Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013H0647

2013/647/EL: Komisjoni soovitus, 8. november 2013 , akrüülamiidisisalduse uurimise kohta toidus EMPs kohaldatav tekst

OJ L 301, 12.11.2013, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2013/647/oj

12.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 301/15


KOMISJONI SOOVITUS,

8. november 2013,

akrüülamiidisisalduse uurimise kohta toidus

(EMPs kohaldatav tekst)

(2013/647/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 292,

ning arvestades järgmist:

(1)

Toidutööstus, liikmesriigid ja komisjon on alates aastast 2002 teinud ulatuslikke jõupingutusi, et uurida, kuidas jõuab akrüülamiid töödeldud toidu sisse, ja vähendada selle sisaldust.

(2)

Euroopa toidu- ja joogitööstust esindav organisatsioon FoodDrinkEurope töötas välja töövahendite paketi, (1) mida toiduainetootjad saavad vastavalt konkreetsele vajadusele valikuliselt kasutada, et vähendada akrüülamiidisisaldust oma toodetes. Lisaks koostati lühibrošüürid, mis sisaldavad teavet iga sektori kõige olulisemate töövahendite kohta. Seda tegevust toetasid ja sellele aitasid kaasa reguleerivad asutused.

(3)

Akrüülamiidisisaldus teatavates toiduainetes on oluliselt suurem kui samasse tooterühma kuuluvatel võrreldavatel toodetel. Seepärast pidas komisjon asjakohaseks, et liikmesriikide pädevad asutused uuriksid toidukäitlejate kasutatavaid tootmis- ja töötlemismeetodeid. Selleks võttis komisjon 10. jaanuaril 2011 vastu soovituse akrüülamiidisisalduse uurimise kohta toidus (2) (edaspidi „2011. aasta soovitus”).

(4)

2011. aasta soovituses julgustatakse liikmesriike tegema uuringuid, kui mõnes toiduaines leitud akrüülamiidisisaldus ületab kõnealuse soovituse lisas sätestatud soovituslikke näitajaid.

(5)

Liikmesriigid jälgisid akrüülamiidisisaldust toidus aastatel 2007–2009 vastavalt komisjoni soovitusele 2007/331/EÜ (3) ja alates 2010. aastast on nad seda teinud vastavalt komisjoni soovitusele 2010/307/EL (4). Seire on suunatud toiduainetele, milles akrüülamiidisisaldus on teadaolevalt suur ja/või mille roll nende ainete toidu kaudu omastamisel on märkimisväärne.

(6)

2007.–2010. aasta seiretulemused avaldas Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „EFSA”) oma 18. oktoobri 2012. aasta teaduslikus aruandes „Update on acrylamide levels in food from monitoring years 2007-2010” (5). EFSA järeldas, et akrüülamiidisisaldus ei ole toidugruppide lõikes järjekindlalt vähenenud ning et akrüülamiidisisalduse vähenemist oli näha vaid mõnes toiduainekategoorias, teistes aga võis täheldada selle suurenemist.

(7)

Aastatel 2011 ja 2012 saadud uurimistulemuste põhjal ning vastavalt soovitustele 2007/331/EÜ ja 2010/307/EL saadud seiretulemuste põhjal on asjakohane muuta teatavaid soovituslikke väärtuseid, mis on ette nähtud 2011. aasta soovituse lisaga.

(8)

Seega tuleks 2011. aasta soovitus asendada uue soovitusega.

(9)

Uurimine peaks ka edaspidi hõlmama toidukäitleja ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollpunktide (HACCP) süsteemi või muud samalaadset süsteemi, (6) et koos toidukäitlejaga vaadata, kas asjaomased töötlemisetapid, kus akrüülamiid võib tekkida, on kindlaks tehtud ja kas nende kontrollimiseks on võetud sobivaid meetmeid. Seejuures peaksid pädevad asutused hindama, millises ulatuses on toidukäitleja rakendanud praegu teadaolevaid akrüülamiidisisalduse vähendamise võimalusi, nt neid, mida on soovitatud Codex Alimentarius’e komisjoni vastu võetud akrüülamiidi tegevusjuhises, ja organisatsiooni FoodDrinkEurope välja töötatud akrüülamiidi töövahendite paketis nimetatud võimalusi.

(10)

Käesolevas soovituses ette nähtud soovituslikud väärtused on mõeldud ainult uurimisvajaduse näitamiseks. Need ei ole ohutuslävendid. Seepärast tuleks jõustamismeetmeid võtta ja/või kiirhoiatus anda ainult usaldusväärse riskianalüüsi põhjal, mis tehakse iga üksikjuhtumi kohta eraldi, mitte aga lihtsalt soovitusliku väärtuse ületamise korral.

(11)

Lähtudes käesoleva soovituse kohaselt aastatel 2013 ja 2014 saadud uurimistulemustest ning soovituse 2010/307/EL kohase seire tulemustest ja EFSA ajakohastatud riskianalüüsist akrüülamiidisisalduse kohta toidus, hindab komisjon olukorda pärast EFSA riskihinnangu saamist ja otsustab, kas on vaja võtta muid asjakohaseid meetmeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SOOVITUSE:

1.

Liikmesriigid peaksid toidukäitlejate aktiivsel osalusel täiendavalt uurima toidukäitlejate kasutatavaid tootmis- ja töötlemismeetodeid juhul, kui akrüülamiidisisaldus toiduaines, mida on katsetatud soovituse 2010/307/EL alusel toimunud seire käigus, ületab käesoleva soovituse lisas vastava toidukategooria jaoks märgitud soovitusliku väärtuse.

2.

Punkti 1 kohaldamisel tuleks akrüülamiidisisaldust hinnata analüüsi mõõtemääramatust arvesse võtmata.

3.

Punktis 1 osutatud uurimine peaks hõlmama toidukäitleja ohuanalüüsil ja kriitilistel kontrollpunktidel (HACCP) põhinevate menetluste kontrollimist, et teha kindlaks

a)

kas toidukäitleja on ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollpunktide (HACCP) süsteemis või muus samalaadses süsteemis määratlenud asjakohased töötlemisetapid, mis võivad viia akrüülamiidi tekkeni, ning

b)

kas toidukäitleja on võtnud arvesse asjakohaseid riskide vähendamise meetmeid.

4.

Punktis 1 osutatud uuringutega tuleks eelkõige välja selgitada, millises ulatuses on toidukäitleja rakendanud praegu teadaolevaid akrüülamiidisisalduse vähendamise võimalusi, nt neid, mida on soovitatud Codex Alimentarius’e komisjoni vastu võetud akrüülamiidi tegevusjuhises, ja organisatsiooni FoodDrinkEurope välja töötatud akrüülamiidi töövahendite paketis nimetatud võimalusi.

5.

Liikmesriigid peaksid uurimistulemustest komisjonile aru andma 31. oktoobriks 2014 ja 30. aprilliks 2015.

6.

Käesoleva soovitusega asendatakse 10. jaanuari 2011. aasta soovitus akrüülamiidisisalduse uurimise kohta toidus.

Brüssel, 8. november 2013

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Tonio BORG


(1)  Organisatsiooni FoodDrinkEurope töövahendite pakett sisaldab 14 eri parameetrit (töövahendit), mis on jaotatud nelja põhikategooriasse (töövahendite komplektid), mida toiduainetootjad saavad vastavalt oma vajadustele valikuliselt kasutada selleks, et vähendada oma toodetes akrüülamiidisisaldust. Need neli põhikategooriat on agronoomilised tegurid, toidu retsept, töötlemine ja lõplik valmistamine. Töövahendite paketi võib leida järgmisel aadressil:

http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/ciaa_acrylamide_toolbox09.pdf

(2)  http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/recommendation_10012011_acrylamide_food_en.pdf

(3)  Komisjoni soovitus 2007/331/EÜ, 3. mai 2007, toidu akrüülamiidi sisalduse seire kohta (ELT L 123, 12.5.2007, lk 33).

(4)  Komisjoni soovitus 2010/307/EÜ, 2. juuni 2010, akrüülamiidi sisalduse seire kohta toidus (ELT L 137, 3.6.2010, lk 4).

(5)  Euroopa Toiduohutusamet „Update on acrylamide levels in food from monitoring years 2007 to 2010”. EFSA Journal (2012); 10(10):2938. [38 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2938. Kättesaadav internetis: www.efsa.europa.eu/efsajournal

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 852/2004, 29. aprill 2004, toiduainete hügieeni kohta (ELT L 139, 30.4.2004, lk 1).


LISA

Soovituslik akrüülamiidisisaldus toiduohutusameti 2007.–2012. aasta seireandmete põhjal

Toiduaine

Soovituslik sisaldus

[μg/kg]

Märkus

Valmis friikartulid

600

Valmistoiduna müüdav toode soovituse 2010/307/EL lisa C jao punkti 1 tähenduses

Kartulikrõpsud toorest kartulist ja kartulitainast

1 000

Müügil olev toode soovituse 2010/307/EL lisa C jao punktide 2 ja 10 tähenduses

Kartulipõhised kreekerid

 

Leib

 

Müügil olev toode soovituse 2010/307/EL lisa C jao punkti 4 tähenduses

a)

nisupõhine leib

80

b)

leib, v.a nisupõhine leib

150

Hommikusöögihelbed (välja arvatud pudrud)

 

Müügil olev toode soovituse 2010/307/EL lisa C jao punkti 5 tähenduses

kliitooted ja täisteraviljahelbed, paisutatud terad (asjakohane üksnes märgistatud paisutatud terade puhul)

400

nisul ja rukkil põhinevad tooted (1)

300

maisil, kaeral, speltanisul, odral ja riisil põhinevad tooted (1)

200

Küpsised ja vahvlid

500

Müügil olev toode soovituse 2010/307/EL lisa C jao punkti 6 tähenduses

Kreekerid, v.a kartulipõhised kreekerid

500

Kuivikleivad

450

Piparkoogid

1 000

Selle kategooria toodetega sarnased muud tooted

500

Röstitud kohv

450

Müügil olev toode soovituse 2010/307/EL lisa C jao punkti 7.1 tähenduses

Lahustuv kohv

900

Müügil olev toode soovituse 2010/307/EL lisa C jao punkti 7.2 tähenduses

Kohviasendajad

 

Müügil olev toode soovituse 2010/307/EL lisa C jao punkti 7.3 tähenduses

a)

peamiselt teraviljal põhinevad kohviasendajad

2 000

b)

muud kohviasendajad

4 000

Muud imikutoidud kui teraviljapõhised töödeldud toidud (2)

 

Müügil olev toode soovituse 2010/307/EL lisa C jao punkti 8 tähenduses

a)

kuivatatud ploomideta

50

b)

kuivatatud ploomidega

80

Imikutele ja väikelastele mõeldud küpsised ja kuivikud

200

Müügil olev toode soovituse 2010/307/EL lisa C jao punkti 9.1 tähenduses

Imikutele ja väikelastele mõeldud teraviljapõhised töödeldud toidud, (3) välja arvatud küpsised ja kuivikud

50

Müügil olev toode soovituse 2010/307/EL lisa C jao punkti 9.2 tähenduses


(1)  Mitte-täisteratooted ja/või mitte-kliipõhised teraviljatooted. Kategoriseerimise aluseks on teravili, mida on kõige suuremas koguses.

(2)  Nagu on määratletud komisjoni 5. detsembri 2006. aasta direktiivi 2006/125/EÜ (imikutele ja väikelastele mõeldud teraviljapõhiste töödeldud toitude ja muude imikutoitude kohta) (ELT L 339, 6.12.2006, lk 16) artikli 1 lõike 2 punktis b.

(3)  Nagu on määratletud direktiivi 2006/125/EÜ artikli 1 lõike 2 punktis a.


Top