Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0235

2013/235/EL: Komisjoni rakendusotsus, 23. mai 2013 , millega muudetakse otsust 2009/821/EÜ seoses piirikontrollipunktide loetelu ja süsteemi TRACES kuuluvate veterinaarasutuste loeteluga (teatavaks tehtud numbri C(2013) 2905 all) EMPs kohaldatav tekst

OJ L 139, 25.5.2013, p. 29–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 261 - 266

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; mõjud tunnistatud kehtetuks 32019R1014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/235/oj

25.5.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 139/29


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

23. mai 2013,

millega muudetakse otsust 2009/821/EÜ seoses piirikontrollipunktide loetelu ja süsteemi TRACES kuuluvate veterinaarasutuste loeteluga

(teatavaks tehtud numbri C(2013) 2905 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2013/235/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle, (1) eriti selle artikli 20 lõikeid 1 ja 3,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/496/EMÜ, millega nähakse ette ühendusse kolmandatest riikidest saabuvate loomade veterinaarkontrolli korraldamise põhimõtted ning muudetakse direktiive 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ ja 90/675/EMÜ, (2) eriti selle artikli 6 lõike 4 teise lõigu teist lauset,

võttes arvesse nõukogu 18. detsembri 1997. aasta direktiivi 97/78/EÜ, milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted, (3) eriti selle artikli 6 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 28. septembri 2009. aasta otsuses 2009/821/EÜ, millega koostatakse loetelu heakskiidetud piirikontrollipunktidest, sätestatakse teatavad eeskirjad komisjoni veterinaarekspertide tehtava kontrolli kohta ja määratakse kindlaks veterinaarasutused süsteemis TRACES, (4) on sätestatud kooskõlas direktiividega 91/496/EMÜ ja 97/78/EÜ heaks kiidetud piirikontrollipunktide loetelu. See loetelu on esitatud kõnealuse otsuse I lisas.

(2)

Taani on teatanud, et Esbjergi sadama piirikontrollipunktis on avatud uus kontrollikeskus. Seega tuleks otsuse 2009/821/EÜ I lisas sätestatud loetelus esitatud kandeid kõnealuse liikmesriigi kohta vastavalt muuta.

(3)

Saksamaalt, Hispaanialt, Prantsusmaalt, Itaalialt, Lätilt, Madalmaadelt ja Portugalilt saadud teabe kohaselt tuleks otsuse 2009/821/EÜ I lisas sätestatud loetelus neis liikmesriikides paiknevate piirikontrollipunktide kohta tehtud kandeid muuta.

(4)

Komisjoni siseauditi talitusena (mida varem nimetati komisjoni järelevalvetalituseks) tegutsev Toidu- ja Veterinaaramet korraldas Hispaanias auditi ja esitas seejärel Hispaaniale mitu soovitust. Hispaania on teatanud, et ajutiselt tuleks peatada ühe sadama ja mitme lennujaama piirikontrollipunktide tegevus. Seega tuleks neid piirikontrollipunkte käsitlevaid kandeid otsuse 2009/821/EÜ I lisas vastavalt muuta.

(5)

Itaalia on teatanud, et Brindisi sadamas paiknevat piirikontrollipunkti käsitlev kanne tuleks selle liikmesriigi kannete loetelust välja jätta. Portugal on teatanud, et Viana do Castelo sadamas paiknevat piirikontrollipunkti käsitlev kanne tuleks selle liikmesriigi kannete loetelust välja jätta. Seega tuleks otsuse 2009/821/EÜ I lisas sätestatud loetelus esitatud kandeid kõnealuste liikmesriikide kohta vastavalt muuta.

(6)

Ühendkuningriik on teatanud, et ajutiselt tuleks peatada Hullis paikneva piirikontrollipunkti tegevus. Seega tuleks otsuse 2009/821/EÜ I lisas sätestatud loetelus esitatud kandeid kõnealuse liikmesriigi kohta vastavalt muuta.

(7)

Toidu- ja Veterinaarameti Leedus tehtud auditi rahuldavad tulemused võimaldavad ametlikult 21. mail 2013 avatavale Kybartais paiknevale piirikontrollipunktile antud heakskiitu laiendada nii, et see hõlmaks ka kõigi kategooriate (U, E ja O) elusloomi. Seega tuleks otsuse 2009/821/EÜ I lisas sätestatud asjakohast kannet kõnealuse liikmesriigi kohta vastavalt muuta.

(8)

Otsuse 2009/821/EÜ II lisas on sätestatud keskasutuste, piirkondlike ja kohalike asutuste loetelu ühtses veterinaariaalases elektroonilises süsteemis (TRACES).

(9)

Taanilt, Saksamaalt, Itaalialt, Madalmaadelt, Austrialt ja Ühendkuningriigilt saadud teabe kohaselt tuleks nende liikmesriikide puhul teha teatavad muutused süsteemi TRACES keskasutuste, piirkondlike ja kohalike asutuste loetelus, mis on esitatud otsuse 2009/821/EÜ II lisas.

(10)

Seepärast tuleks otsust 2009/821/EÜ vastavalt muuta.

(11)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2009/821/EÜ I ja II lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Lisa punkti 1 alapunktis g esitatud muudatust kohaldatakse alates 21. maist 2013.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 23. mai 2013

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Tonio BORG


(1)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29.

(2)  EÜT L 268, 24.9.1991, lk 56.

(3)  EÜT L 24, 30.1.1998, lk 9.

(4)  ELT L 296, 12.11.2009, lk 1.


LISA

Otsuse 2009/821/EÜ I ja II lisa muudetakse järgmiselt.

1)

I lisa muudetakse järgmiselt.

a)

Taanit käsitlevas osas asendatakse kanne Esbjergi sadama kohta järgmisega:

„Esbjerg

DK EBJ 1

P

Intercargo Coldstores ApS

HC-T(FR)(1)(2), HC-NT(6), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(6)(11)

 

E D & F Man Terminals Denmark ApS

HC-NT(6), NHC-NT(6)(11)”.

 

b)

Saksamaad käsitlevat osa muudetakse järgmiselt:

i)

kanne Cuxhaveni sadama kohta asendatakse järgmisega:

„Cuxhaven

DE CUX 1

P

 

HC-T(FR)(2)(3)”;

 

ii)

kanne Hannover-Langenhageni sadama kohta asendatakse järgmisega:

„Hannover-Langenhagen

DE HAJ 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O (10)”;

iii)

kanne Jade-Weser-Port Wilhelmshaveni sadama kohta asendatakse järgmisega:

„JadeWeserPort Wilhelmshaven

DE WVN 1

P

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT”.

 

c)

Hispaaniat käsitlevat osa muudetakse järgmiselt:

i)

kanne Almeria lennujaama kohta asendatakse järgmisega:

„Almeria (*)

ES LEI 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)

O (*)”;

ii)

kanne Bilbao lennujaama kohta asendatakse järgmisega:

„Bilbao (*)

ES BIO 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)

O (*)”;

iii)

kanne Gerona lennujaama kohta asendatakse järgmisega:

„Gerona (*)

ES GRO 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)”;

 

iv)

kanne Las Palmas de Gran Canaria sadama kohta asendatakse järgmisega:

„Las Palmas de Gran Canaria

ES LPA 1

P

Productos

HC, NHC

 

Animales (*)

 

U (*), E (*), O (*)”;

v)

kanne Madridi lennujaama kohta asendatakse järgmisega:

„Madrid

ES MAD 4

A

Iberia

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC(2)

U, E, O

Flightcare

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

PER4

HC-T(CH)(2)

 

WFS: World Wide Flight Services

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT

O”;

vi)

kanne Málaga sadama kohta asendatakse järgmisega:

„Málaga

ES AGP 1

P

 

HC, NHC (*)

U (*), E (*), O”;

vii)

kanne Palma de Mallorca lennujaama kohta asendatakse järgmisega:

„Palma de Mallorca (*)

ES PMI 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)

O (*)”;

viii)

kanded Santanderi lennujaama ja sadama kohta asendatakse järgmisega:

„Santander (*)

ES SDR 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)

 

Santander (*)

ES SDR 1

P

 

HC (*), NHC (*)”;

 

ix)

kanne Santiago de Compostela lennujaama kohta asendatakse järgmisega:

„Santiago de Compostela (*)

ES SCQ 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)”;

 

x)

kanne Vigo lennujaama kohta asendatakse järgmisega:

„Vigo (*)

ES VGO 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)”;

 

xi)

kanne Vitoria lennujaama kohta asendatakse järgmisega:

„Vitoria (*)

ES VIT 4

A

 

HC(2) (*), NHC-NT(2) (*), NHC-T(CH)(2) (*)

U (*), E (*), O (*)”.

d)

Prantsusmaad käsitlevas osas asendatakse kanne Sète’i sadama kohta järgmisega:

„Sète

FR SET 1

P

 

HC(1)(2), NHC-NT”.

 

e)

Itaaliat käsitlevat osa muudetakse järgmiselt:

i)

kanne Brindisi sadama kohta jäetakse välja;

ii)

kanne Livorno-Pisa sadama kohta asendatakse järgmisega:

„Livorno-Pisa

IT LIV 1

P

Porto Commerciale

HC, NHC-NT

 

Sintemar (*)

HC (*), NHC (*)

 

Lorenzini

HC, NHC-NT

 

Terminal Darsena Toscana

HC, NHC”;

 

iii)

kanne Taranto sadama kohta asendatakse järgmisega:

„Taranto

IT TAR 1

P

 

HC, NHC-NT”.

 

f)

Lätit käsitlevas osas asendatakse kanne Riia sadama (BFT) kohta järgmisega:

„Riia (BFT)

LV RIX 1b

P

 

HC-T(FR)(2), HC-NT(2)”.

 

g)

Leedut käsitlevas osas asendatakse kanne Kybartai maanteepiiripunkti kohta järgmisega:

„Kybartai(13)

LT KBK 3

R

 

HC, NHC

U, E, O”.

h)

Madalmaid käsitlevas osas asendatakse kanne Amsterdami lennujaama kohta järgmisega:

„Amsterdam

NL AMS 4

A

Aviapartner Cargo B.V.

HC(2), NHC-T(FR), NHC-NT(2)

O(14)

Schiphol Animal Centre

 

U(8), E

KLM-2

 

U, E, O(14)

Freshport

HC(2), NHC(2)

O(14)”.

i)

Portugali käsitlevat osa muudetakse järgmiselt:

i)

kanne Porto lennujaama kohta asendatakse järgmisega:

„Porto

PT OPO 4

A

 

HC-T(CH)(2), NHC-NT(2)”;

 

ii)

kanne Viana do Castelo sadama kohta jäetakse välja.

j)

Ühendkuningriiki käsitlevas osas asendatakse kanne Hulli sadama kohta järgmisega:

„Hull (*)

GB HUL 1

P

 

HC-T(1,3) (*), HC-NT (1,3) (*)”.

 

2)

II lisa muudetakse järgmiselt.

a)

Taanit käsitlevas osas asendatakse kanne kohaliku asutuse „DK00100 RØDOVRE” kohta järgmisega:

„DK00100

GLOSTRUP”.

b)

Saksamaad käsitlevas osas jäetakse kohalikku asutust „DE32403 Osnabrueck, Stadt” käsitlev kanne välja.

c)

Itaaliat käsitlevat osa muudetakse järgmiselt:

i)

kanne kohaliku asutuse „IT00410 TERNI-AREA ORVIETANA” kohta asendatakse järgmisega:

„IT00410

TERNI”;

ii)

järgmised kanded piirkondliku asutuse „IT00010 UMBRIA” kohta jäetakse välja:

„IT00110

CITTA’ DI CASTELLO

IT00310

FOLIGNO”.

d)

Madalmaid käsitlevat osa muudetakse järgmiselt:

i)

kanne keskasutuse „NL00000 VWA” kohta asendatakse järgmisega:

„NL00000

NVWA”;

ii)

kanded praeguse viie piirkondliku asutuse (VWA NOORD, VWA NOORDWEST, VWA OOST, VWA ZUID ja VWA ZUIDWEST) kohta asendatakse järgmisega:

„NL00001

NVWA NOORD

NL00002

NVWA NOORDWEST

NL00003

NVWA OOST

NL00004

NVWA ZUID

NL00005

NVWA ZUID”.

e)

Austriat käsitlevat osa muudetakse järgmiselt:

i)

kanne kohaliku asutuse „AT00602 BRUCK AN DER MUR” kohta asendatakse järgmisega:

„AT00602

BRUCK-MÜRZZUSCHLAG”;

ii)

kanne kohaliku asutuse „AT00604 FELDBACH” kohta asendatakse järgmisega:

„AT00604

SÜDOSTSTEIERMARK”;

iii)

kanne kohaliku asutuse „AT00608 HARTBERG” kohta asendatakse järgmisega:

„AT00608

HARTBERG-FÜRSTENFELD”;

iv)

järgmised kanded piirkondliku asutuse „AT00600 STEIERMARK” kohta jäetakse välja:

„AT00605

FÜRSTENFELD

AT00615

MÜRZZUSCHLAG

AT00616

RADKERSBURG”.

f)

Ühendkuningriiki käsitlevas osas asendatakse kanne kohaliku asutuse „GB07104 LARNE” kohta järgmisega:

„GB07104

MALLUSK”.


Top