Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0801

2013/801/EL: Komisjoni rakendusotsus, 23. detsember 2013 , millega asutatakse Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet ning tunnistatakse kehtetuks otsusega 2008/593/EÜ muudetud otsus 2007/60/EÜ

OJ L 352, 24.12.2013, p. 65–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/801/oj

24.12.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 352/65


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

23. detsember 2013,

millega asutatakse Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet ning tunnistatakse kehtetuks otsusega 2008/593/EÜ muudetud otsus 2007/60/EÜ

(2013/801/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 58/2003, millega kehtestatakse nende täitevasutuste põhikiri, kellele usaldatakse teatavad ühenduse programmide juhtimisega seotud ülesanded, (1) eriti selle artiklit 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 58/2003 antakse komisjonile õigus delegeerida volitusi rakendusametitele liidu programmi või projekti täielikuks või osaliseks rakendamiseks tema nimel ja tema vastutusel.

(2)

Rakendusametitele rakendusülesannete usaldamise eesmärk on võimaldada komisjonil keskenduda oma põhitegevusele ja -ülesannetele, mida ei ole võimalik täitmiseks volitada, loovutamata seejuures kontrolli kõnealuste rakendusametite korraldatava tegevuse üle ega lõplikku vastutust selle eest.

(3)

Programmide rakendamise ülesannete delegeerimiseks rakendusametile on vaja selgelt eristada projekti kavandamise etappe, mis hõlmavad suurt kaalutlusõigust poliitilistest kaalutlustest tulenevate otsuste tegemisel ja mida viib ellu komisjon, ning programmi rakendamist, mis tuleks usaldada rakendusametile.

(4)

Otsusega 2007/60/EÜ (2) asutas komisjon Üleeuroopalise Transpordivõrgu Rakendusameti ja usaldas sellele üleeuroopalisi transpordivõrke käsitlevate ühenduse meetmete haldamise.

(5)

Seejärel pikendas komisjon otsusega 2008/593/EÜ (3) Üleeuroopalise Transpordivõrgu Rakendusameti tegevusaega ning määras uuesti kindlaks selle eesmärgid ja ülesanded, nii et selle ülesandeks sai ka mitmeaastase finantsraamistiku (2007–2013) raames üleeuroopalisest transpordivõrgu eelarvest antava rahalise abi haldamine.

(6)

Üleeuroopalise Transpordivõrgu Rakendusamet on hästi korraldatud amet, mis täidab oma ülesandeid tõhusalt ja tulemuslikult kooskõlas selle tegevust reguleeriva õigusraamistikuga. Ameti tegevuse vahehindamine on näidanud, et ameti tulemusnäitajad on usaldusväärsed ning et sidusrühmad on rahul selle tehnilise ja finantsjuhtimisega. Amet on edukalt aidanud rakendada üleeuroopalise transpordivõrgu programmi ning on võimaldanud komisjonil keskenduda oma poliitilistele ja institutsioonilistele ülesannetele ja parandada nende täitmist. Vahehindamine on näidanud ka seda, et amet haldab üleeuroopalise transpordivõrgu programmi majanduslikult tõhusamalt kui komisjon. Kokkuhoid, mis tuleneb ülesannete delegeerimisest ametile, on hinnanguliselt umbes 8,66 miljonit eurot aastatel 2008–2015.

(7)

Komisjon tegi 29. juuni 2011. aasta teatises „Euroopa 2020. aasta strateegia aluseks olev eelarve” (4) ettepaneku senisest enam kasutada olemasolevaid rakendusameteid liidu programmide rakendamiseks mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) raames.

(8)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 58/2003 artikli 3 lõikele 1 tehtud tasuvusanalüüs on näidanud, et kui delegeerida Euroopa ühendamise rahastu transpordi-, energia- ja telekommunikatsioonivõrkude valdkonna programmide (5) juhtimine ning programmi „Horisont 2020” transpordi- ja energeetikavaldkonna teadustöö (6) osaliselt Üleeuroopalise Transpordivõrgu Rakendusametile, oleks võimalik rakendada neid programme tõhusalt ja odavamalt kui komisjonis. Programmide juhtimise delegeerimine ametile suurendab tõhusust hinnanguliselt umbes 54 miljoni euro ulatuses mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) raames. Samuti on analüüs näidanud, et transpordi- ja energiavaldkonna taristu- ja teadusprojektide juhtimise viimine sama ameti alla annaks olulise mastaabisäästu ja tagaks kõnealuste valdkondade hea koostoimimise. Ameti volituste pikendamisega võimaldatakse komisjonil ja sidusrühmadel saada kasu ameti eksperditeadmistest ning kõrgetasemelisest programmide juhtimisest ja teenuste osutamisest. See aitaks ka tagada üleeuroopalise transpordivõrgu programmi alusel abi saajate jaoks talituspidevuse ja muudaks liidu nähtavaks ameti juhitavate programmide toetajana. Lisaks on analüüs näidanud, et üleeuroopalise transpordivõrgu (7) ja Marco Polo (8) programmide juhtimine komisjonis oleks kahjulik ja ebatõhusam.

(9)

Selleks et anda rakendusametitele järjepidev identiteet, on komisjon ametite uute volituste kehtestamisel võimaluse korral rühmitanud töö temaatiliste poliitikavaldkondade kaupa.

(10)

Uuel ametil peaksid olema suuremad volitused, mis hõlmaksid järgmiste programmide osade juhtimist:

uus Euroopa ühendamise rahastu programm; selle programmi juhtimise eesmärk on rakendada selliseid tehnilisi projekte, mis ei eelda poliitiliste otsuste tegemist ja nõuavad kogu projekti vältel tehnilise ja finantsekspertiisi kõrget taset;

eriprogrammi „Horisont 2020” III osa „Ühiskonnaprobleemid” osad; selle programmi juhtimise eesmärk on rakendada selliseid tehnilisi projekte, mis ei eelda poliitiliste otsuste tegemist ja nõuavad kogu projekti vältel tehnilise ja finantsekspertiisi kõrget taset;

üleeuroopalise transpordivõrgu programmi järelejäänud meetmed, mis on juba delegeeritud mitmeaastase finantsraamitiku (2000–2006; alates 2007. aastast) ja mitmeaastase finantsraamistiku (2007–2013) raames Üleeuroopalisele Transpordivõrgu Rakendusametile; selle programmi juhtimise eesmärk on rakendada selliseid tehnilisi projekte, mis ei eelda poliitiliste otsuste tegemist ja nõuavad kogu projekti vältel tehnilise ja finantsekspertiisi kõrget taset;

programmi „Marco Polo” järelejäänud meetmed, mida mitmeaastase finantsraamitiku (2007–2013) raames on hallanud Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutus; selle programmi juhtimise eesmärk on rakendada selliseid tehnilisi projekte, mis ei eelda poliitiliste otsuste tegemist ja nõuavad kogu projekti vältel tehnilise ja finantsekspertiisi kõrget taset.

(11)

Selleks et tagada käesoleva otsuse ja asjaomaste programmide õigeaegne rakendamine, on vaja tagada, et amet täidab kõnealuste programmide rakendamisega seotud ülesandeid alates kuupäevast, mil need programmid jõustuvad.

(12)

Tuleks asutada Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet. See peaks asendama otsusega 2007/60/EÜ, mida on muudetud otsusega 2008/593/EÜ, asutatud Üleeuroopalise Transpordivõrgu Rakendusameti ja olema selle õigusjärglane. See peaks tegutsema kooskõlas määrusega (EÜ) nr 58/2003 sätestatud üldise põhieeskirjaga.

(13)

Seetõttu tuleks kehtetuks tunnistada otsused 2007/60/EÜ ja 2008/593/EÜ ning tuleks sätestada üleminekusätted.

(14)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas rakendusasutuste komitee arvamusega;

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Asutamine

Käesolevaga asutatakse Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet (edaspidi „amet”) ajavahemikuks alates 1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 2024.

Ameti põhikirja reguleeritakse määrusega (EÜ) nr 58/2003.

Amet asendab otsusega 2007/60/EÜ, mida on muudetud otsusega 2008/593/EÜ, asutatud rakendusametit ja on selle õigusjärglane.

Artikkel 2

Asukoht

Ameti asukoht on Brüsselis.

Artikkel 3

Eesmärgid ja ülesanded

1.   Ametile tehakse ülesandeks järgmiste ühenduse programmide osade juhtimine:

a)

Euroopa ühendamise rahastu;

b)

eriprogrammi „Horisont 2020” III osa „Ühiskonnaprobleemid”.

Käesolevat lõiget kohaldatakse alates iga kõnealuse programmi jõustumise kuupäevast.

2.   Ametile usaldatakse järgmiste ühenduse järelejäänud programmide juhtimine:

a)

üleeuroopalise transpordivõrgu programm;

b)

programm „Marco Polo”.

3.   Amet vastutab lõigetes 1 ja 2 osutatud ühenduse programmide osade rakendamisega seotud järgmiste ülesannete täitmise eest:

a)

programmi rakendamise mõne etapi haldamine ja eriprojektide kõikide etappide mõne faasi juhtimine komisjonis vastu võetud asjaomaste tööprogrammide alusel, kui komisjon on ametit nii volikirjas volitanud;

b)

eelarve täitmise aktide vastuvõtmine tulude ja kulude osas ning programmi juhtimiseks vajalike kõigi toimingute tegemine, kui komisjon on ametit nii volikirjas volitanud;

c)

programmi rakendamise toetamine, kui komisjon on ametit nii volikirjas volitanud.

Artikkel 4

Ametisse määramise maksimaalne kestus

1.   Juhatuse liikmed nimetatakse ametisse kaheks aastaks.

2.   Direktor määratakse ametisse viieks aastaks.

Artikkel 5

Järelevalve ja aruandlus

Amet on komisjoni järelevalve all ja annab kooskõlas volikirjas sätestatud korra ja tähtaegadega korrapäraselt aru oma vastutusalasse kuuluvate liidu programmide osade rakendamise käigust.

Artikkel 6

Tegevuseelarve täitmine

Amet täidab oma tegevuseelarvet vastavalt komisjoni määrusele (EÜ) nr 1653/2004 (9).

Artikkel 7

Kehtetuks tunnistamine ja üleminekusätted

1.   Otsus 2007/60/EÜ, mida on muudetud otsusega 2008/593/EÜ, tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist 2014. Viiteid kehtetuks tunnistatud otsusele tõlgendatakse viidetena käesolevale otsusele.

2.   Amet on otsusega 2007/60/EÜ, mida on muudetud otsusega 2008/593/EÜ, asutatud rakendusameti õigusjärglane.

3.   Ilma et see piiraks otsuse C(2013) 9235 artikli 28 lõike 2, artikli 29 lõike 2, artikli 30 ja artikli 31 lõike 2 kohaldamist, ei mõjuta käesolev otsus ameti töötajate, sealhulgas selle direktori õigusi ega kohustusi.

Artikkel 8

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014.

Brüssel, 23. detsember 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 11, 16.1.2003, lk 1.

(2)  Komisjoni otsus 2007/60/EÜ, 26. oktoober 2006, millega asutatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 58/2003 kohaldades Üleeuroopalise Transpordivõrgu Rakendusamet (ELT L 32, 6.2.2007, lk 88).

(3)  Komisjoni otsus 2008/593/EÜ, 11. juuli 2008, millega muudetakse otsust 2007/60/EÜ seoses Üleeuroopalise Transpordivõrgu Rakendusameti ülesannete ja tegevusaja muutmisega (ELT L 190, 18.7.2008, lk 35).

(4)  KOM(2011) 500 (lõplik).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1316/2013, 11. detsember 2013, millega asutatakse Euroopa Ühendamise Rahastu (ELT L 348, 20.12.2013, lk 129).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1291/2013, 11. detsember 2013, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 104) ning nõukogu otsus 2013/743/EL, 3. detsember 2013, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–2020. aasta raamprogrammi „Horisont 2020” rakendamise eriprogramm (ELT L 347, 20.12.2013, lk 965).

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 680/2007, 20. juuni 2007, millega kehtestatakse ühenduse rahalise abi andmise üldeeskirjad üleeuroopaliste transpordi- ja energiavõrkude valdkonnas, (ELT L 162, 22.6.2007, lk 1).

(8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1692/2006, 24. oktoober 2006, teise Marco Polo programmi loomise kohta, et anda ühenduse finantsabi kaubaveosüsteemi keskkonnakaitsemeetmete tõhustamiseks (Marco Polo II) (ELT L 328, 24.11.2006, lk 1).

(9)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 1653/2004, 21. september 2004, täitevasutuste standardfinantsmääruse vastuvõtmise kohta vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 58/2003, millega kehtestatakse nende täitevasutuste põhikiri, kellele usaldatakse teatavad ühenduse programmide juhtimisega seotud ülesanded (ELT L 297, 22.9.2004, lk 6).


Top