EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1260

Nõukogu määrus (EL) nr 1260/2012, 17. detsember 2012 , tõhustatud koostöö rakendamise kohta ühtse patendikaitse loomise valdkonnas seoses kohaldatava tõlkekorraldusega

OJ L 361, 31.12.2012, p. 89–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 003 P. 216 - 219

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1260/oj

31.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 361/89


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1260/2012,

17. detsember 2012,

tõhustatud koostöö rakendamise kohta ühtse patendikaitse loomise valdkonnas seoses kohaldatava tõlkekorraldusega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 118 teist lõiku,

võttes arvesse nõukogu 10. märtsi 2011. aasta otsust 2011/167/EL, millega antakse luba tõhustatud koostööks ühtse patendikaitse loomise valdkonnas (1),

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust,

toimides seadusandliku erimenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsuse 2011/167/EL kohaselt anti Belgiale, Bulgaariale, Tšehhi Vabariigile, Taanile, Saksamaale, Eestile, Iirimaale, Kreekale, Prantsusmaale, Küprosele, Lätile, Leedule, Luksemburgile, Ungarile, Maltale, Madalmaadele, Austriale, Poolale, Portugalile, Rumeeniale, Sloveeniale, Slovakkiale, Soomele, Rootsile ning Ühendkuningriigile (edaspidi „osalevad liikmesriigid”) luba seada sisse tõhustatud koostöö ühtse patendikaitse loomise valdkonnas.

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2012. aasta määruse (EL) nr 1257/2012 (tõhustatud koostöö rakendamise kohta ühtse patendikaitse loomise valdkonnas) (2) kohaselt võivad teatavad Euroopa patentide väljaandmise 5. oktoobri 1973. aasta konventsiooni (mis on läbi vaadatud 17. detsembril 1991 ja 29. novembril 2000) (edaspidi „Euroopa patendikonventsioon”) eeskirjade ja menetluste kohaselt Euroopa Patendiameti poolt välja antud patendid omada patendiomaniku taotlusel osalevates liikmesriikides ühtset mõju.

(3)

Osalevates liikmesriikides ühtset mõju omavate Euroopa patentide (edaspidi „ühtse mõjuga Euroopa patent”) tõlkekorraldus tuleks sätestada eraldi määrusega kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu („ELi toimimise leping”) artikli 118 teise lõiguga.

(4)

Kooskõlas otsusega 2011/167/EL peaks ühtse mõjuga Euroopa patentide suhtes kohaldatav tõlkekorraldus olema lihtne ja kulutõhus. Tõlkekorraldus peaks vastama sellele, mis nähti ette komisjoni poolt 30. juunil 2010. aastal esitatud Euroopa Liidu patendi tõlkekorraldust käsitlevas nõukogu määruse ettepanekus, ning sisaldama ka 2010. aasta novembris eesistujariigi poolt välja pakutud kompromisspunkte, mis pälvisid nõukogus laialdase toetuse.

(5)

Selline tõlkekorraldus peaks tagama õiguskindluse ja edendama innovatsiooni ja eelkõige tooma kasu väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele. See tõlkekorraldus peaks muutma juurdepääsu ühtse mõjuga Euroopa patendile ning patendisüsteemile tervikuna lihtsamaks, vähem kulukaks ja õiguskindlaks.

(6)

Kuna Euroopa Patendiamet vastutab Euroopa patentide väljaandmise eest, tuleks ühtse mõjuga Euroopa patentide tõlkekorraldus rajada Euroopa Patendiameti praegusele menetluskorrale. Sellise korralduse eesmärk peaks olema vajaliku tasakaalu saavutamine ettevõtjate majanduslike huvide ning avalike huvide vahel menetluskulude ja tehnilise teabe kättesaadavuse osas.

(7)

Ilma et see mõjutaks üleminekukorda, ei nõuta täiendavaid tõlkeid, kui ühtse mõjuga Euroopa patendi kirjeldus on avaldatud kooskõlas Euroopa patendikonventsiooni artikli 14 lõikega 6. Euroopa patendikonventsiooni artikli 14 lõikes 6 on sätestatud, et Euroopa patendi kirjeldus avaldatakse ühes Euroopa Patendiameti menetluskeeles ja see sisaldab patendinõudluse tõlget ülejäänud kahte Euroopa Patendiameti töökeelde.

(8)

Ühtse mõjuga Euroopa patenti käsitleva vaidluse korral on legitiimne nõuda, et patendiomanik esitaks väidetava rikkuja nõudmisel patendi täieliku tõlke kas selle osaleva liikmesriigi ametlikku keelde, kus väidetav rikkumine aset leidis, või selle osaleva liikmesriigi ametlikku keelde, kus on väidetava rikkuja asukoht. Patendiomanikult tuleks ka nõuda, et ta esitaks asjaomases liikmesriigis ühtse mõjuga Euroopa patenti käsitlevate vaidluste osas pädeva kohtu nõudmisel patendi täieliku tõlke kõnealuse kohtu menetluskeelde. Selliseid tõlkeid ei tohiks teha masintõlkena ja need tuleks esitada patendiomaniku kulul.

(9)

Kahjunõuet käsitleva vaidluse korral peaks vaidlust arutav kohus võtma arvesse asjaolu, et enne omakeelse tõlke saamist võis väidetav rikkuja tegutseda heauskselt ja ei olnud või ei pidanud olema teadlik sellest, et ta rikkus patendiõigusi. Pädev kohus peaks hindama üksikjuhtumi asjaolusid ja võtma muu hulgas arvesse seda, kas väidetav rikkuja on ainult kohalikul tasandil tegutsev väike või keskmise suurusega ettevõtja, milline on Euroopa Patendiameti menetluskeel, ja üleminekuperioodi jooksul ka ühtse mõju taotlusele lisatud tõlget.

(10)

Selleks et hõlbustada eelkõige väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele juurdepääsu ühtse mõjuga Euroopa patentidele, peaks taotlejatel olema võimalik esitada oma patenditaotlused Euroopa Patendiametile ükskõik millises liidu ametlikus keeles. Täiendava meetmena peaks teatud taotlejad, kes on esitanud Euroopa patendi taotluse ühes liidu ametlikus keeles, mis ei kuulu Euroopa Patendiameti ametlike töökeelte hulka, ja kelle elukoht või peamine tegevuskoht on liikmesriigis, saama täiendavat hüvitist kulude eest, mis kaasnevad tõlkimisega patenditaotluse keelest Euroopa Patendiameti menetluskeelde. Selliseid hüvitisi peaks kooskõlas määruse (EL) nr 1257/2012 artikliga 9 haldama Euroopa Patendiamet.

(11)

Selleks et edendada patenditeabe kättesaadavust ja tehnoloogilise oskusteabe levitamist, peaksid patenditaotluste ja -kirjelduste masintõlked kõigisse liidu ametlikesse keeltesse olema kättesaadavad nii kiiresti kui võimalik. Masintõlget arendab Euroopa Patendiamet ja see on väga oluline vahend, mille abil püütakse parandada juurdepääsu patenditeabele ja levitada laialdaselt tehnoloogilist oskusteavet. Kõigisse ELi ametlikesse keeltesse tõlgitud Euroopa patendi taotluste ja kirjelduste õigeaegne kättesaadavus oleks kasulik kõigile Euroopa patendisüsteemi kasutajatele. Masintõlked on Euroopa Liidu poliitika oluline element. Selliste masintõlgete eesmärk oleks ainult teavitamine ja neil ei tohiks olla mingisugust õiguslikku mõju.

(12)

Kõigisse liidu ametlikesse keeltesse tehtavate kvaliteetsete masintõlgete süsteemi kättesaadavaks muutumisele eelneva üleminekuperioodi jooksul lisatakse määruse (EL) nr 1257/2012 artiklis 9 osutud ühtse mõju taotlusele patendikirjelduse täielik tõlge inglise keelde, kui menetluskeel Euroopa Patendiametis on prantsuse või saksa keel, või liikmesriikide ükskõik millisesse ametlikku keelde, mis on liidu ametlik keel, kui menetluskeel Euroopa Patendiametis on inglise keel. Selline kord tagaks, et üleminekuperioodi jooksul oleksid kõik ühtse mõjuga Euroopa patendid kättesaadavad inglise keeles, mis on rahvusvahelistes tehnoloogiauuringutes ja väljaannetes üldkasutatav keel. Lisaks tagaks selline kord, et ühtse mõjuga Euroopa patentide tõlked avaldataks muudes osalevate liikmesriikide ametlikes keeltes. Sellised tõlked ei tohiks olla masintõlked ja nende hea kvaliteet peaks kaasa aitama Euroopa Patendiameti tõlkeprogrammide „õpetamisele”. Samuti edendaks see patenditeabe levitamist.

(13)

Üleminekuperiood peaks lõppema kohe, kui on kättesaadavad osalevate liikmesriikide poolt Euroopa Patendiorganisatsiooni raames loodud sõltumatu eksperdikomitee (mis koosneb Euroopa Patendiameti ja Euroopa patendisüsteemi kasutajate esindajatest) korrapärase ja objektiivse kvaliteedihindamise läbinud kvaliteetsed masintõlked kõigisse liidu ametlikesse keeltesse. Tehnoloogia arengutaset arvesse võttes ei tohiks kvaliteetsete masintõlgete väljaarendamiseks kuluv maksimaalne ajavahemik olla pikem kui 12 aastat. Järelikult peaks üleminekuperiood lõppema 12 aasta pärast alates käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäevast, välja arvatud juhul, kui kõnealust ajavahemikku ei otsustata lõpetada varem.

(14)

Kuna ühtse mõjuga Euroopa patendi suhtes kohaldatavad sisulised sätted on reguleeritud määrusega (EL) nr 1257/2012, mida täiendab käesolevas määruses sätestatud tõlkekorraldus, tuleks käesolevat määrust kohaldada alates samast kuupäevast kui määrust (EL) nr 1257/2012.

(15)

Käesolev määrus ei piira ELi toimimise lepingu artikli 342 kohaselt kehtestatud liidu institutsioonide keeli käsitlevate eeskirjade ega nõukogu 15. aprilli 1958. aasta määruse nr 1 (millega määratakse kindlaks Euroopa Majandusühenduses kasutatavad keeled) (3) kohaldamist. Käesolev määrus põhineb Euroopa Patendiameti keelekasutuse korral ja seda ei tuleks käsitada vahendina, millega luuakse liidu jaoks keelekasutuse erikord või pretsedent keelekasutuse piiramiseks mis tahes tulevases liidu õigusaktis.

(16)

Kuna käesoleva määruse eesmärki, nimelt ühtse mõjuga Euroopa patentide ühetaolise ja lihtsa tõlkekorra loomine, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning käesoleva määruse ulatuse ja toime tõttu on seda parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesoleva määrusega rakendatakse otsusega 2011/167/EL lubatud tõhustatud koostööd ühtse patendikaitse loomise valdkonnas seoses kohaldatava tõlkekorraldusega.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „ühtse mõjuga Euroopa patent”– Euroopa patent, millel on määruse (EL) nr 1257/2012 kohaselt osalevates liikmesriikides ühtne mõju;

b)   „menetluskeel”– Euroopa Patendiameti menetluskeel vastavalt Euroopa patentide väljaandmise 5. oktoobri 1973. aasta konventsiooni (mis on läbi vaadatud 17. detsembril 1991 ja 29. novembril 2000) (edaspidi „Euroopa patendikonventsioon”) artikli 14 lõike 3 määratlusele.

Artikkel 3

Ühtse mõjuga Euroopa patendi tõlkekorraldus

1.   Ilma et see piiraks käesoleva määruse artiklite 4 ja 6 kohaldamist, ei nõuta täiendavaid tõlkeid, kui ühtset mõju omava Euroopa patendi kirjeldus on avaldatud kooskõlas Euroopa patendikonventsiooni artikli 14 lõikega 6.

2.   Määruse (EL) nr 1257/2012 artiklis 9 osutatud ühtse mõju taotlus esitatakse menetluskeeles.

Artikkel 4

Tõlkimine vaidluse korral

1.   Ühtse mõjuga Euroopa patendi väidetavat rikkumist käsitleva vaidluse korral esitab patendiomanik väidetava rikkuja nõudmisel ja valikul ühtse mõjuga Euroopa patendi täieliku tõlke kas selle osaleva liikmesriigi ametlikku keelde, kus väidetav rikkumine aset leidis, või selle osaleva liikmesriigi ametlikku keelde, kus on väidetava rikkuja asukoht.

2.   Ühtse mõjuga Euroopa patenti käsitleva vaidluse korral esitab patendiomanik kohtumenetluse käigus asjaomases liikmesriigis ühtse mõjuga Euroopa patenti käsitlevate vaidluste osas pädeva kohtu nõudmisel patendi täieliku tõlke kõnealuse kohtu menetluskeelde.

3.   Lõigetes 1 ja 2 osutatud tõlgete kulud kannab patendiomanik.

4.   Kahjunõuet käsitleva vaidluse korral, eelkõige kui väidetav rikkuja on väike või keskmise suurusega ettevõtja, füüsiline isik või mittetulunduslik organisatsioon, ülikool või avalik-õiguslik teadusasutus, hindab vaidlust arutav kohus ja võtab arvesse seda, kas väidetav rikkuja tegutses enne lõikes 1 osutatud tõlke saamist ilma, et ta oleks olnud või pidanuks olema teadlik sellest, et ta rikkus ühtse mõjuga Euroopa patendi õigusi.

Artikkel 5

Hüvitamissüsteemi haldamine

1.   Võttes arvesse asjaolu, et Euroopa patendi taotlusi võib esitada ükskõik millises Euroopa patendikonventsiooni artikli 14 lõikes 2 sätestatud keeles, teevad osalevad liikmesriigid kooskõlas määruse (EL) nr 1257/2012 artikliga 9 Euroopa Patendiametile Euroopa patendikonventsiooni artikli 143 alusel ülesandeks hallata hüvitamissüsteemi, mis on ette nähtud selliste taotlejate kõigi tõlkekulude teatava ülemmäärani hüvitamiseks, kes esitavad Euroopa Patendiametile patenditaotluse ühes liidu ametlikus keeles, mis ei ole Euroopa Patendiameti ametlik töökeel.

2.   Lõikes 1 osutatud hüvitamissüsteemi rahastatakse määruse (EL) nr 1257/2012 artiklis 11 osutatud lõivudest ja seda kohaldatakse selliste väikeste või keskmise suurusega ettevõtjate, füüsiliste isikute või mittetulunduslike organisatsioonide, ülikoolide või avalik-õiguslike teadusasutuste suhtes, kelle elukoht või peamine tegevuskoht on liikmesriigis.

Artikkel 6

Üleminekumeetmed

1.   Käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäevast algava üleminekuperioodi jooksul esitatakse koos määruse (EL) nr 1257/2012 artiklis 9 osutatud ühtse mõju taotlusega

a)

Euroopa patendi kirjelduse täielik tõlge inglise keelde, kui menetluskeel on prantsuse või saksa keel, või

b)

Euroopa patendi kirjelduse täielik tõlge ükskõik millisesse teise liidu ametlikku keelde, kui menetluskeel on inglise keel.

2.   Kooskõlas määruse (EL) nr 1257/2012 artikliga 9 teevad osalevad liikmesriigid Euroopa Patendiametile Euroopa patendikonventsiooni artikli 143 alusel ülesandeks käesoleva artikli lõikes 1 osutatud tõlgete avaldamise nii kiiresti kui võimalik pärast määruse (EL) nr 1257/2012 artiklis 9 osutatud ühtse mõju taotluse esitamise kuupäeva. Selliste tõlgete tekstidel ei ole õiguslikku mõju ja need esitatakse üksnes teavitamise eesmärgil.

3.   Kuus aastat pärast käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva ja seejärel iga kahe aasta tagant koostab sõltumatu eksperdikomitee objektiivse hinnangu selle kohta, kuivõrd on Euroopa Patendiameti välja arendatud kvaliteetsed masintõlked patenditaotluste ja -kirjelduste kohta kõigis liidu ametlikes keeltes kättesaadavad. Eksperdikomitee loovad osalevad liikmesriigid Euroopa Patendiorganisatsiooni raames ning see koosneb Euroopa Patendiameti ja Euroopa Patendiorganisatsiooni haldusnõukogu poolt Euroopa patendikonventsiooni artikli 30 lõike 3 kohaselt vaatlejatena kutsutud, Euroopa patendisüsteemi kasutajaid esindavate valitsusväliste organisatsioonide esindajatest.

4.   Käesoleva artikli lõikes 3 osutatud esimese hindamise alusel ning seejärel iga kahe aasta tagant järgnevate hindamiste alusel esitab komisjon nõukogule aruande ja teeb vajaduse korral ettepaneku üleminekuperioodi lõpetamiseks.

5.   Kui üleminekuperioodi ei lõpetata komisjoni ettepanekul, lõppeb see 12 aasta pärast alates käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäevast.

Artikkel 7

Jõustumine

1.   Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

2.   Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014 või ühtse patendikohtu lepingu jõustumise kuupäevast, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja liikmesriikides vahetult kohaldatav kooskõlas aluslepingutega.

Brüssel, 17. detsember 2012

Nõukogu nimel

eesistuja

S. ALETRARIS


(1)  ELT L 76, 22.3.2011, lk 53.

(2)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 1

(3)  EÜT 17, 6.10.1958, lk 385/58.


Top