Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0013

Nõukogu direktiiv 2013/13/EL, 13. mai 2013 , millega kohandatakse teatavaid direktiive maksustamise valdkonnas seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega

OJ L 141, 28.5.2013, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 003 P. 3 - 4

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/13/oj

28.5.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 141/30


NÕUKOGU DIREKTIIV 2013/13/EL,

13. mai 2013,

millega kohandatakse teatavaid direktiive maksustamise valdkonnas seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Horvaatia ühinemislepingut, eriti selle artikli 3 lõiget 4,

võttes arvesse Horvaatia ühinemisakti, eriti selle artiklit 50,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Horvaatia ühinemisakti artiklis 50 on sätestatud, et kui institutsioonide ühinemiseelseid õigusakte on ühinemise tõttu vaja kohandada ja neid vajalikke kohandusi ei ole kõnealuse ühinemisakti ega selle lisadega ette nähtud, võtab nõukogu komisjoni ettepaneku alusel kvalifitseeritud häälteenamusega vastu selleks vajalikud õigusaktid, kui esialgset õigusakti ei võtnud vastu komisjon.

(2)

Horvaatia ühinemislepingu koostanud ja vastu võtnud konverentsi lõppaktis oli kirjas, et kõrged lepinguosalised jõudsid poliitilisele kokkuleppele institutsioonide vastu võetud õigusaktide kohandustes, mis on vajalikud seoses ühinemisega, ning nad kutsusid nõukogu ja komisjoni üles nimetatud kohandusi vastu võtma enne ühinemist ning neid vajaduse korral täiendama ja ajakohastama, et võtta arvesse liidu õiguse arengut.

(3)

Seetõttu tuleks vastavalt muuta direktiive 83/182/EMÜ, (1) 2003/49/EÜ, (2) 2008/7/EÜ, (3) 2009/133/EÜ (4) ja 2011/96/EL (5),

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiive 83/182/EMÜ, 2003/49/EÜ, 2008/7/EÜ, 2009/133/EÜ ja 2011/96/EL muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt Horvaatia liiduga ühinemise kuupäevaks. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad kõnealuseid sätteid alates Horvaatia liiduga ühinemise kuupäevast.

Kui liikmesriigid need sätted vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub Horvaatia ühinemislepingu jõustumise korral ning nimetatud lepingu jõustumise kuupäeval.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 13. mai 2013

Nõukogu nimel

eesistuja

S. COVENEY


(1)  Nõukogu 28. märtsi 1983. aasta direktiiv 83/182/EMÜ ühest liikmesriigist teise ajutiselt imporditud teatavate transpordivahendite maksuvabastuse kohta ühenduses (EÜT L 105, 23.4.1983, lk 59).

(2)  Nõukogu 3. juuni 2003. aasta direktiiv 2003/49/EÜ eri liikmesriikide sidusühingute vaheliste intressimaksete ja litsentsitasude suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta (ELT L 157, 26.6.2003, lk 49).

(3)  Nõukogu 12. veebruari 2008. aasta direktiiv 2008/7/EÜ kapitali suurendamise kaudse maksustamise kohta (ELT L 46, 21.2.2008, lk 11).

(4)  Nõukogu 19. oktoobri 2009. aasta direktiiv 2009/133/EÜ eri liikmesriikide äriühingute ühinemise, jaotumise, eraldumise, varade üleandmise ja osade või aktsiate vahetamise ning Euroopa äriühingute (SE) või Euroopa ühistute (SCE) registrijärgse asukoha teise liikmesriiki üleviimise puhul rakendatava ühise maksustamissüsteemi kohta (ELT L 310, 25.11.2009, lk 34).

(5)  Nõukogu 30. novembri 2011. aasta direktiiv 2011/96/EL eri liikmesriikide ema- ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta (ELT L 345, 29.12.2011, lk 8).


LISA

1.

Direktiivi 83/182/EMÜ lisasse lisatakse järgmine tekst:

„HORVAATIA

poseban porez na motorna vozila (Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine broj 15/13))”.

2.

Direktiivi 2003/49/EÜ muudetakse järgmiselt:

a)

artikli 3 punkti a alapunktis iii lisatakse Prantsusmaad käsitleva kande järele järgmine kanne:

„—

porez na dobit Horvaatias,”

b)

lisasse lisatakse järgmine punkt:

„z)

Horvaatia õiguse alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse „dioničko društvo” ja „društvo s ograničenom odgovornošću”, ning muud Horvaatia õiguse alusel asutatud ja Horvaatia äriühingu tulumaksuga maksustatavad äriühingud”.

3.

Direktiivi 2008/7/EÜ I lisasse lisatakse järgmine punkt:

„11a)

Horvaatia õiguse alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse

i)

dioničko društvo;

ii)

društvo s ograničenom odgovornošću”.

4.

Direktiivi 2009/133/EÜ I lisa muudetakse järgmiselt:

a)

A osasse lisatakse järgmine punkt:

„ka)

Horvaatia õiguse alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse „dioničko društvo” ja „društvo s ograničenom odgovornošću”, ning muud Horvaatia õiguse alusel asutatud ja Horvaatia äriühingu tulumaksuga maksustatavad äriühingud;”;

b)

B osas lisatakse Prantsusmaad käsitleva kande järele järgmine kanne:

„—

porez na dobit Horvaatias;”.

5.

Direktiivi 2011/96/EL I lisa muudetakse järgmiselt:

a)

A osasse lisatakse järgmine punkt:

„ka)

Horvaatia õiguse alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse „dioničko društvo” ja „društvo s ograničenom odgovornošću”, ning muud Horvaatia õiguse alusel asutatud ja Horvaatia äriühingu tulumaksuga maksustatavad äriühingud;”

b)

B osas lisatakse Prantsusmaad käsitleva kande järele järgmine kanne:

„—

porez na dobit Horvaatias,”.


Top