Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0196

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 196/2013, 7. märts 2013 , millega muudetakse määruse (EL) nr 206/2010 II lisa seoses Jaapani kohta tehtud uue kandega selliste kolmandate riikide ja nende osade loetelus, kust on lubatud Euroopa Liitu importida teatavat värsket liha EMPs kohaldatav tekst

OJ L 65, 8.3.2013, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 193 - 194

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/196/oj

8.3.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 65/13


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 196/2013,

7. märts 2013,

millega muudetakse määruse (EL) nr 206/2010 II lisa seoses Jaapani kohta tehtud uue kandega selliste kolmandate riikide ja nende osade loetelus, kust on lubatud Euroopa Liitu importida teatavat värsket liha

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad, (1) eriti selle artikli 8 sissejuhatavat lauset, punkti 1 esimest lõiku ja punkti 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 12. märtsi 2010. aasta määrusega (EL) nr 206/2010, millega kehtestatakse nende kolmandate riikide, territooriumide või nende osade loetelud, kust on lubatud Euroopa Liitu tuua teatavaid loomi ja värsket liha, ning veterinaarsertifitseerimise nõuded, (2) on kehtestatud sanitaarnõuded elusloomade ja nende värske liha importimiseks. Määruse (EL) nr 206/2010 kohaselt on inimtoiduks ettenähtud värske liha import lubatud üksnes juhul, kui seda tuuakse kõnealuse määruse II lisa 1. osas loetletud kolmandate riikide või nende osade territooriumilt, ning kui see värske liha vastab asjakohastele nõuetele.

(2)

Jaapan taotles, et tema kohta tehtaks kanne värske veiseliha ELi importijate loendis, ning komisjon kontrollis 2008. aastal Jaapanis veiseliha ja kinnitas, et asjakohased nõuded on täidetud. Loetelusse kande tegemine lükati siiski edasi, kuna Jaapanis oli 2010. aastal suu- ja sõrataud.

(3)

Pärast seda likvideeris Jaapan suu- ja sõrataudi oma territooriumil ja Maailma Loomatervishoiu Organisatsioon tunnistas ta ilma vaktsineerimiseta sellest haigusest vabaks.

(4)

Seega on Jaapan esitanud piisavalt loomade tervisega seotud tagatisi ja uuesti taotlenud enda lisamist kolmandate riikide loetellu, kellel lubatakse importida ELi värsket veiseliha.

(5)

Seega tuleks Jaapanil lubada importida liitu värsket veiseliha.

(6)

Seetõttu tuleks määruse (EL) nr 206/2010 II lisa 1. osa vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 206/2010 II lisa 1. osas lisatakse pärast kannet Islandi kohta järgmine kanne Jaapani kohta:

Kolmanda riigi ISO kood ja nimi

Territooriumi kood

Kolmanda riigi, territooriumi või nende osa kirjeldus

Veterinaarsertifikaat

Eritingimused

Lõpptähtaeg (3)

Avamise tähtaeg (4)

Näidis(ed)

SG

„1

2

3

4

5

6

7

8

JP - Jaapan

JP

Kogu riik

BOV

 

 

 

28. märts 2013”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. märts 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 18, 23.1.2003, lk 11.

(2)  ELT L 73, 20.3.2010, lk 1.

(3)  Nende loomade liha, kes on tapetud 7. veerus osutatud kuupäeval või enne seda, võib liitu importida 90 päeva jooksul osutatud kuupäevast alates. Meritsi transporditavaid partiisid võib liitu importida, kui need on sertifitseeritud enne 7. veerus osutatud kuupäeva, 40 päeva jooksul kõnealusest kuupäevast alates. (NB! Kui 7. veerus ei ole märgitud kuupäeva, siis ajalisi piiranguid ei ole.)

(4)  Liitu võib importida ainult selliste loomade liha, kes on tapetud 8. veerus osutatud kuupäeval või enne seda (kui 8. veerus ei ole märgitud kuupäeva, siis ajalisi piiranguid ei ole).


Top