EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0010

2013/211/EL: Euroopa Keskpanga otsus, 19. aprill 2013 , euro pangatähtede nimiväärtuste, tehniliste nõuete, reprodutseerimise, vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta (uuesti sõnastatud) (EKP/2013/10)

ELT L 118, 30.4.2013, p. 37–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument on avaldatud eriväljaandes (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/211(1)/oj

30.4.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 118/37


EUROOPA KESKPANGA OTSUS,

19. aprill 2013,

euro pangatähtede nimiväärtuste, tehniliste nõuete, reprodutseerimise, vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta

(uuesti sõnastatud)

(EKP/2013/10)

(2013/211/EL)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 128 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artiklit 16,

ning arvestades järgmist:

(1)

20. märtsi 2003. aasta otsuse (euro pangatähtede nimiväärtuste, iseloomulike tunnuste, reprodutseerimise, vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta) (1) reguleerimisala tuleb laiendada, et hõlmata tulevased euro pangatähtede seeriad. Selleks tuleb otsuses EKP/2003/4 teha mitmeid tehnilisi muudatusi. Lisaks tuleb otsuse EKP/2003/4 kohaldamisel ja tõlgendamisel saadud kogemusi arvesse võttes täiendavalt selgitada ja parendada mõningaid reegleid ja menetlusi. Seetõttu tuleb otsus EKP/2003/4 eespool osutatud muudatustega selguse ja läbipaistvuse huvides uuesti sõnastada.

(2)

Lepingu artikli 128 lõike 1 ja Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga (EKP) põhikirja artikli 16 kohaselt on Euroopa Keskpangal ainuõigus anda luba euro pangatähtede emissiooniks liidu piires. Nende sätete kohaselt võivad neid pangatähti emiteerida EKP ja keskpangad liikmesriikides, mille rahaühik on euro. Nõukogu 3. mai 1998. aasta määruse (EÜ) nr 974/98 (euro kasutusele võtmise kohta) (2) artikli 10 kohaselt lasevad EKP ja riikide keskpangad käibele euros vääringustatud pangatähed.

(3)

Euroopa Rahainstituut (ERI) valmistas ette euro pangatähtede tootmise ja emiteerimise ning lihtsustas uute euro pangatähtede nominaalväärtuste ja omaduste omaksvõttu ja vastuvõttu kasutajate poolt eelkõige seoses euro pangatähtede kujundusega ja võttes arvesse Euroopa pangatähtede kasutajate liitude erilisi visuaalseid ja tehnilisi nõudeid.

(4)

ERI õigusjärglasena kuulub algselt ERI-le kuulunud euro pangatähtede autoriõigus EKP-le. EKP ja EKP nimel tegutsevad RKPd võivad realiseerida seda autoriõigust seoses reproduktsiooniga, mille emissioon või käibelelaskmine toimub seda autoriõigust rikkudes, näiteks reproduktsioon, mis võib negatiivselt mõjutada euro pangatähtede mainet.

(5)

EKP ja RKPd võivad aeg-ajalt välja anda euro pangatähtede uue seeria, millel on tõhustatud turvaelemendid ja mille puhul on arvesse võetud pärast esimest seeriat toimunud tehnoloogilisi uuendusi.

(6)

EKP ja RKPde euro pangatähtede emiteerimise õigus hõlmab kõikide õiguslike meetmete võtmise pädevust, mida on vaja euro pangatähtede kui maksevahendi ehtsuse kaitseks. EKP peaks võtma meetmeid, et tagada euroala liikmesriikides kaitse miinimumtase ning tagada, et üldsus oskaks eristada reproduktsioone euro pangatähtedest, mida emiteerivad EKP ja RKPd ja mis ei ole võltsitud pangatähed nõukogu 28. juuni 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1338/2001 (milles sätestatakse euro võltsimise takistamiseks vajalikud meetmed) (3) artikli 2 punkti a kohaselt (edaspidi „ehtsad euro pangatähed”) Seetõttu on vaja kehtestada ühised reeglid, mille kohaselt on euro pangatähtede reprodutseerimine lubatud.

(7)

Käesolev otsus ei kitsenda kriminaalõiguse kohaldamist, eriti võltsingute osas.

(8)

Euro pangatähtede elektroonilisi reproduktsioone loetakse seaduslikuks vaid juhul, kui nende tootja võtab piisavad tehnilised meetmed, millega hoiab ära väljatrükid, mida elanikkond võiks ekslikult pidada ehtsateks euro pangatähtedeks.

(9)

Pädevus võtta meetmeid ehtsate euro pangatähtede kui maksevahendi ehtsuse kaitseks hõlmab pädevust vastu võtta ühine kord, mille kohaselt on RKPd valmis kahjustatud ehtsaid euro pangatähti ümber vahetama. Selle korra alusel määratletakse teatud euro pangatähtede liigid, mida RKPdel tuleb kinni pidada, kui need esitatakse vahetuseks.

(10)

Originaalse euro pangatähe osa, mille esitamine annab õiguse vahetuseks, peab vastama mõõtmete miinimumnõuetele. Neid mõõtmeid tuleks väljendada protsendina originaalse euro pangatähe pindalast enne kahjustamist, et vältida mõõtmete moonutust näiteks juhul, kui euro pangatäht kahjustus kokkutõmbumise tagajärjel.

(11)

Määruse (EÜ) nr 1338/2001 kohaselt peavad krediidiasutused ja muud makseteenuse pakkujad oma makseteenuse tegevuse ulatuses, samuti muud pangatähtede ja müntide töötluse ja elanikkonnale jaotamisega tegelevad asutused, tagama, et kontrollitakse nende poolt saadud selliste euro pangatähtede ja müntide ehtsust, mida nad kavatsevad tagasi ringlusse suunata, ja avastatakse võltsingud.

(12)

Kuna ehtsate euro pangatähtede kahjustamine vargusevastaste seadmete poolt võib esineda kuriteo toimepanemise või katse käigus, tuleb tagada, et pangatähti saab sel juhul vahetada ainult kuriteo toimepaneku või katse ohver.

(13)

Et toetada vargusevastaste seadmete kohast haldust kõikide määruse (EÜ) nr 1338/2001 artikli 6 lõikes 1 osutatud asutuste ja majandustegevuses osalejate poolt, on RKPdel kohane nõuda pangatähtede käitlejatelt tasu, mille arvel hüvitada analüüsi teostamist seoses vargusevastastes seadmetes kahjustatud ehtsate euro pangatähtede vahetusega.

(14)

Tasu ei nõuta siis, kui kahjustamine toimub röövimise või varguse või nende katse tagajärjel, ja väheolulise tasu vältimiseks nõutakse seda ainult siis, kui vahetuseks esitatakse miinimumarv kahjustatud ehtsaid euro pangatähti.

(15)

Ehtsad euro pangatähed, mis on vargusevastaste seadmete kasutamise tõttu kahjustatud suures koguses, tuleb esitada vahetuseks pakkidena, milles on miinimumarv euro pangatähti.

(16)

Et toetada sularahatsükli turvalisuse suurendamise püüdlusi ja mitte karistada vargusevastaste seadmete kasutamist, on kohane krediteerida määruse (EÜ) nr 1338/2001 artikli 6 lõikes 1 osutatud asutusi ja majandustegevuses osalejaid, kes esitavad juhuslikult vargusevastaste seadmete poolt kahjustatud ehtsad euro pangatähed vahetuseks, nende pangatähtede vastuvõtmise päeval samamoodi, kui tehakse korraliste sularahapaigutustega.

(17)

Et toetada Euroopa Liitu finantssüsteemi rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks kasutamise vältimisel, on eurosüsteemi jaoks kohane määratleda mis tahes taotlejate taotluste menetlemise kord seoses kahjustatud euro pangatähtede vahetusega, mille väärtus on vähemalt 7 500 eurot. Need reeglid ei piira mis tahes rangemaid tuvastamise ja aruandluse nõudeid, mille liikmesriigid on vastu võtnud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta direktiivi 2005/60/EÜ (mis käsitleb rahandussüsteemi rahapesuks, sh terrorismi rahastamiseks, kasutamise tõkestamist) (4) ülevõtmisel.

(18)

EKP ainuõigus anda luba euro pangatähtede emissiooniks liidus hõlmab euro pangatähtede käibelt kõrvaldamise ja ühise korra kehtestamise pädevuse, mille alusel EKP ja RKPd saaksid sellist käibelt kõrvaldamist teostada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Nimiväärtused ja tehnilised nõuded

1.   Euro pangatähtede esimestes seeriates on seitse nimiväärtust vahemikus viiest kuni viiesaja euroni, mille teemaks on „Euroopa ajad ja stiilid”, mis vastavad järgmistele tehnilistele nõuetele.

Nimiväärtus

(eurot)

Mõõtmed (esimene seeria)

Mõõtmed (teine seeria)

Põhivärv

Kujundus

5

120 × 62 mm

120 × 62 mm

Hall

Klassikaline

10

127 × 67 mm

127 × 67 mm

Punane

Romaani

20

133 × 72 mm

133 × 72 mm

Sinine

Gooti

50

140 × 77 mm

140 × 77 mm

Oranž

Renessanss

100

147 × 82 mm

Otsustamisel

Roheline

Barokk ja rokokoo

200

153 × 82 mm

Otsustamisel

Kollane-pruun

Teras- ja klaasarhitektuur

500

160 × 82 mm

Otsustamisel

Purpur

Moodne 20. sajandi arhitektuur

2.   Seitsmel euro pangatähtede seeria nimiväärtuse esiküljel on kujutatud väravad ja aknad ning tagaküljel sillad. Kõik seitse nimiväärtust on tüüpilised näited erinevatest eespool osutatud Euroopa kunstiperioodidest. Muud kujunduselemendid on:

a)

Euroopa Liidu sümbol;

b)

vääringu nimi rooma ja kreeka tähestikus ja täiendavalt teise seeria pangatähtede jaoks vääringu nimi kirillitsas;

c)

EKP lühend Euroopa Liidu ametlikes keeltes; esimese seeria pangatähtede osas piirduvad EKP lühendid järgmise viie ametliku keelega: BCE, ECB, EZB, EKT ja EKP ning teise seeria euro pangatähtede osas piirduvad lühendid täiendavalt järgmise üheksa ametliku keelega: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE ja EBC;

d)

© sümbol, mis osutab, et autoriõigus kuulub EKP-le, ja

e)

EKP presidendi allkiri.

Artikkel 2

Euro pangatähtede reprodutseerimise reeglid

1.   Reprodutseerimine tähendab mis tahes materiaalset või mittemateriaalset kujutist, mis kasutab artiklis 1 osutatud euro pangatähe tervikut või osa või selle üksikute kujunduselementide osi, näiteks värv, suurus ja tähtede või sümbolite kasutus, mis võib sarnaneda ehtsa euro pangatähega või jätta üldiselt mulje ehtsast euro pangatähest, olenemata järgmisest:

a)

kujutise suurus või

b)

tootmisel kasutatud materjal(id) või võtted või

c)

kas euro pangatähe kujundust, näiteks tähti või sümboleid, on muudetud või täiendatud.

2.   Õigusvastasteks loetakse reproduktsioone, mida elanikkond võiks ekslikult ehtsateks euro pangatähtedeks pidada.

3.   Järgmistele kriteeriumidele vastavaid reproduktsioone loetaks õiguspärasteks, kuna elanikkonna poolt ekslikult ehtsateks euro pangatähtedeks pidamise risk puudub:

a)

artiklis 1 osutatud euro pangatähe ühepoolsed reproduktsioonid, kui reproduktsiooni suurus on artiklis 1 osutatud vastava euro pangatähe pikkuse ja laiuse suhtes vähemalt 125 % suurem või vähemalt 75 % väiksem;

b)

artiklis 1 osutatud euro pangatähe kahepoolsed reproduktsioonid, kui reproduktsiooni suurus on artiklis 1 osutatud vastava euro pangatähe pikkuse ja laiuse suhtes vähemalt 200 % suurem või vähemalt 50 % väiksem;

c)

artiklis 1 osutatud euro pangatähe üksikute kujunduselementide reproduktsioonid, kui need kujunduselemendid ei ole kujutatud pangatähega sarnasel taustal;

d)

ühepoolsed reproduktsioonid, mis kujutavad üht osa euro pangatähe esi- või tagaküljest, kui see osa on artiklis 1 osutatud euro pangatähe algse esi- või tagakülje suuruse suhtes üks kolmandik väiksem;

e)

sellisest materjalist reproduktsioonid, mis selgelt eristuvad paberist ja mille välimus on pangatähtede jaoks kasutatud materjalist selgelt erinev;

f)

mittemateriaalsed reproduktsioonid, mis on tehtud elektrooniliselt veebilehtedel traat- või traadita ühenduses või mis tahes muul viisil, mis võimaldab avalikku juurdepääsu nendele reproduktsioonidele vabalt valitud kohast ja ajal, kui

sõna SPECIMEN (näidis) on paigutatud diagonaalselt üle reproduktsiooni, kasutades kirja Arial või kirjaga Arial sarnanevat kirja, ja

elektroonilise reproduktsiooni punktitihedus 100 % suuruses ei ületa 72 punkti tolli kohta (dpi).

4.   Reproduktsioonide korral lõike 3 punkti f alusel:

peab sõna SPECIMEN (näidis) pikkus olema vähemalt 75 % reproduktsiooni pikkusest ja

sõna SPECIMEN (näidis) kõrgus peab olema vähemalt 15 % reproduktsiooni laiusest ja

sõna SPECIMEN (näidis) peab olema esitatud läbipaistmatu kattevärviga, mis on kontrastvärv vastava euro pangatähe artiklis 1 määratletud põhivärvile.

5.   Vastava kirjaliku taotluse saamisel kinnitavad EKP ja RKPd, et õiguspärased on ka lõike 3 kriteeriumidele mittevastavad reproduktsioonid, kui elanikkond ei saa neid ekslikult pidada artiklis 1 osutatud ehtsateks pangatähtedeks. Kui reproduktsioon tehakse ainult ühe rahaühikuna eurot kasutava liikmesriigi territooriumil, tuleb eespool osutatud taotlused esitada selle liikmesriigi RKP-le. Kõikidel muudel juhtudel esitatakse vastavad taotlused EKP-le.

6.   Euro pangatähtede reprodutseerimise reegleid kohaldatakse ka ringlusest kõrvaldatud või käesoleva otsuse kohaselt seadusliku maksevahendi staatuse kaotanud euro pangatähtedele.

Artikkel 3

Kahjustatud ehtsate euro pangatähtede vahetus

1.   RKPd peavad taotluse korral lõikes 2 sätestatud tingimustel ja artiklis 6 osutatud EKP nõukogu otsuse tingimustel vahetama välja kahjustatud ehtsa euro pangatähe, kui:

a)

esitatakse üle 50 % euro pangatähest või

b)

euro pangatähest esitatakse 50 % või vähem, kuid taotleja tõendab, et puuduvad osad on hävinud.

2.   Lisaks lõikele 1 kohaldatakse kahjustatud ehtsate euro pangatähtede vahetamisel järgmisi täiendavaid tingimusi:

a)

kahtluse korral taotleja euro pangatähtede valduse õiguspärasuse osas: taotleja peab oma isiku tõendama ja esitama tõendid, et ta on omanik või muul viisil volitatud;

b)

kahtluse korral euro pangatähtede ehtsuse osas: taotleja peab oma isiku tõendama;

c)

plekkidega, saastunud või määrdunud euro pangatähtede esitamise korral: taotleja peab esitama kirjaliku selgituse plekkide tekke, saastumise või määrdumise viisi kohta;

d)

ehtsate euro pangatähtede kahjustamise korral vargusevastastes seadmetes: taotleja peab esitama kirjaliku selgituse värvikaotuse põhjuse kohta;

e)

ehtsate euro pangatähtede kahjustamise korral vargusevastastes seadmetes seoses röövi, varguse või selle katsega või muu kuriteoga: pangatähed vahetatakse ainult omaniku, kes on pangatähtede kahjustamisele viinud kuriteo või selle katse ohver, või tema poolt volitatud taotleja taotlusel;

f)

ehtsate euro pangatähtede kahjustamise korral vargusevastastes seadmetes, kui need on esitanud määruse (EÜ) nr 1338/2001 artikli 6 lõikes 1 osutatud asutused või majandustegevuses osalejad: need asutused või majandustegevuses osalejad peavad esitama kirjaliku selgituse värvikaotuse põhjuse kohta, osutama vargusevastase seadme omadustele, esitama kahjustatud pangatähtede esitaja andmed ja nende esitamise kuupäeva;

g)

ehtsate euro pangatähtede kahjustamise korral vargusevastastes seadmetes suurtes kogustes: võimaluste piires ja RKP taotluse korral esitatakse need sajast euro pangatähest koosnevate pakkidena, juhul kui esitatavate euro pangatähtede kogus on selliste pakkide moodustamiseks piisav;

h)

kahjustatud ehtsate euro pangatähtede vahetuseks esitamise korral määruse (EÜ) nr 1338/2001 artikli 6 lõikes 1 osutatud asutuste või majandustegevuses osalejate poolt ühe või enama tehingu osas väärtusega vähemalt 7 500 eurot: asutused või majandustegevuses osalejad peavad esitama dokumendid pangatähtede päritolu kohta ja tõendama kliendi isiku või kohastel juhtudel direktiivis 2005/60/EÜ määratletud tegelikult kasu saava omaniku. See kohustus kehtib ka siis, kui ei ole kindel, kas väärtuse piirmäär 7 500 eurot on täidetud. Käesolevas lõikes sätestatud reeglid ei piira rangemaid isiku tõendamise ja aruandlusnõudeid, mille liikmesriigid on vastu võtnud direktiivi 2005/60/EÜ ülevõtmisel.

3.   Olenemata eespool sätestatust:

a)

kui RKPd teavad või neil on piisav põhjus arvata, et ehtsad euro pangatähed on kahjustatud tahtlikult, keelduvad nad vahetamisest ega anna välja euro pangatähti, et vältida selliste euro pangatähtede uuesti ringlusse sattumist või takistada taotlejal nende teisele RKP-le vahetuseks esitamist. Nad vahetavad kahjustatud ehtsad euro pangatähed, kui nad teavad või neil on piisav põhjus arvata, et taotleja on heauskne, või kui taotleja tõendab oma heausksust. Tahtlikult kahjustatuteks ei loeta üldjuhul vähesel määral kahjustatud euro pangatähti, näiteks kui neil on märkmed, numbrid või lühilaused; ja

b)

kui RKPd teavad või neil on piisav põhjus arvata, et on sooritatud kuritegu, keelduvad nad kahjustatud ehtsate euro pangatähtede vahetamisest ja peavad neid kviitungi vastu kinni kui tõendeid, et esitada need pädevatele ametiasutustele kriminaalmenetluse algatamiseks või toetamiseks. Kui pädevad asutused ei otsusta teisiti, vahetatakse ehtsad euro pangatähed menetluse lõpus lõigete 1 ja 2 tingimustel;

c)

kui RKPd teavad või neil on piisavalt põhjust arvata, et kahjustatud ehtsad euro pangatähed on saastunud ja esineb tervisekaitse ja ohutuse risk, vahetavad nad kahjustatud ehtsad euro pangatähed välja, kui taotleja esitab pädevate asutuste tervisekaitse ja ohutuse riski hinnangu.

Artikkel 4

Tasu kehtestamine vargusevastaste seadmete poolt kahjustatud ehtsate euro pangatähtede vahetamise eest

1.   RKPd kehtestavad tasu määruse (EÜ) nr 1338/2001 artikli 6 lõikes 1 osutatud asutuste või majandustegevuses osalejate suhtes, kui need taotlevad RKPdelt kooskõlas artikliga 3 vargusevastaste seadmete poolt kahjustatud ehtsate euro pangatähtede vahetamist.

2.   Tasu on 10 eurosenti kahjustatud euro pangatähe kohta.

3.   Tasu võetakse ainult siis, kui vahetatakse vähemalt 100 kahjustatud euro pangatähte. Tasu võetakse kõikide vahetatud euro pangatähtede eest.

4.   Tasu ei võeta siis, kui euro pangatähed kahjustati seoses röövi või vargusega või selle katsega või muu kuriteoga.

Artikkel 5

Vahetuseks esitatud vargusevastaste seadmete poolt juhuslikult kahjustatud ehtsate euro pangatähtede väärtuse krediteerimine

1.   RKPd krediteerivad määruse (EÜ) nr 1338/2001 artikli 6 lõikes 1 osutatud asutusi või majandustegevuses osalejaid, kellel on vastava RKP juures konto, vargusevastaste seadmete poolt juhuslikult kahjustatud ehtsate euro pangatähtede väärtuses nende pangatähtede saamise kuupäeval, kui:

a)

euro pangatähti ei kahjustatud seoses röövi, varguse või muu kuriteoga;

b)

RKP saab viivitamata kontrollida, et taotletav summa vastab üldjoontes esitatud pangatähtede väärtusele, ja

c)

esitatakse kogu RKP poolt nõutav teabe.

2.   Mis tahes vahe, mis tekib pärast vahetuseks esitatud juhuslikult kahjustatud ehtsate euro pangatähtede arvutatud väärtuse ja enne menetlust krediteeritud summa vahel, debiteeritakse või krediteeritakse vastavalt vajadusele taotluse esitanud asutuse või majandustegevuses osaleja kontol.

3.   Artiklis 4 osutatud tasud arvutatakse RKP poolt töödeldud juhuslikult kahjustatud euro pangatähtede lõpliku arvu põhjal.

Artikkel 6

Euro pangatähtede ringlusest kõrvaldamine

Euro pangatähtede liigi või seeria käibelt kõrvaldamist reguleerib EKP nõukogu otsus, mis avaldatakse üldiseks teadmiseks Euroopa Liidu Teatajas ja muus meedias. Otsus peab hõlmama vähemalt järgmisi punkte:

ringlusest kõrvaldatavate euro pangatähtede liik või seeria;

vahetamise tähtaeg;

kuupäev, mil euro pangatähe liik või seeria kaotab seadusliku maksevahendi staatuse ja

nende euro pangatähtede käitlemise viis, mis esitatakse pärast ringlusest kõrvaldamise tähtaja möödumist ja/või pärast seda, kui nad on kaotanud seadusliku maksevahendi staatuse.

Artikkel 7

Jõustumine ja kehtetuks tunnistamine

1.   Otsus EKP/2003/4 tunnistatakse kehtetuks.

2.   Viiteid otsusele EKP/2003/4 käsitletakse viidetena käesolevale otsusele.

3.   Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Frankfurt Maini ääres, 19. aprill 2013

EKP nõukogu nimel

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  ELT L 78, 25.3.2003, lk 16.

(2)  EÜT L 139, 11.5.1998, lk 1.

(3)  EÜT L 181, 4.7.2001, lk 6.

(4)  ELT L 309, 25.11.2005, lk 15.


LISA

VASTAVUSTABEL

Otsus EKP/2003/4

Käesolev otsus

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikkel 2

Artikkel 2

Artikkel 3

Artikkel 3

Artikkel 4

Artikkel 4

Artikkel 5

Artikkel 6

Artikkel 6

Artikkel 7


Top