EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013O0024

2014/3/EL: Euroopa Keskpanga suunis, 25. juuli 2013 , Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta seoses finantskontode kvartaliandmetega (EKP/2013/24)

OJ L 2, 7.1.2014, p. 34–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/10/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/3/oj

7.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 2/34


EUROOPA KESKPANGA SUUNIS,

25. juuli 2013,

Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta seoses finantskontode kvartaliandmetega

(uuesti sõnastatud)

(EKP/2013/24)

(2014/3/EL)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikleid 5.1, 5.2, 12.1 ja 14.3,

ning arvestades järgmist:

(1)

21. novembri 2002. aasta suunist EKP/2002/7 Euroopa Keskpanga statistiliste andmete esitamise nõuete kohta seoses finantskontode kvartaliaruannetega (1) on mitu korda oluliselt muudetud. Kuna teha tuleb täiendavaid muudatusi, tuleks see selguse huvides uuesti sõnastada.

(2)

Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) ülesannete täitmiseks on vaja terviklikke ja usaldusväärseid finantskontode kvartaliandmeid institutsionaalsete sektorite lõikes, sealhulgas nii riikide andmekogumite kui ka euroala agregaatide osas.

(3)

EKPSi statistikanõuete täitmiseks vajalikku teavet finantskontode kvartaliandmete kohta koguvad riikide keskpankade (RKPde) kõrval osaliselt ka riigi teised pädevad ametiasutused. Nõukogu 23. novembri 1998. aasta määruse (EÜ) nr 2533/98 (statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt) (2) artikkel 4 paneb liikmesriikidele kohustuse korraldada oma statistiliste andmete kogumine ning teha igakülgset koostööd EKPSiga, et tagada Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artiklist 5 tulenevate kohustuste täitmine.

(4)

Ühetaolisuse huvides peavad Euroopa Keskpanga (EKP) nõuded finantskontode kvartaliandmete kohta põhinema liidu statistikastandarditel, mis on kehtestatud nõukogu 21. mai 2013. aasta määrusega (EL) nr 549/2013 Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (3) (edaspidi „ESA 2010”).

(5)

Riikide finantskontode täiendavad kvartaliandmed tuleb esitada õigeks ajaks, et oleks võimalik koostada euroala finants- ja mittefinantskontode kvartaliandmete ühtne andmekogum, mis vastaks rahapoliitika eesmärkidele.

(6)

Samuti kasutatakse riikide finantskontode kvartaliandmeid järjest enam muudel eesmärkidel, sealhulgas makrotasandi usaldatavusanalüüsiks ja ülemääraste tasakaalustamatuste seireks. Selles tegevuses, nagu ka rahvusvahelise koostöö ja uuringute muus tegevuses, aitab kaasa see, kui EKP avaldab asjaomased euroala koondnäitajad, mis on koostatud käesoleva suunise ja sellega seoses kogutud riikide andmete alusel.

(7)

Institutsionaalsete sektorite vaheliste seoste paremaks mõistmiseks peaksid riikide finantskontode kvartaliandmed hõlmama vastaspoole sektori teavet (nimetatud ka kui „kellelt-kellele-teave”), mis on seotud finantsvara ja kohustustustega.

(8)

Et mõista ümberhindluste mõju bilansile, peab riigi finantskontode kvartaliandmete täielik andmekogu esitama „ümberhindluste” ja „muude mahumuutuste” all ka nn „muud vood”.

(9)

EKP jätkab koostöös RKPdega nende meetodite ja allikate tõhustamist, mida kasutatakse riikide finantskontode kvartaliandmete koostamiseks, eesmärgiga parandada andmete kvaliteeti, jagada parimaid kogemusi ja suurendada seose mõistmist erinevate EKP õigusaktide alusel EKP-le esitatavate andmete vahel.

(10)

Institutsionaalse sektori kaupa esitatud euroala finantskontode kvartaliandmete kvaliteeti tuleb hinnata vastavalt EKP statistika kvaliteediraamistikule (4). Ka RKPd peaksid koostöös teiste pädevate asutustega kohastel juhtudel hindama nende poolt EKP-le esitatavate andmete kvaliteeti.

(11)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 2533/98 artiklile 3a ning EKPSi avalikule kohustusele seoses Euroopa statistikaaruandlusega (5) juhindub EKPS Euroopa statistika arendamisel, koostamisel ja levitamisel erapooletuse, objektiivsuse, ametialase sõltumatuse, kulutasuvuse, statistika konfidentsiaalsuse, aruandluskoormuse minimeerimise ja väljundi hea kvaliteedi põhimõtetest.

(12)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 2533/98 artikli 8 lõikele 4 edastatakse EKPSi siseselt konfidentsiaalset statistilist teavet asutamislepingus osutatud EKPSi ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses ja üksikasjalikkusega. Kui konfidentsiaalsena märgitud statistilise teabe allikaks on pädevad ametiasutused, mis ei ole RKPd, kasutab EKP sellist konfidentsiaalset statistilist teavet kooskõlas määrusega (EÜ) nr 2533/98.

(13)

Tuleb kehtestada tõhus kord tehniliste paranduste efektiivseks tegemiseks käesoleva suunise lisadesse tingimusel, et need parandused ei muuda selle aluseks olevaid raampõhimõtteid ega aruandluskoormust. Selle korra järgimisel võetakse arvesse EKPS statistikakomitee seisukohti. RKPd võivad statistikakomitee kaudu teha ettepanekuid lisades tehniliste muudatuste tegemiseks.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SUUNISE:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas suunises kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „euroala”– euroala liikmesriikide territoorium, EKP ja Euroopa stabiilsusmehhanism;

2)   „euroala liikmesriik”– liikmesriik, mille rahaühik on euro;

3)   „riigi andmed”– andmed, mis vastavad I lisa tabelite 1 kuni 9 kõikidele lahtritele;

4)   „lisaandmed”– andmed, mis vastavad I lisa tabelite 1, 2, 4 ja 5 musta taustaga lahtritele;

5)   „vaatlusalune kvartal”– esitatava aegrea viimase kvartali vaatlus.

Artikkel 2

RKPde statistikaaruandluse kohustused

1.   RKPd esitavad EKP-le I lisas määratletud andmed kord kvartalis alates septembrist 2014. Andmed peavad vastama ESA 2010 põhimõtetele ja mõistetele.

2.   Nõuded „lisaandmete” kohta hõlmavad tehinguid ja positsioone perioodi kohta alates 2012. aasta viimasest kvartalist kuni vaatlusaluse kvartalini. Sellised lisaandmed tuleb esitada parima hinnangu alusel; I lisa tabelite 1, 2, 4 ja 5 veergudes „H”, „H.1” ja „H.2” määratletud lisateabe (mis viitab valitsemissektorile ja selle allsektoritele) esitamine ei ole kohustuslik.

3.   Nõuded „riigi andmete” kohta, mis on määratletud I lisa tabelites 1 kuni 5, hõlmavad järgmist:

a)

tehingud, positsioonid ja muud muutused mahulistes andmetes (tehingud ja positsioonid ainult tabeli 2 real 33 „neto-finantstehingud / neto-finantsväärtus”) perioodi kohta alates 2012. aasta viimasest kvartalist kuni vaatlusaluse kvartalini;

b)

tehingute ja positsioonide andmed perioodi kohta alates 1999. aasta esimesest kvartalist kuni 2012. aasta viimase kvartalini. Need andmed tuleb esitada parima hinnangu alusel; I lisa tabelite 1 ja 2 veergudes „J” ja „K” (kodumajapidamiste ja kodumajapidamisi teenindavate kasumitaotluseta institutsioonide jaotised) määratletud andmete esitamine ei ole kohustuslik.

4.   I lisa tabelites 6 kuni 9 määratletud „riikide andmed” hõlmavad tehinguid, positsioone ja muid mahuliste andmete muutusi perioodi kohta alates 2013. aasta neljandast kvartalist kuni vaatlusaluse kvartalini.

5.   Vastaspoolte sektoreid „riigiväliste euroala riikide residendid” ja „residendid väljaspool euroala”, mis on määratletud I lisa tabelite 3 kuni 9 ridades 12 kuni 21, korrigeeritakse vastavalt euroala koosseisule aruande esitamise ajal. Korrigeeritakse alati, kui liikmesriik võtab kasutusele euro. Andmeid parandatakse kooskõlas lõigetes 3 ja 4 määratletud diferentseeritud andmete nõuetega parima hinnangu alusel.

6.   Erandina lõigetest 1 kuni 5 ei pea RKPd

a)

esitama andmeid kvartalite kohta enne selle aasta esimest kvartalit, mil vastav liikmesriik liitus Euroopa Liiduga;

b)

esitama lõike 3 punktis b viidatud andmeid enne septembrit 2017;

c)

esitama lõikes 4 viidatud andmeid enne septembrit 2015.

7.   Lõigetes 3 kuni 5 nõutud andmetele lisatakse selgitav teave

a)

olulise sündmuse kohta vaatlusaluses kvartalis, kui sellise olulise sündmuse suurus on vähemalt 0,2 % euroala kvartaalsest sisemajanduse koguproduktist või kui EKP nõuab sellist teavet, ja

b)

käesoleva suunise raames EKP-le esitatud viimastes „riigi andmetes” tehtud paranduste põhjenduste kohta, kui parandustest tulenes andmemuudatus vähemalt 0,2 % euroala kvartaalsest sisemajanduse koguproduktist või kui EKP nõuab sellist teavet.

Artikkel 3

EKP poolt andmete edastamine ja avaldamine

1.   EKP edastab RKP-dele tema poolt avaldatavad euroala koondnäitajad ning samuti „riigi andmed”, mis kogutakse artikli 2 alusel, vastavalt selle artikli lõigetes 3 kuni 5 kirjeldatule.

2.   EKP avaldab tema koostatavad euroala koondnäitajad ning artikli 2 alusel ja selle artikli lõigetes 3 kuni 5 kirjeldatu kohaselt kogutud „riigi andmed” statistikakomitee poolt kohaseks peetud ulatuses, välja arvatud I lisa tabelite 3 kuni 9 ridade 12 kuni 21 lahtrite andmed (mis viitavad vastaspoole sektoritele „riigivälised euroala residendid” ja „euroalavälised residendid”).

3.   „Riigi andmete” avaldamise suhtes kehtivad järgmised tingimused:

a)

„riigi andmeid” ei avaldata enne seitsme päeva möödumist artiklis 4 sätestatud edastamise tähtajast ja

b)

„riigi andmeid”, mis puudutavad valitsemissektorit, ei avaldata ühelgi aastal aprillis ega oktoobris enne, kui Euroopa Komisjon on avaldanud tegelikud valitsemissektori võla ja puudujäägi andmed ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust käsitleva protokolli kohaldamiseks vastavalt nõukogu 25. mai 2009. aasta määrusele (EÜ) nr 479/2009 Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust käsitleva protokolli kohaldamise kohta (6) koos muudatustega ja

c)

„riigi andmeid”, millele viidatakse artikli 2 lõike 3 punktis b, avaldatakse kohasel juhul koos teabega, mis näitab, et need on esialgsed ja/või hinnangulised. Seda kohaldatakse aruandva RKP põhjendatud nõudmisel ka muudele artikli 2 alusel ja selle artikli lõigetes 3 kuni 5 kirjeldatu kohaselt kogutud „riigi andmetele”.

Artikkel 4

Tähtajalisus

1.   Artikli 2 lõikes 2 nimetatud „lisaandmed” esitatakse EKP-le tähtaja jooksul, mis ei ületa 85 kalendripäeva vaatlusaluse kvartali lõpust. Alates esimesest andmete edastamisest 2017. aastal esitatakse „lisaandmed” EKP-le tähtaja jooksul, mis ei ületa 82 kalendripäeva vaatlusaluse kvartali lõpust.

2.   Artikli 2 lõigetes 3 kuni 5 kirjeldatud „riigi andmed” ja artikli 2 lõikes 7 kirjeldatud selgitavad metaandmed esitatakse EKP-le tähtaja jooksul, mis ei ületa 100 kalendripäeva vaatlusaluse kvartali lõpust. Alates esimesest andmete edastamisest 2017. aastal esitatakse „riigi andmed” ja nendega seotud selgitavad metaandmed EKP-le tähtaja jooksul, mis ei ületa 97 kalendripäeva vaatlusaluse kvartali lõpust.

3.   EKP edastab artikli 3 lõikes 1 kirjeldatud andmed RKP-dele hiljemalt EKP järgmisel tööpäeval pärast andmete avaldamist EKP poolt.

Artikkel 5

Koostöö riigi pädevate asutustega

1.   Kui osa või kõigi artiklis 2 nimetatud andmete ja teabe allikad kuuluvad riigi nende ametiasutuste pädevusse, kes ei ole RKPd, peavad RKPd selleks, et tagada andmete edastamine käesolevas suunises sätestatud standardite ja nõuete kohaselt, sõlmima nende ametiasutustega püsivad koostöökokkulepped, välja arvatud juhul, kui sama tulemus on juba saavutatud olemasolevate riigi õigusaktide alusel.

2.   Kui RKP-l ei ole selle koostöö käigus võimalik artiklites 2 ja 4 kehtestatud nõudeid järgida, kuna riigi pädev ametiasutus ei esitanud RKP-le vajalikku teavet, arutavad EKP ja RKP küsimuse selle ametiasutusega läbi eesmärgiga tagada, et teave tehakse õigeks ajaks kättesaadavaks.

Artikkel 6

Edastamisnõuded

Nõutav statistiline teave tuleb esitada EKP-le vormis, mis vastab II lisas sätestatud nõuetele. See nõue ei välista muude EKP-le statistika edastamise vahendite kasutamist, kui EKP ja RKP on sellises varulahenduses kokku leppinud.

Artikkel 7

Kvaliteet

1.   EKP ja RKPd jälgivad ja edendavad EKP-le esitatud andmete kvaliteeti.

2.   EKP juhatus esitab igal aastal EKP nõukogule aruande finantskontode kvartaliandmete kvaliteedi kohta. Aruandes käsitletakse vähemalt andmete hõlmatust, asjakohastele määratlustele vastavust ja paranduste ulatust.

Artikkel 8

Muudatuste tegemise lihtsustatud kord

Võttes arvesse statistikakomitee seisukohti, on EKP juhatusel õigus teha käesoleva suunise lisades tehnilisi muudatusi, kui need muudatused ei muuda raampõhimõtteid ega mõjuta aruandluskoormust. EKP juhatus teavitab EKP nõukogu sellisest muudatusest põhjendamatu viivituseta.

Artikkel 9

Kehtetuks tunnistamine

Suunis EKP/2002/7 tunnistatakse kehtetuks alates 1. septembrist 2014. Viited kehtetuks tunnistatud suunisele tuleb lugeda viideteks käesolevale suunisele.

Artikkel 10

Lõppsätted

1.   Käesolev suunis on adresseeritud kõikidele eurosüsteemi keskpankadele.

2.   Käesolev suunis jõustub 1. septembril 2014.

Frankfurt Maini ääres, 25. juuli 2013

EKP nõukogu nimel

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  EÜT L 334, 11.12.2002, lk 24.

(2)  EÜT L 318, 27.11.1998, lk 8.

(3)  ELT L 174, 26.6.2013, lk 1.

(4)  Avaldatud EKP veebilehel www.ecb.europa.eu.

(5)  Avaldatud EKP veebilehel.

(6)  ELT L 145, 10.6.2009, lk 1.


I LISA

ANDMETE ARUANDLUSE NÕUDED

Andmete nõuete kokkuvõte

Artikkel

Sisu

Tabelid

Andmete liik

Vaatlusperiood

1. aruandluspäev

Tähtajalisus

Märkused

Positsioonid

Tehingud

Muud mahumuutused

Artikli 2 lõige 2

Artikli 4 lõige 1

Lisaandmed; ainult musta taustaga lahtrid

T1

varad

T2

kohustused

T4

lühiajalised laenud (kellelt kellele)

T5

pikaajalised laenud (kellelt kellele)

Image

Image

 

alates 2012 IV kv

Sept 2014

Kuni dets 2016: t + 85

Alates märtsist 2017: t + 82

Parim hinnang

Musta taustaga lahtrid veergudes H, H.1 ja H.2 (ei ole kohustuslik)

Artikli 2 lõike 3 punkt a

Artikli 2 lõige 5

Artikli 3 lõige 2

Artikli 3 lõike 3 punktid

a, b

Artikli 4 lõige 2

Riigi andmed; kõik lahtrid

T1

varad

T2

kohustused

T3

hoiused (kellelt kellele)

T4

lühiajalised laenud (kellelt kellele)

T5

pikaajalised laenud (kellelt kellele)

Image

Image

Image

alates 2012 IV kv

Sept 2014

Kuni dets 2016: t + 100

Alates märtsist 2017: t + 97

Koos metaandmetega

Andmed T3–T5 ridadel 12–21 tuleb korrigeerida vastavalt euroala koosseisule; parima hinnangu alusel

Andmeid T3–T5 ridadel 12–21 ei avaldata

Artikli 2 lõike 3 punkt

b

Artikli 2 lõige 5

Artikli 3 lõige 2

Artikli 3 lõike 3 punkt c

Artikli 4 lõige 2

Riigi andmed; kõik lahtrid

T1

varad

T2

kohustused

T3

hoiused (kellelt kellele)

T4

lühiajalised laenud (kellelt kellele)

T5

pikaajalised laenud (kellelt kellele)

Image

Image

 

1999 I kv – 2012 III kv

Sept 2017

Kuni dets 2016: t + 100

Alates märtsist 2017: t + 97

Parim hinnang

T1 ja T2 veerud J, K (ei ole kohustuslik)

Koos metaandmetega

andmed T3–T5 ridadel 12–21 tuleb korrigeerida vastavalt euroala koosseisule; parima hinnangu alusel

Andmeid T3–T5 ridadel 12–21 ei avaldata

Artikli 2 lõige 4

Artikli 2 lõige 5

Artikli 3 lõige 2

Artikli 3 lõike 3

punktid a, b

Artikli 4 lõige 2

Riigi andmed; kõik lahtrid

T6

lühiajalised võlaväärtpaberid (kellelt kellele)

T7

pikaajalised võlaväärtpaberid (kellelt kellele)

T8

noteeritud aktsiad (kellelt kellele)

T9

investeerimisfondide aktsiad (kellelt kellele)

Image

Image

Image

alates 2013 IV kv

Sept 2015

Kuni dets2016: t + 100

Alates märtsist 2017: t + 97

Koos metaandmetega

Andmed ridadel 12–21 tuleb korrigeerida vastavalt euroala koosseisule; parima hinnangu alusel

Andmeid T3–T5 ridadel 12–21 ei avaldata


Tabel 1

Finantsvara  (1), (2)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

H.2

I

J

K

L

Kreeditori sektor

Finantsinstrument

 

Kokku

(S.1)

Residendid

Välismaailm

(S.2)

Mittefinantsettevõtted

(S.11)

RAd (3)

(S.121 + … + S.123)

Investeerimisfondid, mis ei ole rahaturufondid (4) investeerimisfondid

(S.124)

Muud finantsinstitutsioonid

(S.125 + … + S.127)

Kindlustusseltsid

(S.128)

Pensionifondid

(S.129)

Valitsemissektor

Kodumajapidamised ja KTKId (5)

Kokku

(S.13)

Keskvalitsus

(S.1311)

Riiklikud sotsiaalkindlustusfondid

(S.1314)

Kokku

(S.14 + S.15)

Kodumajapidamised

(S.14)

KTKId (5)

(S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Koguvarad (F1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rahaline kuld ja SDRid (F.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Rahaline kuld (F.11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Laenueriõigused (SDRid) (F.12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Sularaha ja hoiused (F.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Sularaha (F.21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Hoiused (F.22 + F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Arveldushoiused (F.22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Muud hoiused (F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Võlaväärtpaberid (F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Lühiajalised võlaväärtpaberid (F.31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pikaajalised võlaväärtpaberid (F.32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Laenud (F.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Lühiajalised laenud (F.41)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Pikaajalised laenud (F.42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Omandiväärtpaberid ja investeerimisfondide aktsiad/osakud (F.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Omandiväärtpaberid (F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Noteeritud aktsiad (F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Noteerimata aktsiad ja muud omandiväärtpaberid (F.512 + F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Noteerimata aktsiad (F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Muud omandiväärtpaberid (F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Investeerimisfondide aktsiad/osakud (F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Rahaturufondide aktsiad/osakud (F.521)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Muude investeerimisfondide (v.a rahaturufondid) aktsiad/osakud (F.522)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Kindlustus-, pensioni- ja muud standardsed tagatisskeemid (F.6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Kahjukindlustuse kindlustustehnilised eraldised (F.61) ja reservid nõuete jaoks standardsete tagatiste raames (F.66)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Elukindlustuse ja annuiteedi õigused (F.62)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Pensioniõigused (F.63), pensionifondide nõuded pensioniskeemide halduritele (F.64), õigus saada hüvitisi, mis ei ole pensionihüvitised (F.65)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Tuletisinstrumendid ja töötajate aktsiaoptsioonid (F.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Muud saadavad arved (F.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Kaubanduskrediit ja ettemaksed (F.81)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Muud saadavad arved, v.a kaubanduskrediit ja ettemaksed (F.89)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 2

Kohustused  (6), (7)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

H.2

I

J

K

L

Deebitori sektor

Finantsinstrument

 

Kokku

(S.1)

Residendid

Välismaailm

(S.2)

Mittefinantsettevõtted

(S.11)

RAd (8)

(S.121 + … + S.123)

Investeerimisfondid, mis ei ole rahaturufondid (9) investeerimisfondid

(S.124)

Muud finantsinstitutsioonid

(S.125 + … + S.127)

Kindlustusseltsid

(S.128)

Pensionifondid

(S.129)

Valitsemissektor

Kodumajapidamised ja KTKId (10)

Kokku

(S.13)

Keskvalitsus

(S.1311)

Riiklikud sotsiaalkindlustusfondid

(S.1314)

Kokku

(S.14 + S.15)

Kodumajapidamised

(S.14)

KTKId (10)

(S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kohustused kokku (F)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rahaline kuld ja SDRid (F.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Rahaline kuld (F.11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Laenueriõigused (SDRid) (F.12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Sularaha ja hoiused (F.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Sularaha (F.21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Hoiused (F.22 + F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Arveldushoiused (F.22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Muud hoiused (F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Võlaväärtpaberid (F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Lühiajalised võlaväärtpaberid (F.31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pikaajalised võlaväärtpaberid (F.32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Laenud (F.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Lühiajalised laenud (F.41)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Pikaajalised laenud (F.42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Omandiväärtpaberid ja investeerimisfondide aktsiad/osakud (F.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Omandiväärtpaberid (F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Noteeritud aktsiad (F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Noteerimata aktsiad ja muud omandiväärtpaberid (F.512 + F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Noteerimata aktsiad (F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Muud omandiväärtpaberid (F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Investeerimisfondide aktsiad/osakud (F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Rahaturufondide aktsiad/osakud (F.521)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Muude investeerimisfondide (v.a rahaturufondid) aktsiad/osakud (F.522)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Kindlustus-, pensioni- ja muud standardsed tagatisskeemid (F.6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Kahjukindlustuse kindlustustehnilised eraldised (F.61) ja reservid nõuete jaoks standardsete tagatiste raames (F.66)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Elukindlustuse ja annuiteedi õigused (F.62)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Pensioniõigused (F.63), pensionifondide nõuded pensioniskeemide halduritele (F.64), õigus saada hüvitisi, mis ei ole pensionihüvitised (F.65)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Tuletisinstrumendid ja töötajate aktsiaoptsioonid (F.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Muud makstavad arved (F.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Kaubanduskrediit ja ettemaksed (F.81)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Muud makstavad arved, v.a kaubanduskrediit ja ettemaksed (F.89)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Neto-finantstehingud / neto-finantsväärtus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 3

Hoiused (F.22 + F.29) (11), (12)

 

 

 

A

B

C

Kreeditori sektor

Deebitori sektor

 

Residendid

 

Kokku

(S.1) (12)

RAd (13)

(S.121 + … + S.123)

Valitsemissektor

(S.13)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kokku (S.1)

 

 

 

 

2

Residendid

Kokku (S.1)

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

4

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

6

S.125 + S.126 + S.127

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

10

S.14 + S.15

 

 

 

 

11

Mitteresidendid

Kokku (S.2)

 

 

 

 

12

Riigivälised euroala residendid

Kokku (S.1)

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

14

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

16

S.125 + S.126 + S.127

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

21

Euroalavälised residendid

 

 

 

 


Tabel 4

Lühiajalised laenud (F.41) (14)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

I

Kreeditori sektor

Deebitori sektor

 

Residendid

 

Kokku

Mittefinantsettevõtted

(S.11)

RAd (15)

(S.121 + … + S.123)

Investeerimisfondid, mis ei ole rahaturufondid (16) investeerimisfondid

(S.124)

Muud finantsinstitutsioonid

(S.125 + … + S.127)

Kindlustusseltsid

(S.128)

Pensionifondid

(S.129)

Valitsemissektor

Kodumajapidamised, k.a KTKId (17)

(S.14+S.15)

Kokku

(S.13)

Keskvalitsus

(S.1311)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kokku (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Residendid

Kokku (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125 + … + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Mitteresidendid

Kokku (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Riigivälised euroala residendid

Kokku (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125 + … + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Euroalavälised residendid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 5

Pikaajalised laenud (F.42)  (18)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

I

Kreeditori sektor

Deebitori sektor

 

Residendid

 

Kokku

Mittefinantsettevõtted

(S.11)

RAd (19)

(S.121 + … + S.123)

Investeerimisfondid, mis ei ole rahaturufondid (20) investeerimisfondid

(S.124)

Muud finantsinstitutsioonid

(S.125 + … + S.127)

Kindlustusseltsid

(S.128)

Pensionifondid

(S.129)

Valitsemissektor

Kodumajapidamised, k.a KTKId (21)

(S.14+S.15)

Kokku

(S.13)

Keskvalitsus

(S.1311)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kokku (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Residendid

Kokku (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125 + … + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Mitteresidendid

Kokku (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Riigivälised euroala residendid

Kokku (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125 + … + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Euroalavälised residendid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 6

Lühiajalised võlaväärtpaberid (F.31)  (22)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Kreeditori sektor

Deebitori sektor

 

Residendid

 

Kokku

Mittefinantsettevõtted

(S.11)

RAd (23)

(S.121 + … + S.123)

Investeerimisfondid, mis ei ole rahaturufondid (24) investeerimisfondid

(S.124)

Muud finantsinstitutsioonid

(S.125 + … + S.127)

Kindlustusseltsid

(S.128)

Pensionifondid

(S.129)

Valitsemissektor

(S.13)

Kodumajapidamised, k.a KTKId (25)

(S.14 + S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kokku (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Residendid

Kokku (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125 + … + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Mitteresidendid

Kokku (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Riigivälised euroala residendidd

Kokku (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125 + … + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Euroalavälised residendid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 7

Pikaajalised võlaväärtpaberid (F.32)  (26)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Kreeditori sektor

Deebitori sektor

 

Residendid

 

Kokku

Mittefinantsettevõtted

(S.11)

RAd (27)

(S.121 + … + S.123)

Investeerimisfondid, mis ei ole rahaturufondid (28) investeerimisfondid

(S.124)

Muud finantsinstitutsioonid

(S.125 + … + S.127)

Kindlustusseltsid

(S.128)

Pensionifondid

(S.129)

Valitsemissektor

(S.13)

Kodumajapidamised, k.a KTKId (29)

(S.14 + S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kokku (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Residendid

Kokku (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125 + … + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Mitteresidendid

Kokku (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Riigivälised euroala residendid

Kokku (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125 + … + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Euroalavälised residendid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 8

Noteeritud aktsiad (F.511)  (30)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Kreeditori sektor

Deebitori sektor

 

Residendid

 

Kokku

Mittefinantsettevõtted

(S.11)

RAd (31)

(S.121 + … + S.123)

Investeerimisfondid, mis ei ole rahaturufondid (32) investeerimisfondid

(S.124)

Muud finantsinstitutsioonid

(S.125 + … + S.127)

Kindlustusseltsid

(S.128)

Pensionifondid

(S.129)

Valitsemissektor

(S.13)

Kodumajapidamised, k.a KTKId (33)

(S.14 + S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kokku (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Residendid

Kokku (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125 + … + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Mitteresidendid

Kokku (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Riigivälised euroala residendid

Kokku (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125 + … + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Euroalavälised residendid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 9

Investeerimisfondide aktsiad ja osakud (F.52)  (34)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Kreeditori sektor

Deebitori sektor

 

Residendid

 

Kokku

Mittefinantsettevõtted

(S.11)

RAd (35)

(S.121 + … + S.123)

Investeerimisfondid, mis ei ole rahaturufondid (36) investeerimisfondid

(S.124)

Muud finantsinstitutsioonid

(S.125 + … + S.127)

Kindlustusseltsid

(S.128)

Pensionifondid

(S.129)

Valitsemissektor

(S.13)

Kodumajapidamised, k.a KTKId (37)

(S.14 + S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kokku (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Residendid

Kokku (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125 + … + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Mitteresidendid

Kokku (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Riigivälised euroala residendid

Kokku (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125 + … + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Euroalavälised residendid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Aruandlusnõuded positsioonide, tehingute ja muude mahumuutuste osas on samad, v.a rahaline kuld (F.11), mis on vara kirje välismaailma all ja on nõutav ainult tehingute ja muude mahumuutuste osas.

(2)  ESA 2010 koode kasutatakse institutsionaalsete sektorite ning finantstehingute, muude mahumuutuste ja bilansi liigitusteks (ESA 2010 peatükid 5, 6 ja 7).

(3)  Rahaloomeasutused (RAd) (S.121 + S.122 + S.123).

(4)  Rahaturufondid (S.123).

(5)  Kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid (S.15).

(6)  Aruandlusnõuded positsioonide, tehingute ja muude mahumuutuste osas on samad, v.a rahaline kuld (F.11), mis on vara kirje välismaailma all ja on nõutav ainult tehingute ja muude mahumuutuste osas.

(7)  ESA 2010 koode kasutatakse institutsionaalsete sektorite ning finantstehingute, muude mahumuutuste ja bilansi liigitusteks (ESA 2010 peatükid 5, 6 ja 7).

(8)  Rahaloomeasutused (RAd) (S.121 + S.122 + S.123).

(9)  Rahaturufondid (S.123).

(10)  Kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid (S.15).

(11)  Aruandlusnõuded positsioonide, tehingute ja muude mahumuutuste osas on samad.

(12)  ESA 2010 punkti 5.79 kohaselt on hoiused sellised lepingud, mida pakuvad hoiuseid kaasavad ettevõtted (st S.121 ja S.122) ja mõnel juhul keskvalitsused. Lisaks täpsustab punkt 5.86, et tagastatavad tagatismaksed ja lühiajalised repod, mis on rahaloomeasutuste kohustused, on hõlmatud hoiuste all.

(13)  Rahaloomeasutused (RAd) (S.121 + S.122 + S.123).

(14)  Aruandlusnõuded positsioonide, tehingute ja muude mahumuutuste osas on samad.

(15)  Rahaloomeasutused (RAd) (S.121 + S.122 + S.123). ESA 2010 punkti 5.118 kohaselt liigitatakse hoiusteks (F.22 või F.29) hoiuseid kaasavatele ettevõtetele antavad lühiajalised laenud.

(16)  Rahaturufondid (S.123).

(17)  Kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid (S.15).

(18)  Aruandlusnõuded positsioonide, tehingute ja muude mahumuutuste osas on samad.

(19)  Rahaloomeasutused (RAd) (S.121 + S.122 + S.123).

(20)  Rahaturufondid (S.123).

(21)  Kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid (S.15).

(22)  Aruandlusnõuded positsioonide, tehingute ja muude mahumuutuste osas on samad.

(23)  Rahaloomeasutused (RAd) (S.121 + S.122 + S.123).

(24)  Rahaturufondid (S.123).

(25)  Kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid (S.15).

(26)  Aruandlusnõuded positsioonide, tehingute ja muude mahumuutuste osas on samad.

(27)  Rahaloomeasutused (RAd) (S.121 + S.122 + S.123).

(28)  Rahaturufondid (S.123).

(29)  Kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid (S.15).

(30)  Aruandlusnõuded positsioonide, tehingute ja muude mahumuutuste osas on samad.

(31)  Rahaloomeasutused (RAd) (S.121 + S.122 + S.123).

(32)  Rahaturufondid (S.123).

(33)  Kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid (S.15).

(34)  Aruandlusnõuded positsioonide, tehingute ja muude mahumuutuste osas on samad.

(35)  Rahaloomeasutused (RAd) (S.121 + S.122 + S.123).

(36)  Rahaturufondid (S.123).

(37)  Kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid (S.15).


II LISA

ANDMETE EDASTAMINE EUROOPA KESKPANGALE

Riikide keskpangad (RKPd) kasutavad Euroopa Keskpanga (EKP) nõutud statistilise teabe elektrooniliseks edastamiseks Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) IT-infrastruktuuril põhinevaid võimalusi. Andmevahetus EKPSis põhineb SDMX vormingul (Statistical Data and Metadata eXchange). See nõue ei takista muude vahendite kasutamist EKP-le statistilise teabe edastamiseks, kui varulahendusena on nii kokku lepitud.

RKPd järgivad allpool loetletud soovitusi, et tagada andmete edastamise rahuldav toimimine.

i)

Täielikkus: RKPd esitavad nõutava andmerea kogu struktuuri ulatuses. Andmeridade mitteesitamist või puudulikus struktuuris esitamist käsitatakse mittetäieliku aruandlusena. Kui vaatlus puudub, kajastatakse puudumine, kasutades vastavat vaatluse staatuse tähist.

ii)

Andmete raamatupidamislik tunnus ja kokkulepe märkide osas: enne andmete edastamist EKP-le peavad RKPd rakendama õigsuse kontrolli eeskirju.

Paranduste tegemisel andmerea alljaotusesse kohaldatakse õigsuse kontrolli eeskirju kogu aruandele.


Top