EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1216

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1216/2012, 12. detsember 2012 , millega kehtestatakse tulenevalt Horvaatia ühinemisest Euroopa Liiduga ajutised erimeetmed liidu ametnike ja ajutiste teenistujate töölevõtmiseks

ELT L 351, 20.12.2012, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument on avaldatud eriväljaandes (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1216/oj

20.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 351/33


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1216/2012,

12. detsember 2012,

millega kehtestatakse tulenevalt Horvaatia ühinemisest Euroopa Liiduga ajutised erimeetmed liidu ametnike ja ajutiste teenistujate töölevõtmiseks

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 336,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut, mis esitati pärast konsulteerimist personalieeskirjade komiteega,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Kohtu arvamust (1),

võttes arvesse kontrollikoja arvamust (2),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (3)

ning arvestades järgmist:

(1)

Tulenevalt Horvaatia ühinemisest Euroopa Liiduga 1. juulil 2013 tuleks võtta vastu ajutised erimeetmed, et näha ette erandid nõukogu määruses (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68 (4) sätestatud Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjadest (edaspidi „personalieeskirjad”) ja Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimustest.

(2)

Horvaatia suurust ja võimalike puudutatud isikute arvu silmas pidades peaksid ajutised erimeetmed jõusse jääma pikaks ajaks. 30. juuni 2018 näib olevat kõige sobivam kehtivuse lõpptähtpäev.

(3)

Arvestades vajadust alustada kavandatud töölevõtmistega nii kiiresti kui võimalik pärast ühinemist, tuleks käesolev määrus vastu võtta enne tegelikku ühinemise kuupäeva,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ametnike töölevõtmine

1.   Olenemata personalieeskirjade artikli 4 teisest ja kolmandast lõigust, artikli 7 lõikest 1, artiklist 27 ja artikli 29 lõike 1 punktidest a ja b, võib alates Horvaatia tegelikust ühinemise kuupäevast kuni 30. juunini 2018 määrata ametnikena täitmata ametikohtadele Horvaatia kodanikke neile eraldatud kohtade arvu piires, võttes arvesse eelarvearutelude tulemusi.

2.   Sellised ametnikud määratakse ametisse alates tegelikust ühinemise kuupäevast, välja arvatud kõrgemad ametnikud (peadirektorid ja samaväärsed ametnikud palgaastmetel AD 16 ja AD 15 ning direktorid ja samaväärsed ametnikud palgaastmetel AD 15 ja AD 14), kes määratakse ametisse pärast vastavalt personalieeskirjade III lisale korraldatud konkursse, mis põhinevad kas kvalifikatsioonil või katsetel või nii kvalifikatsioonil kui katsetel.

Artikkel 2

Ajutiste teenistujate töölevõtmine

1.   Horvaatia kodanike töölevõtmisel ajutiste teenistujatena kohaldatakse käesoleva määruse artikli 1 lõiget 1 mutatis mutandis.

2.   Sellised ajutised teenistujad võetakse tööle alates tegelikust ühinemise kuupäevast.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 12. detsember 2012

Euroopa Parlamendi nimel

president

M. SCHULZ

Nõukogu nimel

eesistuja

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  12. novembri 2012. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  ELT C 364, 23.11.2012, lk 1.

(3)  Euroopa Parlamendi 20. novembri 2012. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta otsus.

(4)  EÜT L 56, 4.3.1968, lk 1.


Top