EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0057

Komisjoni määrus (EL) nr 57/2013, 23. jaanuar 2013 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1418/2007, mis käsitleb teatavate jäätmete väljavedu taaskasutamise eesmärgil teatavatesse OECD-välistesse riikidesse EMPs kohaldatav tekst

OJ L 21, 24.1.2013, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 034 P. 234 - 235

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/57/oj

24.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 21/17


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 57/2013,

23. jaanuar 2013,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1418/2007, mis käsitleb teatavate jäätmete väljavedu taaskasutamise eesmärgil teatavatesse OECD-välistesse riikidesse

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1013/2006 jäätmesaadetiste kohta, (1) eriti selle artikli 37 lõike 2 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 29. novembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1418/2007, milles käsitletakse teatavate Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1013/2006 III ja IIIA lisas loetletud jäätmete väljavedu taaskasutamise eesmärgil teatavatesse riikidesse, mille suhtes ei kohaldata OECD otsust jäätmete riikidevahelise veo kontrolli kohta, (2) on muudetud määrusega (EL) nr 674/2012 (3).

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1013/2006 artikli 37 lõigetele 1 ja 2 võttis komisjon arvesse Malaisialt saadud vastuseid komisjoni kirjalikule taotlusele. Seejärel teatas Malaisia kirja teel, et esitatud vastustes olev teave kande B1100 (kõva tehniline tsink) kohta ja kanded B3010 ning GH013 ei vastanud kehtivatele õigusaktidele ega menetlustele, mis ei keelanud nimetatud jäätmete importi. Seepärast nõudis Malaisia, et kannet B1100 (kõva tehniline tsink) käsitlev menetlus muudetaks valikuvõimaluse a asemel valikuvõimaluseks c ning kandeid B3010 ja GH013 käsitlev menetlus valikuvõimaluse a asemel valikuvõimaluseks d.

(3)

Nimetatud vea kõrvaldamiseks ja võttes arvesse mõju ettevõtjatele, tuleks määruse (EÜ) nr 1418/2007 lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1418/2007 lisa muudetakse käesoleva määruse lisa kohaselt.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub neljateistkümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. jaanuar 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 190, 12.7.2006, lk 1.

(2)  ELT L 316, 4.12.2007, lk 6.

(3)  ELT L 196, 24.7.2012, lk 12.


LISA

Määruse (EÜ) nr 1418/2007 lisa muudetakse järgmiselt.

1.

Järgmine Malaisiat käsitlev kanne:

„B1020–B1100”

 

 

 

asendatakse järgmiste kannetega:

„B1020–B1100, välja arvatud kõva tehniline tsink B1100 alt

 

B1100 alt:

kõva tehniline tsink”

 

2.

Järgmine Malaisiat käsitlev kanne:

„B3010”

 

 

 

asendatakse järgmise kandega:

 

 

 

„B3010”

3.

Järgmine Malaisiat käsitlev kanne:

„GG030-GH013”

 

 

 

asendatakse järgmiste kannetega:

„GG030-GG040

 

 

 

 

 

 

GH013”


Top