende osade vahel lubada kooskõlas lõikes 2 osutatud menetlusega asjaomaste liikmesriikide ühisel taotlusel.

2.   Komisjon võtab rakendusaktidega vastu selliste liikmesriikide loetelu, kellel on lubatud sõlmida vastastikuseid kokkuleppeid, millega lubatakse kooskõlas käesoleva artikli lõikega 1 teha erandeid artikli 6 punktist b. Nimetatud loetelus sätestatakse, milliste nende liikmesriikide osade suhtes võib erandeid kohaldada.

3.   Lõikes 2 osutatud loetellu lisamiseks esitavad sellisest vastastikusest kokkuleppest huvitatud liikmesriigid komisjonile ühise taotluse, mis hõlmab kokkuleppe kavandit, millega nad saavad tõendada, et arvestades Maailma Loomatervishoiu Organisatsiooni (OIE) maismaaloomade tervishoiu koodeksis sätestatud menetlusi enda kinnituse kohta marutaudivaba riigi või piirkonnana, vastavad nad vähemalt järgmistele tingimustele:

a)

taotluse esitanud liikmesriikides on toimiv marutaudialase järelevalve ja aruandlussüsteem;

b)

taotluse esitanud liikmesriigid, või see osa nende territooriumist, mille kohta taotlus esitatakse, on olnud marutaudivabad ja punktis a osutatud süsteemide andmete alusel ei ole asjaomase liikmesriigi territooriumil või selle osades metsloomadel teadaolevalt tuvastatud marutaudi vähemalt ühise taotluse esitamisele eelneva kahe aasta jooksul;

c)

taotluse esitanud liikmesriikidel on tõhusad ja tulemuslikud kontrollimeetmed ennetamaks marutaudi nende territooriumile toomist ja selle levikut nende territooriumil;

d)

taotlus erandi saamiseks artikli 6 punktist b on põhjendatud ja proportsionaalne, arvestades ohtu, mida I lisa A osas loetletud liikidesse kuuluvate vaktsineerimata lemmikloomade mittekaubanduslik liikumine taotluse esitanud liikmesriigist teise liikmesriiki või oma territooriumi osale võib põhjustada inimeste või loomade tervisele.

Ühine taotlus peab sisaldama asjakohast, usaldusväärset ja teaduslikult kinnitatud teavet.

4.   Kui lõikes 3 täpsustatud üksikasjades toimunud mis tahes muutus enam erandi taotlust ei toeta, kõrvaldab komisjon rakendusaktiga lõikes 2 osutatud loetelust kas kogu liikmesriigi territooriumi või selle osa.

5.   Lõigetes 2 ja 4 osutatud rakendusaktid võetakse vastu artikli 41 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

6.   Nõuetekohaselt põhjendatud kiireloomulistel juhtudel, kui on oht inimeste või loomade tervisele, võtab komisjon vastu viivitamatult kohaldatavad rakendusaktid, millega ajakohastatakse käesoleva artikli lõikes 2 osutatud liikmesriikide või nende osade loetelu artikli 41 lõikes 3 osutatud korras.

2.   JAGU

I lisa B osas loetletud liikidesse kuuluvad lemmikloomad

Artikkel 9

I lisa B osas loetletud liikidesse kuuluvate lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavad tingimused

1.   Kuni komisjon võtab seoses I lisa B osas loetletud liikidesse kuuluvate lemmikloomadega vastu delegeeritud õigusakti vastavalt artikli 19 lõikele 1, kohaldatakse nendest liikidest lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes ühest liikmesriigist teise käesoleva artikli lõikes 2 sätestatud tingimusi.

2.   Lõikes 1 osutatud liikidesse kuuluvaid lemmikloomi võib ühest liikmesriigist teise transportida üksnes juhul, kui nad vastavad kõigile järgmistele tingimustele:

a)

nad on märgistatud või kirjeldatud vastavalt artikli 17 lõike 2 alusel vastu võetud nõuetele;

b)

nad vastavad muude haiguste ja nakkuste kui marutaudi ennetamiseks võetud mis tahes tervishoiualastele meetmetele, mis on vastu võetud vastavalt artikli 19 lõikele 1; ning

c)

nendega on kaasas nõuetekohaselt täidetud identifitseerimisdokument, mis on väljastatud artikli 29 kohaselt.

3.   Kuni lõikes 1 osutatud asjakohaste delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseni võib liikmesriik käesoleva määruse I lisa B osas loetletud liikidesse kuuluvate lemmikloomade mittekaubanduslikul eesmärgil liikumise suhtes teise liikmesriigi territooriumilt tema territooriumile kohaldada siseriiklikke eeskirju tingimusel, et

a)

neid kohaldatakse proportsionaalselt inimeste ja loomade tervisele avalduva ohuga, mis on seotud nendesse liikidesse kuuluvate lemmikloomade mittekaubandusliku liikumisega; ning

b)

need ei ole karmimad nõuetest, mida kohaldatakse kõnealust liiki loomadega kauplemise suhtes kooskõlas direktiiviga 92/65/EMÜ või 2006/88/EÜ.

III   PEATÜKK

LEMMIKLOOMADE MITTEKAUBANDUSLIKU LIIKUMISE SUHTES TERRITOORIUMILT VÕI KOLMANDAST RIIGIST LIIKMESRIIKI KOHALDATAVAD TINGIMUSED

1.   JAGU

I lisa A osas loetletud liikidesse kuuluvad lemmikloomad

Artikkel 10

I lisa A osas loetletud liikidesse kuuluvate lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavad tingimused

1.   I lisa A osas loetletud liikidesse kuuluvaid lemmikloomi tohib territooriumilt või kolmandast riigist liikmesriiki tuua vaid siis, kui nad vastavad järgmistele tingimustele:

a)

nad on märgistatud kooskõlas artikli 17 lõikega 1;

b)

nad on saanud marutaudivastase vaktsineerimise, mis vastab III lisas esitatud kehtivusnõuetele;

c)

nad on läbinud marutaudi antikehade tiitrimise testi, mis vastab IV lisas esitatud kehtivusnõuetele;

d)

nad vastavad mis tahes tervishoiualastele ennetusmeetmetele, mis on vajaduse korral võetud muude haiguste ja nakkuste kui marutaudi vastu artikli 19 lõike 1 alusel;

e)

nendega on kaasas nõuetekohaselt täidetud identifitseerimisdokument, mis on väljastatud artikli 26 kohaselt.

2.   I lisa A osas loetletud liikidesse kuuluvaid lemmikloomi võib tuua liikmesriiki selliselt territooriumilt või kolmandast riigist, mis ei kuulu artikli 13 lõike 1 kohaselt koostatud loetellu üksnes artikli 34 lõike 3 kohaselt nõutud loetelusse kantud reisijate sisenemispunkti kaudu.

3.   Erandina lõikest 2 võivad liikmesriigid lubada, et registreeritud militaar- või otsingu- ja päästekoerad sisenevad muust kohast kui reisijate sisenemispunkt, eeldusel et

a)

omanik või volitatud isik on eelnevalt taotlenud luba ja liikmesriik on loa andnud ning

b)

koerad läbivad artikli 34 lõike 2 kohaselt vastavuskontrolli pädeva asutuse poolt selleks määratud kohas ning kooskõlas käesoleva lõike punktis a osutatud loaga kehtestatud korraga.

Artikkel 11

Erand marutaudivastase vaktsineerimise nõudest I lisa A osas loetletud liikidesse kuuluvate noorte lemmikloomade puhul

1.   Kui lõikest 2 ei tulene teisiti, võivad liikmesriigid lubada erandina artikli 10 lõike 1 punktist b I lisa A osas loetletud liikidesse kuuluvate lemmikloomade mittekaubanduslikku liikumist vastavalt artikli 13 lõigetele 1 või 2 loetellu kantud territooriumilt või kolmandast riigist oma territooriumile, kui

a)

loomad on kas vähem kui 12 nädala vanused ega ole marutaudi vastu vaktsineeritud või

b)

loomad on 12–16 nädala vanused ja on marutaudi vastu vaktsineeritud, kuid ei vasta veel III lisa punkti 2 alapunktis e osutatud kehtivusnõuetele.

2.   Lõikes 1 osutatud loa võib anda ainult juhul, kui

a)

kas omanik või volitatud isik esitab allkirjastatud deklaratsiooni, et lemmikloomadel ei ole olnud alates sünnist kuni mittekaubandusliku transpordi hetkeni kokkupuuteid marutaudile vastuvõtlikku liiki kuuluvate metsloomadega; või

b)

lemmikloomad on koos oma emaga, kellest nad veel sõltuvad, ning nende emaga kaasas olevate identifitseerimisdokumentide põhjal on võimalik kindlaks teha, et ema on enne poegimist saanud marutaudivastase vaktsineerimise, mis vastab III lisas sätestatud kehtivusnõuetele.

3.   Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud lemmikloomade hilisem mittekaubanduslik viimine teise liikmesriiki on keelatud, välja arvatud juhul, kui see toimub kooskõlas artiklis 6 sätestatud tingimustega või kui neid on lubatud transportida vastavalt artiklile 7 ning sihtliikmesriik on samuti lubanud toomise territooriumilt või kolmandast riigist oma territooriumile kooskõlas käesoleva artikli lõikega 1.

4.   Komisjon võib rakendusaktidega vastu võtta eeskirjad käesoleva artikli lõike 2 punktis a osutatud deklaratsioonide vormi, kujunduse ja keelte kohta. Need rakendusaktid võetakse vastu artikli 41 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Artikkel 12

Erand lemmikloomade antikehade tiitrimise testi nõudest I lisa A osas loetletud liikidesse kuuluvate lemmikloomade puhul

1.   Erandina artikli 10 lõike 1 punktist c ei nõuta antikehade tiitrimise testi tegemist I lisa A osas loetletud liikidesse kuuluvatele lemmikloomadele, kes tuuakse liikmesriiki territooriumilt või artikli 13 lõigete 1 või 2 kohaselt loetletud kolmandast riigist,

a)

kas otse;

b)

pärast viibimist vaid ühel või mitmel territooriumil või kolmandas riigis või

c)

pärast nende transiiti läbi artikli 13 lõigete 1 või 2 kohaselt loetellu kandmata territooriumi või kolmanda riigi, tingimusel et omanik või volitatud isik esitab allkirjastatud deklaratsiooni, et kõnealuse transiidi jooksul ei ole lemmikloomad kokku puutunud marutaudile vastuvõtlikku liiki kuuluvate metsloomadega ega väljunud transpordivahendist või rahvusvahelise lennujaama territooriumilt.

2.   Komisjon võib rakendusaktidega vastu võtta eeskirjad käesoleva artikli lõike 1 punktis c osutatud deklaratsioonide vormi, kujunduse ja keelte kohta. Need rakendusaktid võetakse vastu artikli 41 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Artikkel 13

Territooriumide või kolmandate riikide loetelu koostamine

1.   Komisjon võtab rakendusaktiga vastu selliste territooriumide ja kolmandate riikide loetelu, kes on esitanud avalduse nimekirja kandmiseks, milles nad tõendavad, et nad kohaldavad I lisa A osas loetletud liikidesse kuuluvate lemmikloomade suhtes eeskirju, mille sisu ja mõju langevad kokku II peatüki 1. jaos, käesolevas jaos ja VI peatüki 2. jaos sätestatuga, ning, kui see on asjakohane, nimetatud eeskirjade alusel vastu võetud eeskirju.

2.   Komisjon võtab rakendusaktiga vastu selliste territooriumide ja kolmandate riikide loetelu, kes on esitanud avalduse nimekirja kandmiseks, milles nad tõendavad, et nad täidavad I lisa A osas loetletud liikidesse kuuluvate lemmikloomade puhul vähemalt järgmisi tingimusi:

a)

marutaudijuhtumist pädevale asutusele teatamine on kohustuslik;

b)

tõhusa marutaudi seiresüsteemi, mis on olnud kasutusel vähemalt kaks aastat enne avalduse esitamist, miinimumnõudeks on käimasolev varajase avastamise programm, et tagada marutaudikahtlusega loomade uurimine ja nendest teavitamine;

c)

nende veterinaar- ja kontrolliteenistuste struktuur ja korraldus ning selliste teenistuste pädevus ning nende suhtes kohaldatav järelevalve ja nende käsutuses olevad vahendid on piisavad, et

i)

tõhusalt kohaldada ja jõustada lemmikloomade mittekaubandusliku liikumist reguleerivaid siseriiklikke õigusakte ning

ii)

tagada artikliga 25 ette nähtud ja artikli 26 kohases vormis väljastatud identifitseerimisdokumentide kehtivus;

d)

marutaudi ennetamise ja tõrje eeskirjad on jõustunud ja neid rakendatakse tõhusalt, et minimeerida lemmikloomade nakatumise ohtu, hõlmates eeskirju lemmikloomade impordi kohta muudest riikidest või muudelt territooriumidelt ning vajadusel:

i)

hulkuvate koerte ja kasside arvu piiramist;

ii)

koduloomade vaktsineerimist marutaudi vastu, eelkõige juhul, kui vampiirnahkhiirtel on tuvastatud marutaud; ning

iii)

marutaudi tõrjet ja likvideerimist metsloomade hulgas;

e)

kehtestatud on marutaudivastastele vaktsiinidele lubade andmise ja nende turustamise eeskirjad.

3.   Käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 osutatud rakendusaktid võetakse vastu artikli 41 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Nõuetekohaselt põhjendatud kiireloomulistel juhtudel, kui on oht inimeste või loomade tervisele, võtab komisjon vastu viivitamatult kohaldatavad rakendusaktid, millega ajakohastatakse käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 osutatud territooriumide ja kolmandate riikide loetelu artikli 41 lõikes 3 osutatud korras.

2.   JAGU

I lisa B osas loetletud liikidesse kuuluvad lemmikloomad

Artikkel 14

I lisa B osas loetletud liikidesse kuuluvate lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavad tingimused

1.   Kuni komisjon võtab seoses I lisa B osas loetletud liikidesse kuuluvate lemmikloomadega vastu delegeeritud õigusakti vastavalt artikli 19 lõikele 1, kohaldatakse nendest liikidest lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes territooriumilt või kolmandast riigist liikmesriiki käesoleva artikli lõikes 2 sätestatud tingimusi.

2.   Lõikes 1 osutatud lemmikloomi võib territooriumilt või kolmandast riigist liikmesriiki transportida üksnes juhul, kui nad vastavad kõigile järgmistele tingimustele:

a)

nad on märgistatud või kirjeldatud vastavalt artikli 17 lõike 2 alusel vastu võetud nõuetele;

b)

nad vastavad muude haiguste ja nakkuste kui marutaudi ennetamiseks võetud mis tahes tervishoiualastele meetmetele, mis on vastu võetud vastavalt artikli 19 lõikele 1;

c)

nendega on kaasas nõuetekohaselt täidetud identifitseerimisdokument, mis on väljastatud artikli 31 kohaselt; ning

d)

nad on sisenenud reisijate sisenemispunkti kaudu selliselt territooriumilt või kolmandast riigist, mida ei ole artikli 15 kohaselt loetletud.

3.   Kuni lõikes 1 osutatud asjakohaste delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseni võib liikmesriik kohaldada käesoleva määruse I lisa B osas loetletud liikidesse kuuluvate lemmikloomade mittekaubanduslikul eesmärgil liikumise suhtes territooriumilt või kolmandast riigist tema territooriumile riigisiseseid eeskirju, tingimusel et

a)

neid kohaldatakse proportsionaalselt inimeste ja loomade tervisele avalduva ohuga, mis on seotud nendesse liikidesse kuuluvate lemmikloomade mittekaubandusliku liikumisega; ning

b)

need ei ole karmimad nõuetest, mida kohaldatakse kõnealust liiki loomade impordi suhtes kooskõlas direktiividega 92/65/EMÜ või 2006/88/EÜ.

Artikkel 15

Territooriumide või kolmandate riikide loetelu koostamine

Komisjon võib rakendusaktiga võtta vastu selliste territooriumide ja kolmandate riikide loetelu, kes on tõendanud, et nad kohaldavad I lisa B osas loetletud liikidesse kuuluvate lemmikloomade suhtes eeskirju, mille sisu ja mõju langevad kokku II peatüki 2. jaos, käesolevas jaos ja VI peatüki 2. jaos sätestatuga ning, kui see on asjakohane, nimetatud eeskirjade alusel vastu võetud eeskirju.

3.   JAGU

Lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavate tingimuste erandid

Artikkel 16

Erand lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavatest tingimustest teatavate riikide ja territooriumide vahel

Erandina artiklitest 10 ja 14 võib lemmikloomade mittekaubanduslik liikumine jätkuda vastavalt nende riikide ja territooriumide siseriiklikele eeskirjadele järgmiste riikide ja territooriumide vahel:

a)

San Marino ja Itaalia;

b)

Vatikan ja Itaalia;

c)

Monaco ja Prantsusmaa;

d)

Andorra ja Prantsusmaa;

e)

Andorra ja Hispaania;

f)

Norra ja Rootsi;

g)

Fääri saared ja Taani;

h)

Gröönimaa ja Taani.

IV   PEATÜKK

MÄRGISTAMINE JA TERVISHOIUALASED ENNETUSMEETMED

1.   JAGU

Märgistamine

Artikkel 17

Lemmikloomade märgistamine

1.   I lisa A osas loetletud liikidesse kuuluvad lemmikloomad tuleb märgistada mikrokiibi paigaldamise teel või selgelt loetava tätoveeringuga, mis on tehtud enne 3. juulit 2011.

Kui esimeses lõigus osutatud mikrokiip ei vasta II lisa tehnilistele nõuetele, peavad omanikul või volitatud isikul olema selle lugemiseks vajalikud vahendid, et oleks võimalik kontrollida märgistamist, mis on ette nähtud vastavalt artikli 22 lõigetele 1 ja 2, ja artiklile 26 ja looma identsust, mis on ette nähtud vastavalt artiklile 33 ning artikli 34 lõikele 1.

2.   I lisa B osas loetletud liikidesse kuuluvate lemmikloomade märgistamisel või kirjeldamisel võetakse arvesse iga liigi eripära, et oleks tagatud seos lemmiklooma ja tema vastava identifitseerimisdokumendi vahel.

Võttes arvesse I lisa B osas loetletud liikide mitmekesisust, on komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 39 vastu delegeeritud õigusakte sellistesse liikidesse kuuluvate lemmikloomade märgistamise või kirjeldamise liigispetsiifiliste eeskirjade kohta, arvestades mis tahes asjakohaseid siseriiklikke nõudeid.

Artikkel 18

Lemmikloomadele mikrokiibi paigaldajatelt nõutav kvalifikatsioon

Kui liikmesriik kavatseb lubada mikrokiibi paigaldamist muu isiku kui veterinaararsti poolt, kehtestab ta eeskirjad selliselt isikult nõutava miinimumkvalifikatsiooni kohta.

2.   JAGU

Muude haiguste ja nakkuste kui marutaudi ennetamiseks võetavad tervishoiualased meetmed

Artikkel 19

Tervishoiualased ennetusmeetmed ja nende kohaldamise tingimused

1.   Kui tervishoiualaste ennetusmeetmete võtmine inimeste või lemmikloomade kaitseks osutub vajalikuks nende lemmikloomade liikumise tõttu levida võivate muude haiguste ja nakkuste kui marutaudi tõrjeks, on komisjonil õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte neid haigusi või nakkusi käsitlevate liigispetsiifiliste tervishoiualaste ennetusmeetmete kohta kooskõlas artikliga 39.

Kiireloomulistel juhtudel, kui see on inimeste või loomade tervisele avalduva ohu tõttu vajalik, kohaldatakse käesoleva lõike kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 40 sätestatud korda.

2.   Lõike 1 kohase delegeeritud õigusaktiga lubatud liigispetsiifilised tervishoiualased ennetusmeetmed peavad põhinema piisavatel, usaldusväärsetel ja kinnitatud teaduslikul teabel ning neid kohaldatakse proportsionaalselt ohuga, mida muudest haigustest ja nakkustest kui marutaudist ohustatud lemmikloomade mittekaubanduslik liikumine võib inimeste ja loomade tervisele avaldada.

3.   Lõikes 1 ette nähtud delegeeritud õigusaktid võivad sisaldada veel järgmist:

a)

eeskirju liikmesriikide või nende osade kategooriatesse jaotamiseks vastavalt nende loomatervise staatusele ning seire- ja aruandlussüsteemidele muude haiguste ja nakkuste puhul kui marutaud;

b)

tingimusi, mis liikmesriikidel tuleb täita, et nad saaksid kohaldada lõikes 2 osutatud tervishoiualaseid ennetusmeetmeid;

c)

tingimusi lõikes 2 osutatud tervishoiualaste ennetusmeetmete kohaldamiseks ja dokumenteerimiseks enne lemmikloomade mittekaubanduslikku liikumist;

d)

tingimusi, mille puhul võib teatavate konkreetsete asjaolude korral teha erandeid lõikes 2 osutatud tervishoiualaste ennetusmeetmete kohaldamisest.

Artikkel 20

Artikli 19 lõike 3 punktis a osutatud liikmesriikide või nende osade loetelu

Komisjon võib rakendusaktiga võtta vastu selliste liikmesriikide või nende territooriumi osade loetelu, mis vastavad liikmesriikide ja nende osade kategooriatesse jaotamise eeskirjadele, nagu on osutatud artikli 19 lõike 3 punktis a. Kõnealune rakendusakt võetakse vastu vastavalt artikli 41 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele.

V   PEATÜKK

IDENTIFITSEERIMISDOKUMENDID

1.   JAGU

Identifitseerimisdokumendid I lisa A osas loetletud liikidesse kuuluvate lemmikloomade mittekaubanduslikuks liikumiseks ühest liikmesriigist teise

Artikkel 21

Artikli 6 punktis d osutatud identifitseerimisdokumendi vorm ja sisu

1.   Artikli 6 punktis d osutatud identifitseerimisdokument on passi vormis ja vastab näidisele, mis võetakse vastu vastavalt käesoleva artikli lõikele 2, ning sisaldab andmevälju kogu järgmise teabe esitamiseks:

a)

mikrokiibi või tätoveeringu asukoht ning kas mikrokiibi või tätoveeringu paigaldamise või lugemise kuupäev ning samuti sellele kantud tähtnumbriline kood;

b)

lemmiklooma nimi, liik, tõug, sugu, värv, omaniku poolt nimetatud sünnikuupäev ja muud märgatavad või eristatavad jooned või tunnused;

c)

omaniku nimi ja kontaktandmed;

d)

identifitseerimisdokumendi väljastanud või selle täitnud volitatud veterinaararsti nimi, kontaktandmed ja allkiri;

e)

omaniku allkiri;

f)

andmed marutaudivastase vaktsineerimise kohta;

g)

kuupäev, mil võeti vereproov marutaudi antikehade tiitrimise testi jaoks;

h)

vastavus mis tahes tervishoiualastele ennetusmeetmetele, mis on võetud muude haiguste ja nakkuste kui marutaudi vastu;

i)

muu asjakohane teave lemmiklooma terviseseisundi kohta.

2.   Komisjon võtab vastu rakendusakti, millega kehtestatakse lõikes 1 osutatud näidis ning samuti nõuded seoses selles lõikes osutatud passi keele-, kujundus- ja julgeolekunõuetega ja sellisele passile üleminekuks vajalikud eeskirjad. Kõnealune rakendusakt võetakse vastu vastavalt artikli 41 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele.

3.   Lõikes 1 osutatud pass kannab numbrit, mis koosneb liikmesriigi ISO koodist, millele järgneb kordumatu tähtnumbriline kood.

Artikkel 22

Artikli 6 punktid d osutatud identifitseerimisdokumendi väljastamine ja täitmine

1.   Artikli 6 punktis d osutatud identifitseerimisdokumendi annab välja selleks volitatud veterinaararst pärast seda, kui

a)

ta on kontrollinud, kas lemmikloom on märgistatud vastavalt artikli 17 lõikele 1;

b)

ta on nõuetekohaselt täitnud kõik identifitseerimisdokumendi asjakohased andmeväljad artikli 21 lõike 1 punktides a–d nimetatud teabega ning

c)

omanik on identifitseerimisdokumendi allkirjastanud.

2.   Pärast seda, kui volitatud veterinaararst on kindlaks teinud, et lemmikloom on märgistatud kooskõlas artikli 17 lõikega 1, täidab ta identifitseerimisdokumendi asjakohased andmeväljad artikli 21 lõike 1 punktides d, f, g ja h osutatud teabega, kinnitades seega vastavust artikli 6 punktides b ja c ning vajaduse korral artikli 27 punkti b alapunktis ii esitatud tingimustele.

Olenemata esimesest lõigust, võib artikli 21 lõike 1 punktis h osutatud andmeväljad täita muu kui volitatud veterinaararst, kui see on lubatud artikli 19 lõike 1 kohase delegeeritud õigusaktiga.

3.   Identifitseerimisdokumendi väljastav volitatud veterinaararst säilitab artikli 21 lõike 1 punktides a–c ja artikli 21 lõikes 3 osutatud andmed pädeva asutuse poolt kindlaks määratud miinimumperioodi jooksul, mis ei tohi olla lühem kui kolm aastat.

4.   Vajaduse korral dokumenteeritakse vastavus käesoleva artikli lõikes 2 osutatud tingimustele rohkem kui ühes artikli 21 lõikes 1 sätestatud vormis identifitseerimisdokumendis.

Artikkel 23

Identifitseerimisdokumentide blankettide jagamine

1.   Pädevad asutused tagavad, et identifitseerimisdokumentide blankette jagatakse ainult volitatud veterinaararstidele ning et nende nimi ja kontaktandmed salvestatakse viitega artikli 21 lõikes 3 osutatud numbrile.

2.   Pädev asutus säilitab lõikes 1 osutatud andmeid kindlaksmääratud miinimumperioodi jooksul, mis ei ole lühem kui kolm aastat.

Artikkel 24

Erand artikli 21 lõikega 1 ette nähtud identifitseerimisdokumendi vormist

1.   Erandina artikli 21 lõikest 1 lubavad liikmesriigid selliste I lisa A osas loetletud liikidesse kuuluvate lemmikloomade mittekaubanduslikku liikumist ühest liikmesriigist teise, kellega on kaasas kooskõlas artikliga 26 väljastatud identifitseerimisdokument.

2.   Vajaduse korral dokumenteeritakse vastavust artikli 6 punktis c esitatud nõuetele lõikes 1 osutatud identifitseerimisdokumendiga pärast seda, kui on toimunud artikli 34 lõikega 1 ette nähtud kontrollid.

2.   JAGU

Identifitseerimisdokumendid I lisa A osas loetletud liikidesse kuuluvate lemmikloomade mittekaubanduslikuks liikumiseks territooriumilt või kolmandast riigist liikmesriiki

Artikkel 25

Artikli 10 lõike 1 punktis e osutatud identifitseerimisdokumendi vorm ja sisu

1.   Artikli 10 lõike 1 punktis e osutatud identifitseerimisdokument on veterinaarsertifikaadi vormis ja vastab näidisele, mis võetakse vastu vastavalt käesoleva artikli lõikele 2 ning sisaldab andmevälju järgmise teabe esitamiseks:

a)

mikrokiibi või tätoveeringu asukoht ning kas mikrokiibi või tätoveeringu paigaldamise või lugemise kuupäev ning samuti sellele kantud tähtnumbriline kood;

b)

lemmiklooma liik, tõug, omaniku poolt nimetatud sünnikuupäev, sugu ja värv;

c)

sertifikaadi kordumatu viitenumber;

d)

omaniku või volitatud isiku nimi ja kontaktandmed;

e)

identifitseerimisdokumendi väljastanud või selle täitnud ametniku/isiku või volitatud veterinaararsti nimi, kontaktandmed ja allkiri;

f)

andmed marutaudivastase vaktsineerimise kohta;

g)

kuupäev, mil võeti vereproov marutaudi antikehade tiitrimise testi jaoks;

h)

vastavus mis tahes tervishoiualastele ennetusmeetmetele, mis on võetud muude haiguste ja nakkuste kui marutaudi vastu;

i)

kinnitava pädeva asutuse esindaja nimi ja allkiri;

j)

artiklis 34 osutatud kontrolle läbi viiva pädeva asutuse esindaja nimi, allkiri ja kontaktandmed ja nende kontrollide kuupäevad;

k)

muu asjakohane teave lemmiklooma terviseseisundi kohta.

2.   Komisjon võtab vastu rakendusakti, millega kehtestatakse lõikes 1 osutatud näidis ning samuti nõuded samas lõikes osutatud veterinaarsertifikaadi keelte, kujunduse ja kehtivuse kohta. Kõnealune rakendusakt võetakse vastu vastavalt artikli 41 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele.

3.   Artikli 10 lõike 1 punktis e osutatud identifitseerimisdokumendi osa on ka omaniku või volitatud isiku kirjalik deklaratsioon, milles kinnitatakse, et lemmiklooma toomine liitu on mittekaubanduslik liikumine.

Artikkel 26

Artikli 10 lõike 1 punktis e osutatud identifitseerimisdokumendi väljastamine ja täitmine

Artikli 10 lõike 1 punktis e osutatud identifitseerimisdokumendi annab välja territooriumi või kolmandast riigist lähteriigi ametlik veterinaararst tõendite alusel või volitatud veterinaararst ning territooriumi või kolmandast riigist lähteriigi pädev asutus kinnitab dokumendi pärast seda, kui väljastav veterinaararst

a)

on kontrollinud, kas lemmikloom on märgistatud vastavalt artikli 17 lõikele 1; ning

b)

on nõuetekohaselt täitnud identifitseerimisdokumendi asjakohased andmeväljad artikli 25 lõike 1 punktides a–h osutatud teabega, kinnitades seega vastavust artikli 10 lõike 1 punktis a ning vajaduse korral punktides b, c ja d esitatud tingimustele.

Artikkel 27

Erand artikli 25 lõikega 1 ette nähtud identifitseerimisdokumendi vormist

Erandina artikli 25 lõikest 1 lubavad liikmesriigid I lisa A osas loetletud liikidesse kuuluvate selliste lemmikloomade, kellega on kaasas kooskõlas artikliga 22 väljastatud identifitseerimisdokument, mittekaubanduslikku liikumist oma territooriumile, kui

a)

identifitseerimisdokument on väljastatud vastavalt artikli 13 lõikele 1 loetletud territooriumil või kolmandas riigis või

b)

kõnealused lemmikloomad sisenevad liikmesriiki pärast nende viimist territooriumile või kolmandasse riiki või pärast transiiti läbi nende ning volitatud veterinaararst on nõuetekohaselt täitnud ja väljastanud identifitseerimisdokumendi, kinnitades, et enne liidust lahkumist olid lemmikloomad

i)

marutaudi vastu vaktsineeritud, nagu on ette nähtud artikli 10 lõike 1 punktis b; ning

ii)

läbinud artikli 10 lõike 1 punktis c ette nähtud marutaudi antikehade tiitrimise testi, välja arvatud artiklis 12 ette nähtud erandi korral.

3.   JAGU

Identifitseerimisdokumendid I lisa B osas loetletud liikidesse kuuluvate lemmikloomade mittekaubanduslikuks liikumiseks ühest liikmesriigist teise

Artikkel 28

Artikli 9 lõike 2 punktis c osutatud identifitseerimisdokumendi vorm ja sisu

1.   Komisjon võib rakendusaktiga vastu võtta artikli 9 lõike 2 punktis c osutatud identifitseerimisdokumendi näidise, mis sisaldab andmevälju järgmise teabe esitamiseks:

a)

lemmiklooma märgistuse või kirjelduse tunnused vastavalt artikli 17 lõikele 2;

b)

lemmiklooma liik ning, kui see on asjakohane, omaniku teatatud looma tõug, sünnikuupäev, sugu ja värv;

c)

omaniku nimi ja kontaktandmed;

d)

identifitseerimisdokumendi väljastanud või selle täitnud volitatud veterinaararsti nimi, kontaktandmed ja allkiri;

e)

omaniku allkiri;

f)

andmed mis tahes tervishoiualaste ennetusmeetmete kohta, mis on võetud muude haiguste ja nakkuste kui marutaudi vastu; ning

g)

muu asjakohane teave lemmiklooma terviseseisundi kohta.

2.   Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud rakendusaktiga kehtestatakse ka nõuded selles lõikes osutatud identifitseerimisdokumendi keelte, kujunduse, kehtivuse või/ja julgeolekunõuete kohta. Kõnealune rakendusakt võetakse vastu vastavalt artikli 41 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele.

Artikkel 29

Artikli 9 lõike 2 punktis c osutatud identifitseerimisdokumendi väljastamine ja täitmine

1.   Artikli 9 lõike 2 punktis c osutatud identifitseerimisdokumendi annab välja selleks volitatud veterinaararst pärast seda, kui

a)

ta on kontrollinud, kas lemmikloom on märgistatud või kirjeldatud vastavalt artikli 17 lõikele 2;

b)

ta on nõuetekohaselt täitnud identifitseerimisdokumendi asjakohased andmeväljad artikli 28 lõike 1 punktides a–d osutatud teabega ning

c)

omanik on identifitseerimisdokumendi allkirjastanud.

2.   Pärast kontrollimist, et lemmikloom on märgistatud või kirjeldatud vastavalt artikli 17 lõikele 2, täidab volitatud veterinaararst artikli 9 lõike 2 punktis c osutatud identifitseerimisdokumendis asjakohase andmevälja artikli 28 lõike 1 punktides d ja f osutatud teabega ning vajaduse korral kinnitab vastavust artikli 9 lõike 2 punktis b esitatud tingimustele.

4.   JAGU

Identifitseerimisdokumendid I lisa B osas loetletud liikidesse kuuluvate lemmikloomade mittekaubanduslikuks liikumiseks territooriumilt või kolmandast riigist liikmesriiki

Artikkel 30

Artikli 14 lõike 2 punktis c osutatud identifitseerimisdokumendi vorm ja sisu

1.   Komisjon võib rakendusaktiga vastu võtta artikli 14 lõike 2 punktis c osutatud identifitseerimisdokumendi näidise, mis sisaldab andmevälju järgmise teabe esitamiseks:

a)

lemmiklooma märgistuse või kirjelduse tunnused vastavalt artikli 17 lõikele 2;

b)

lemmiklooma liik ning, kui see on asjakohane, omaniku teatatud looma tõug, sünnikuupäev, sugu ja värv;

c)

omaniku või volitatud isiku nimi ja kontaktandmed;

d)

dokumendi väljastanud ametniku või volitatud veterinaararsti nimi, kontaktandmed ja allkiri;

e)

sertifikaadi kordumatu viitenumber;

f)

andmed tervishoiualaste ennetusmeetmete kohta, mis on võetud muude haiguste ja nakkuste kui marutaudi vastu;

g)

kinnitava pädeva asutuse esindaja nimi ja allkiri;

h)

artiklis 34 osutatud kontrolle läbi viiva pädeva asutuse esindaja nimi, allkiri ja kontaktandmed ja nende kontrollide kuupäevad;

i)

muu asjakohane teave lemmiklooma terviseseisundi kohta.

2.   Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud rakendusaktiga kehtestatakse ka nõuded samas lõikes osutatud identifitseerimisdokumendi keelte, kujunduse ja kehtivuse kohta. Kõnealune rakendusakt võetakse vastu vastavalt artikli 41 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele.

3.   Artikli 14 lõike 2 punktis c osutatud identifitseerimisdokumendi osa on ka omaniku või volitatud isiku kirjalik deklaratsioon, milles kinnitatakse, et lemmiklooma toomine liitu on mittekaubanduslik liikumine.

Artikkel 31

Artikli 14 lõike 2 punktis c osutatud identifitseerimisdokumendi väljastamine ja täitmine

Artikli 14 lõike 2 punktis c osutatud identifitseerimisdokumendi annab välja territooriumi või kolmandast riigist lähteriigi ametlik veterinaararst tõendite alusel või volitatud veterinaararst ning territooriumi või kolmandast riigist lähteriigi pädev asutus kinnitab dokumendi pärast seda, kui väljastav veterinaararst

a)

on kontrollinud, kas lemmikloom on märgistatud või kirjeldatud vastavalt artikli 17 lõikele 2; ning

b)

on nõuetekohaselt täitnud identifitseerimisdokumendi asjakohased andmeväljad artikli 30 lõike 1 punktides a–f osutatud andmetega, kinnitades seega vajaduse korral vastavust artikli 14 lõike 2 punktides a ja b esitatud tingimustele.

VI   PEATÜKK

ÜHISSÄTTED

1.   JAGU

Erand lemmikloomade mittekaubanduslikust toomisest liikmesriikidesse

Artikkel 32

Erand artiklite 6, 9, 10 ja 14 sätetest

1.   Erandina artiklites 6, 9, 10 ja 14 sätetest võivad liikmesriigid eriolukorras lubada selliste lemmikloomade mittekaubanduslikku toomist oma territooriumile, kes ei vasta nimetatud artiklites sätestatud nõuetele, tingimusel et

a)

omanik on eelnevalt teinud taotluse loa saamiseks ning sihtliikmesriik on sellise loa andnud;

b)

lemmikloomi on ametliku järelevalve all hoitud isolatsioonis nii kaua, kui on kõnealuste nõuete täitmiseks vaja, kuid mitte rohkem kui kuus kuud:

i)

pädeva asutuse heakskiidetud kohas ning

ii)

kooskõlas loas esitatud tingimustega.

2.   Lõike 1 punktis a osutatud luba võib hõlmata luba transiidiks läbi teise liikmesriigi, tingimusel et transiitliikmesriik on sihtliikmesriigile selleks eelnevalt nõusoleku andnud.

2.   JAGU

Eeskirjade täitmise üldtingimused

Artikkel 33

Dokumentide ja identsuse kontrollid lemmikloomade mittekaubanduslikul liikumisel ühest liikmesriigist teise või artikli 13 lõike 1 ja artikli 15 kohaselt koostatud loetelusse kuuluvalt territooriumilt või kolmandast riigist liikmesriiki

1.   Ilma et see piiraks artikli 16 kohaldamist ning selleks, et kontrollida vastavust II peatüki nõuetele, teevad liikmesriigid mittediskrimineerival viisil dokumentide ja identsuse kontrolle lemmikloomade puhul, kelle suhtes kohaldatakse mittekaubanduslikku liikumist teisest liikmesriigist nende territooriumile või artikli 13 lõike 1 kohaselt loetletud territooriumilt või kolmandast riigist või, kui see on asjakohane, artikli 15 kohaselt loetletud territooriumilt või kolmandast riigist nende territooriumile.

2.   Omanik või volitatud isik peab lemmiklooma mittekaubanduslikul eesmärgil ühest liikmesriigist teise või artikli 13 lõike 1 ning, kui see on asjakohane, artikli 15 kohaselt koostatud loetelusse kuuluvalt territooriumilt või kolmandast riigist liikmesriiki viimise ajal käesoleva artikli lõikes 1 ette nähtud kontrollide eest vastutava pädeva asutuse nõudmisel:

a)

esitama sellise liikumise nõuetele vastavust tõendava, käesoleva määruse kohaselt nõutava lemmiklooma identifitseerimisdokumendi; ning

b)

lubama lemmiklooma kontrollida.

Artikkel 34

Dokumentide ja identsuse kontrollid mittekaubanduslikul liikumisel territooriumilt või kolmandast riigist, mis ei ole kantud artikli 13 lõike 1 või artikli 15 kohasesse loetelusse

1.   Et kontrollida vastavust III peatüki nõuetele, kontrollib liikmesriigi pädev asutus reisijate sisenemispunktis dokumente ja identsust, kui lemmikloom tuuakse mittekaubanduslikul eesmärgil artikli 13 lõike 1 ning, kui see on asjakohane, artikli 15 kohaselt loetellu kandmata territooriumilt või kolmandast riigist nimetatud liikmesriiki.

2.   Lõikes 1 ette nähtud kontrollide eest vastutava pädeva asutuse nõudmisel peab omanik või volitatud isik artikli 13 lõike 1 ning, kui see on asjakohane, artikli 15 kohaselt loetellu kandmata territooriumilt või kolmandast riigist liikmesriiki sisenedes võtma ühendust reisijate sisenemispunktis oleva pädeva asutusega lõikes 1 osutatud kontrollide eesmärgil, ning

a)

esitama sellise liikumise nõuetele vastavust tõendava lemmiklooma identifitseerimisdokumendi, mis on nõutav käesoleva määruse alusel; ning

b)

lubama lemmiklooma kontrollida.

3.   Liikmesriigid koostavad reisijate sisenemispunktide loetelu ja ajakohastavad seda.

4.   Liikmesriigid tagavad, et pädev asutus, kelle nad on määranud lõikes 1 ette nähtud kontrolle tegema,

a)

on täielikult teadlik III peatükis sätestatud eeskirjadest ning et pädeva asutuse ametnikud on saanud eeskirjade rakendamiseks vajaliku koolituse;

b)

registreerib tehtud kontrollide koguarvu ja nimetatud kontrollide käigus tuvastatud mittevastavusjuhtumid ning

c)

dokumenteerib teostatud kontrollid identifitseerimisdokumendi asjakohasel andmeväljal, kui selline dokument on vajalik artikli 24 lõikes 1 sätestatu kohaselt mittekaubandusliku liikumise eesmärgil teise liikmesriiki.

Artikkel 35

Meetmed artiklitega 33 ja 34 ette nähtud kontrollide käigus tuvastatud nõuetele mittevastamise korral

1.   Kui artiklitega 33 ja 34 ette nähtud kontrollidest selgub, et lemmikloom ei vasta II või III peatükis sätestatud nõuetele, otsustab pädev asutus pärast konsulteerimist ametliku veterinaararstiga ning, kui see on asjakohane, omaniku või volitatud isikuga, kas

a)

saata lemmikloom tagasi lähteriiki või -territooriumile;

b)

isoleerida lemmikloom ametliku järelevalve all, kui seda on vaja II või III peatüki nõuete täitmiseks, või

c)

viimase abinõuna kui looma tagasisaatmine ei ole võimalik või isoleerimine ei ole otstarbekas ning kooskõlas siseriiklikult kohaldatavate eeskirjadega lemmikloomade kaitse kohta surmamisel, lemmikloom surmata.

2.   Kui pädev asutus ei anna luba lemmikloomade mittekaubanduslikuks toomiseks liitu, isoleeritakse lemmikloomad ametliku järelevalve all kuni

a)

nad kas saadetakse tagasi lähteriiki või -territooriumile või

b)

võetakse vastu muu haldusotsus nende lemmikloomade kohta.

3.   Lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmeid kohaldatakse omaniku kulul ning võimaluseta omaniku või volitatud isiku mis tahes rahaliseks kompensatsiooniks.

Artikkel 36

Kaitsemeetmed

1.   Kui liikmesriigis, territooriumil või kolmandas riigis puhkeb või levib marutaud või muu haigus või nakkus kui marutaud, mis võib kujutada endast tõsist ohtu loomade või inimese tervisele, võib komisjon omaalgatuslikult või liikmesriigi taotluse alusel võtta sõltuvalt olukorra tõsidusest rakendusaktiga viivitamata vastu ühe järgmistest meetmetest:

a)

peatada lemmikloomade mittekaubanduslik liikumine või transiit kogu asjaomasest liikmesriigist, territooriumilt või kolmandast riigist või selle osast;

b)

kehtestada eritingimused asjaomasest liikmesriigist, territooriumilt või kolmandast riigist saabuvate lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes.

Need rakendusaktid võetakse vastu artikli 41 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

2.   Nõuetekohaselt põhjendatud kiireloomulistel juhtudel, võtab komisjon artikli 41 lõikes 3 osutatud korras viivitamata vastu rakendusaktid, et piirata tõsist ohtu inimeste või loomade tervisele või kõrvaldada see.

Artikkel 37

Teavitamiskohustus

1.   Liikmesriigid esitavad avalikkusele selge ja kättesaadava teabe käesoleva määruse kohaste, lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavate loomatervishoiunõuete ja sellise liikumise vastavuskontrollide eeskirjade kohta.

2.   Lõikes 1 osutatud teave peab eelkõige sisaldama järgmist:

a)

mikrokiibi paigaldajatelt nõutav kvalifikatsioon, nagu on ette nähtud artiklis 18;

b)

luba teha erand marutaudivastase vaktsineerimise nõudest I lisa A osas loetletud liikidesse kuuluvate noorte lemmikloomade puhul, nagu on ette nähtud artiklitega 7 ja 11;

c)

nõuded, mida kohaldatakse selliste lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes liikmesriikide territooriumile:

i)

kes ei vasta artiklite 6, 9, 10 või 14 nõuetele;

ii)

kes saabuvad vastavalt artiklile 16 kindlatest riikidest ja territooriumidelt ja kelle suhtes kohaldatakse riigisiseseid eeskirju;

d)

artikli 34 lõike 3 kohaselt koostatud reisijate sisenemispunktide loetelu ja pädev asutus, kes teostab artikli 34 lõikes 4 ette nähtud kontrolle;

e)

nõuded, mida kohaldatakse I lisa B osas loetletud liikidesse kuuluvate lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes liikmesriikide territooriumile, vastavalt riigisisestele eeskirjadele, nagu on ette nähtud artikli 9 lõikega 3 ja artikli 14 lõikega 3;

f)

teave marutaudivastaste vaktsiinide kohta, millele liikmesriikide pädevad asutused on andnud III lisa punkti 1 alapunktis b sätestatud müügiloa, ja eelkõige vastava vaktsineerimise korra kohta.

3.   Liikmesriigid loovad internetipõhised veebilehed, millel esitatakse lõikes 1 osutatud teavet, ning teatavad komisjonile nende veebilehtede internetiaadressid.

4.   Komisjon abistab liikmesriike nimetatud teabe üldsusele kättesaadavaks tegemisel, avaldades oma veebilehel

a)

lingid liikmesriikide internetipõhistele teabelehtedele ning

b)

käesoleva artikli lõike 2 punktides b, d ja e osutatud teabe ning teabe, mis tehakse üldsusele kättesaadavaks nii nagu on osutatud artikli 2 lõike 2 punktis b vajaduse korral teistes keeltes.

3.   JAGU

Menetlussätted

Artikkel 38

Lisade muutmine

Selleks et võtta arvesse tehnika ja teaduse arengut, kaitsta inimeste ning lemmikloomade tervist, on komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 39 vastu delegeeritud õigusakte II–IV lisa muutmiseks.

Artikkel 39

Delegeeritud volituste rakendamine

1.   Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.   Artikli 5 lõikes 5, artikli 17 lõike 2 teises lõigus, artikli 19 lõike 1 esimeses lõigus ja artiklis 38 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates 28. juunist 2013. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist uuendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite, tehes seda hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

3.   Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 5 lõikes 5, artikli 17 lõike 2 teises lõigus, artikli 19 lõike 1 esimeses lõigus ja artiklis 38 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimise. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.   Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

5.   Artikli 5 lõike 5, artikli 17 lõike 2 teise lõigu, artikli 19 lõike 1 esimese lõigu ja artikli 38 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 40

Kiirmenetlus

1.   Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata lõike 2 kohaselt vastuväiteid. Delegeeritud õigusakti teatavakstegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.

2.   Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitada kooskõlas artikli 39 lõikes 5 osutatud menetlusega. Sellisel juhul tunnistab komisjon õigusakti viivitamata kehtetuks pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväiteid.

Artikkel 41

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määruse (EÜ) nr 178/2002 (millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused) (19) artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee. Kõnealune komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

2.   Käesolevale lõikele osutamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5. Kui komitee arvamus tuleb saada kirjaliku menetluse käigus, siis lõpetatakse kõnealune menetlus ilma tulemuseta juhul, kui komitee eesistuja arvamuse esitamise tähtaja jooksul nii otsustab või kui seda nõutakse komitee liikmete lihthäälteenamusega.

3.   Käesolevale lõikele osutamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 8 koostoimes selle artikliga 5.

Artikkel 42

Karistused

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva määruse sätete rikkumise korral, ja võtavad vajalikud meetmed, et tagada nende rakendamine. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Liikmesriigid teavitavad komisjoni viivitamata nendest sätetest ja kõigist nende sätete muudatustest.

VII   PEATÜKK

ÜLEMINEKU- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 43

Kehtetuks tunnistamine

1.   Määrus (EÜ) nr 998/2003 tunnistatakse käesolevaga kehtetuks, välja arvatud II lisa B osa 2. jagu ja C osa, mis jäävad jõusse vastavalt kuni käesoleva määruse artikli 13 lõigete 1 ja 2 kohaselt vastu võetud rakendusaktide jõustumiseni.

Käesolevas määruses esitatud viiteid artikli 13 lõigete 1 ja 2 kohaselt vastu võetud rakendusaktis esitatud loetelule käsitatakse kuni kõnealuste rakendusaktide jõustumiseni vastavalt viidetena määruse (EÜ) nr 998/2003 II lisa B osa 2. jaos ja C osas esitatud kolmandate riikide ja territooriumide loetelule.

2.   Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ja loetakse vastavalt V lisa vastavustabelile.

3.   Määruse (EÜ) nr 998/2003 kehtetuks tunnistamine ei tühista kehtivat komisjoni 14. juuli 2011. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1152/2011, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 998/2003 tervishoiualaste ennetusmeetmete osas koertel esineva Echinococcus multilocularise nakkuse tõrjeks (20), mis võeti vastu nimetatud määruse artikli 5 lõike 1 teise lõigu kohaselt.

Artikkel 44

Üleminekusätted identifitseerimisdokumentide kohta

1.   Erandina artikli 21 lõikest 1 peetakse artikli 6 punktis d osutatud identifitseerimisdokument käesolevale määrusele vastavaks, kui see

a)

koostati vastavalt otsuses 2003/803/EÜ esitatud näidispassile ja

b)

väljastati enne 29. detsembrit 2014.

2.   Erandina artikli 25 lõikest 1 ja artikli 27 punktist a peetakse artikli 10 lõike 1 punktis e osutatud identifitseerimisdokumenti käesolevale määrusele vastavaks, kui see

a)

koostati vastavalt otsuse 2011/874/EL II lisas esitatud näidissertifikaadile või vajaduse korral vastavalt otsuses 2003/803/EÜ esitatud näidispassile ja

b)

väljastati enne 29. detsembrit 2014.

Artikkel 45

Jõustumine ja kohaldatavus

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 29. detsembrist 2014.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 12. juuni 2013

Euroopa Parlamendi nimel

president

M. SCHULZ

Nõukogu nimel

eesistuja

L. CREIGHTON


(1)  ELT C 229, 31.7.2012, lk 119.

(2)  Euroopa Parlamendi 23. mai 2013. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 10. juuni 2013. aasta otsus.

(3)  ELT L 146, 13.6.2003, lk 1.

(4)  ELT L 132, 29.5.2010, lk 3.

(5)  EÜT L 268, 14.9.1992, lk 54.

(6)  ELT L 328, 24.11.2006, lk 14.

(7)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 74.

(8)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 55.

(9)  EÜT L 61, 3.3.1997, lk 1.

(10)  Nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle (EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29).

(11)  Nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/496/EMÜ, millega nähakse ette ühendusse kolmandatest riikidest saabuvate loomade veterinaarkontrolli korraldamise põhimõtted (EÜT L 268, 24.9.1991, lk 56).

(12)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiiv 2001/82/EÜ veterinaarravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta (EÜT L 311, 28.11.2001, lk 1).

(13)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 726/2004, milles sätestatakse ühenduse kord inim- ja veterinaarravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa Ravimiamet (ELT L 136, 30.4.2004, lk 1).

(14)  EÜT L 79, 30.3.2000, lk 40.

(15)  ELT L 165, 30.4.2004, lk 1.

(16)  ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.

(17)  ELT L 312, 27.11.2003, lk 1.

(18)  ELT L 343, 23.12.2011, lk 65.

(19)  EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

(20)  ELT L 296, 15.11.2011, lk 6.


I LISA

Lemmikloomadena peetavad liigid

A   OSA

Koerad (Canis lupus familiaris)

Kassid (Felis silvestris catus)

Valgetuhkrud (Mustela putorius furo)

B   OSA

Selgrootud (v.a mesilased ja kimalased, kes on hõlmatud direktiivi 92/65/EMÜ artikliga 8, ning vastavalt direktiivi 2006/88/EÜ artikli 3 lõike 1 punkti e alapunktides ii ja iii osutatud molluskid ja koorikloomad).

Direktiivi 2006/88/EÜ artikli 3 punktis k määratletud dekoratiivsed veeloomad, mis ei kuulu kõnealuse direktiivi artikli 2 lõike 1 punkti a kohaselt selle direktiivi reguleerimisalasse.

Kahepaiksed

Roomajad

Linnud: muud kui direktiivi 2009/158/EÜ artiklis 2 osutatud linnuliigid.

Imetajad: närilised ja küülikud, välja arvatud need, kes on ette nähtud toidu tootmiseks, kes on määratletud jäneselistena määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisas.


II LISA

Mikrokiipide tehnilised nõuded

Mikrokiibid peavad:

a)

vastama ISO-standardile 11784 ja neis tuleb kasutada HDX- või FDX-B-tehnoloogiat ning

b)

neid peab saama lugeda ISO-standardile 11785 vastava lugemisseadme abil.


III LISA

Marutaudivastase vaktsineerimise kehtivuse tingimused

1.

Marutaudivastane vaktsiin peab:

a)

olema muu kui modifitseeritud elusvaktsiin ja kuuluma vähemalt ühe järgmise kategooria alla:

i)

inaktiveeritud vaktsiin, mis sisaldab vähemalt üht antigeeni ühikut doosi kohta (Maailma Terviseorganisatsiooni soovitus), või

ii)

rekombinantne vaktsiin, mis sisaldab elusas viirusülekandjas marutaudiviiruse immuunvastust esilekutsuvat glükoproteiini;

b)

kui vaktsiini manustatakse liikmesriigis, peab selle kohta olema antud müügiluba kooskõlas

i)

direktiivi 2001/82/EÜ artikliga 5 või

ii)

määruse (EÜ) nr 726/2004 artikliga 3;

c)

kui seda manustatakse territooriumil või kolmandas riigis, peab see olema saanud heakskiidu või loa pädevalt asutuselt ja vastama vähemalt nõuetele, mis on sätestatud Maailma Loomatervishoiu Organisatsiooni maismaaloomade diagnostiliste testide ja vaktsiinide käsiraamatu marutaudi käsitlevas osas.

2.

Marutaudivastane vaktsineerimine peab vastama vähemalt järgmistele tingimustele:

a)

vaktsineerimise tegi volitatud veterinaararst;

b)

lemmikloom oli vaktsineerimise kuupäeval vähemalt 12 nädalat vana;

c)

volitatud veterinaararst või ametlik veterinaararst on märkinud vaktsineerimise kuupäeva identifitseerimisdokumendi vastavasse osasse;

d)

punktis c osutatud vaktsineerimine toimus pärast identifitseerimisdokumendi vastavas osas märgitud mikrokiibi või tätoveeringu paigaldamist või mikrokiibi või tätoveeringu lugemise kuupäeva;

e)

vaktsineerimise kehtivusaeg algab kaitsva immuunsuse saavutamisega, mis toimub vähemalt 21 päeva pärast valmistaja nõutava esmase vaktsineerimisprotokolli täitmist, ja kestab kuni kaitsva immuunsuse lõppemiseni, mis on esitatud punkti 1 alapunktis b osutatud müügiloa tehnilises kirjelduses või punkti 1 alapunktis c osutatud heakskiidus või loas, mille on marutaudi vaktsiinile andnud liikmesriik või territoorium või kolmas riik, kus vaktsineerimist tehakse.

Volitatud veterinaararst või ametlik veterinaararst on märkinud vaktsineerimise kehtivusaja identifitseerimisdokumendi vastavasse osasse;

f)

korduvvaktsineerimist tuleb käsitada esmasena, kui see ei toimunud punktis e osutatud eelmise vaktsineerimise kehtivuse ajal.


IV LISA

Marutaudi antikehade tiitrimise testi kehtivusnõuded

1.

Marutaudi antikehade tiitrimise testi jaoks vajaliku vereproovi peab võtma volitatud veterinaararst, kes peab tegema selle kohta märke identifitseerimisdokumendi vastavasse osasse.

2.

Marutaudi antikehade tiitrimise test:

a)

tuleb teha vereproovist, mis on võetud vähemalt 30 päeva pärast vaktsineerimist ja

i)

mitte rohkem kui kolm kuud enne

mittekaubanduslikku liikumist artikli 13 lõike 1 või 2 kohaselt vastu võetud rakendusaktides loetlemata territooriumilt või kolmandast riigist või

transiiti läbi sellise territooriumi või kolmanda riigi, kui artikli 12 punktis c sätestatud tingimused ei ole täidetud; või

ii)

enne kui lemmikloom lahkub liidust liikumiseks artikli 13 lõike 1 või 2 kohaselt loetlemata territooriumile või kolmandasse riiki või transiidiks läbi nende; artikli 21 lõikes 1 ette nähtud vormis identifitseerimisdokumendil tuleb kinnitada, et enne liikumise kuupäeva on tehtud marutaudi antikehade tiitrimise test, mille tulemus oli rahuldav;

b)

marutaudi viirust neutraliseerivate antikehade tase seerumis peab olema vähemalt 0,5 IU/ml ning selle määramiseks tuleb kasutada meetodit, mis on esitatud Maailma Loomatervishoiu Organisatsiooni maismaaloomade diagnostiliste testide ja vaktsiinide käsiraamatu marutaudi käsitlevas osas;

c)

test tuleb teha otsuse 2000/258/EÜ artikli 3 kohaselt heakskiidetud laboris;

d)

testi ei tule korrata pärast punktis b kirjeldatud rahuldava tulemuse saamist, tingimusel et loomale tehakse uus vaktsineerimine III lisa punkti 2 alapunktis e nimetatud eelmise vaktsineerimise kehtivuse ajal.


V LISA

Vastavustabel (osutatud artikli 43 lõikes 2)

Määrus (EÜ) nr 998/2003

Käesolev määrus

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikli 2 esimene lõik

Artikli 2 lõige 1

Artikli 2 teine lõik

Artikli 2 lõike 2 punkt a

Artikli 2 kolmas lõik

Artikli 2 lõike 2 punkt b

Artikli 3 punkt a

Artikli 3 punktid a ja b

Artikli 3 punkt b

Artikli 3 punkt f

Artikli 3 punkt c

Artikli 2 lõige 1

Artikli 4 lõike 1 esimene lõik

 

 

Artikli 17 lõike 1 esimene lõik

Artikli 4 lõike 1 teine lõik

Artikli 17 lõike 1 teine lõik

Artikli 4 lõige 2

Artikli 4 lõige 3

Artikli 4 lõige 4

Artikli 5 lõike 1 punkt a

Artikli 6 punkt a

Artikli 5 lõike 1 punkt b

Artikli 6 punkt d

Artikli 5 lõike 1 punkti b alapunkt i

Artikli 6 punkt b

Artikli 5 lõike 1 punkti b alapunkt ii

Artikli 6 punkt c

Artikli 5 lõike 1 teine lõik

Artikkel 19

Artikli 5 lõige 2

Artikkel 7

Artikkel 6

Artikkel 7

Artikli 5 lõige 5, artiklid 9, 14 ja 28

Artikli 8 lõige 1

Artiklid 10 ja 12

Artikli 8 lõige 2

Artikli 10 lõike 1 punkt e ja artikkel 27

Artikli 8 lõike 3 punkt a

Artikli 13 lõige 1

Artikli 8 lõike 3 punkt b

Artikkel 16

Artikli 8 lõike 3 punkt c

Artikkel 11

Artikli 8 lõige 4

Artikli 25 lõiked 1 ja 2

Artikkel 9

Artikkel 14 ja artikli 30 lõiked 1 ja 2

Artikli 10 esimene lõik

Artikli 13 lõige 2

Artikli 10 teine lõik

Artikli 13 lõige 3

Artikli 11 esimene lause

Artikli 37 lõige 1

Artikli 11 teine lause

Artikli 34 lõike 4 punkt a

Artikli 12 esimese lõigu sissejuhatav lause ja punkt a

Artikli 10 lõige 2 ja artikli 34 lõige 1

Artikli 12 esimese lõigu sissejuhatav lause ja punkt b

Artikli 5 lõige 4

Artikli 12 teine lõik

Artikli 34 lõige 3 ja artikli 37 lõike 2 punkt d

Artikkel 13

Artikli 34 lõige 3 ja artikli 37 lõike 2 punkt d

Artikli 14 esimene lõik

Artikli 34 lõike 2 punkt a

Artikli 14 teine lõik

Artikli 17 lõike 1 teine lõik

Artikli 14 kolmas lõik

Artikli 35 lõiked 1 ja 3

Artikli 14 neljas lõik

Artikli 35 lõige 2

Artikkel 15

IV lisa punkt 1 ja punkti 2 alapunkt c

Artikkel 16

Artikli 17 esimene lõik

Artikli 17 teine lõik

Artikli 21 lõige 1

Artikli 18 esimene lõik

Artikli 18 teine lõik

Artikkel 36

Artikkel 19

Artikli 13 lõige 3 ja artikli 5 lõige 5

Artikli 19a lõiked 1 ja 2

Artikkel 38

Artikli 19a lõige 3

Artikli 19b lõige 1

Artikli 39 lõige 2

Artikli 19b lõige 2

Artikli 39 lõige 4

Artikli 19b lõige 3

Artikli 39 lõige 1

Artikli 19c lõiked 1 ja 3

Artikli 39 lõige 3

Artikli 19c lõige 2

Artikli 19d lõiked 1 ja 2

Artikli 39 lõige 5

Artikli 19d lõige 3

Artiklid 20–23

Artikli 24 lõiked 1, 2 ja 3

Artikli 41 lõiked 1, 2 ja 3

Artikli 24 lõiked 4 ja 5

Artikkel 25

Artikkel 45

I lisa

I lisa

Ia lisa

II lisa

Ib lisa

III lisa

II lisa A osa ja B osa 1. jagu

II lisa B osa 2. jagu

Artikli 13 lõige 1

II lisa C osa

Artikli 13 lõige 2


KOMISJONI AVALDUS

Loomade kaitset ja heaolu käsitleva Euroopa Liidu strateegia raames (1) koostab komisjon uuringu kaubandustegevuses osalevate koerte ja kasside heaolu kohta.

Kui selle uuringu tulemused osutavad kõnealusest kaubandustegevusest tulenevatele terviseriskidele, kaalub komisjon sobivaid võimalusi inimeste ja loomade tervise kaitsmiseks, sh võib komisjon teha Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku kohandada vastavalt koerte ja kassidega kauplemist hõlmavat praegust liidu õigustikku, sh võtta kasutusele ühilduvad ja kõigis liikmesriikides juurdepääsetavad süsteemid koerte ja kasside registreerimiseks.

Seda arvestades hindab komisjon, kas sellist registreerimissüsteemi on võimalik ja asjakohane laiendada koertele ja kassidele, kes on märgistatud ja identifitseeritud lemmikloomade mittekaubanduslikku liikumist käsitlevate liidu õigusaktide kohaselt.


(1)  COM(2012) 6 final/2. Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele loomade kaitset ja heaolu käsitleva Euroopa Liidu strateegia kohta aastateks 2012–2015.


Top