Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D1413

Nõukogu otsus nr 1413/2013/EL, 17. detsember 2013 , millega muudetakse otsust 2002/546/EÜ kohaldamisaja osas

OJ L 353, 28.12.2013, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/1413/oj

28.12.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 353/13


NÕUKOGU OTSUS nr 1413/2013/EL,

17. detsember 2013,

millega muudetakse otsust 2002/546/EÜ kohaldamisaja osas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 349,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (1),

toimides seadusandliku erimenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu otsusega 2002/546/EÜ (2) lubatakse Hispaanial vabastada teatavad Kanaari saartel valmistatud tooted „Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias” maksust (edaspidi „AIEM”) või seda kõnealuste toodete puhul vähendada. Kõnealuse otsuse lisas on esitatud toodete loetelu, mille suhtes saab kohaldada maksuvabastust või -vähendust. Sõltuvalt tootest ei või Kanaari saartel valmistatud toodetele kohaldatava maksumäära muude toodete maksumäära erinevus olla üle 5, 15 või 25 protsendipunkti.

(2)

AIEMi vabastused ja vähendamised tekitavad diferentseeritud maksustamise, mis loob eelised teatavate toodete tootmiseks kohapeal. See kujutab endast riigiabi, mille korral on vaja komisjoni heakskiitu.

(3)

Nõukogu otsust 2002/546/EÜ kohaldati algselt kuni 31. detsembnrini 2011. 2011. aasta lõpus muudeti nõukogu otsusega nr 895/2011/EL (3) otsust 2002/546/EÜ, pikendades selle kohaldamisaega kuni 31. detsembrini 2013 tuginedes komisjoni kinnitusele, et Kanaari saarte struktuuriline ühiskondlik ja majanduslik olukord, mida tingivad ELi toimimise lepingu artiklis 349 osutatud erilised piirangud, mis õigustasid AIEM-maksust täielikult vabastamise või selle osalise vähendamise lubamist loetelu selles äärepoolseimas piirkonnas valmistatud toodete puhul, püsib jätkuvalt.

(4)

Kuna Kanaari saarte struktuuriline ühiskondlik ja majanduslik olukord on püsinud muutumatuna, on vaja otsuse 2002/546/EÜ kohaldamisaega täiendavalt pikendada.

(5)

28. juunil 2013 võttis komisjon vastu regionaalabi suunised aastateks 2014–2020, kus nähti ette, kuidas liikmesriigid võivad anda abi äriühingutele, et aidata kaasa liidu ebasoodsas olukorras olevate piirkondade arengule aastatel 2014–2020. Need suunised, mis jõustuvad 1. juulil 2014, moodustavad osa riigiabi kontrolli kaasajastamise laiemast strateegiast, mille eesmärk on edendada ühtse turu majanduskasvu, innustades kasutama tõhusamaid abimeetmeid ja keskendades komisjoni täitetegevuse juhtumitele, millel on suurim mõju konkurentsile.

(6)

Seetõttu on asjakohane pikendada otsuse 2002/546/EÜ kohaldamisaega kuue kuu võrra, nii et selle kehtivusaja lõpp langeks kokku kokku aastatel 2014–2020 kohaldatavate regionaalabi suuniste jõustumiskuupäevaga.

(7)

Otsust 2002/546/EÜ tuleks vastavalt muuta.

(8)

Arvestades kiireloomulist vajadust pikendada otsuse 2002/546/EÜ kehtivusaega enne 2013. aasta lõppu on hädavajalik teha erand kaheksa nädala pikkusest ajavahemikust, millele viidatakse Euroopa Liidu lepingule, Euroopa Liidu toimimise lepingule ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingule lisatud protokolli nr 1 (Riikide parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus) artiklis 4,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2002/546/EÜ artikli 1 lõike 1 esimeses lauses asendatakse kuupäev „31. detsember 2013” kuupäevaga „30. juuni 2014”.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud Hispaania Kuningriigile.

Brüssel, 17. detsember 2013

Nõukogu nimel

eesistuja

L. LINKEVIČIUS


(1)  11. detsembri 2013. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Nõukogu 20. juuni 2002. aasta otsus 2002/546/EÜ Kanaari saartel kohaldatava AIEMi maksukorralduse kohta (EÜT L 179, 9.7.2002, lk 22).

(3)  Nõukogu 19. detsembri 2011. aasta otsus nr 895/2011/EL, millega muudetakse otsust 2002/546/EÜ seoses selle kohaldamisajaga (ELT L 345, 29.12.2011, lk 17).


Top