EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0216

Nõukogu määrus (EL) nr 216/2013, 7. märts 2013 , Euroopa Liidu Teataja elektroonilise avaldamise kohta

OJ L 69, 13.3.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 004 P. 7 - 9

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/01/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/216/oj

13.3.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 69/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 216/2013,

7. märts 2013,

Euroopa Liidu Teataja elektroonilise avaldamise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 352,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut,

toimides seadusandliku erimenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi leping) artikkel 297 käsitleb liidu õigusaktide Euroopa Liidu Teatajas (edaspidi „ELT”) avaldamist ja nende jõustumist.

(2)

Määrusega (EÜ) nr 1/1958, (1) kaasa arvatud kõigi selle hilisemate muudatustega, määratakse kindlaks Euroopa Liidu institutsioonide ametlikud keeled.

(3)

Kõigis liidu institutsioonide ametlikes keeltes kättesaadav ELT trükiversioon on praegu ainus õiguslikult siduv väljaanne, kuigi see on tehtud kättesaadavaks ka internetis.

(4)

Euroopa Parlamendi, nõukogu, komisjoni, Euroopa Kohtu, kontrollikoja, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Regioonide Komitee 26. juuni 2009. aasta otsus 2009/496/EÜ, Euratom Euroopa Liidu Väljaannete Talituse korralduse ja toimimise kohta (2) tagab, et Euroopa Liidu Väljaannete Talitus võimaldab institutsioonidel täita oma kohustusi seoses seadusandlike aktide avaldamisega.

(5)

Euroopa Liidu Kohus otsustas kohtuasjas nr C-161/06 Skoma-Lux sro v. Celní ředitelství Olomouc, (3) et liidu õigusakte ei saa kohaldada üksikisiku suhtes, kui need ei ole nõuetekohaselt avaldatud ELTs, ja et nende õigusaktide võrgus kättesaadavaks tegemine ei ole samaväärne nõuetekohase avaldamisega ELTs, kui liidu õiguses puuduvad sellekohased õigusnormid.

(6)

Kui ELT avaldamine elektroonilisel kujul oleks nõuetekohane, siis oleks juurdepääs liidu õigusele kiirem ja odavam. Kodanikel peaks sellele vaatamata olema jätkuvalt võimalik hankida väljaannete talitusest ELT trükiversiooni.

(7)

Komisjoni teatises „Euroopa digitaalne tegevuskava” rõhutatakse, et juurdepääs interneti õigusalasele infosisule soodustab digitaalse ühtse turu arengut, millel on majanduslik ja sotsiaalne kasu.

(8)

Seetõttu tuleks sätestada eeskirjad, mis tagavad ELT elektroonilise väljaande autentsuse, terviklikkuse ja muutmatuse.

(9)

Käesoleva määrusega tuleks kehtestada ka eeskirjad, mida kohaldatakse juhtudel, kui ELT elektroonilist versiooni ei ole võimalik ettenägematute ja erakorraliste asjaolude tõttu avaldada ja kättesaadavaks teha.

(10)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 1999. aasta direktiivis 1999/93/EÜ elektroonilisi allkirju käsitleva ühenduse raamistiku kohta (4) sätestatakse autentimise vahendina kasutatavate elektrooniliste allkirjade õiguslik toime. Selleks et tagada ELT elektroonilise versiooni autentsus, terviklikkus ja muutmatus, kasutatakse avalikkusele piisava garantii andmiseks kõnealuse direktiiviga kooskõlas olevat täiustatud elektroonilist allkirja, mis on loodud turvalise allkirja andmise vahendi abil ja mis põhineb nõuetekohasel sertifikaadil. Elektrooniliselt allkirjastatud ELT ehtsust peaks olema võimalik kontrollida juba olemasolevate vahendite abil.

(11)

Juurdepääs veebisaidile EUR-Lex tuleb tagada, pidades kinni kohustustest kaitsta puuetega inimesi vastavalt nõukogu 26. novembri 2009. aasta otsusele 2010/48/EÜ Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsiooni sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse nimel (5).

(12)

Kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega, nagu see on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 5, piirdub käesolev määrus üksnes selle eesmärgi saavutamiseks vajalikuga, võimaldades kõigil Euroopa kodanikel tugineda ELT elektroonilisele versioonile, kuna määruse reguleerimisala on piiratud sellise versiooni autentseks muutmisega võrdväärselt trükiversiooni tänase staatusega.

(13)

ELi toimimise lepingus on käesoleva määruse vastuvõtmise volitused sätestatud üksnes artiklis 352,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Kooskõlas käesoleva määrusega avaldatakse ELTd Euroopa Liidu institutsioonide ametlikes keeltes elektroonilisel kujul.

2.   Olenemata artiklist 3 on üksnes elektroonilises vormis avaldatud ELT (edaspidi „ELT elektrooniline versioon”) autentne ja õiguslikult siduv.

Artikkel 2

1.   ELT elektroonilisel versioonil on täiustatud elektrooniline allkiri, mis on loodud turvalise allkirja andmise vahendi abil ja põhineb nõuetekohasel sertifikaadil kooskõlas direktiiviga 1999/93/EÜ. Nõuetekohane sertifikaat ja selle uuendamine tehakse teatavaks veebisaidil EUR-Lex, et avalikkusel oleks võimalik kontrollida täiustatud elektroonilist allkirja ja ELT elektroonilise versiooni autentsust.

2.   ELT elektrooniline versioon sisaldab teavet selle avaldamise kuupäeva kohta.

3.   ELT elektrooniline versioon tehakse avalikkusele kättesaadavaks veebisaidil EUR-Lex mittevananenud kujul ja piiramata ajaks. Väljaannet saab lugeda tasuta.

Artikkel 3

1.   Kui ELT elektroonilist versiooni ei ole võimalik avaldada erandlike ja ettenägematute häirete tõttu Euroopa Liidu Väljaannete Talituse infosüsteemis, taastatakse infosüsteemi toimimine võimalikult kiiresti.

Väljaannete talitus määrab kindlaks nimetatud häire esinemise aja.

2.   Kui ELTd on vaja avaldada ajal, mil väljaannete talituse infosüsteem ei toimi lõikes 1 osutatud häire tõttu, on õiguslikult siduvaks versiooniks ELT trükiversioon.

Kui väljaannete talituse infosüsteemi toimimine on taastatud, tehakse esimeses lõigus osutatud trükiversioonile vastav elektrooniline versioon teavitamise eesmärgil veebisaidil EUR-Lex avalikkusele kättesaadavaks ning see sisaldab ainult sellekohast teavet.

3.   Kui väljaannete talituse infosüsteemi toimimine on taastatud, antakse veebisaidi EUR-Lex kaudu teavet kõigi lõike 2 esimese lõigu kohaselt õiguslikult siduvate trükiversioonide kohta.

Artikkel 4

1.   Seoses ELT elektroonilise versiooniga vastutab väljaannete talitus järgmiste valdkondade eest:

a)

ELT elektroonilise versiooni avaldamine ja selle autentsuse tagamine;

b)

ELT elektroonilise versiooni koostamiseks vajaliku infosüsteemi rakendamine, haldamine ja hooldus, samuti süsteemi ajakohastamine kooskõlas tehnilise arenguga tulevikus;

c)

tehniliste vahendite käitamine ja arendamine, et tagada kõigile kasutajatele juurdepääs ELT elektroonilisele versioonile;

d)

sisejulgeoleku- ja juurdepääsueeskirjade kehtestamine seoses infosüsteemiga, mis on vajalik ELT elektroonilise versiooni koostamiseks;

e)

elektrooniliste failide säilitamine ja arhiveerimine, nende käitlemine kooskõlas tehnilise arenguga tulevikus.

2.   Väljaannete talitus teeb lõikes 1 sätestatud vastutusest tulenevaid toiminguid vastavalt otsusele 2009/496/EÜ, Euratom.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub tema vastuvõtmisele järgneva neljanda kuu esimesel päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. märts 2013

Nõukogu nimel

eesistuja

A. SHATTER


(1)  Määrus nr 1, millega määratakse kindlaks Euroopa Majandusühenduses kasutatavad keeled (EÜT 017, 6.10.1958, lk 385/58).

(2)  ELT L 168, 30.6.2009, lk 41.

(3)  EKL 2007, lk I-10841.

(4)  EÜT L 13, 19.1.2000, lk 12.

(5)  ELT L 23, 27.1.2010, lk 35.


Top