EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0054(01)

2014/106/EL: Euroopa Keskpanga otsus, 20. detsember 2013 , euro pangatähtede turvaelementide ja tootmismaterjalide tootjate suhtes kohaldatava atesteerimise menetluse ning otsuse EKP/2008/3 muutmise kohta (EKP/2013/54)

OJ L 57, 27.2.2014, p. 29–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/11/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/106(3)/oj

27.2.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 57/29


EUROOPA KESKPANGA OTSUS,

20. detsember 2013,

euro pangatähtede turvaelementide ja tootmismaterjalide tootjate suhtes kohaldatava atesteerimise menetluse ning otsuse EKP/2008/3 muutmise kohta

(EKP/2013/54)

(2014/106/EL)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 128 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikleid 12.1, 16 ja 34.3,

võttes arvesse nõukogu 23. novembri 1998. aasta määrust (EÜ) nr 2532/98 Euroopa Keskpanga volituste kohta rakendada sanktsioone, (1) eelkõige selle artiklit 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Aluslepingu artikli 128 lõige 1 ja Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja (EKPSi põhikiri) artikkel 16 sätestavad, et Euroopa Keskpangal (EKP) on ainuõigus anda luba euro pangatähtede emissiooniks liidu piires. See õigus hõlmab ka pädevust võtta meetmeid euro pangatähtede kui maksevahendi ehtsuse kaitseks.

(2)

EKP võttis vastu 15. mai 2008. aasta otsuse EKP/2008/3 euro pangatähtede turvaelementide tootjate suhtes kohaldatava turvanõuetele vastavuse atesteerimise menetluse kohta, (2) millega kehtestas turvanõuetele vastavuse atesteerimise menetluse, et määrata, kas tootjad vastavad EKP turvalisuse miinimumnõuetele seoses euro pangatähtede, nende komponentide ja muude seonduvate materjalide tootmise, töötlemise, säilitamise ja transportimisega ning turvakaitset vajava teabega, mille kadumine, vargus või avaldamine võiks kahjustada euro pangatähtede ehtsust või kaasa aidata euro pangatähtede või nende komponentide võltsingute tootmisel. Lisaks kehtestas otsus EKP/2008/3 menetluse, mis tagaks eespool osutatud turvanõuete katkematu täitmise.

(3)

EKP võttis vastu 25. novembri 2010. aasta otsuse EKP/2010/22 euro pangatähtede tootjate kvaliteedinõuetele vastavuse atesteerimise menetluse kohta, (3) millega tagatakse, et euro pangatähtede ja euro pangatähtede toormaterjalide tootmiseks atesteeritakse ainult need tootjad, kes vastavad euro pangatähtede ja toormaterjalide tootmise EKP kvaliteedi miinimumnõuetele.

(4)

Kooskõlas aluslepingu artiklitega 9 ja 11 võttis EKP vastu 21. juuni 2011. aasta otsuse EKP/2011/8 euro pangatähtede tootmise keskkonna- ning tervisekaitse ja ohutuse atesteerimise menetluse kohta, (4) millega tagatakse, et euro pangatähtede tootmise tegevuseks atesteeritakse ainult need tootjad, kes vastavad EKP keskkonna- ning tervisekaitse ja ohutuse miinimumnõuetele.

(5)

EKP poolt otsuste EKP/2008/3, EKP/2010/22 ja EKP/2011/8 kohaldamisel saadud kogemustest tuleneb vajadus rakendada tõhus ühtne atesteerimissüsteem, mis väldiks sisulisi ja menetluslikke erinevusi eespool osutatud otsuste kohaldamisel, näiteks ebaproportsionaalne mitmekesisus atesteeringute kehtivuses, menetlustes ja terminoloogias.

(6)

Nende küsimuste käsitlemiseks ja tootjate halduskoormuse leevendamiseks tuleb kehtestada ühtne atesteerimissüsteem, mis a) võimaldab hinnata, kas tootjad järgivad EKP kehtestatud turvalisuse, kvaliteedi, keskkonna- ning tervisekaitse ja ohutuse nõudeid; b) hindab nende nõuete järgimist harmoneeritud kontrollimenetluse alusel; c) sätestab eespool osutatud nõuete mittejärgimise puhuks kohased ja proportsionaalsed trahviliigid, sh rahatrahvid, ja d) tagab, et euro pangatähe turvaelemente võib edastada ainult RKP-le ja tulevasele eurosüsteemi RKP-le EKP nõukogu otsuse alusel, muudele atesteeritud tootjatele ja/või EKP-le.

(7)

Uus ühtne atesteerimissüsteem peaks hõlmama mitmejärgulise hindamismenetluse, mille jooksul hinnatakse, kas atesteerimist taotlev tootja vastab täielikult kõikidele käesolevas otsuses sätestatud asjaomaste atesteerimisnõuete aspektidele.

(8)

Hindamise lihtsustamiseks, mis hõlmab ka mis tahes edasist atesteeritud tootja jätkuva vastavuse hindamist, tuleb kehtestada sujuv kontrollikord, mille alusel saab EKP teostada kohapealset ja väliskontrolli.

(9)

Et vältida praegust üksikute atesteeringute paljusust, tuleb sätestada ühtse eelatesteeringu andmine, mille saab muuta ühtseks atesteeringuks, kui asjaomane tootja on tõendanud, et ta järgib kõiki atesteerimise nõudeid, k.a tootmise ajal; see toimub atesteeritud tootja, EKP või RKP ametliku taotluse alusel kooskõlas tema eelatesteeringuga.

(10)

Et säilitada atesteerimismenetluse paindlikkus, peaks EKP-l olema kaalutlusõigus hindamisetappide korraldamisel, mis on seotud eelatesteeringu algatamise taotlusega.

(11)

Atesteerimismenetluse parema halduse huvides peaks eelateseering ja atesteering kehtima, kui ei ole tuvastatud tootja mittevastavust asjaomaste atesteerimisnõuetega. Samal eesmärgil on EKP pädev muutma eelatesteeringu atesteeringuks, kui asjaomane tootja on tootnud euro pangatähe turvaelemente ja/või euro pangatähtede tootmismaterjale EKP või RKP ametlikul tellimusel katkematult üle 36 kuu. EKP-l on samuti pädevus muuta omal algatusel atesteering tagasi eelatesteeringuks, kui tootja ei ole tootnud euro pangatähe turvaelemente ja/või euro pangatähtede tootmismaterjale katkematult üle 36 kuu.

(12)

Seetõttu tuleb otsused EKP/2008/3, EKP/2010/22 ja EKP/2011/8 kehtetuks tunnistada ja asendada käesoleva otsusega. Et tagada sujuv üleminek kehtivalt atesteerimiskorralt ühtsele atesteerimissüsteemile käesoleva otsuse alusel, tuleb kehtestada üheaastane üleminekuperiood alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest. See võimaldab tootjatel, kellel on turvanõuetele, kvaliteedinõuetele vastavuse ja keskkonna- ning tervisekaitse ja ohutuse atesteeringud, võtta vajalikke meetmeid, et järgida käesolevast otsusest tulenevaid asjaomaseid atesteerimisnõudeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

I   JAGU

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „euro pangatähtede tootmismaterjalid” (euro items)– euro pangatähed, osaliselt trükitud euro pangatähed ja paber, tint, kile ja niit, mida kasutatakse euro pangatähtede või osaliselt trükitud euro pangatähtede tootmisel;

2)   „euro pangatähtede tootmismaterjalide tootmise tegevus” (euro items activity)– euro pangatähtede tootmismaterjalide tootmine;

3)   „euro pangatähtede turvaelemendid” (euro secure items)– turvalisuse põhinõuete all osutatud asjaolud, sealhulgas euro pangatähed, mis on a) ringluses, b) väljatöötamisel, et asendada ringluses olevaid euro pangatähti, või c) ringlusest kõrvaldatud koos komponentide ja seonduva teabega, mille osas on vajalik turvakaitse, kuna selle kadumine, vargus või lubamatu avaldamine võiks kahjustada euro pangatähtede ehtsust maksevahendina;

4)   „euro pangatähtede turvalisusega seotud tegevus” (euro secure activity)– euro turvaelementide loomine, tootmine, töötlemine, hävitamine, säilitamine, ümberpaigutamine tootmiskohas või transport;

5)   „loomine” (origination)– väljatöötamisel olevate euro pangatähtede põhikujunduse ülekandmine küljendusse, värvilahutusse, kontuuridesse ja trükiplaatidele ning põhikujunduses ette nähtud komponentide küljenduse ja prototüüpide ettevalmistus;

6)   „tootja” (manufacturer)– mis tahes üksus, kes tegeleb või soovib tegeleda euro pangatähtede turvalisusega ja/või euro pangatähtede tootmismaterjalide tootmise tegevusega, v.a üksused, mis tegelevad või soovivad tegeleda ainult euro pangatähtede turvaelementide transportimise või erihävitamisrajatise pakkumisega;

7)   „tootmise asukoht” (manufacturing site)– mis tahes asukoht, mida tootja kasutab või soovib kasutada euro pangatähtede turvaelementide ja/või euro pangatähtede tootmismaterjalide loomiseks, tootmiseks, töötlemiseks, hävitamiseks või säilitamiseks;

8)   „atesteerimisnõuded” (accreditation requirements)– EKP põhinõuded, atesteerimismenetlus ja asukoha nõuded, samuti käesolevas otsuses sätestatud kestvad kohustused, mida tootja peab täitma eelatesteeringu või atesteeringu saamiseks või hoidmiseks;

9)   „atesteeritud tootja” (accredited manufacturer)– eelatesteeringu või atesteeringu saanud tootja;

10)   „põhinõuded” (substantive requirements)– EKP poolt eraldi kehtestatud turvanõuded, kvaliteedinõuded ja keskkonna- ning tervisekaitse ja ohutuse nõuded, mida tootja peab järgima, et tegutseda euro pangatähtede turvalisuse ja/või euro pangatähtede tootmismaterjalide tootmise valdkonnas;

11)   „korraldus” (arrangements)– tootja poolt asjaomaste põhinõuete järgimiseks võetud turvalisuse, kvaliteedi- ja keskkonna- ning tervisekaitse ja ohutuse meetmed;

12)   „atesteering vana korra alusel” (old regime accreditations)– kehtivad ajutised või lõplikud atesteeringud, eelkõige turvanõuetele, kvaliteedinõuetele vastavuse või keskkonna- ning tervisekaitse ja ohutuse atesteeringud, mille EKP on tootjale andnud euro pangatähtede turvalisusega ja/või euro pangatähtede tootmismaterjalide tootmisega tegelemiseks kooskõlas otsustega EKP/2008/3, EKP/2010/22 ja EKP/2011/8;

13)   „kehtetuks tunnistatud EKP atesteerimist käsitlevad otsused” (repealed ECB accreditation decisions)– otused EKP/2008/3, EKP/2010/22 ja EKP/2011/8;

14)   „RKP” (NCB)– keskpank liikmesriigis, mille rahaühik on euro;

15)   „tulevane eurosüsteemi RKP” (future Eurosystem NCB)– keskpank liikmesriigis, kes on täitnud euro kasutuselevõtu tingimused ja kelle osas on võetud otsus erandi tühistamise kohta asutamislepingu artikli 140 lõike 2 kohaselt;

16)   „sertifitseerimisasutus” (certification authority)– sõltumatu sertifitseerimisasutus, mis hindab tootjate kvaliteedinõuetele vastavuse, keskkonna-, tervisekaitse ja ohutuse juhtimissüsteeme ning millel on õigus kinnitada, et tootja täidab ISO 9001, ISO 14000 või OHSAS 18000 standardiseeriate nõuded;

17)   „tööpäev” (working day)– EKP tööpäevad esmaspäevast reedeni, v.a EKP tähtpäevad, mis on avaldatud EKP veebilehel;

18)   „kontroll” (inspection)– atesteerimismenetlus, mille eesmärgiks on hinnata tootja vastavust atesteerimisnõuetele; see toimub kohapealse või väliskontrolli kaudu, mille lõpetamisel koostatakse kontrolli lõpparuanne hindamise tulemuste kohta;

19)   „kohapealne kontroll” (on-site inspection)– EKP turvakontrolli töörühma tulek tootmise asukohta, et hinnata, kas tootmise asukoha korraldus vastab asjaomastele atesteerimisnõuetele;

20)   „väliskontroll” (off-site inspection)– tootja poolt esitatud dokumentide hindamine EKP poolt seoses kontrolliga, mida teostatakse tootmise asukohast väljaspool, et teha kindlaks, kas tootja järgib asjaomaseid atesteerimisnõudeid;

21)   „konkreetsed RKP turvakontrollid” (specific NCB security checks)– tellimuse esitanud RKP poolt varude, hävitamise või transpordi kontrolli teostamine atesteeritud tootmise asukohas seoses ametliku tootmistellimusega, mis on atesteeritud tootjale esitatud kooskõlas artikliga 11;

22)   „varude kontroll” (stock-check)– tellimuse esitanud RKP tulek atesteeritud tootmise asukohta, et hinnata asjaomase tootja poolt hoitavate euro pangatähtede turvaelementide varude arvestuse täpsust;

23)   „kontroll hävitamisel” (check on destruction)– tellimuse esitanud RKP tulek atesteeritud tootmise asukohta, et jälgida euro pangatähtede turvaelementide hävitamist ja teostada euro pangatähtede turvaelementide hävitamise ajal varude kontrolli kooskõlas artikliga 11;

24)   „transpordi kontroll” (check on transport)– atesteeritud tootja poolt euro pangatähtede ja/või euro pangatähtede paberi transpordiks rakendatud korralduse vastavuse hindamine asjaomastele transporditurvalisuse nõuetele;

25)   „tootmine” (production)– euro pangatähtede turvaelementide või euro pangatähtede tootmismaterjalide tootmine kooskõlas muu atesteeritud tootja, RKP või EKP poolt esitatud ametliku tellimusega, v.a tootmine teadus- ja arendustegevuse või katsetuse eesmärgil, kui tooted ei ole mõeldud emissiooniks, samuti tootmine sisereserviks.

Artikkel 2

Üldised atesteerimise põhimõtted

1.   Euro pangatähtede turvaelementidega ja/või euro pangatähtede tootmismaterjalidega seoses võib tootja euro pangatähtede turvalisusega seotud ja/või euro pangatähtede tootmismaterjalide tootmise tegevus toimuda tootmise asukohas, mille EKP on atesteerinud või millele ta on andnud eelatesteeringu.

2.   Kui tootja ei ole varem tootmisega tegelenud, võib EKP teostada euro pangatähtede turvaelementide tootmise ja/või euro pangatähtede tootmismaterjalide tootmise eelatesteerimise artiklites 4, 5 ja 6 sätestatud korras.

3.   Eelasteeringu võib muuta atesteeringuks, kui tootja on läbinud tootmise osas kontrolli artiklis 7 sätestatud korras.

4.   Kui atesteeritud tootja ei ole tootmisega tegelenud katkematult 36 kuu jooksul, võib EKP muuta atesteeringu eelatesteeringuks artiklis 8 sätestatud korras.

5.   Selleks et saada ja säilitada EKP eelatesteeringut või atesteeringut, peab tootja lisaks käesolevas otsuses sätestatud tingimustele täitma järgmisi nõudeid:

a)

asjaomased põhinõuded, mis on ühtlasi miinimumnõuded. Tootjad võivad vastu võtta ja rakendada rangemaid turvanõudeid, kvaliteedinõuetele vastavuse, keskkonna- ning tervisekaitse ja ohutuse korraldust;

b)

järgmised asukoha nõuded:

i)

tema tootmise asukoht asub Euroopa Liidu liikmesriigis või EFTA liikmesriigis, kui tegemist ei ole trükikojaga, või

ii)

tema tootmiskoht asub Euroopa Liidu liikmesriigis, kui tegemist on trükikojaga.

6.   Asjaoludest sõltuvalt võib EKP juhatus teha eespool lõike 5 punktis b sätestatud asukoha nõudest erandi. Erandi andmist peab EKP juhatus põhjendama.

7.   Hankemenetluses osalemise tingimustele vastavad nii eelatesteeringuga tootjad kui ka atesteeritud tootjad.

8.   Atesteeritud tootja võib toota ja/või tarnida euro pangatähtede turvaelemente ainult ametlikul tellimusel, mille esitab

a)

teine atesteeritud tootja, kelle jaoks on euro pangatähtede turvaelemendid vajalikud tema euro pangatähtede turvalisusega seotud tegevuses;

b)

RKP;

c)

tulevane eurosüsteemi RKP, kui EKP nõukogu on teinud vastava otsuse, või

d)

EKP.

9.   Tootja kannab kõik kulud ja seonduvad kahjud, mis tulenevad käesoleva otsuse rakendamisest.

Artikkel 3

EKP juhatuse otsused

1.   EKP juhatuse pädevuses on teha otsuseid seoses tootja atesteerimisega artiklite 6, 16–18 ja 20 alusel.

2.   EKP juhatus võib otsustada delegeerida eelatesteerimise pädevuse artikli 6 alusel edasi ühele või enamale juhatuse liikmele.

II   JAGU

ATESTEERIMISMENETLUS

Artikkel 4

Eelatesteerimise algatamise taotlus

1.   Tootja, kellel puudub mis tahes liiki atesteering ja kes soovib tegeleda euro pangatähtede turvaelementide ja/või euro pangatähtede tootmismaterjalide tootmisega, esitab EKP-le kirjaliku taotluse eelatesteerimise menetluse algatamiseks.

2.   Algatamise taotluses tuleb

a)

täpsustada euro pangatähtede turvalisusega seotud tegevus ja euro pangatähtede turvaelemendid ja/või euro pangatähtede tootmismaterjalide tootmise tegevus ja euro pangatähtede tootmismaterjalid, samuti tootmise asukoha täpne aadress, mille osas atesteerimist taotletakse;

b)

lisada taotlust esitava tootja deklaratsioon põhinõuete sisu konfidentsiaalsetena käsitlemise kohta;

c)

lisada kirjalik kinnitus kõikide käesoleva otsuse asjaomaste sätete järgimise kohta.

3.   Kui tootja esitab taotluse euro pangatähtede tootmismaterjalide tootmise tegevuse osas, peab tootja esitama EKP-le pädevate sertifitseerimisasutuse väljastatud sertifikaatide ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 koopiad, mis kinnitavad euro pangatähtede tootmismaterjalide tootmise tegevuseks kavandatud asjaomase tootmise asukoha asjaomast standardit.

4.   EKP hindab tootja poolt algatamise taotluses esitatud teavet ja dokumente ning võib vajaduse korral nõuda täiendavat teavet või selgitusi.

5.   EKP võib algatamise taotluse tagasi lükata, kui seda ei täiendata vastavalt EKP täiendava teabe või selgituste nõudele lõike 4 kohaselt või kui tootja ei järgi artikli 2 lõike 5 punkti b.

Artikkel 5

Põhinõuetele vastavuse eelhinnang

1.   Algatamise taotluse saamisel edastab EKP tootjale asjaomaste põhinõuete dokumendid. EKP edastab ka dokumendid, milles tootja peab osutama, kuidas tema korraldus vastab asjaomastele põhinõuetele. Tootja täidab dokumendid ja tagastab need, et EKP saaks anda eelhinnangu, kas tootja võiks asjaomastele põhinõuetele vastata.

2.   Kui tootja suhtes, kes taotleb euro pangatähtede turvalisusega seotud tegevuse osas eelatesteeringut, kohaldatakse riigis erihävitamisrajatise nõuet ja seda rajatist ei saa üle viia tootmise asukohta, peab tootja esitama teabe ka erihävitamisrajatise kohta, mida ta kavatseb kasutada, täpsustades järgmist:

a)

asjaomased riigisisese seaduse sätted koos selgitustega, miks ei ole võimalik erihävitusrajatist tootmise asukohta viia;

b)

erihävitusrajatis, mida tootja kavatseb kasutada;

c)

euro pangatähtede turvaelemendid, mida tootja kavatseb asjaomases erihävitusrajatises hävitada;

d)

turvakorraldus, mis on kavandatud euro pangatähtede turvaelementide kaitseks kogu transpordi vältel rajatisest ja rajatisse ning hävitamisel rajatises.

3.   EKP hindab tootja poolt esitatud teavet ja dokumente, mis on osutatud lõigetes 1 ja 2, ning võib taotleda täiendavat teavet või selgitusi. EKP võib tagasi lükata iga eelatesteerimise taotluse, kui seda ei täiendata vastavalt EKP täiendava teabe või selgituste nõudele või mis ei ole kooskõlas käesoleva artikliga.

Artikkel 6

Eelatesteerimise andmine

1.   EKP võib anda tootjale eelatesteeringu, kui tootja on veenvalt tõendanud enne euro pangatähtede turvalisusega seotud tegevuse ja/või euro pangatähtede tootmismaterjalide tootmise alustamist, et tal toimib tootmise asukohas asjaomastele atesteerimisnõuetele vastav korraldus ja infrastruktuur.

2.   EKP teostab kontrolli kooskõlas artikliga 9, et hinnata tootja vastavust kõikidele atesteerimisnõuetele.

3.   Tootjat, kes on taotlenud kavandatud euro pangatähtede turvalisusega seotud tegevuse eelatesteerimist, kontrollitakse kõigepealt turvanõuetele vastavuse osas. Muid kontrolle ei alustata enne, kui tootja on edukalt läbinud turvanõuetele vastavuse kontrolli.

Artikkel 7

Eelatesteeringu muutmine atesteeringuks

EKP võib muuta tootja eelatesteeringu atesteeringuks, kui tootja on edukalt läbinud tootmisprotsessi asjaomased kontrollid ja seega tõendanud tegeliku euro pangatähtede turvalisusega seotud tegevuse ja/või euro pangatähtede tootmismaterjalide tootmise tegevuse käigus, et tal toimib nõutav korraldus ja infrastruktuur ning et ta vastab asjaomastele atesteerimisnõuetele tootmise asukohas.

Artikkel 8

Atesteeringu muutmine eelatesteeringuks

EKP võib muuta tootja atesteeringu eelatesteeringuks, kui tootja ei ole tootmisega tegelenud katkematult 36 kuu jooksul EKP või RKP ametlikul tellimusel.

III   JAGU

KONTROLL JA RKP TURVANÕUETELE VASTAVUSE ERIKONTROLL

Artikkel 9

Kontroll

1.   EKP hindab tootja vastavust asjaomastele atesteerimisnõuetele kontrollide kaudu. Need võivad toimuda kohapealsete kontrollidena või väliskontrollidena.

2.   Kohapealset kontrolli teostatakse seoses tootja esitatud mis tahes dokumentidega, mis on asjakohased atesteerimisnõuetele vastavuse hindamisel.

3.   Kohapealse kontrolliga hinnatakse tootja vastavust asjaomastele põhinõuetele tootmise asukohas, eelkõige seoses turva- ja kvaliteedinõuetele vastavusega. EKP võib otsustada teostada kohapealset kontrolli igal ajal, mida ta peab vajalikuks, kuid see peab toimuma vähemalt iga 36 kuu järel turvalisuse ja kvaliteedi põhinõuetega euro pangatähtede tootmismaterjalide ja/või euro pangatähtede turvalisusega seotud tegevuse osas.

4.   Turvalisuse ja kvaliteedi põhinõuetele vastavuse kohapealsest kontrollist tuleb ette teatada. Turvalisuse ja kvaliteedi põhinõuetele vastavuse kohapealne kontroll, millest on teatatud, toimub tootja ja EKP vahel kokku lepitud kuupäeval. Kui tootja on alustanud euro pangatähtede turvalisusega seotud tegevust ja/või euro pangatähtede tootmismaterjalide tootmise tegevust, võib turvalisuse ja kvaliteedi kohapealne kontroll toimuda ka ilma etteteatamiseta.

5.   Hiljemalt kümme tööpäeva enne kohapealseks kontrolli alustamiseks määratud kuupäeva võib EKP edastada tootjale kontrollieelse dokumentatsiooni, mille tootja peab täitma. Tootja peab selle dokumentatsiooni EKP-le tagastama vähemalt viis tööpäeva enne kohapealse kontrolli alustamise kuupäeva.

6.   Kui riigisisesest õigusest tulenevalt peab tootja kasutama erihävitusrajatist, võib kohapealse kontrolli töörühm külastada ka seda rajatist, et hinnata kas tootja poolt kavandatud korraldus on piisav asjaomaste euro pangatähtede turvaelementide ehtsuse kaitseks.

Artikkel 10

Kirjalikud järeldused ja kontrolliauranne

1.   Kui asjaomaste atesteerimisnõuete osas avastatakse kontrolli teostamisel mittevastavus, saadab EKP kirjalikud järeldused tootjale ja osutab konkreetsetele mittevastavuse juhtudele järgmise tähtaja jooksul:

a)

15 tööpäeva alates asjaomase kohapealse kontrolli lõpetamise kuupäevast;

b)

40 tööpäeva pärast kohapealse kontrolli järel asjaomaste dokumentide kättesaamist EKP poolt, eelkõige seoses artiklis 13 sätestatud kestvate kohustustega;

c)

15 tööpäeva pärast RKP aruande saamist EKP poolt, kui artiklis 11 osutatud turvakontrolli teostas RKP.

2.   Tootja peab EKP-le kirjalikult vastama 15 tööpäeva jooksul alates kirjalike järelduste saamisest ja esitama oma märkused ja mis tahes korralduste või paranduste üksikasjad, millega ta kavatseb kirjalike järelduste sisu arvesse võtta.

3.   EKP koostab kontrolliaruande eelnõu 25 päeva jooksul alates järgmisest: a) kontrolli lõpetamine, kui mittevastavusi ei avastatud; b) tootja kirjaliku vastuse saamine EKP poolt kirjalikele järeldustele või c) märkuste tegemise tähtaja lõppemine, kui märkusi ei saadud. Kontrolliaruande eelnõus kajastatakse kontrolli järeldusi ja tootjalt saadud märkusi. Kontrolliaruande eelnõus esitatakse järeldused tootja vastavuse kohta atesteerimisnõuetega.

4.   Tootja peab EKP-le kirjalikult vastama 15 tööpäeva jooksul alates kontrolliaruande eelnõu saamisest ja esitama oma märkused ja mis tahes korralduste või paranduste üksikasjad, millega ta kavatseb kontrolliaruande eelnõu sisu arvesse võtta. Pärast tootja märkuste saamist või märkuste esitamise tähtaja lõppemist koostab EKP kontrolli lõpparuande ja esitab selle asjaomasele tootjale.

5.   Kui tootja rakendab korraldusi või parandusi, võib teostada täiendavat kohapealset kontrolli, mis kinnitaks asjaomaste atesteerimisnõuete järgimist. Täiendava kohapealse kontrolli puhul võib kontrolli lõpparuande koostamine viibida.

6.   Juhul kui esineb mastaapne atesteerimisnõuetele mittevastavus, mille osas EKP peab tegema kiire otsuse ja mis võib mõistlikel kaalutlustel kaasa tuua peatamisotsuse artikli 17 alusel või kehtetuks tunnistamise artikli 18 alusel, võib EKP otsustada lühendada lõigetes 1, 2 ja 3 kirjeldatud menetlust, ning tootja asjaomase mittevastavuse osas märkuste esitamise maksimumtähtaeg on viis tööpäeva. EKP peab seda kiireloomulisust põhjendama.

7.   EKP võib otsustada käesolevas artiklis osutatud tähtaegu pikendada.

Artikkel 11

Konkreetsed RKP turvakontrollid

1.   Mis tahes RKP, kes on esitanud ametliku tellimuse euro pangatähtede tootmiseks, võib nende tellimustega seoses teostada varude kontrolli ning euro pangatähtede turvaelementide hävitamise kontrolli euro pangatähtede tootmise asukohas või mis tahes euro pangatähtede elementide tootmise, töötlemise, säilitamise või hävitamise asukohas.

2.   Lõikes 1 osutatud RKP võib kontrollida ka euro pangatähtede ja euro pangatähtede paberi transporti.

3.   RKP saadab EKP-le kirjaliku aruande kolme päeva jooksul pärast kontrolli teostamist, kui leitakse, et tootja rikub EKP transpordireeglite põhinõudeid või avastatakse mis tahes lahknevusi varude või hävitamise kontrolli käigus.

4.   EKP võib ametisse määrata kohapealse kontrolli eritöörühma, kes teostaks tootja asukohas kohapealset kontrolli, et teha kindlaks RKP poolt avastatud rikkumisi ja lahknevusi. Aruanne EKP kontrolli eritöörühma järeldustega koostatakse artikli 10 alusel.

IV   JAGU

KESTVAD KOHUSTUSED

Artikkel 12

Atesteeritud tootjate kestvad kohustused

1.   Atesteeritud tootja peab EKP-le asjaomase tootmise asukoha suhtes esitama artikli 4 lõikes 3 osutatud sertifikaadi koopia selle sertifikaadi igal uuendamisel või muutmisel kolme kuu jooksul pärast asjaomast uuendamist või muutmist.

2.   Atesteeritud tootja peab EKP-le viivitamata teatama mis tahes nõutava sertifikaadi kehtetuks tunnistamisest.

3.   Atesteeritud tootja esitab EKP-le viivitamata kirjaliku teate järgmise kohta:

a)

tootja lõpetamise, ümberkujundamise või mis tahes samalaadse menetluse algatamine;

b)

likvideerija, pankrotivara halduri, halduri või muu samalaadse ametniku määramine tootjale;

c)

mis tahes kavatsus kaasata kolmandad isikud euro pangatähtede tootmise tegevusse või euro pangatähtede turvalisusega seotud tegevusse, mille osas tootja on atesteeritud;

d)

mis tahes muutus, mis on toimunud tootmise asukoha korralduses pärast atesteerimist ja mis mõjutab või võib mõjutada asjaomast atesteerimisnõuetele vastavust, k.a muutused asjaoludes artikli 5 lõike 2 punktide a–d alusel;

e)

mis tahes valitseva mõju muutus atesteeritud tootja üle või omandistruktuuri muutus;

f)

katkematu 34 kuu möödumine viimasest tootmisest.

4.   Atesteeritud tootja ei tohi oma atesteeringuid kolmandale isikule, sh oma tütarettevõtjatele või sidusettevõtjatele, edasi anda ega loovutada.

5.   Atesteeritud tootja ei tohi euro pangatähtede turvalisusega seotud tegevust ega euro pangatähtede tootmismaterjalide tootmise tegevust, samuti euro pangatähtede turvaelemente ega euro pangatähtede tootmismaterjale, mis tahes osas üle viia muusse asukohta, mida tootja omab, rendib või valdab, v.a juhul kui see asukoht on nõuetekohaselt atesteeritud kooskõlas artikliga 2 ja EKP on andnud üle viimiseks oma eelneva kirjaliku nõusoleku.

6.   Atesteeritud tootja ei tohi euro pangatähtede turvalisusega seotud tegevust ega euro pangatähtede tootmismaterjalide tootmise tegevust, samuti euro pangatähtede turvaelemente ega euro pangatähtede tootmismaterjale, mis tahes osas allhankida ega üle viia mis tahes kolmandale isikule, k.a tootja tütarettevõtjad ja sidusettevõtted, v.a juhul kui see kolmas isik on nõuetekohaselt atesteeritud kooskõlas artikliga 2 ja EKP on andnud allhankeks või üleviimiseks oma eelneva kirjaliku nõusoleku.

7.   EKP eelnev kirjalik nõusolek on vajalik, et atesteeritud tootja saaks euro pangatähtede turvalisusega seotud tegevust või euro pangatähtede tootmismaterjalide tootmise tegevust allhankida mis tahes osas muus tootmise asukohas.

8.   Eelatesteeritud tootja peab EKP-le viivitamata teatama ametlikust tootmistellimusest, mille ta on saanud atesteeritud tootjalt, RKP-lt või EKP-lt, et asjaomane kontroll saaks toimuda võimalikult kiiresti. Teates tuleb näidata ametliku tellimuse andmed ning tootmise kavandatud algus- ja lõppkuupäev.

9.   Eelatesteeritud tootja esitab EKP-le teabe keskkonna-, ning tervisekaitse ja ohutuse kohta asjaomaste põhinõuete osas.

10.   Juhul kui atesteeritud tootja on trükikoda, korraldab ta valmis euro pangatähtede keemiliste ainete analüüsi teostamise ja annab EKP-le aru kooskõlas asjaomaste keskkonna- ning tervisekaitse ja ohutuse nõuetega.

11.   Atesteeritud tootja käsitleb põhinõudeid konfidentsiaalsetena.

Artikkel 13

EKP kestvad kohustused

EKP teatab atesteeritud tootjatele euro pangatähtede turvalisusega seotud tegevuse ja/või euro pangatähtede tootmismaterjalide tootmise tegevuse põhinõuete uuendamisest, mille osas neid on atesteeritud või eelatesteeritud.

V   JAGU

RIKKUMISE ÕIGUSLIKUD TAGAJÄRJED

Artikkel 14

Rikkumise juhud

1.   Tootja mis tahes järgmine tegevus on rikkumine:

a)

mittevastavus asjaomastele atesteerimisnõuetele;

b)

EKPga kokku lepitud paranduste mitterakendamine;

c)

kohese juurdepääsu mittevõimaldamine kohapealse kontrolli töörühmale või RKP poolt ametisse määratud personalile tootmise asukohas varude, hävitamise või transpordi kontrollimiseks;

d)

vale või eksitava deklaratsiooni või valedokumendi esitamine EKP-le ja kohastel juhtudel RKP-le mis tahes menetluses käesoleva otsuse alusel;

e)

põhinõuete sisu konfidentsiaalsena käsitlemise kohustuse rikkumine.

2.   Mis tahes asjaomase atesteerimisnõude rikkumisest teatatakse rikkuvale tootjale kooskõlas artikli 10 lõikega 4 või muul viisil. Mis tahes rikkumine tuleb lõpetada kokku lepitud aja jooksul. See ajavahemik peab vastama rikkumise raskusele.

3.   Mastaapne rikkumine esineb juhul, kui euro pangatähtede turvalisusega seotud tegevuse osas tekkis vahetu või oluline negatiivne mõju ja/või euro pangatähtede tootmismaterjalide tootmise tegevuses kvaliteedinõuete, keskkonna-, tervisekaitse ja ohutuse aspektide osas tekkis vahetu või oluline negatiivne mõju.

4.   EKP võib esitada tootjale soovituse korralduse parandamiseks ka siis, kui see vastab atesteerimisnõuetele.

Artikkel 15

EKP otsused rikkumise kohta

1.   EKP teeb kõik artiklites 16–18 ja 20 osutatud otsused kirjalikus vormis. Otsustes tuleb osutada järgmisele:

a)

rikkumise juhtum ja kohastel juhtudel tootja poolt esitatud märkused;

b)

tootmise asukoht, euro pangatähe turvaelement ja/või euro pangatähtede tootmismaterjal ning euro pangatähtede turvalisusega seotud tegevuse ja/või euro pangatähtede tootmismaterjalide tootmise tegevus, mida otsus käsitleb;

c)

otsuse jõustumise kuupäev;

d)

rikkumise kõrvaldamiseks antud tähtaeg, kui on;

e)

otsuse põhjendused.

2.   Kui EKP teeb otsuse artiklite 16–18 ja 20 alusel, peab see olema proportsioonis rikkumise raskusega ja tootja varasema käitumisega seoses muude rikkumise juhtude esinemise ja parandamisega.

3.   EKP võib teatada RKPdele ja kõikidele atesteeritud tootjatele käesoleva artikli alusel tehtud otsusest, selle ulatusest ja kestusest ning osutama, et RKPdele teatatakse mis tahes täiendavatest muudatustest tootja staatuses.

Artikkel 16

Hoiatusotsus

1.   EKP teeb atesteeritud tootja osas hoiatusotsuse järgmistel juhtudel:

a)

euro pangatähtede turvalisusega seotud tegevuse turvalisuse aspektide või euro pangatähtede tootmismaterjalide tootmise tegevuse kvaliteedinõuete, keskkonna-, tervisekaitse ja ohutuse aspektide mastaapne rikkumine;

b)

mittevastavuse juhtude kordumine;

c)

rikkumise juhtude õigeaegse ja tulemusliku parandamise puudumine;

2.   EKP võtab arvesse kõik tootja poolt esitatud asjaomased selgitused.

3.   Hoiatusotsuses võib osutada, et juhul kui rikkumist ei kõrvaldata osutatud tähtaja jooksul, kohaldatakse artiklit 17 või 18.

4.   Kui EKP hinnangul ei vasta hoiatusotsus avastatud rikkumise juhu raskusele, võib ta teha otsused artikli 17 või 18 alusel.

Artikkel 17

Uute tellimuste peatamine

1.   EKP võib atesteeritud tootja suhtes teha peatamisotsuse, mille tagajärjel võib tootja lõpetada tellimuse täitmise, kuid ei tohi vastu võtta uusi tellimusi, kuni peatamisotsus on kõrvale jäetud. Peatamisotsuse võib teha järgmistel juhtudel:

a)

mastaapne rikkumine, millel on vahetu ja oluline negatiivne mõju euro pangatähtede turvalisusega seotud tegevuse turvalisusele, kuid mille puhul tootja tõendas, et euro pangatähtede turvaelemendid pole kadunud ega varastatud või teabe lubamatut avaldamist pole toimunud, mis võiks kahjustada euro pangatähtede turvaelementide ehtsust;

b)

tootja ei võta meetmeid hoiatusotsuses osutatud rikkumise osas.

2.   EKP võtab arvesse kõik tootja poolt esitatud asjaomased selgitused.

3.   Peatamisotsuses võib osutada, et juhul kui rikkumist ei kõrvaldata osutatud tähtaja jooksul, kohaldatakse artiklit 18.

4.   Kui EKP hinnangul ei vasta peatamisotsus avastatud rikkumise juhu raskusele, võib ta teha kehtetuks tunnistamise otsuse artikli 18 alusel.

5.   Peatamisotsuse saab kõrvale jätta ainult juhul, kui kõik asjaomased rikkumise juhud on kõrvaldatud ja kontrolli poolt parandatuks loetud.

Artikkel 18

Atesteeringu kehtetuks tunnistamine

1.   EKP võib teha kehtetuks tunnistamise otsuse järgmistel juhtudel:

a)

tootja ei võta meetmeid seoses peatamisotsusega;

b)

tootja ei järgi artiklit 19;

c)

ei järgita nõuet teavitada EKPd viivitamata artikli 12 lõike 3 punktides c–f osutatud asjaoludest;

d)

atesteeritud tootja taotlus euro pangatähtede turvalisusega seotud tegevus ja/või euro pangatähtede tootmismaterjalide tootmise tegevus tervikuna või osaliselt üle viia uude tootmise asukohta. Vastav kehtetuks tunnistamine hõlmab endist tootmise asukohta, kust asjaomane tegevus üle viiakse;

e)

atesteeritud tootja taotlus tema eelatesteering või atesteering tagasi võtta.

2.   EKP võib teha kehtetuks tunnistamise otsuse, kui ta leiab, et kehtetuks tunnistamine on proportsionaalne järgmise suhtes:

a)

rikkumise juhu/juhtude raskus;

b)

euro pangatähtede turvaelementide tegeliku või potentsiaalse kao, varguse või nendega seotud teabe lubamatu avaldamise mis tahes kaudse rahalise või reputatsiooni kahju suurus;

c)

tootja vastumeetmete, võimaluste ja võime piisavus rikkumist pehmendada.

3.   EKP võtab arvesse kõik tootja esitatud asjaomased selgitused.

4.   Juhul kui tootja valdus euro pangatähtede turvaelementide üle võib ohustada euro pangatähtede kui maksevahendi ehtsust, võib EKP nõuda tootjalt meetmete võtmist, näiteks teatavate euro pangatähtede turvaelementide tarne EKP-le või RKP-le või nende hävitamine, selleks et tagada tootja valduse lõppemine euro pangatähtede turvaelementide üle pärast kehtetuks tunnistamise jõustumist.

5.   Kehtetuks tunnistamise otsuses sätestatakse kuupäev, millest alates tootja võib uuesti eelatesteeringut taotleda. Selle kuupäeva määramisel võetakse arvesse kehtetuks tunnistamise asjaolusid ja see peab olema vähemalt üks aasta pärast kehtetuks tunnistamise otsuse kuupäeva.

Artikkel 19

Euro pangatähtede turvalisusega seotud tegevuse viivitamata peatamine

1.   Erandjuhtudel, kui avastatakse mastaapne rikkumine, mille tagajärjel võib toimuda euro pangatähtede turvaelementide kadumine või vargus või teabe lubamatu avaldamine, mis võiks kahjustada euro pangatähtede turvaelementide ehtsust, kui ei võeta viivitamata meetmeid, võib kohapealse kontrolli töörühm nõuda nõudeid rikkuva tootja poolt euro pangatähtede turvalisusega seotud tegevuse viivitamata peatamist kuni rikkumise kõrvaldamiseni. Sellisel juhul ei või tootja tegevust jätkata enne EKP eelnevat kirjalikku nõusolekut.

2.   See tootja peab EKP-le esitama teabe muude tootjate kohta, kes võivad olla kaudselt kliendi või tarnijana mõjutatud euro pangatähtede turvalisusega seotud tegevuse või euro pangatähtede tootmismaterjalide tootmise peatamisest. Kohapealse kontrolli töörühm võib nõuda atesteeritud tootjalt artikli 18 lõikes 4 osutatud meetmete võtmist, et tagada tema valduse puudumine euro pangatähtede turvaelementide üle ajavahemikul, mil euro pangatähtede turvalisusega seotud tegevus on peatatud.

3.   Kui atesteeritud tootja euro pangatähtede turvalisusega seotud tegevus peatatakse lõike 1 alusel, teavitab EKP kõiki lõikes 2 osutatud potentsiaalselt mõjutatud kolmandatest isikutest tootjaid, ning osutab, et potentsiaalselt mõjutatud kolmandatest isikutest tootjaid teavitatakse tootja staatuse muutumisest.

4.   Pärast EKP kohapealse kontrolli töörühma taotlust euro pangatähtede turvalisusega seotud tegevus peatada ja ilma et see mõjutaks muid otsuseid artiklite 16–18 alusel, lõpetab EKP peatamise viivitamata esimesel võimalusel, kui järgmine kontroll järeldab, et mittevastavus on kõrvaldatud.

Artikkel 20

Rahatrahv euro pangatähtede või pangatähepaberi koguste lahknevuste korral

1.   Euro pangatähe paberi või euro pangatähtede tootja esitab EKP-le aruande kooskõlas turvalisuse põhinõuetega mis tahes lahknevuste kohta euro pangatähtede paberi koguste ja täielikult või osaliselt trükitud euro pangatähtede koguste vahel, mis avastati euro pangatähtede turvalisusega seotud tegevuses atesteeritud tootmise asukohas.

2.   Kui tootja avastab euro pangatähtede turvalisusega seotud tegevuses lahknevuse euro pangatähtede paberi koguste ja täielikult või osaliselt trükitud euro pangatähtede koguste vahel atesteeritud tootmise asukohas ega esita aruannet kooskõlas turvalisuse põhinõuetega ning lahknevuse teave jõuab EKPni muul viisil, kohaldab EKP tootja suhtes rahatrahvi, mis ei ole väiksem kui 50 000 eurot. Kui lahknevuse nominaalväärtus on üle 50 000 euro, kohaldab EKP tootja suhtes rahatrahvi alates nimiväärtuse suurusest kuni 500 000 euroni.

3.   Kui tootja esitab EKP-le aruande euro pangatähtede turvalisusega seotud tegevuses avastatud lahknevuse kohta euro pangatähtede paberi koguste ja täielikult või osaliselt trükitud euro pangatähtede koguste vahel atesteeritud tootmise asukohas, kuid ei avasta lahknevuse põhjust turvalisuse põhinõuetes ette nähtud tähtaja jooksul, kaalub EKP tootja suhtes minimaalse rahatrahvi kohaldamist suuruses 50 000 eurot. Kui lahknevuse nominaalväärtus on üle 50 000 euro, kohaldab EKP tootja suhtes rahatrahvi alates nimiväärtuse suurusest kuni 500 000 euroni.

4.   Kui tootja ei avasta euro pangatähtede turvalisusega seotud tegevuses lahknevust euro pangatähtede paberi koguste ja täielikult või osaliselt trükitud euro pangatähtede koguste vahel atesteeritud tootmise asukohas ning lahknevus tuvastatakse ja teave selle kohta jõuab EKPni muul viisil, kohaldab EKP tootja suhtes rahatrahvi, mis ei ole väiksem kui 50 000 eurot. Kui lahknevuse nominaalväärtus on üle 50 000 euro, kohaldab EKP tootja suhtes rahatrahvi alates nimiväärtuse suurusest kuni 500 000 euroni.

5.   Lahknevuse juhu tõsidust kaalutakse juhtumipõhiselt rahatrahvi suuruse üle otsustamisel ja selle põhjal määratakse rahatrahv üle või alla 50 000 euro. Lahknevuse juhu tõsidus põhineb asjaomase lahknevuse nimiväärtusel. Rahatrahv ei ületa mingil juhul 500 000 eurot.

6.   Rahatrahvi otsused põhinevad menetlustel, mis on sätestatud määruses (EÜ) nr 2532/98 ja Euroopa Keskpanga 23. septembri 1999. aasta määruses (EÜ) nr 2157/1999 (EKP/1999/4) Euroopa Keskpanga volituste kohta sanktsioonide rakendamiseks (5). Lisaks rahatrahvile võib EKP otsustada vastu võtta hoiatusotsuse, kehtetuks tunnistada või peatada eelatesteeringu või atesteeringu.

Artikkel 21

Läbivaatamise menetlus

1.   EKP hindab tootja poolt käesoleva otsusega seoses esitatud taotlusi ja teavet ning teavitab tootjat kirjalikult oma otsusest taotluse vastuvõtmise või tagasilükkamise kohta, samuti saadud teabe kohasuse kohta, 50 tööpäeva pärast

a)

esialgse taotluse saamist või

b)

mis tahes EKP poolt nõutud täiendava teabe või selgituste saamist.

2.   Juhul kui EKP

a)

on otsustanud atesteerimise menetluse algatamise taotluse tagasi lükata;

b)

on otsustanud i) mitte anda eelatesteeringut; ii) mitte muuta eelatesteeringut atesteeringuks või iii) muuta atesteering eelatesteeringuks;

c)

on otsustanud muuta vana korra alusel tehtud atesteeringu eelatesteeringuks või atesteeringuks;

d)

teinud otsuse artiklite 16–19 alusel,

võib tootja 30 tööpäeva jooksul alates otsuse kohta antud teatest esitada EKP nõukogule kirjaliku taotluse otsuse läbivaatamiseks. Tootja peab taotlust põhjendama ja lisama kogu tõendava teabe.

3.   Läbivaatamisel ei ole peatavat mõju. EKP nõukogu võib läbivaadatava otsuse kohaldamise peatada, kui tootja on selgesõnaliselt oma läbivaatamise taotluses seda taotlenud ning põhjendanud.

4.   EKP nõukogu vaatab otsuse läbi tootja läbivaatamise taotluse alusel. Kui EKP nõukogu leiab, et otsus on käesoleva otsusega vastuolus, võib ta nõuda kõnealuse menetluse kordamist või teha lõpliku otsuse. Muul juhul lükatakse tootja läbivaatamise taotlus tagasi. Tootjat teavitatakse läbivaatamise tulemustest kirjalikult 60 tööpäeva jooksul alates läbivaatamise taotluse saamisest. EKP nõukogu otsuses esitatakse otsuse põhjendused.

5.   Euroopa Liidu Kohtul on ainupädevus lahendada käesoleva otsusega seotud vaidlusi EKP ja tootja vahel. Kui kasutatakse läbivaatamismenetlust lõike 2 alusel, ootab tootja EKP otsust seoses läbivaatamisega enne asja esitamist kohtule. Asutamislepingus sätestatud tähtaegade kulgemine algab läbivaatamisotsuse kättesaamisest.

6.   Erandina lõigetest 1–4 teostatakse läbivaatamismenetlust seoses artikli 20 alusel tehtud rahatrahvi otsustega määruses (EÜ) nr 2532/98 ja määruses (EÜ) nr 2157/1999 (EKP/1999/4) sätestatud korras.

Artikkel 22

EKP atesteeringute register

1.   EKP peab atesteeringute registrit järgmise kohta:

a)

eelatesteeringu või atesteeringu saanud tootjate nimekiri;

b)

iga tootmise asukoha kohta seal eelatesteeringu või atesteeringu saanud euro pangatähtede turvalisusega seotud tegevus ja/või euro pangatähtede tootmismaterjalide tootmise tegevus, euro pangatähe turvaelemendid ja/või euro pangatähtede tootmismaterjalid.

2.   EKP võimaldab RKPdele, tulevastele eurosüsteemi RKPdele ja atesteeritud tootjatele juurdepääsu atesteeringute registri teabele. EKP ajakohastab atesteeringute registrit korrapäraselt kooskõlas atesteeritud tootjate ja RKPde poolt käesoleva otsuse alusel esitatud teabega. Atesteeringute registri regulaarseks ajakohastamiseks võib EKP koguda atesteeritud tootjatelt, RKPdelt ja tulevastelt eurosüsteemi RKPdelt täiendavat asjakohast teavet, mida EKP peab vajalikuks atesteeringute registri teabe täpsuse ja õigsuse säilitamiseks.

3.   Kui EKP teeb peatamise otsuse artikli 17 alusel, teeb ta kooskõlas peatamise otsuse tingimustega sissekande meetme ulatuse ja kestuse kohta, samuti kõikide tootja staatuse muutuste kohta seoses tema nimega, asjaomase tootmise asukohaga, euro pangatähtede turvaelementidega, euro pangatähtede tootmismaterjalidega, euro pangatähtede turvalisusega seotud tegevusega ja euro pangatähtede tootmismaterjalide tootmisega.

4.   Kui EKP teeb kehtetuks tunnistamise otsuse artikli 18 alusel, jätab ta kooskõlas kehtetuks tunnistamise otsuse tingimustega atesteeringute registrist välja asjaomase tootja nime, tootmise asukoha, euro pangatähtede turvaelemendid, euro pangatähtede turvalisusega seotud tegevuse ja/või euro pangatähtede tootmismaterjalid ja euro pangatähtede tootmismaterjalide tootmise.

VI   JAGU

MUUDATUSED, ÜLEMINEKU- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 23

Muudatus

Otsuse EKP/2008/3 artikli 1 punkt c asendatakse järgmisega:

„c)   „euro pangatähtede turvaelemendid” (euro secure items)– turvalisuse reeglites osutatud asjaolud, sealhulgas euro pangatähed, mis on a) ringluses, b) väljatöötamisel, et asendada ringluses olevaid euro pangatähti, või c) ringlusest kõrvaldatud koos komponentide ja seonduva teabega, mille osas on vajalik turvakaitse, kuna selle kadumine, vargus või lubamatu avaldamine võiks kahjustada euro pangatähtede ehtsust maksevahendina;”.

Artikkel 24

Kehtetuks tunnistamine

Otsused EKP/2008/3, EKP/2010/22 ja EKP/2011/8 tunnistatakse kehtetuks alates artikli 26 lõikes 3 osutatud kuupäevast. Viiteid otsustele EKP/2008/3, EKP/2010/22 ja EKP/2011/8 käsitletakse viidetena käesolevale otsusele.

Artikkel 25

Üleminekusätted

1.   Tootjad, kes on atesteeritud vana korra alusel, võivad tegutseda euro pangatähtede turvalisusega seotud ja/või euro pangatähtede tootmismaterjalide tootmise valdkonnas artikli 26 lõikes 3 osutatud kuupäevani.

2.   Kaks kuud enne artikli 26 lõikes 3 osutatud kuupäeva peavad vana korra alusel atesteeritud tootjad teatama EKP-le, kas nad on tegelenud euro pangatähtede turvalisusega ja/või euro tootmismaterjalide tootmisega eelneva 36 kuu jooksul.

3.   Vana korra alusel antud atesteeringud kehtetuks tunnistatud EKP atesteerimist käsitlevate otsuste alusel muudetakse kooskõlas lõigetega 4 ja 5 või nende kehtivus lõpeb pärast artikli 26 lõikes 3 osutatud kuupäeva, olenemata nende kehtivusajast või lõplikust staatusest.

4.   Atesteering muudetakse atesteeringuks kooskõlas käesoleva otsuse artikliga 7 ja kooskõlas selle otsuse asjaomaste atesteerimisnõuetega tootja puhul, kellel on kehtivad turvanõuetele vastavuse, kvaliteedinõuetele vastavuse, keskkonna- ja tervisekaitse ning ohutuse atesteeringud ja kes on tootnud euro turvaelemente ja/või euro pangatähtede toormaterjale kooskõlas kehtetuks tunnistatud EKP atesteerimist käsitlevate otsustega 36 kuu jooksul enne artikli 26 lõikes 3 sätestatud kuupäeva.

5.   Atesteering muudetakse eelatesteeringuks kooskõlas käesoleva otsuse artikliga 8 ja kooskõlas selle otsuse asjaomaste atesteerimisnõuetega tootja puhul, kellel on kehtivad turvanõuetele vastavuse, kvaliteedinõuetele vastavuse, keskkonna- ja tervisekaitse ning ohutuse atesteeringud ja kes ei ole tootnud euro turvaelemente ja/või euro pangatähtede toormaterjale kooskõlas kehtetuks tunnistatud EKP atesteerimist käsitlevate otsustega 36 kuu jooksul enne artikli 26 lõikes 3 sätestatud kuupäeva.

6.   Kõik kehtetuks tunnistatud EKP atesteerimist käsitlevate otsuste alusel toimuvad alustatud ja lõpetamata menetlused seoses atesteeringutega vana korra alusel, eelkõige

a)

turvalisuse eel- ja järelkontroll, sh kvaliteedikontroll või kvaliteedi eelaudit;

b)

atesteeringu(te) andmine;

c)

hoiatusotsuse, atesteeringu(te) peatamise või kehtetuks tunnistamise otsuste vastu võtmine; või

d)

punktides a–c osutatud tegevuste või otsuste läbivaatamine,

viiakse lõpule kehtetuks tunnistatud EKP atesteerimist käsitlevate otsuste sätete alusel kuni artikli 26 lõikes 3 osutatud kuupäevani.

7.   RKPd ei kinnita euro pangatähtede trükkimist, mille keemilised ained ületavad keskkonna- ja tervisekaitse ning ohutuse nõuetes lubatud piire, alates euro pangatähtede 2016. aasta toodangust.

Artikkel 26

Lõppsätted

1.   Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

2.   Artikleid 23 ja 25 kohaldatakse alates järgmisest päevast pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

3.   Muid käesoleva otsuse sätteid kohaldatakse 12 kuu möödumisel selle avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 27

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud euro pangatähtede turvaelementide ja euro pangatähtede tootmismaterjalide tootjatele ning RKPdele, kui need teostavad varude kontrolli, hävitamise kontrolli või transpordi kontrolli.

Frankfurt Maini ääres, 20. detsember 2013

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  EÜT L 318, 27.11.1998, lk 4.

(2)  ELT L 140, 30.5.2008, lk 26.

(3)  ELT L 330, 15.12.2010, lk 14.

(4)  ELT L 176, 5.7.2011, lk 52.

(5)  EÜT L 264, 12.10.1999, lk 21.


Top