Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0677

2013/677/EL: Nõukogu rakendusotsus, 15. november 2013 , mille kohaselt lubatakse Luksemburgil kehtestada erimeede, millega tehakse erand ühist käibemaksusüsteemi käsitleva direktiivi 2006/112/EÜ artiklist 285

OJ L 316, 27.11.2013, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/677/oj

27.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 316/33


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS,

15. november 2013,

mille kohaselt lubatakse Luksemburgil kehtestada erimeede, millega tehakse erand ühist käibemaksusüsteemi käsitleva direktiivi 2006/112/EÜ artiklist 285

(2013/677/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, (1) eriti selle artikli 395 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Kirjas, mille komisjoni peasekretariaat registreeris 24. oktoobril 2012, taotles Luksemburg luba kohaldada erandit direktiivi 2006/112/EÜ artiklist 285, mis võimaldaks Luksemburgil anda käibemaksuvabastuse sellistele maksukohustuslastele, kelle aastakäive ei ületa 25 000 eurot. Kõnealuse meetme abil oleksid teatavad maksukohustuslased vabastatud kõigist või teatavatest käibemaksuga seotud kohustustest, millele on osutatud direktiivi 2006/112/EÜ XI jaotise 2.–6. peatükis.

(2)

Direktiivi 2006/112/EÜ artikli 395 lõike 2 kohaselt teatas komisjon 9. novembri 2012. aasta kirjaga teistele liikmesriikidele Luksemburgi taotlusest. Komisjon teatas 12. novembri 2012. aasta kirjaga Luksemburgile, et tal on taotluse hindamiseks kogu vajalik teave.

(3)

Direktiivi 2006/112/EÜ artikli 285 kohaselt võivad liikmesriigid, kes ei ole kasutanud nõukogu teise direktiivi 67/228/EMÜ (2) artiklis 14 sätestatud võimalust, vabastada käibemaksust maksukohustuslased, kelle aastakäive ei ületa 5 000 eurot või sellega võrdset summat riigi valuutas ning võivad anda astmelisi maksusoodustusi maksukohustuslastele, kelle aastakäive ületab liikmesriikide poolt maksuvabastuse kohaldamiseks kehtestatud ülemmäära.

(4)

Luksemburg on teatanud komisjonile, et ta annab praegu käibemaksuvabastuse maksukohustuslastele, kelle aastakäive ei ületa 10 000 eurot ja et ta kasutab võimalust anda astmelisi maksusoodustusi maksukohustuslastele, kelle aastakäive on vahemikus 10 000 – 25 000 eurot. Luksemburg on taotlenud erandmeetmena luba anda käibemaksuvabastus maksukohustuslastele, kelle aastakäive ei ületa 25 000.

(5)

Erikorra kohane kõrgem künnis on lihtsustamismeede, kuna see võib märkimisväärselt vähendada väikeettevõtete käibemaksukohustusi ja võimaldaks Luksemburgil lõpetada ettevõtetele koormava astmelise maksusoodustuse kava kohaldamise. Maksukohustuslastel peaks olema endiselt võimalik valida tavapärane käibemaksusüsteem.

(6)

Käibemaksuga seotud kohustuste lihtsustamiseks võttis komisjon 29. oktoobril 2004. aastal vastu nõukogu direktiivi ettepaneku, millega muudetakse nõukogu direktiivi 77/388/EMÜ, (3) mis sisaldab sätteid, mille kohaselt lubatakse liikmesriikidel kehtestada käibemaksuvabastuskorra jaoks aastakäibe ülempiiriks kuni 100 000 eurot või samaväärne summa riigi valuutas, kusjuures kõnealust ülempiiri võidakse igal aastal kohandada. Käesolev otsus on kooskõlas kõnealuse ettepanekuga.

(7)

Erandmeetme kohaldamine ei mõjuta oluliselt lõpptarbimise etapil kogutud käibemaksutulude kogusummat ega mõjuta käibemaksust saadavaid liidu omavahendeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Erandina direktiivi 2006/112/EÜ artiklist 285 lubatakse Luksemburgil anda käibemaksuvabastus maksukohustuslastele, kelle aastakäive ei ületa 25 000 eurot.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle teatavaks tegemise päeval.

Käesolevat otsust kohaldatakse kuupäevani, mil jõustuvad liidu eeskirjad, millega muudetakse aastakäibe ülempiire, millest väiksema käibega maksukohustuslastele võidakse anda käibemaksuvabastus, või 31. detsembrini 2016, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud Luksemburgi Suurhertsogiriigile.

Brüssel, 15. november 2013

Nõukogu nimel

eesistuja

R. ŠADŽIUS


(1)  ELT L 347, 11.12.2006, lk 1.

(2)  Nõukogu 11. aprilli 1967. aasta teine direktiiv 67/228/EMÜ käibemakse käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta – ühise käibemaksusüsteemi struktuur ja kohaldamiskord (EÜT 71, 14.4.1967, lk 1303/67).

(3)  Nõukogu 17. mai 1977. aasta kuues direktiiv 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta – ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas (EÜT L 145, 13.6.1977, lk 1).


Top