EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0458

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 458/2013, 16. mai 2013 , millega parandatakse määrust (EÜ) nr 589/2008, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad munade turustusnormide kohta

OJ L 133, 17.5.2013, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 250 - 250

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/458/oj

17.5.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 133/17


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 458/2013,

16. mai 2013,

millega parandatakse määrust (EÜ) nr 589/2008, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad munade turustusnormide kohta

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artikli 121 punkti d koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 589/2008 (2) on sätestatud määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad munade turustusnormide kohta. Kõnealuse määruse artiklis 1 sätestatud mõiste „partii” sõnastust tuleks täpsustada nii, et see ei võimaldaks lahknevat tõlgendamist ning sellest tulenevaid erinevaid tavasid liikmesriikides.

(2)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 589/2008 vastavalt parandada.

(3)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 589/2008 artikli 1 teise lõigu punkt i asendatakse järgmisega:

„i)   „partii”– ühest tootmiskohast või pakkimiskeskusest pärit pakendatud või lahtised munad, millel on sama munemiskuupäev, minimaalne säilimisaeg või pakendamiskuupäev, sama tootmisviis ning liigitatud munade puhul sama kvaliteedi- ja kaaluklass;”.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. mai 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 163, 24.6.2008, lk 6.


Top