EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0528

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 528/2013, 12. juuni 2013 , millega muudetakse kohaldamiskuupäeva osas määrust (EÜ) nr 450/2008, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (ajakohastatud tolliseadustik)

OJ L 165, 18.6.2013, p. 62–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 024 P. 172 - 172

No longer in force, Date of end of validity: 29/10/2013; kehtetuks tunnistatud 32013R0952

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/528/oj

18.6.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 165/62


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 528/2013,

12. juuni 2013,

millega muudetakse kohaldamiskuupäeva osas määrust (EÜ) nr 450/2008, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (ajakohastatud tolliseadustik)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 33, 114 ja 207,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 450/2008, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (ajakohastatud tolliseadustik), (3) peaks asendama nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (4). Määrus (EÜ) nr 450/2008 jõustus 24. juunil 2008, kuid seda kohaldatakse nimetatud määruse artikli 188 lõike 2 kohaselt alles siis, kui hakatakse kohaldama selle rakendussätteid, ja hiljemalt alates 24. juunist 2013.

(2)

Komisjon esitas 20. veebruaril 2012 Euroopa Parlamendile ja nõukogule määruse (EÜ) nr 450/2008 uuestisõnastamisena liidu tolliseadustiku kehtestamist käsitleva määruse ettepaneku, et asendada kõnealune määrus enne selle lõplikku kohaldamiskuupäeva 24. juunil 2013. Seadusandlikku tavamenetlust ei ole aga võimalik lõpule viia piisavalt vara selleks, et kavandatud määrus vastu võtta ja jõustada enne kõnealust kuupäeva. Seadusandlike parandusmeetmete puudumise korral kohalduks määrus (EÜ) nr 450/2008 seega 24. juunil 2013 ja määrus (EMÜ) nr 2913/92 muutuks kehtetuks. Seetõttu tekiks õiguskindlusetus kõnealusest kuupäevast alates kohaldatavate tollialaste õigusaktide suhtes ning oleks raske kuni kavandatava määruse vastuvõtmiseni säilitada liidu terviklikku ja järjepidevat tollialast õigusraamistikku.

(3)

Selleks et hoida ära sellised liidu tollialaste õigusaktidega seotud tõsised probleemid ja anda Euroopa Parlamendile ja nõukogule piisavalt aega liidu tolliseadustiku uuestisõnastamise protsessi lõpuleviimiseks, tuleks edasi lükata määruse (EÜ) nr 450/2008 lõplik kohaldamiskuupäev, mis on sätestatud nimetatud määruse artikli 188 lõike 2 teises lõigus. Kõnealuse eesmärgi täitmiseks vajalikuks peetav uus kohaldamiskuupäev on 1. november 2013.

(4)

Küsimuse kiireloomulisuse tõttu on hädavajalik teha erand kaheksa nädala pikkusest ajavahemikust, millele viidatakse Euroopa Liidu lepingule, Euroopa Liidu toimimise lepingule ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingule lisatud protokolli nr 1 (Riikide parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus) artiklis 4.

(5)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 450/2008 vastavalt muuta

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 450/2008 artikli 188 lõike 2 teises lõigus asendatakse kuupäev „24. juuni 2013” kuupäevaga „1. november 2013” sobivas käändes.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 12. juuni 2013

Euroopa Parlamendi nimel

president

M. SCHULZ

Nõukogu nimel

eesistuja

L. CREIGHTON


(1)  22. mai 2013. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Euroopa Parlamendi 23. mai 2013. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 10. juuni 2013. aasta otsus.

(3)  ELT L 145, 4.6.2008, lk 1.

(4)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.


Top