EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0978

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 978/2012, 25. oktoober 2012 , üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise ning nõukogu määruse (EÜ) nr 978/2008 kehtetuks tunnistamise kohta

OJ L 303, 31.10.2012, p. 1–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 059 P. 227 - 308

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/978/oj

31.10.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 303/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 978/2012,

25. oktoober 2012,

üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise ning nõukogu määruse (EÜ) nr 978/2008 kehtetuks tunnistamise kohta

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 207,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühendus on üldiste tariifsete soodustuste kava raames võimaldanud arengumaadele kaubandussoodustusi alates 1971. aastast.

(2)

Liidu ühine kaubanduspoliitika juhindub Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artiklis 21 sätestatud liidu välistegevust käsitlevates üldsätetes esitatud põhimõtetest ning täidab neis seatud eesmärke.

(3)

Liidu eesmärk on määratleda ja viia ellu ühist poliitikat ja ühistegevusi, mis toetavad arengumaade säästvat majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonna-alast arengut, pidades esmaseks eesmärgiks vaesuse kaotamist.

(4)

Liidu ühine kaubanduspoliitika peab olema kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artiklis 208 sätestatud arengukoostöö valdkonda hõlmava liidu poliitika eesmärkidega, eelkõige vaesuse kaotamise ning säästva arengu ja hea valitsemistava edendamise põhimõttega arengumaades. See peab olema vastavuses Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) nõuetega, eriti üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) raames 1979. aastal vastu võetud otsuses arengumaade diferentseeritud ja soodsama režiimi, vastastikuse ja täielikuma osalemise kohta (volitusklausel), mille kohaselt WTO liikmed võivad arengumaadele pakkuda diferentseeritud ja sooduskohtlemist.

(5)

Komisjoni 7. juuli 2004. aasta teatises pealkirjaga „Arengumaad, rahvusvaheline kaubandus ja säästev areng: ühenduse üldiste soodustuste süsteemi (GSP) roll kümneaastaseks perioodiks aastatel 2006–2015” on esitatud suunised üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamiseks ajavahemikul 2006–2015.

(6)

Nõukogu 22. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 732/2008 (millega kohaldatakse üldiste tariifsete soodustuste kava alates 1. jaanuarist 2009), (2) mida on pikendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2011. aasta määrusega (EL) nr 512/2011 (millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 732/2008), (3) näeb ette üldiste tariifsete soodustuste kava (kava) kohaldamise kuni 31. detsembrini 2013 või kuni hakatakse kohaldama käesoleva määruse kohast kava, olenevalt sellest, kumb on varasem. Pärast seda jätkuks kava kohaldamine kümne aasta jooksul alates käesoleva määrusega sätestatud soodustuste kohaldamise kuupäevast, välja arvatud vähim arenenud riikide suhtes kohaldatava erikorra osas, mille kohaldamine peaks jätkuma tähtajatult.

(7)

Võimaldades soodustingimustel juurdepääsu liidu turule, peaks kava toetama arengumaid vaesusevastases võitluses ning hea valitsemistava ja säästva arengu edendamisel, aidates neil riikidel saada rahvusvahelisest kaubandusest lisatulu, mida nad saavad investeerida oma riigi arengu ning lisaks sellele oma majanduse mitmekesistamise heaks. Selles tariifsete soodustuste kavas peaks keskenduma nende arengumaade aitamisele, kelle arengu-, kaubandus- ja finantsvajadused on kõige suuremad.

(8)

Kava koosneb ühest üldisest korrast ja kahest erikorrast.

(9)

Üldist korda tuleks rakendada kõigi nende arengumaade puhul, kellel on ühtmoodi arenguvajadused ja kes on majandusarengu seisukohast sarnases olukorras. Maailmapanga liigituse kohaselt kõrge või üle keskmise sissetulekuga riikides on sissetuleku tase elaniku kohta selline, mis võimaldab suurema mitmekesisuse taseme saavutada ka kava raames pakutavate tariifsete soodustusteta. Nimetatud riigid hõlmavad riike, kus üleminek tsentraliseeritud majanduselt turumajandusele on edukalt lõpule viidud. Nende riikide arengu-, kaubandus- ja finantsvajadused erinevad ülejäänud arengumaade omadest, nende majanduslik areng on jõudnud teistsugusesse etappi, st nad ei ole sarnases olukorras haavatavamate arengumaadega, ning selleks, et vältida põhjendamatut diskrimineerimist, tuleks neid riike kohelda teisiti. Lisaks suurendab kava raames pakutavate tariifsete soodustuste kasutamine kõrge või üle keskmise sissetulekuga riikide puhul konkurentsisurvet vaesematest ja haavatavamatest riikidest pärit ekspordile ning võib seega olla nende haavatavamate arengumaade jaoks põhjendamatult koormav. Üldises korras võetakse arvesse asjaolu, et arengu-, kaubandus- ja finantsvajadused muutuvad ning see kord tagab, et pakutavad soodustused on taas kättesaadavad, kui riigi olukord muutub.

Järjepidevuse huvides ei tuleks üldise korra alusel antavaid tariifseid soodustusi laiendada arengumaadele, kelle puhul kehtib sooduskord liidu turule pääsuks vähemalt kava raames pakutavate tariifsete soodustustega võrdsel tasemel ja peaaegu kogu kaubavahetuse osas. Et soodustatud riigil ja ettevõtjatel oleks aega olukorraga kohaneda, tuleks üldise korra soodustuste andmist jätkata kahe aasta jooksul pärast liidu turule pääsu sooduskorra kohaldamise kuupäeva ja see kuupäev tuleks sätestada üldise korra raames soodustusi saavate riikide loetelus.

(10)

Kava jaoks abikõlblikud peaksid olema määruse (EÜ) nr 732/2008 I lisas loetletud riigid ja riigid, kelle puhul kohaldatakse ühepoolseid soodustusi liidu turule pääsemiseks määruse (EÜ) nr 732/2008, nõukogu 21. jaanuari 2008. aasta määruse (EÜ) nr 55/2008 (millega kehtestatakse ühepoolsed kaubandussoodustused Moldova Vabariigi suhtes) (4) ja nõukogu 18. septembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 2007/2000 (millega kehtestatakse erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud maade ja territooriumide suhtes) (5) alusel. Liiduga seotud ülemereterritooriume ning määruse (EÜ) nr 732/2008 I lisas loetlemata ülemeremaid ja -territooriume tuleks käsitada abikõlbmatutena.

(11)

Säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleeriv erikord põhineb säästva arengu tervikkontseptsioonil, mida tunnustatakse rahvusvahelistes konventsioonides ja dokumentides, nagu Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) arenguõiguse deklaratsioonis (1986), Rio keskkonna- ja arengudeklaratsioonis (1992), tööalaseid aluspõhimõtteid ja põhiõigusi käsitlevas Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) deklaratsioonis (1998), ÜRO aastatuhande deklaratsioonis (2000) ning Johannesburgi säästva arengu deklaratsioonis (2002). Seega tuleks soodustuste andmise erikorra raames pakutavaid täiendavaid tariifseid soodustusi säästva arengu ja hea valitsemistava edendamiseks võimaldada neile arengumaadele, kes on haavatavad mitmekesisuse puudumise tõttu ning seetõttu, et nad ei ole piisavalt integreerunud rahvusvahelisse kaubandussüsteemi, et aidata neil soodustuste abil kanda inimõiguste ja töötajate õiguste, keskkonnakaitse ning hea valitsemistava põhiliste rahvusvaheliste konventsioonide ratifitseerimise ja tõhusa rakendamisega kaasnevat koormust ja vastutust.

(12)

Soodustused tuleks kavandada selliselt, et nad aitaksid kaasa nende riikide edasisele majanduskasvule ja toetaksid seeläbi säästva arengu vajadusi. Stimuleeriva erikorra alusel tuleks seega asjaomaste soodustatud riikide jaoks peatada väärtuselise tollimaksu kohaldamine. Samuti tuleks peatada koguseliste tollimaksude kohaldamine, välja arvatud juhtudel, kui viimast kohaldatakse koos väärtuselise tollimaksuga.

(13)

Riikide puhul, kes vastavad säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleeriva erikorra abikõlblikkuse kriteeriumidele, tuleks kohaldada täiendavaid tariifseid soodustusi, kui komisjon teeb kindlaks, et asjaomased tingimused on täidetud. Taotlusi peaks olema võimalik esitada alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast. Uue taotluse peaksid esitama ka need riigid, kelle puhul kohaldatakse määruse (EÜ) nr 732/2008 kohaselt selle kava alusel võimaldatavaid tariifseid soodustusi.

(14)

Komisjon peaks jälgima inim- ja tööõiguste, keskkonnakaitse ning hea valitsemistava rahvusvaheliste konventsioonide ratifitseerimise ja tõhusa rakendamise seisu, analüüsides nimetatud konventsioonide alusel loodud asjaomaste järelevalveasutuste (asjaomased järelevalveasutused) järeldusi ja soovitusi. Iga kahe aasta tagant peaks komisjon esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande vastavate konventsioonide ratifitseerimise seisu, soodustatud riikide poolt nimetatud konventsioonide raames võetud aruandekohustuste täitmise ja konventsioonide praktikasse rakendamise kohta.

(15)

Soodustuste kasutamise ja nende tühistamise jälgimiseks on äärmiselt olulised asjaomaste järelevalveasutuste esitatavad aruanded. Nimetatud aruandeid võib siiski täiendada muude teabeallikate abil, tingimusel et need on täpsed ja usaldusväärsed. Ilma et see piiraks muude allikate kasutamist, võib kasutada kodanikuühiskonnalt, sotsiaalpartneritelt, Euroopa Parlamendilt ja nõukogult saadud teavet.

(16)

Erikord vähim arenenud riikide jaoks peaks jätkuvalt kindlustama tollimaksuvaba pääsu liidu turule neist vähim arenenud riikidest (riigid, mida ÜRO on vastavalt liigitanud ja tunnustanud) pärit toodetele, välja arvatud relvakaubanduse puhul. Riigi puhul, keda ÜRO enam ei liigita vähim arenenud riigiks, tuleks kehtestada üleminekuperiood leevendamaks selle korra alusel tagatud tariifsete soodustuse kaotamisega kaasnevat kahjulikku mõju. Erikorra alusel vähim arenenud riikidele võimaldatavaid tariifseid soodustusi tuleks jätkata nende vähim arenenud riikide puhul, kelle puhul kohaldatakse muid kokkuleppeid soodustingimustel pääsuks liidu turule.

(17)

Et tagada sidusus majanduspartnerluslepingutes sisalduvate suhkru turuleviimist käsitlevate sätetega, tuleks ühise tollitariifistiku rubriigi 1701 toodete impordi puhul nõuda impordilitsentsi kuni 30. septembrini 2015.

(18)

Üldise korra puhul peaksid tariifsed soodustused jätkuvalt olema eristatud sõltuvalt toodete tundlikkusest, eristades mittetundlikke ja tundlikke tooteid, võtmaks arvesse samu tooteid tootvate sektorite olukorda liidus.

(19)

Mittetundlike toodete puhul kohaldatavad ühise tollitariifistiku tollimaksud peaksid jätkuvalt olema peatatud, samas kui tundlike toodete suhtes peaksid kehtima vähendatud tollimaksumäärad, et tagada piisav rakendusaste ja võtta samal ajal arvesse olukorda liidu vastavates tööstusharudes.

(20)

Selline tollimaksu vähendamine peaks olema piisavalt suur, et see motiveeriks ettevõtjaid kasutama kava raames pakutavaid võimalusi. Seetõttu peaks väärtuseliste tollimaksude vähendamine olema kindlamääraliselt 3,5 protsendipunkti enamsoodustusrežiimi tollimaksumäärast, samas kui tekstiili ja tekstiiltoodete puhul tuleks selliseid tollimakse vähendada 20 % võrra. Koguselisi tollimakse tuleks vähendada 30 % võrra. Kui tollimaksude puhul nähakse ette tollimaksu alammäär, ei peaks seda alammäära kohaldama.

(21)

Tollimaksud tuleks täielikult peatada juhul, kui üksiku impordideklaratsiooni puhul on soodusrežiimist tulenevalt väärtuseline tollimaks kuni 1 % või koguseline tollimaks kuni kaks eurot, sest vastasel juhul võivad maksude kogumise kulud ületada neist saadava tulu.

(22)

Astmestamine peaks põhinema ühise tollitariifistiku jaotiste ja gruppidega seonduvatel kriteeriumidel. Astmestamist tuleks kohaldada kõigi jaotiste ja alajaotiste suhtes, et vähendada juhtumeid, kus tollimaksu vähendatakse selliselt heterogeensete toodete puhul. Jaotiste- ja alajaotistepõhist (gruppide kaupa) astmestamist tuleks kohaldada soodustatud riigi suhtes juhul, kui jaotis vastab astmestamiskriteeriumidele kolme järjestikuse aasta jooksul, et suurendada astmestamise prognoositavust ning läbipaistvust, kõrvaldades suurte ja erandlike kõikumiste mõju impordistatistikas. Astmestamist ei tuleks kohaldada säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleeriva erikorra alusel soodustatud riikide suhtes ning vähim arenenud riikide suhtes kohaldatava erikorra alusel soodustatud riikide suhtes, sest need riigid on väga sarnase majandusprofiiliga, mis muudab nad väikesemahulise ja üheülbalise ekspordi tõttu rohkem haavatavaks.

(23)

Tagamaks, et kava raames antakse soodustusi üksnes neile riikidele, kellele need on kavandatud, tuleks kohaldada käesoleva määrusega ette nähtud tariifseid soodustusi ja ka toodete päritolueeskirju, mis on sätestatud komisjoni 2. juuli 1993. aasta määruses (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (6).

(24)

Kavakohase sooduskorra ajutise peatamise põhjuste hulka peaks kuuluma teatavates põhilisi inimõigusi ning töötajate õigusi käsitlevates rahvusvahelistes konventsioonides sätestatud põhimõtete tõsine ja süstemaatiline rikkumine, et peatamine aitaks kaasa nende konventsioonide eesmärkide saavutamisele. Säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleeriva erikorra tariifsed soodustused tuleks ajutiselt peatada juhul, kui soodustatud riik ei täida nimetatud konventsioonide ratifitseerimise ja tõhusa rakendamise eesmärgil võetud siduvaid kohustusi või vastavate konventsioonidega kehtestatud aruandluskohustusi, või juhul, kui soodustatud riik ei tee koostööd liiduga käesolevas määruses sätestatud järelevalvemenetluses.

(25)

Poliitilise olukorra tõttu Birmas/Myanmaris ja Valgevenes peaks kõigi Birmast/Myanmarist või Valgevenest pärit toodete impordi suhtes ette nähtud tariifsete soodustuste ajutine peatamine jääma jõusse.

(26)

Et saavutada tasakaal ühest küljest parema fokuseerituse, ühtsuse ja läbipaistvuse vajaduse ning teisest küljest ühepoolsete kaubandussoodustuste kaudu säästva arengu ja hea valitsemistava tõhusama edendamise vajaduse vahel, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte käesoleva määruse lisade muutmiseks ja tariifsete soodustuste ajutiseks peatamiseks, kui on rikutud säästva arengu ja hea valitsemistava põhimõtteid, samuti seoses taotluste esitamise korraga säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleeriva erikorra raames antavateks tariifseteks soodustusteks ning ajutise peatamise ja kaitsemeetmetega seonduvate uurimiste teostamisega, et kehtestada ühtne ja üksikasjalik tehniline kord. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(27)

Ettevõtjatele stabiilse raamistiku tagamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte kiirmenetlusekohase tariifsete soodustuste ajutise peatamise otsuse tühistamiseks enne kõnealuse ajutise peatamise otsuse jõustumist, kui soodustuste ajutise peatamise põhjused enam ei kehti.

(28)

Käesoleva määruse rakendamise ühetaoliste tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused. Kõnealuseid volitusi tuleks kasutada vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (7).

(29)

Nõuandemenetlust tuleks kasutada, kui võetakse vastu rakendusakte soodustatud riigi suhtes teatavates GSP jaotistes kehtivate tariifsete soodustuste peatamise kohta ja ajutise peatamise menetluse algatamise kohta, võttes seejuures arvesse nimetatud õigusaktide olemust ja mõju.

(30)

Kontrollimenetlust tuleks kasutada, kui võetakse vastu rakendusakte kaitsemeetmetega seonduvate uurimiste kohta ja sooduskorra peatamise kohta juhtudel, kus import võib põhjustada liidu turul tõsiseid häireid.

(31)

Kava õiglase ja nõuetekohase toimimise tagamiseks peaks komisjon vastu võtma viivitamatult kohaldatavad rakendusaktid, kui see on vajalik tungiva kiireloomulisuse tõttu nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel, mis on seotud tolliprotseduuride ja tolliga seoses võetud kohustuste mittetäitmisest tuleneva ajutise peatamisega.

(32)

Ettevõtjatele stabiilse raamistiku tagamiseks peaks komisjon maksimaalselt kuue kuu jooksul vastu võtma viivitamatult kohaldatavad rakendusaktid, kui see on vajalik tungiva kiireloomulisuse tõttu nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel, mis on seotud tolliprotseduuride ja tolliga seoses võetud kohustuste mittetäitmisest tuleneva ajutise peatamise lõpetamise või pikendamisega.

(33)

Komisjon peaks viivitamatult kohaldatavad rakendusaktid vastu võtma ka juhul, kui see on nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel kaitsemeetmetega seonduvate uurimiste puhul vajalik tungiva kiireloomulisuse tõttu, mis on seotud liidu tootjate majandusliku ja/või finantsolukorra halvenemisega, mida oleks raske heastada.

(34)

Komisjon peaks andma Euroopa Parlamendile ja nõukogule korrapäraselt aru sellest, milline on kava mõju käesoleva määruse alusel. Viis aastat pärast määruse jõustumist peaks komisjon esitama aruande käesoleva määruse kohaldamise kohta ja hindama vajadust kava, sealhulgas säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleeriva erikorra ning tariifsete soodustuste ajutist peatamist käsitlevate sätete läbivaatamise järele, võttes arvesse terrorismivastase võitluse ning läbipaistvuse rahvusvaheliste standardite ja maksustamisalase teabevahetuse põhimõtetega seotud kaalutlusi. Aruande koostamisel peab komisjon arvesse võtma soodustatud riikide arengu-, kaubandus- ja finantsvajaduste muutusi. Aruanne peaks sisaldama ka üksikasjalikku analüüsi käesoleva määruse mõjust kaubavahetusele ja tariifidest saadavale liidu tulule, pöörates erilist tähelepanu mõjule, mida määrus avaldab soodustatud riikidele. Sanitaar- ja fütosanitaareeskirjade kohaldamise korral tuleks hinnata ka nende vastavust liidu vastavatele eeskirjadele. Aruandes tuleks esitada ka analüüs kava mõju kohta biokütuse jätkusuutlikkuse aspektidele ja impordile.

(35)

Määrus (EÜ) nr 732/2008 tuleks seetõttu kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I   PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

1.   Üldiste tariifsete soodustuste kava („kava”) kohaldatakse kooskõlas käesoleva määrusega.

2.   Käesolevas määruses sätestatakse järgmised kavakohased tariifsed soodustused:

a)

üldine kord,

b)

säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleeriv erikord (GSP+) ning

c)

vähim arenenud riikide suhtes kohaldatav erikord („Kõik peale relvade” (EBA)).

Artikkel 2

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „GSP”– üldine soodustuste kava, mille abil liit võimaldab soodustingimustel pääsu liidu turule artikli 1 lõikes 2 osutatud mis tahes sooduskorra raames;

b)   „riigid”– riigid ja territooriumid, kellel on olemas tolliasutus;

c)   „abikõlblikud riigid”– I lisas loetletud arenguriigid;

d)   „GSP raames soodustatud riigid”– üldise korra kohaselt soodustatud riigid, mis on loetletud II lisas;

e)   „GSP+ raames soodustatud riigid”– säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleeriva erikorra kohaselt soodustatud riigid, mis on loetletud III lisas;

f)   „EBA erikorra raames soodustatud riigid”– vähim arenenud riikide suhtes kohaldatava erikorra kohaselt soodustatud riigid, mis on loetletud IV lisas;

g)   „ühise tollitariifistiku maksumäärad”– nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) (8) I lisa teises osas piiritletud tollimaksumäärad, välja arvatud tariifikvootide raames ettenähtud maksumäärad;

h)   „jaotis”– ühise tollitariifistiku mis tahes jaotis vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2658/87;

i)   „grupp”– ühise tollitariifistiku mis tahes grupp vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2658/87;

j)   „GSP jaotis”– jaotis, mis on loetletud V lisas ja mille aluseks on ühise tollitariifistiku jaotised ja grupid;

k)   „turulepääsu sooduskord”– soodustingimused liidu turule pääsuks mõne ajutiselt või jätkuvalt kohaldatava kaubanduslepingu alusel või liidu ühepoolsete soodustustena;

l)   „tõhus rakendamine”– VIII lisas loetletud rahvusvaheliste konventsioonide raames võetud kõigi kohustuste täielik rakendamine, mis tagab kõigi nendega garanteeritud põhimõtete, eesmärkide ja õiguste täitmise.

Artikkel 3

1.   Abikõlblike riikide loetelu on esitatud I lisas.

2.   Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 36 vastu delegeeritud õigusakte I lisa muutmiseks, et võtta arvesse riikide rahvusvahelise staatuse või klassifikatsiooni muutusi.

3.   Komisjon teavitab asjaomast abikõlblikku riiki kõigist asjakohastest muudatustest riigi staatuses selle kava raames.

II   PEATÜKK

ÜLDINE KORD

Artikkel 4

1.   Abikõlbliku riigi suhtes kohaldatakse artikli 1 lõike 2 punktis a osutatud üldise korra alusel tariifseid soodustusi, välja arvatud juhtudel, kui:

a)

riik on Maailmapanga liigituse kohaselt kõrge või üle keskmise sissetulekuga riik kolmel järjestikusel aastal vahetult enne soodustatud riikide loetelu ajakohastamist või

b)

riik saab soodustusi turulepääsu sooduskorra alusel kavaga võimaldatavate tariifsete soodustustega samadel või soodsamatel tingimustel peaaegu kogu kaubavahetuse ulatuses.

2.   Lõike 1 punkte a ja b ei kohaldata vähim arenenud riikide puhul.

3.   Ilma et see piiraks lõike 1 punkti b kohaldamist, ei kohaldata lõike 1 punkti a kuni 21. novembrini 2014 nendes riikides, kes hiljemalt 20. novembriks 2012 on parafeerinud kahepoolse soodustatud turulepääsu lepingu liiduga, milles nähakse ette tariifsed soodustused kavaga võimaldatavate tariifsete soodustustega samadel või soodsamatel tingimustel peaaegu kogu kaubavahetuse ulatuses, kuid mida veel ei kohaldata.

Artikkel 5

1.   Artiklis 4 sätestatud kriteeriumidele vastavate GSP raames soodustatud riikide loetelu on sätestatud II lisas.

2.   Pärast käesoleva määruse jõustumist vaatab komisjon iga aasta 1. jaanuariks II lisa läbi. Et soodustatud riigil ja ettevõtjatel oleks aega riigile kava raames omistatud staatuse muutumisega kohaneda:

a)

kohaldatakse vastavalt käesoleva artikli lõikele 3 ja artikli 4 lõike 1 punkti a alusel tehtud otsust soodustatud riigi väljajätmise kohta GSP raames soodustatud riikide loetelust alates kuupäevast, mil möödub üks aasta kõnealuse otsuse jõustumise kuupäevast;

b)

kohaldatakse vastavalt käesoleva artikli lõikele 3 ja artikli 4 lõike 1 punkti b alusel tehtud otsust soodustatud riigi väljajätmise kohta GSP raames soodustatud riikide loetelust alates kuupäevast, mil möödub kaks aastat turulepääsu sooduskorra kohaldamise kuupäevast.

3.   Käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 kohaldamiseks on komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 36 vastu delegeeritud õigusakte II lisa muutmiseks artiklis 4 sätestatud kriteeriumide alusel.

4.   Komisjon teavitab asjaomast GSP raames soodustatud riiki kõigist asjakohastest muudatustest riigi staatuse osas selle kava raames.

Artikkel 6

1.   Artikli 1 lõike 2 punktis a osutatud üldise korraga hõlmatud tooted loetletakse V lisas.

2.   Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 36 vastu delegeeritud õigusakte V lisa muutmiseks, et lisada sinna muudatused, mis tulenevad kombineeritud nomenklatuuri muutmisest.

Artikkel 7

1.   Ühise tollitariifistiku tollimaksud V lisas loetletud mittetundlikelt toodetelt peatatakse täielikult, välja arvatud maksud põllumajanduskomponentide osas.

2.   V lisas loetletud tundlike toodete puhul kehtivat ühise tollitariifistiku väärtuselist tollimaksu vähendatakse 3,5 protsendipunkti võrra. V lisa GSP jaotiste S-11a ja S-11b alla kuuluvate toodete puhul vähendatakse nimetatud maksu 20 % võrra.

3.   Kui kooskõlas ühise tollitariifistiku väärtuselise tollimaksu soodusmääradega, mis arvutatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 732/2008 artiklile 6 ja mida kohaldatakse käesoleva määruse jõustumise kuupäeval, nähakse ette käesoleva artikli lõikes 2 osutatud toodete suhtes tollimaksu vähendamine rohkem kui 3,5 protsendipunkti võrra, kohaldatakse kõnealuseid tollimaksu soodusmäärasid.

4.   V lisas loetletud tundlike toodete suhtes vähendatakse ühise tollitariifistiku koguselisi tollimakse 30 % võrra, välja arvatud tollimaksu alam- või ülemmäära suhtes.

5.   Kui ühise tollitariifistiku maksumäärad V lisas loetletud tundlike toodete puhul sisaldavad väärtuselisi ja koguselisi tollimakse, siis koguselisi tollimakse ei vähendata.

6.   Kui lõigete 2 ja 4 kohaselt vähendatud tollimaksude puhul nähakse ette tollimaksu ülemmäär, siis kõnealust ülemmäära ei vähendata. Kui selliste tollimaksude puhul nähakse ette tollimaksu alammäär, siis kõnealust alammäära ei kohaldata.

Artikkel 8

1.   Artiklis 7 osutatud tariifsed soodustused peatatakse GSP raames soodustatud riigist pärit ning GSP jaotisesse kuuluvate toodete puhul, kui sellest soodustatud riigist pärit asjaomase toote liitu impordi keskmine väärtus kolmel järjestikusel aastal ületab VI lisas loetletud piirmäärasid. Piirmäärad arvutatakse asjaomase toote liitu impordi koguväärtuse protsendina sama toote kõigist GSP raames soodustatud riikidest pärit impordi suhtes.

2.   Enne käesoleva määruse alusel võimaldatavate tariifsete soodustuste kohaldamist võtab komisjon vastu rakendusakti, millega koostatakse kooskõlas artikli 39 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusega GSP jaotiste loetelu, mille puhul artiklis 7 osutatud tariifsed soodustused GSP raames soodustatud riigi suhtes peatatakse. Nimetatud rakendusakti kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014.

3.   Komisjon vaatab käesoleva artikli lõikes 2 osutatud loetelu läbi iga kolme aasta järel ning võtab kooskõlas artikli 39 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusega vastu rakendusakti, millega artiklis 7 osutatud tariifsed soodustused kas peatatakse või kehtestatakse uuesti. Nimetatud rakendusakti kohaldatakse otsuse jõustumisele järgneva aasta 1. jaanuarist.

4.   Käesoleva artikli lõigetes 2 ja 3 osutatud loetelu kehtestatakse läbivaatamise aasta 1. septembri seisuga kättesaadavate ja kahe sellele kuupäevale eelneva aasta andmete põhjal. Võetakse arvesse sel ajal kehtivas II lisas loetletud GSP raames soodustatud riikidest pärit importi käsitlevaid andmeid. Arvesse ei võeta nendest GSP raames soodustatud riikidest pärit impordi väärtust, kelle suhtes soodustuste peatamise kohaldamise kuupäeval enam artikli 4 lõike 1 punkti b kohaselt tariifseid soodustusi ei kohaldata.

5.   Komisjon teavitab asjaomast riiki lõigete 2 ja 3 kohaselt vastu võetud rakendusaktist.

6.   Kui artiklis 4 sätestatud kriteeriumide alusel muudetakse II lisa, on komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 36 vastu delegeeritud õigusakte VI lisa muutmiseks, et kohandada selles lisas loetletud tingimusi nii, et astmestatud tootejaotiste osakaal jääks proportsionaalselt käesoleva artikli lõikes 1 määratletud tasemele.

III   PEATÜKK

SÄÄSTVAT ARENGUT JA HEAD VALITSEMISTAVA STIMULEERIV ERIKORD

Artikkel 9

1.   GSP raames soodustatud riigile võidakse artikli 1 lõike 2 punktis b osutatud säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleeriva erikorra alusel anda tariifseid soodustusi, kui:

a)

seda riiki peetakse VII lisa tähenduses haavatavaks, sest selle majanduses puudub mitmekesisus ja integreeritus rahvusvahelisse kaubandussüsteemi ei ole piisav;

b)

see riik on ratifitseerinud kõik VIII lisas loetletud konventsioonid („asjaomased konventsioonid”) ja nimetatud konventsioonide kohaste järelevalveasutuste („asjaomased järelevalveasutused”) viimati esitatud järeldustes ei ole märgitud, et kõnealuste konventsioonide tõhusas rakendamises esineks tõsiseid puudusi;

c)

see riik ei ole esitanud ühegi asjaomase konventsiooni suhtes reservatsiooni, mis on mis tahes nimetatud konventsiooniga keelatud või mida käesoleva artikli mõistes peetakse nimetatud konventsiooni sisu ja eesmärgiga vastuolus olevaks.

Käesoleva artikli kohaldamisel ei peeta reservatsioone konventsiooni sisu ja eesmärgiga vastuolus olevaks, välja arvatud juhul, kui:

i)

konventsiooniga selgesõnaliselt sel eesmärgil kehtestatud menetlusega on nii otsustatud või

ii)

sellise menetluse puudumise korral, konventsiooni osaliseks olev liidu ja/või konventsiooni osalisteks olevate liikmesriikide kvalifitseeritud enamus on vastavalt aluslepingutes sätestatud pädevustele esitanud reservatsiooni suhtes vastuväite, põhjendusel, et see on vastuolus konventsiooni sisu ja eesmärgiga ning olnud vastu konventsiooni jõustumisele nende ja reservatsiooni esitanud riigi vahel vastavalt rahvusvaheliste lepingute õiguse Viini konventsiooni sätetele;

d)

see riik võtab siduva kohustuse säilitada asjaomaste konventsioonide ratifitseerimine ja tagada nende tõhus rakendamine;

e)

see riik aktsepteerib reservatsioonita iga konventsiooniga kehtestatud aruandluskohustusi ning võtab siduva kohustuse nõustuda nende konventsioonide korrapärase järelevalvega ja rakendamisaruannete läbivaatamisega kooskõlas asjaomaste konventsioonide sätetega ning

f)

see riik võtab siduva kohustuse osaleda artiklis 13 osutatud järelevalvemenetluses ja teha selle raames koostööd.

2.   Kui II lisa muudetakse, on komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 36 vastu delegeeritud õigusakte VII lisa muutmiseks, et vaadata läbi VII lisa punkti 1 alapunktis b nimetatud haavatavuse künnisväärtus, et haavatavuse künnisväärtus jääks proportsionaalselt samale tasemele, kui see oli VII lisa arvutuste kohaselt.

Artikkel 10

1.   Säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleerivat erikorda kohaldatakse juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

GSP raames soodustatud riik on esitanud vastava taotluse ning

b)

taotluse läbivaatamisel selgub, et taotluse esitanud riik vastab artikli 9 lõikes 1 sätestatud tingimustele.

2.   Taotlev riik esitab oma taotluse komisjonile kirjalikult. Taotluses tuleb esitada täielik teave asjaomaste konventsioonide ratifitseerimise kohta ning sellele tuleb lisada artikli 9 lõike 1 punktides d, e ja f osutatud siduvad kohustused.

3.   Pärast taotluse saamist teavitab komisjon sellest Euroopa Parlamenti ja nõukogu.

4.   Pärast taotluse läbivaatamist on komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 36 vastu delegeeritud õigusakte III lisa kehtestamiseks või muutmiseks, et kohaldada taotluse esitanud riigi suhtes säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleerivat erikorda, lisades kõnealuse riigi GSP+ erikorra raames soodustatud riikide loetellu.

5.   Kui GSP+ erikorra raames soodustatud riik ei vasta enam artikli 9 lõike 1 punktis a või c sätestatud tingimustele või tühistab mõne artikli 9 lõike 1 punktides d, e ja f osutatud siduvatest kohustustest, on komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 36 vastu delegeeritud õigusakte III lisa muutmiseks, et jätta see riik GSP+ erikorra raames soodustatud riikide loetelust välja.

6.   Komisjon teavitab taotluse esitanud riiki kooskõlas käesoleva artikli lõigetega 4 ja 5 tehtud otsusest pärast muudatuste tegemist III lisas ning selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Kui stimuleeriva erikorra kohaldamise taotlus rahuldatakse, teatatakse taotluse esitanud riigile vastava delegeeritud õigusakti jõustumise kuupäev.

7.   Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 36 vastu delegeeritud õigusakte, et kehtestada säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleeriva erikorra kasutamise õiguse andmise menetlusega seonduvad eeskirjad, eelkõige sellega seonduvad tähtajad ning taotluste esitamise ja menetlemise kord.

Artikkel 11

1.   Säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleeriva erikorraga hõlmatud tooted on loetletud IX lisas.

2.   Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 36 vastu delegeeritud õigusakte IX lisa muutmiseks, et võtta arvesse kombineeritud nomenklatuuri muudatusi, mis mõjutavad selles lisas loetletud tooteid.

Artikkel 12

1.   Ühise tollitariifistiku väärtuselised tollimaksud peatatakse kõigi IX lisas loetletud toodete suhtes, mis on pärit GSP+ raames soodustatud riigist.

2.   Ühise tollitariifistiku koguselised tollimaksud lõikes 1 osutatud toodetelt peatatakse täielikult, välja arvatud toodete puhul, mille ühise tollitariifistiku maksumäärad sisaldavad ka väärtuselisi tollimakse. CN-koodiga 1704 10 90 hõlmatud toodete puhul on koguselise tollimaksu ülemmääraks 16 % tolliväärtusest.

Artikkel 13

1.   Komisjon jälgib säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleeriva erikorra kohaste tariifsete soodustuste andmise kuupäevast alates asjaomaste konventsioonide ratifitseerimise ja tõhusa rakendamise seisu ning asjaomaste järelevalveasutustega tehtavat koostööd, analüüsides nimetatud järelevalveasutuste järeldusi ja soovitusi.

2.   GSP+ erikorra raames soodustatud riik teeb komisjoniga koostööd ning edastab kogu teabe, mis on vajalik, et hinnata artikli 9 lõike 1 punktides d, e ja f nimetatud siduvate kohustuste täitmist ning riigi olukorda seoses artikli 9 lõike 1 punktiga c.

Artikkel 14

1.   Komisjon esitab 1. jaanuariks 2016 ning seejärel iga kahe aasta tagant Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande asjaomaste konventsioonide ratifitseerimise seisu, GSP+ raames soodustatud riikide poolt nimetatud konventsioonide kohaselt võetud mis tahes aruandekohustuste täitmise ning nende tõhusa rakendamise seisu kohta.

2.   Aruanne sisaldab järgmist:

a)

asjaomaste järelevalveasutuste järeldused või soovitused iga GSP+ raames soodustatud riigi kohta ja

b)

komisjoni järeldused selle kohta, kas iga GSP+ raames soodustatud riik on täitnud siduvaid kohustusi aruandekohustuste osas, teinud kooskõlas asjaomase konventsiooniga koostööd asjaomaste järelevalveasutustega ning taganud nimetatud konventsioonide tõhusa rakendamise.

Aruanne võib sisaldada lisaks mis tahes teavet, mida komisjon asjakohaseks peab.

3.   Järelduste tegemisel asjaomaste konventsioonide tõhusa rakendamise kohta analüüsib komisjon asjaomaste järelevalveasutuste järeldusi ja soovitusi, samuti kolmandate poolte, sealhulgas kodanikuühiskonna, sotsiaalpartnerite, Euroopa Parlamendi või nõukogu edastatud teavet, ilma et see välistaks muude teabeallikate kasutamist.

Artikkel 15

1.   Säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleeriv erikord peatatakse ajutiselt kõigi või teatavate GSP+ raames soodustatud riigist pärit toodete suhtes, kui nimetatud riik ei täida tegelikult artikli 9 lõike 1 punktides d, e ja f osutatud siduvaid kohustusi või kui GSP+ raames soodustatud riik on esitanud reservatsiooni, mis on mis tahes asjaomase konventsiooniga keelatud või mis on vastuolus nimetatud konventsiooni sisu ja eesmärgiga, nagu on sätestatud artikli 9 lõike 1 punktis c.

2.   Artikli 9 lõike 1 punktides d, e ja f osutatud siduvate kohustuste täitmise tõendamise kohustus ning samuti artikli 9 lõike 1 punktis c osutatud olukorra tõendamise kohustus lasub GSP+ raames soodustatud riigil.

3.   Kui komisjonil tekib artiklis 14 osutatud aruande järelduste või kättesaadavate tõendite alusel põhjendatud kahtlus, et teatav GSP+ raames soodustatud riik ei täida artikli 9 lõike 1 punktides d, e ja f osutatud siduvaid kohustusi või on esitanud reservatsiooni, mis on mis tahes asjaomase konventsiooniga keelatud või mis on vastuolus nimetatud konventsiooni sisu ja eesmärgiga, nagu on sätestatud artikli 9 lõike 1 punktis c, võtab komisjon kooskõlas artikli 39 lõikes 2 nimetatud nõuandemenetlusega vastu rakendusakti, millega algatatakse säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleeriva erikorra alusel antavate tariifsete soodustuste ajutise peatamise menetlus. Komisjon teatab sellest Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

4.   Komisjon avaldab teate Euroopa Liidu Teatajas ja teavitab asjaomast GSP+ raames soodustatud riiki. Teates esitatakse:

a)

põhjused, millele tugineb põhjendatud kahtlus, et GSP+ raames soodustatud riik ei täida artikli 9 lõike 1 punktides d, e ja f osutatud siduvaid kohustusi või et tal on reservatsioon, mis on mis tahes asjaomase konventsiooniga keelatud või mis on vastuolus nimetatud konventsiooni sisu ja eesmärgiga, nagu on sätestatud artikli 9 lõike 1 punktis c, mistõttu võib küsitavaks muutuda tema õigus saada jätkuvalt säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleeriva erikorra alusel antavaid tariifseid soodustusi, ning

b)

ajavahemik (kuni kuus kuud teate avaldamise kuupäevast), mille jooksul GSP+ raames soodustatud riik peab esitama oma märkused.

5.   Komisjon tagab asjaomasele soodustatud riigile kõik võimalused koostööks lõike 4 punktis b osutatud ajavahemiku jooksul.

6.   Komisjon hangib mis tahes teavet, mida ta vajalikuks peab, sealhulgas muu hulgas asjaomaste järelevalveasutuste järeldusi ja soovitusi. Komisjon hindab järelduste tegemisel kogu asjakohast teavet.

7.   Kolme kuu jooksul pärast teates sätestatud ajavahemiku lõppemist teeb komisjon otsuse:

a)

lõpetada ajutise peatamise menetlus või

b)

peatada ajutiselt säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleeriva erikorra alusel antavad tariifsed soodustused.

8.   Kui komisjon leiab, et tulemused ei õigusta ajutist peatamist, võtab ta kooskõlas artikli 39 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusega vastu rakendusakti, millega lõpetatakse ajutise peatamise menetlus. See rakendusakt peab muu hulgas põhinema saadud tõenditel.

9.   Kui komisjon leiab, et tulemused õigustavad ajutist peatamist käesoleva artikli lõikes 1 osutatud põhjustel, on tal õigus võtta kooskõlas artikliga 36 vastu delegeeritud õigusakte III lisa muutmiseks, et ajutiselt peatada artikli 1 lõike 2 punktis b osutatud säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleeriva erikorra alusel antavad tariifsed soodustused.

10.   Kui komisjon teeb otsuse ajutise peatamise kohta, jõustub sellekohane delegeeritud õigusakt kuus kuud pärast selle vastuvõtmist.

11.   Kui ajutise peatamise põhjused kaotavad kehtivuse enne käesoleva artikli lõikes 9 osutatud delegeeritud õigusakti jõustumist, on komisjonil õigus tariifsete soodustuste ajutist peatamist käsitlev vastuvõetud õigusakt artiklis 37 osutatud kiirmenetluse korras kehtetuks tunnistada.

12.   Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 36 vastu delegeeritud õigusakte, et kehtestada säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleeriva erikorra ajutise peatamisega seotud kord, eelkõige tähtaegu, poolte õigusi, konfidentsiaalsust ja läbivaatamist käsitlevad eeskirjad.

Artikkel 16

Kui komisjon leiab, et artikli 15 lõikes 1 osutatud tariifsete soodustuste ajutise peatamise põhjused on kehtivuse kaotanud, on tal õigus võtta kooskõlas artikliga 36 vastu delegeeritud õigusakte III lisa muutmiseks, et taaskehtestada säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleeriva erikorra alusel antavad tariifsed soodustused.

IV   PEATÜKK

VÄHIM ARENENUD RIIKIDE SUHTES KOHALDATAV ERIKORD

Artikkel 17

1.   Abikõlblik riik saab artikli 1 lõike 2 punktis c osutatud vähim arenenud riikide suhtes kohaldatava erikorra alusel tariifseid soodustusi, kui ÜRO on selle riigi tunnistanud vähim arenenud riigiks.

2.   Komisjon vaatab EBA erikorra raames soodustatud riikide loetelu kõige uuemate kättesaadavate andmete põhjal pidevalt läbi. Kui EBA erikorra raames soodustatud riik ei vasta enam käesoleva artikli lõikes 1 osutatud tingimustele, on komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 36 vastu delegeeritud õigusakte IV lisa muutmiseks, et jätta selline riik EBA erikorra raames soodustatud riikide loetelust välja kolmeaastase üleminekuaja järel alates delegeeritud õigusakti jõustumise kuupäevast.

3.   Kuni äsja iseseisvunud riigi ÜRO poolt vähim arenenud riigiks tunnistamiseni on komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 36 vastu delegeeritud õigusakte IV lisa ajutiseks muutmiseks, et lisada selline riik EBA erikorra raames soodustatud riikide loetellu.

Kui ÜRO ei tunnista sellist äsja iseseisvunud riiki vähim arenenud riigiks nimetatud riikide kategooria esimese võimaliku läbivaatamise ajal, on komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 36 kohe vastu delegeeritud õigusakte IV lisa muutmiseks, et jätta selline riik nimetatud lisast välja ilma käesoleva artikli lõikes 2 osutatud üleminekuaega kohaldamata.

4.   Komisjon teavitab asjaomast EBA erikorra raames soodustatud riiki mis tahes muudatustest tema staatuses seoses kavaga.

Artikkel 18

1.   Ühise tollitariifistiku tollimaksud peatatakse täielikult kõigi toodete suhtes, mis kuuluvad kombineeritud nomenklatuuri gruppidesse 1–97 (v.a grupp 93) ja mis on pärit EBA erikorra raames soodustatud riigist.

2.   Alates 1. jaanuarist 2014 kuni 30. septembrini 2015 on ühise tollitariifistiku tariifirubriigi 1701 toodete importimiseks vaja impordilitsentsi.

3.   Komisjon võtab artikli 39 lõikes 3 osutatud kontrollimenetluse korras vastu üksikasjalikud eeskirjad käesoleva artikli lõikes 2 osutatud sätete rakendamiseks kooskõlas nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1234/2007 (millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus)) (9) artiklis 195 osutatud menetlusega.

V   PEATÜKK

AJUTIST PEATAMIST KÄSITLEVAD SÄTTED KÕIKIDE SOODUSKORDADE PUHUL

Artikkel 19

1.   Artikli 1 lõikes 2 osutatud sooduskorra kohaldamine võidakse ajutiselt peatada kõigi või teatavate soodustatud riigist pärit toodete suhtes järgmistel põhjustel:

a)

VIII lisa A osas loetletud konventsioonides sätestatud põhimõtete raske ja süstemaatiline rikkumine;

b)

vangide tööna toodetud kaupade eksport;

c)

tollitegevuse tõsiste puuduste ilmnemine narkootikumide (keelatud ainete või lähteainete) väljaveo või transiidi kontrollimisel või terrorismivastast võitlust ja rahapesu käsitlevate rahvusvaheliste konventsioonide eiramine;

d)

tõsised ja süstemaatilised ebaausad kaubandustavad (sh sellised, mis mõjutavad toormaterjalide tarneid), millel on kahjustav mõju liidu tööstusele ning mille kõrvaldamiseks soodustatud riik ei ole midagi ette võtnud. Niisuguste ebaausate kaubandustavade puhul, mis on WTO lepingute alusel keelatud või vaidlustatavad, kohaldatakse käesolevat artiklit, toetudes pädeva WTO organi poolt eelnevalt langetatud vastavasisulisele otsusele;

e)

piirkondlike kalastusorganisatsioonide või rahvusvaheliste kokkulepete (mille osaline liit on) kalavarude kaitse ja majandamise alaste eesmärkide tõsine ja süstemaatiline rikkumine.

2.   Käesolevas määruses sätestatud sooduskordi ei peatata vastavalt lõike 1 punktile d toodete puhul, mille suhtes kohaldatakse nõukogu 11. juuni 2009. aasta määruse (EÜ) nr 597/2009 (kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed) (10) või nõukogu 30. novembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1225/2009 (kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed) (11) kohaseid dumpinguvastaseid või tasakaalustusmeetmeid neid meetmeid õigustavate asjaolude korral.

3.   Kui komisjon leiab, et artikli 1 lõikes 2 osutatud mis tahes sooduskorra alusel antud tariifsete soodustuste ajutine peatamine käesoleva artikli lõikes 1 osutud põhjustel on piisavalt põhjendatud, võtab ta kooskõlas artikli 39 lõikes 2 nimetatud nõuandemenetlusega vastu rakendusakti, millega algatatakse ajutise peatamise menetlus. Komisjon teavitab nimetatud rakendusaktist Euroopa Parlamenti ja nõukogu.

4.   Komisjon avaldab Euroopa Liidu Teatajas teate ajutise peatamise menetluse algatamise kohta ja teavitab sellest asjaomast soodustatud riiki. Teates:

a)

esitatakse piisavad põhjused, mille alusel võeti vastu rakendusakt, millega algatatakse lõikes 3 osutatud ajutise peatamise menetlus, ning

b)

kinnitatakse, et komisjon jälgib ja hindab olukorda asjaomases soodustatud riigis kuue kuu jooksul alates teate avaldamise kuupäevast.

5.   Komisjon tagab asjaomasele soodustatud riigile kõik võimalused koostööks järelevalve ja hindamise ajal.

6.   Komisjon hangib mis tahes teavet, mida ta vajalikuks peab, sealhulgas vajaduse korral asjaomaste järelevalveasutuste kättesaadavaid hinnanguid, märkusi, otsuseid, soovitusi ja järeldusi. Komisjon hindab järelduste tegemisel kogu asjakohast teavet.

7.   Kolme kuu jooksul lõike 4 punktis b osutatud ajavahemiku lõppemisest esitab komisjon asjaomasele soodustatud riigile aruande oma tulemuste ja järelduste kohta. Soodustatud riik võib aruande kohta märkusi esitada. Märkuste esitamise aeg ei ületa ühte kuud.

8.   Kuue kuu jooksul lõike 4 punktis b osutatud ajavahemiku lõppemisest teeb komisjon otsuse:

a)

lõpetada ajutise peatamise menetlus või

b)

peatada ajutiselt artikli 1 lõikes 2 osutatud sooduskordade alusel antavad tariifsed soodustused.

9.   Kui komisjon leiab, et tulemused ei õigusta ajutist peatamist, võtab ta kooskõlas artikli 39 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusega vastu rakendusakti, millega lõpetatakse ajutise peatamise menetlus.

10.   Kui komisjon leiab, et tulemused õigustavad ajutist peatamist käesoleva artikli lõikes 1 osutatud põhjustel, on tal õigus võtta kooskõlas artikliga 36 vastu delegeeritud õigusakte vastavalt II, III või IV lisa muutmiseks, et ajutiselt peatada artikli 1 lõikes 2 osutatud sooduskordade alusel antavad tariifsed soodustused.

11.   Mõlemal lõigetes 9 ja 10 osutatud juhul peab vastuvõetud õigusakt põhinema muu hulgas saadud tõenditel.

12.   Kui komisjon teeb otsuse ajutise peatamise kohta, jõustub asjaomane delegeeritud õigusakt kuus kuud pärast selle vastuvõtmist.

13.   Kui ajutise peatamise põhjendused kaotavad kehtivuse enne käesoleva artikli lõikes 10 osutatud delegeeritud õigusakti jõustumist, on komisjonil õigus tariifsete soodustuste ajutist peatamist käsitlev vastuvõetud õigusakt artiklis 37 osutatud kiirmenetluse korras kehtetuks tunnistada.

14.   Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 36 vastu delegeeritud õigusakte, et kehtestada kõikide sooduskordade ajutise peatamisega seotud menetlusi, eelkõige tähtaegu, poolte õigusi, konfidentsiaalsust ja läbivaatamist käsitlevad eeskirjad.

Artikkel 20

Kui komisjon leiab, et artikli 19 lõikes 1 osutatud tariifsete soodustuste ajutise peatamise põhjused on kehtivuse kaotanud, on tal õigus võtta kooskõlas artikliga 36 vastu delegeeritud õigusakte vastavalt II, III või IV lisa muutmiseks, et taaskehtestada artikli 1 lõikes 2 osutatud sooduskordade alusel antavad tariifsed soodustused.

Artikkel 21

1.   Käesolevas määruses sätestatud sooduskorrad võib ajutiselt peatada kõigi või teatavate soodustatud riigist pärit toodete suhtes pettusejuhtumite, eeskirjade eiramise, toodete päritolu ja sellega seotud menetlusi käsitlevate eeskirjade süstemaatilise täitmata- või tagamatajätmise korral ning artikli 1 lõikes 2 osutatud sooduskordade rakendamiseks ja kontrolliks vajaliku halduskoostöö puudumise puhul.

2.   Lõikes 1 nimetatud halduskoostöö eeldab muu hulgas, et soodustatud riik:

a)

teatab komisjonile ja ajakohastab päritolureeglite rakendamiseks ja nende järgimise kontrolliks vajalikud andmed;

b)

abistab liitu, teostades liikmesriikide tolliasutuste taotlusel kauba päritolutõendite järelkontrolli, ning edastab tulemused aegsasti komisjonile;

c)

abistab liitu, võimaldades komisjonil kooskõlastatult ja tihedas koostöös liikmesriikide pädevate asutustega täita kõnealuses riigis liidu haldus- ja uurimiskoostöö ülesandeid, et kontrollida dokumentide autentsust või artikli 1 lõikes 2 osutatud sooduskordade lubamiseks vajalike andmete täpsust;

d)

teostab või korraldab asjakohaseid uurimisi päritolureeglite rikkumise tuvastamiseks ja vältimiseks;

e)

järgib piirkondliku kumulatsiooniga (määruse (EMÜ) nr 2454/93 tähenduses) seotud päritolureegleid või tagab nende järgimise, kui asjaomane riik saab neist kasu, ning

f)

abistab liitu selliste toimingute kontrollimisel, kus võib eeldada päritoluga seotud pettust; pettust võib eeldada juhul, kui nende toodete import, millele on käesoleva määruse kohaselt kehtestatud sooduskord, ületab oluliselt soodustatud riigi tavalist eksporditaset.

3.   Kui komisjon leiab, et on piisavalt tõendeid, mis õigustavad ajutist peatamist käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 esitatud põhjustel, võtab ta artikli 39 lõikes 4 osutatud kiirmenetluse korras vastu otsuse artikli 1 lõikes 2 osutatud sooduskordade alusel antavad tariifsed soodustused ajutiselt peatada kõigi või teatavate soodustatud riigist pärit toodete suhtes.

4.   Enne sellise otsuse tegemist avaldab komisjon Euroopa Liidu Teatajas teate, et esineb põhjendatud kahtlusi lõigete 1 ja 2 täitmise suhtes, mis võib muuta küsitavaks soodustatud riigi õiguse saada jätkuvalt käesoleva määruse alusel soodustusi.

5.   Komisjon teavitab asjaomast soodustatud riiki igast kooskõlas lõikega 3 tehtud otsusest enne selle jõustumist.

6.   Sooduskorra kohaldamine peatatakse ajutiselt kuni kuueks kuuks. Hiljemalt selle ajavahemiku lõppedes võtab komisjon artikli 39 lõikes 4 osutatud kiirmenetluse korras vastu otsuse ajutine peatamine kas lõpetada või selle kestust pikendada.

7.   Liikmesriigid edastavad komisjonile kogu asjakohase teabe, mis võib õigustada tariifsete soodustuste ajutist peatamist või peatamisaja pikendamist.

VI   PEATÜKK

KAITSE- JA JÄRELEVALVEMEETMED

I   JAGU

Üldised kaitsemeetmed

Artikkel 22

1.   Kui artikli 1 lõikes 2 osutatud mis tahes sooduskorra alusel soodustatud riigist pärit toodet imporditakse kogustes ja/või hindadega, mis põhjustavad või ähvardavad põhjustada tõsiseid raskusi samasuguste või otseselt konkureerivate toodete tootjatele liidus, võidakse kõnealuse toote suhtes taaskehtestada tavapärased ühise tollitariifistiku maksumäärad.

2.   Käesolevas peatükis tähendab mõiste „samasugune toode” toodet, mis on vaatlusaluse tootega identne, see tähendab täiesti sarnane, või sellise toote puudumisel muud toodet, mis ei ole vaatlusaluse tootega küll täiesti sarnane, kuid on omadustelt väga sarnane.

3.   Käesolevas peatükis tähendab mõiste „huvitatud isikud” isikuid, kes on seotud lõikes 1 nimetatud importtoote ning samasuguse või otseselt konkureeriva toote tootmise, levitamise ja/või müügiga.

4.   Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 36 vastu delegeeritud õigusakte, et kehtestada üldiste kaitsemeetmete vastuvõtmisega seotud menetlus, eelkõige tähtaegu, poolte õigusi, konfidentsiaalsust, avalikustamist, kontrolli, kontrollkäike ja läbivaatamist käsitlevad eeskirjad.

Artikkel 23

Tõsiseid raskusi peetakse ilmnenuiks, kui liidu tootjate majanduslik ja/või rahaline olukord halveneb. Olukorra halvenemise väljaselgitamisel võtab komisjon muu hulgas arvesse järgmisi liidu tootjatega seotud asjaolusid, kui sellekohane teave on kättesaadav:

a)

turuosa;

b)

toodang;

c)

varud;

d)

tootmisvõimsus;

e)

pankrotid;

f)

tulusus;

g)

tootmisvõimsuse rakendamine;

h)

tööhõive;

i)

import;

j)

hinnad.

Artikkel 24

1.   Komisjon uurib, kas tavapärased ühise tollitariifistiku maksumäärad tuleks taaskehtestada, kui artikli 22 lõikes 1 sätestatud tingimuste täitmise kohta on piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid.

2.   Uurimine algatatakse liikmesriigi, mis tahes juriidilise isiku või liidu tootjate huve esindava juriidilise isiku staatuseta ühenduse taotlusel või komisjoni enda initsiatiivil, kui komisjon leiab, et uurimise algatamiseks on olemas piisavad, artiklis 23 osutatud teguritel põhinevad esmapilgul usutavad tõendid. Uurimise algatamise taotlus sisaldab tõendeid selle kohta, et artikli 22 lõikes 1 nimetatud tingimused kaitsemeetmete kasutuselevõtmiseks on täidetud. Taotlus esitatakse komisjonile. Komisjon uurib võimalikult põhjalikult taotluses esitatud tõendite täpsust ja adekvaatsust, et kindlaks määrata, kas uurimise algatamiseks on piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid.

3.   Kui selgub, et menetluse algatamiseks on piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid, avaldab komisjon Euroopa Liidu Teatajas sellekohase teate. Menetlus algatatakse ühe kuu jooksul lõike 2 kohase taotluse saamisest. Kui uurimine algatatakse, esitatakse teates kõik vajalikud üksikasjad menetluse ja tähtaegade, sh Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraadi ärakuulamise eest vastutava ametniku poole pöördumise kohta.

4.   Uurimine, sh artiklites 25, 26 ja 27 osutatud menetlustoimingud, viiakse lõpule 12 kuu jooksul selle algatamisest.

Artikkel 25

Nõuetekohaselt õigustatud kiireloomulistel juhtudel, mis on seotud liidu tootjate majandusliku ja/või finantsolukorra halvenemisega ja mille puhul viivitamine võiks põhjustada kahju, mida oleks raske heastada, on komisjonil õigus võtta artikli 39 lõikes 4 osutatud kiirmenetluse korras vastu viivitamatult kohaldatavaid rakendusakte, millega taaskehtestatakse ühise tollitariifistiku tavapärased maksumäärad kuni 12 kuuks.

Artikkel 26

Kui faktide põhjal on lõplikult kindlaks tehtud, et artikli 22 lõikes 1 sätestatud tingimused on täidetud, võtab komisjon artikli 39 lõikes 3 osutatud kontrollimenetluse korras vastu rakendusakti, millega taaskehtestatakse ühise tollitariifistiku maksumäärad. See rakendusakt jõustub ühe kuu jooksul pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 27

Kui faktide põhjal on lõplikult kindlaks tehtud, et artikli 22 lõikes 1 sätestatud tingimused ei ole täidetud, võtab komisjon artikli 39 lõikes 3 osutatud kontrollimenetluse korras vastu rakendusakti, millega uurimine ja menetlus lõpetatakse. See rakendusakt avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas. Uurimine loetakse lõpetatuks, kui rakendusakti ei avaldata artikli 24 lõikes 4 osutatud tähtaja jooksul, ning mis tahes kiireloomulised ennetusmeetmed kaotavad automaatselt kehtivuse. Selliste ajutiste meetmete tulemusel kogutud ühise tollitariifistiku kohased tollimaksud hüvitatakse.

Artikkel 28

Ühise tollitariifistiku kohased tollimaksud taaskehtestatakse ajavahemikuks, mis on vajalik liidu tootjate majandusliku ja/või finantsolukorra halvenemise heastamiseks või nii kauaks, kui sellise halvenemise oht püsib. Tollimaksud taaskehtestatakse kuni kolmeks aastaks, v.a juhul, kui seda nõuetekohaselt põhjendatud asjaoludel pikendatakse.

II   JAGU

Kaitsemeetmed tekstiili-, põllumajandus- ja kalandussektoris

Artikkel 29

1.   Ilma et see piiraks käesoleva peatüki I jao kohaldamist, võtab komisjon omal algatusel ning artikli 39 lõikes 2 osutatud nõuandemenetluse korras iga aasta 1. jaanuaril vastu rakendusakti, et kaotada V lisa GSP S-11 a ja S-11b jaotise toodete ning kombineeritud nomenklatuuri koodide 2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00 ja 3824 90 97 alla kuuluvate toodete suhtes kehtestatud tariifsed soodustused, millele on osutatud artiklites 7 ja 12, kui need, vastavalt V või IX lisas loetletud tooted on pärit soodustatud riigist ja nende koguimport:

a)

kasvab mahult vähemalt 13,5 % eelmise aastaga võrreldes või

b)

ületab II lisas loetletud kõikidest riikidest ja kõikidelt territooriumidelt pärit V lisa GSP S-11a ja S-11b jaotise toodete puhul mis tahes 12 kuu pikkuse ajavahemiku jooksul VI lisa punktis 2 nimetatud osa liitu saabuvate V lisa GSP S-11a ja S-11b jaotise toodete impordi väärtusest.

2.   Käesoleva artikli lõiget 1 ei kohaldata EBA erikorra raames soodustatud riikide ega riikide suhtes, kelle artikli 29 lõikes 1 osutatud asjaomaste toodete osatähtsus ei ületa 6 % V või IX lisas (vastavalt sellele, kumb on asjakohane) loetletud samade toodete koguimpordist liitu.

3.   Tariifsete soodustuste kaotamine jõustub kaks kuud pärast komisjoni sellekohase õigusakti avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 30

Ilma et see piiraks käesoleva peatüki I jao kohaldamist, võtab komisjon juhul, kui ELi toimimise lepingu I lisaga hõlmatud toodete import põhjustab või ähvardab põhjustada tõsiseid häireid liidu turgudel, eelkõige ühes või mitmes äärepoolseimas piirkonnas, või nende turgude reguleerimismehhanismides, omal algatusel või liikmesriigi taotlusel pärast põllumajanduse või kalanduse ühise turukorralduse asjaomase komiteega konsulteerimist, vastu rakendusakti, et peatada sooduskorra kohaldamine asjaomaste toodete suhtes kooskõlas artikli 39 lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.

Artikkel 31

Komisjon teatab asjaomasele soodustatud riigile niipea kui võimalik igast artikli 29 või 30 kohaselt tehtud otsusest enne selle jõustumist.

III   JAGU

Järelevalvemeetmed põllumajandus- ja kalandussektoris

Artikkel 32

1.   Ilma et see piiraks käesoleva peatüki I jao kohaldamist, võidakse soodustatud riikidest pärit ning määrusega (EMÜ) nr 2658/87 kehtestatud ühtse tollitariifistiku gruppidesse 1–24 kuuluvate toodete suhtes kehtestada eriline järelevalvemehhanism, et vältida häireid liidu turul. Komisjon võtab artikli 39 lõikes 3 osutatud kontrollimenetluse korras omal algatusel või liikmesriigi taotlusel pärast põllumajanduse või kalanduse ühist turukorraldust käsitleva asjaomase komiteega konsulteerimist vastu rakendusakti nimetatud erilise järelevalvemehhanismi kehtestamise kohta ning määrab tooted, mille suhtes seda järelevalvemehhanismi kohaldatakse.

2.   Kui käesoleva peatüki I jagu kohaldatakse soodustatud riikidest pärit ning määrusega (EMÜ) nr 2658/87 kehtestatud ühtse tollitariifistiku gruppidesse 1–24 kuuluvate toodete suhtes, lüheneb käesoleva määruse artikli 24 lõikes 4 sätestatud ajavahemik kahe kuuni järgmistel juhtudel:

a)

kui soodustatud riik ei taga päritolureeglite järgimist või artiklis 21 nimetatud halduskoostöö puudumise korral või

b)

kui määrusega (EMÜ) nr 2658/87 kehtestatud ühtse tollitariifistiku gruppidesse 1–24 kuuluvate toodete import käesoleva määruse kohaste sooduskordade raames ületab oluliselt asjaomase soodustatud riigi tavalist eksporditaset.

VII   PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 33

1.   Tariifsete soodustuste saamiseks peavad tooted, millele tariifseid soodustusi taotletakse, olema pärit soodustatud riigist.

2.   Päritolueeskirjad päritolustaatusega toodete mõiste määratluse ning sellega seotud menetluste ja halduskoostöö meetodite kohta käesoleva määruse artikli 1 lõikes 2 osutatud sooduskordade kohaldamiseks on need, mis on sätestatud määruses (EMÜ) nr 2454/93.

Artikkel 34

1.   Kui käesoleva määruse kohaselt vähendatud väärtuseline tollimaks üksiku impordideklaratsiooni kohta on kuni 1 %, peatatakse selline tollimaks täielikult.

2.   Kui käesoleva määruse kohaselt vähendatud koguseline tollimaks üksiku impordideklaratsiooni kohta on kuni 2 eurot iga üksiku eurodes arvutatud summa kohta, peatatakse selline tollimaks täielikult.

3.   Kui lõigetest 1 ja 2 ei tulene teisiti, ümardatakse kooskõlas käesoleva määrusega arvutatud soodustollimaksu lõppmäär esimese kümnendkohani.

Artikkel 35

1.   Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse statistilise allikana komisjoni (Eurostat) väliskaubandusstatistikat.

2.   Liikmesriigid saadavad komisjonile (Eurostat) oma statistilised andmed toodete kohta, mille suhtes on tariifsete soodustuste alusel lubatud kohaldada vaba ringluse tolliprotseduuri vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta määrusele (EÜ) nr 471/2009, mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega (12). Kõnealused andmed, milles osutatakse kombineeritud nomenklatuuri koodidele ja vajaduse korral ka TARICi koodidele, näitavad päritoluriikide kaupa väärtusi, koguseid ja muid täiendavaid ühikuid, mida nõutakse vastavalt selle määruse määratlustele. Vastavalt määruse (EÜ) nr 471/2009 artikli 8 lõikele 1 edastavad liikmesriigid need statistilised andmed hiljemalt 40 päeva pärast igakuise vaatlusperioodi lõppu. Teabe kättesaadavuse hõlbustamiseks ja läbipaistvuse suurendamiseks tagab komisjon samuti, et GSP jaotiste asjakohased statistilised andmed on avalikus andmebaasis korrapäraselt kättesaadavad.

3.   Liikmesriigid edastavad kooskõlas määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikliga 308d komisjoni taotluse korral talle üksikasjalikud andmed tariifsete soodustuste alusel viimaste kuude jooksul vabasse ringlusse lubatud toodete koguste ja väärtuse kohta. Need andmed sisaldavad käesoleva artikli lõikes 4 osutatud tooteid.

4.   Komisjon jälgib tihedas koostöös liikmesriikidega kombineeritud nomenklatuuri koodide 0603, 0803 90 10, 1006, 1604 14, 1604 19 31, 1604 19 39, 1604 20 70, 1701, 1704, 1806 10 30, 1806 10 90, 2002 90, 2103 20, 2106 90 59, 2106 90 98, 6403, 2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00 ja 3824 90 97 alla kuuluvate toodete importi, et teha kindlaks, kas artiklites 22, 29 ja 30 nimetatud tingimused on täidetud.

Artikkel 36

1.   Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.   Artiklites 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 ja 22 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates 20. novembrist 2012.

3.   Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 või 22 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.   Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

5.   Artikli 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 või 22 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 37

1.   Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata lõike 2 kohaselt vastuväiteid. Käesoleva artikli alusel vastu võetud delegeeritud õigusakti teatavakstegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.

2.   Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid kooskõlas artikli 36 lõikes 5 osutatud menetlusega. Sellisel juhul tunnistab komisjon õigusakti viivitamata kehtetuks pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväiteid.

Artikkel 38

1.   Käesoleva määruse alusel saadud teavet kasutatakse ainult eesmärgil, milleks seda taotleti.

2.   Käesoleva määruse alusel saadud mis tahes teavet, mis on oma loomult konfidentsiaalne või mis on esitatud konfidentsiaalsena, ei avalikustata ilma kõnealuse teabe esitaja sellekohase loata.

3.   Igas konfidentsiaalsustaotluses märgitakse põhjused, miks teave on konfidentsiaalne. Kui teabe esitaja ei soovi teavet avalikustada ega luba seda üldises või kokkuvõtlikus vormis avaldada ning kui ilmneb, et konfidentsiaalsustaotlus on põhjendamatu, võib kõnealuse teabe jätta arvesse võtmata.

4.   Teavet peetakse igal juhul konfidentsiaalseks, kui on tõenäoline, et selle avaldamisel on teabe esitajale või sellise teabe allikale märkimisväärselt ebasoodne mõju.

5.   Lõigete 1–4 kohaldamine ei takista liidu asutustel osutamast üldisele teabele ja eelkõige käesoleva määruse alusel tehtud otsuste põhjendustele. Need asutused peavad siiski arvesse võtma asjaomaste füüsiliste ja juriidiliste isikute õigustatud huvi, et nende ärisaladusi ei avaldataks.

Artikkel 39

1.   Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 732/2008 kohaselt loodud üldiste tariifsete soodustuste komitee. Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses. Komitee võib uurida kõiki käesoleva määruse kohaldamisega seotud küsimusi, mille on tõstatanud komisjon või mida on taotlenud liikmesriik.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 4.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

4.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 8 koostoimes nimetatud määruse artikliga 5.

Artikkel 40

Hiljemalt 1. jaanuariks 2016 ning seejärel iga kahe aasta järel esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande kava mõju kohta, mis hõlmab kahte viimast aastat ning milles käsitletakse kõiki artikli 1 lõikes 2 osutatud sooduskordasid.

Hiljemalt 21. novembriks 2017 esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva määruse kohaldamise kohta. Sellele aruandele lisatakse vajaduse korral õigusakti ettepanek.

Artikkel 41

Määrus (EÜ) nr 732/2008 tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist 2014.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele vastavalt X lisas esitatud vastavustabelile.

VIII   PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 42

1.   Kõik määruse (EÜ) nr 732/2008 alusel algatatud ja lõpetamata uurimised ja ajutise peatamise menetlused algatatakse käesoleva määruse kohaselt automaatselt uuesti, välja arvatud nimetatud määruse kohase säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleeriva erikorra alusel soodustatud riigi suhtes algatatud uurimised ja menetlused, kui uurimine käsitleb üksnes säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleeriva erikorra alusel saadavaid soodustusi. Kõnealune uurimine algatatakse siiski automaatselt uuesti, kui sama soodustatud riik taotleb käesoleva määruse kohase stimuleeriva erikorra kohaldamist enne 1. jaanuari 2015.

2.   Määruse (EÜ) nr 732/2008 alusel algatatud ja lõpetamata uurimise käigus saadud teavet võetakse arvesse iga uuesti algatatud uurimise puhul.

Artikkel 43

1.   Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

2.   Seda kohaldatakse alates 20. novembrist 2012.

Artikli 1 lõikes 2 osutatud sooduskordade alusel antavad tariifseid soodustusi kohaldatakse siiski alates 1. jaanuarist 2014.

3.   Käesolev kord kehtib kuni 31. detsembrini 2023. See tähtpäev ei kehti siiski vähim arenenud riikide suhtes kohaldatavate erikordade puhul ega käesoleva määruse muude sätete puhul selles ulatuses, milles neid kohaldatakse koos kõnealuste erikordadega.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Strasbourg, 25. oktoober 2012

Euroopa Parlamendi nimel

president

Martin SCHULZ

Nõukogu nimel

eesistuja

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Euroopa Parlamendi 13. juuni 2012. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 4. oktoobri 2012. aasta otsus.

(2)  ELT L 211, 6.8.2008, lk 1.

(3)  ELT L 145, 31.5.2011, lk 28.

(4)  ELT L 20, 24.1.2008, lk 1.

(5)  EÜT L 240, 23.9.2000, lk 1.

(6)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1.

(7)  ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.

(8)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1.

(9)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(10)  ELT L 188, 18.7.2009, lk 93.

(11)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 51.

(12)  ELT L 152, 16.6.2009, lk 23.


LISADE LOETELU

I lisa.

Artiklis 3 osutatud abikõlblike riikide loetelu

II lisa.

Artikli 1 lõike 2 punktis a osutatud üldise korra raames soodustatavad riigid

III lisa.

Artikli 1 lõike 2 punktis b osutatud säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleeriva erikorra raames soodustatavad riigid

IV lisa.

Artikli 1 lõike 2 punktis c osutatud vähim arenenud riikide suhtes kohaldatava erikorra raames soodustatavad riigid

V lisa.

Artikli 1 lõike 2 punktis a osutatud üldise korraga hõlmatud toodete loetelu

VI lisa.

Artikli 8 kohaldamise kord

VII lisa.

Käesoleva määruse III peatüki kohaldamise kord

VIII lisa.

Artiklis 9 osutatud konventsioonid

IX lisa.

Artikli 1 lõike 2 punktis b osutatud säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleeriva erikorraga hõlmatud toodete loetelu

X lisa.

Vastavustabel

I LISA

Artiklis 3 osutatud abikõlblike riikide loetelu  (1)

Veerg A

:

tähestikuline kood vastavalt liidu väliskaubandusstatistikas kasutatavale riikide ja territooriumide nomenklatuuri koodile

Veerg B

:

nimi

A

B

AE

Araabia Ühendemiraadid

AF

Afganistan

AG

Antigua ja Barbuda

AL

Albaania

AM

Armeenia

AO

Angola

AR

Argentina

AZ

Aserbaidžaan

BA

Bosnia ja Hertsegoviina

BB

Barbados

BD

Bangladesh

BF

Burkina Faso

BH

Bahrein

BI

Burundi

BJ

Benin

BN

Brunei Darussalam

BO

Boliivia

BR

Brasiilia

BS

Bahama

BT

Bhutan

BW

Botswana

BY

Valgevene

BZ

Belize

CD

Kongo Demokraatlik Vabariik

CF

Kesk-Aafrika Vabariik

CG

Kongo

CI

Côte d’Ivoire

CK

Cooki saared

CL

Tšiili

CM

Kamerun

CN

Hiina Rahvavabariik

CO

Colombia

CR

Costa Rica

CU

Kuuba

CV

Cabo Verde

DJ

Djibouti

DM

Dominica

DO

Dominikaani Vabariik

DZ

Alžeeria

EC

Ecuador

EG

Egiptus

ER

Eritrea

ET

Etioopia

FJ

Fidži

FM

Mikroneesia Liiduriigid

GA

Gabon

GD

Grenada

GE

Gruusia

GH

Ghana

GM

Gambia

GN

Guinea

GQ

Ekvatoriaal-Guinea

GT

Guatemala

GW

Guinea-Bissau

GY

Guyana

HK

Hongkong

HN

Honduras

HR

Horvaatia

HT

Haiti

ID

Indoneesia

IN

India

IQ

Iraak

IR

Iraan

JM

Jamaica

JO

Jordaania

KE

Kenya

KG

Kirgiisi Vabariik

KH

Kambodža

KI

Kiribati

KM

Komoorid

KN

Saint Kitts ja Nevis

KW

Kuveit

KZ

Kasahstan

LA

Laose Demokraatlik Rahvavabariik

LB

Liibanon

LC

Saint Lucia

LK

Sri Lanka

LR

Libeeria

LS

Lesotho

LY

Suur Liibüa Araabia Sotsialistlik Rahvadžamahirija

MA

Maroko

MD

Moldova Vabariik

ME

Montenegro

MG

Madagaskar

MH

Marshalli Saared

MK

Endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik

ML

Mali

MM

Birma/Myanmar

MN

Mongoolia

MO

Aomen

MR

Mauritaania

MU

Mauritius

MV

Maldiivid

MW

Malawi

MX

Mehhiko

MY

Malaisia

MZ

Mosambiik

NA

Namiibia

NE

Niger

NG

Nigeeria

NI

Nicaragua

NP

Nepal

NR

Nauru

NU

Niue

OM

Omaan

PA

Panama

PE

Peruu

PG

Paapua Uus-Guinea

PH

Filipiinid

PK

Pakistan

PW

Belau

PY

Paraguay

QA

Katar

RS

Serbia

RU

Venemaa Föderatsioon

RW

Rwanda

SA

Saudi Araabia

SB

Saalomoni Saared

SC

Seišellid

SD

Sudaan

SL

Sierra Leone

SN

Senegal

SO

Somaalia

SR

Suriname

ST

São Tomé ja Príncipe

SV

El Salvador

SY

Süüria Araabia Vabariik

SZ

Svaasimaa

TD

Tšaad

TG

Togo

TH

Tai

TJ

Tadžikistan

TL

Ida-Timor

TM

Türkmenistan

TN

Tuneesia

TO

Tonga

TT

Trinidad ja Tobago

TV

Tuvalu

TZ

Tansaania

UA

Ukraina

UG

Uganda

UY

Uruguay

UZ

Usbekistan

VC

Saint Vincent ja Grenadiinid

VE

Venezuela

VN

Vietnam

VU

Vanuatu

WS

Samoa

XK

Kosovo (2)

YE

Jeemen

ZA

Lõuna-Aafrika

ZM

Sambia

ZW

Zimbabwe

Abikõlblikud riigid, kust pärit toodete puhul kava kas kõigi või teatavate toodete suhtes ajutiselt ei kohaldata, kuid kellele on osutatud artiklis 3 nimetatud kavas

Veerg A

:

tähestikuline kood vastavalt liidu väliskaubandusstatistikas kasutatavale riikide ja territooriumide nomenklatuuri koodile

Veerg B

:

nimi

A

B

BY

Valgevene

MM

Birma/Myanmar


(1)  Loetelus võib olla riike, kelle puhul on soodustused ajutiselt peatatud või peatatud. Komisjonilt või asjaomase riigi pädevatelt asutustelt saab ajakohastatud loetelu.

(2)  Kõnealune määratlus ei piira seisukohti staatuse suhtes ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244 (1999) ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.

II LISA

Artikli 1 lõike 2 punktis a osutatud üldise korra raames soodustatavad riigid  (1)

Veerg A

:

tähestikuline kood vastavalt liidu väliskaubandusstatistikas kasutatavale riikide ja territooriumide nomenklatuuri koodile

Veerg B

:

nimi

A

B

AF

Afganistan

AM

Armeenia

AO

Angola

AZ

Aserbaidžaan

BD

Bangladesh

BF

Burkina Faso

BI

Burundi

BJ

Benin

BO

Boliivia

BT

Bhutan

CD

Kongo Demokraatlik Vabariik

CF

Kesk-Aafrika Vabariik

CG

Kongo

CK

Cooki saared

CN

Hiina Rahvavabariik

CO

Colombia

CR

Costa Rica

CV

Cabo Verde

DJ

Djibouti

EC

Ecuador

ER

Eritrea

ET

Etioopia

FM

Mikroneesia Liiduriigid

GE

Gruusia

GM

Gambia

GN

Guinea

GQ

Ekvatoriaal-Guinea

GT

Guatemala

GW

Guinea-Bissau

HN

Honduras

HT

Haiti

ID

Indoneesia

IN

India

IQ

Iraak

IR

Iraan

KG

Kirgiisi Vabariik

KH

Kambodža

KI

Kiribati

KM

Komoorid

LA

Laose Demokraatlik Rahvavabariik

LK

Sri Lanka

LR

Libeeria

LS

Lesotho

MG

Madagaskar

MH

Marshalli Saared

ML

Mali

MM

Birma/Myanmar

MN

Mongoolia

MR

Mauritaania

MV

Maldiivid

MW

Malawi

MZ

Mosambiik

NE

Niger

NG

Nigeeria

NI

Nicaragua

NP

Nepal

NR

Nauru

NU

Niue

PA

Panama

PE

Peruu

PH

Filipiinid

PK

Pakistan

PY

Paraguay

RW

Rwanda

SB

Saalomoni Saared

SD

Sudaan

SL

Sierra Leone

SN

Senegal

SO

Somaalia

ST

São Tomé ja Príncipe

SV

El Salvador

SY

Süüria Araabia Vabariik

TD

Tšaad

TG

Togo

TH

Tai

TJ

Tadžikistan

TL

Ida-Timor

TM

Türkmenistan

TO

Tonga

TV

Tuvalu

TZ

Tansaania

UA

Ukraina

UG

Uganda

UZ

Usbekistan

VN

Vietnam

VU

Vanuatu

WS

Samoa

YE

Jeemen

ZM

Sambia

Artikli 1 lõike 2 punktis a osutatud üldise korra raames soodustatavad riigid, kust pärit toodete puhul seda korda kas kõigi või teatavate toodete suhtes ajutiselt ei kohaldata

Veerg A

:

tähestikuline kood vastavalt liidu väliskaubandusstatistikas kasutatavale riikide ja territooriumide nomenklatuuri koodile

Veerg B

:

nimi

A

B

MM

Birma/Myanmar


(1)  Loetelus võib olla riike, kelle puhul on soodustused ajutiselt peatatud või peatatud. Komisjonilt või asjaomase riigi pädevatelt asutustelt saab ajakohastatud loetelu.

III LISA

Artikli 1 lõike 2 punktis b osutatud säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleeriva erikorra raames soodustatavad riigid  (1)

Veerg A

:

tähestikuline kood vastavalt liidu väliskaubandusstatistikas kasutatavale riikide ja territooriumide nomenklatuuri koodile

Veerg B

:

nimi

A

B

 

 

Artikli 1 lõike 2 punktis b osutatud säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleeriva erikorra raames soodustatavad riigid, kust pärit toodete puhul seda korda kas kõigi või teatavate toodete suhtes ajutiselt ei kohaldata

Veerg A

:

tähestikuline kood vastavalt liidu väliskaubandusstatistikas kasutatavale riikide ja territooriumide nomenklatuuri koodile

Veerg B

:

nimi

A

B

 

 


(1)  Loetelus võib olla riike, kelle puhul võivad soodustused olla ajutiselt peatatud või peatatud. Ajakohastatud loetelu saab komisjonilt või asjaomase riigi pädevatelt ametiasutustelt.

IV LISA

Artikli 1 lõike 2 punktis c osutatud vähim arenenud riikide suhtes kohaldatava erikorra raames soodustatavad riigid  (1)

Veerg A

:

tähestikuline kood vastavalt liidu väliskaubandusstatistikas kasutatavale riikide ja territooriumide nomenklatuuri koodile

Veerg B

:

nimi

A

B

AF

Afganistan

AO

Angola

BD

Bangladesh

BF

Burkina Faso

BI

Burundi

BJ

Benin

BT

Bhutan

CD

Kongo Demokraatlik Vabariik

CF

Kesk-Aafrika Vabariik

DJ

Djibouti

ER

Eritrea

ET

Etioopia

GM

Gambia

GN

Guinea

GQ

Ekvatoriaal-Guinea

GW

Guinea-Bissau

HT

Haiti

KH

Kambodža

KI

Kiribati

KM

Komoori saared

LA

Laose Demokraatlik Rahvavabariik

LR

Libeeria

LS

Lesotho

MG

Madagaskar

ML

Mali

MM

Birma/Myanmar

MR

Mauritaania

MV

Maldiivid

MW

Malawi

MZ

Mosambiik

NE

Niger

NP

Nepal

RW

Rwanda

SB

Saalomoni Saared

SD

Sudaan

SL

Sierra Leone

SN

Senegal

SO

Somaalia

ST

São Tomé ja Príncipe

TD

Tšaad

TG

Togo

TL

Ida-Timor

TV

Tuvalu

TZ

Tansaania Vabariik

UG

Uganda

VU

Vanuatu

WS

Samoa

YE

Jeemen

ZM

Sambia

Artikli 1 lõike 2 punktis c osutatud vähim arenenud riikide suhtes kohaldatava erikorra raames soodustatavad riigid, kust pärit toodete puhul seda korda kas kõigi või teatavate toodete suhtes ajutiselt ei kohaldata

Veerg A

:

tähestikuline kood vastavalt liidu väliskaubandusstatistikas kasutatavale riikide ja territooriumide nomenklatuuri koodile

Veerg B

:

nimi

A

B

MM

Birma/Myanmar


(1)  Loetelus võib olla riike, kelle puhul võivad soodustused olla ajutiselt peatatud või peatatud. Ajakohastatud loetelu saab komisjonilt või asjaomase riigi pädevatelt ametiasutustelt.

V LISA

Artikli 1 lõike 2 punktis a osutatud üldise korraga hõlmatud toodete loetelu

Olenemata kaupade kombineeritud nomenklatuuri (CN) tõlgendamise eeskirjadest tuleb toodete kirjeldust pidada soovituslikuks ning tariifsed soodustused määratakse kindlaks CN-koodidega. Kui näidatakse CN-koode, millel on prefiks ex, määratakse tariifsed soodustused kindlaks CN-koodi ja kirjelduse põhjal.

Tärniga märgistatud CN-koodiga tooted kantakse loetellu vastavates liidu õigusaktides ette nähtud tingimuste kohaselt.

Veerus „Jaotis” on loetletud GSP jaotised (artikli 2 punkt h).

Veerus „Grupp” on loetletud CN-grupid, mida GSP jaotis sisaldab (artikli 2 punkt i).

Veerus „Tundlik/mittetundlik” osutatakse neile toodetele, mida käsitletakse üldise korra alusel (artikkel 6). Kõnealuseid tooteid tähistatakse loetelus lühendiga NS (mittetundlikud tooted artikli 7 lõike 1 tähenduses) või S (tundlikud tooted artikli 7 lõike 2 tähenduses).

Lihtsustamise huvides on tooted jaotatud gruppidesse. Neisse võivad kuuluda tooted, mille puhul ühise tollitariifistiku maksumäärad ei kehti või on peatatud.

Jaotis

Grupp

CN-kood

Kirjeldus

Tundlik (S) / mittetundlik (NS)

S-1a

01

0101 29 90

Elushobused, v.a tõupuhtad aretusloomad, v.a tapaloomad

S

0101 30 00

Eluseeslid

S

0101 90 00

Elusmuulad ja -hobueeslid

S

0104 20 10*

Elusad tõupuhtad aretuskitsed

S

0106 14 10

Elusad koduküülikud

S

0106 39 10

Elustuvid

S

02

0205 00

Hobuse-, eesli-, muula- või hobueesliliha, värske, jahutatud või külmutatud

S

0206 80 91

Hobuse, eesli, muula või hobueesli söödav rups, värske või jahutatud, v.a farmaatsiatoodete tooraineks

S

0206 90 91

Hobuse, eesli, muula või hobueesli söödav rups, külmutatud, v.a farmaatsiatoodete tooraineks

S

0207 14 91

Kana- ja kukemaks (liigist Gallus domesticus), külmutatud

S

0207 27 91

Külmutatud kalkunimaks

S

0207 45 95

0207 55 95

0207 60 91

Pardi-, hane- või pärlkanamaks, külmutatud, v.a rasvane pardi- või hanemaks

S

0208 90 70

Konnakoivad

NS

0210 99 10

Hobuseliha, soolatud, soolvees või kuivatatud

S

0210 99 59

Veise rups, v.a paks vaheliha ja õhuke vaheliha, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud

S

ex 0210 99 85

Lamba ja kitse rups, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud

S

ex 0210 99 85

Rups, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud, v.a linnumaks ja kodusea, veise, lamba või kitse rups

S

04

0403 10 51

Jogurt, lõhna- või maitseainetega või puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga

S

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

Petipiim, kalgendatud piim ja koor; keefir ja muu fermenteeritud või hapendatud piim ja koor, lõhna- või maitseainetega või puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga

S

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

0405 20 10

Piimarasvavõided, rasvasisaldus vähemalt 39 %, kuid mitte üle 75 % massist

S

0405 20 30

0407 19 90

0407 29 90

0407 90 90

Koorega linnumunad, värsked, konserveeritud või kuumtöödeldud, v.a kodulindude munad

S

0410 00 00

Mujal nimetamata loomse päritoluga toiduained

S

05

0511 99 39

Looduslikud loomsed käsnad, välja arvatud töötlemata

S

S-1b

03

ex grupp 3

Kalad ja vähid, limused ja muud veeselgrootud, v.a alamrubriigi 0301 19 00 tooted

S

0301 19 00

Elusad dekoratiivsed merekalad

NS

S-2a

06

ex grupp 6

Eluspuud ja muud taimed; taimesibulad, -juured jms; lõikelilled ja dekoratiivne taimmaterjal, v.a alamrubriigi 0603 12 00 ja 0604 20 40 tooted

S

0603 12 00

Värsked lõikenelgid ja nelgipungad lillekimpude valmistamiseks ja kaunistusteks

NS

0604 20 40

Värsked okaspuuoksad

NS

S-2b

07

0701

Kartulid, värsked või jahutatud

S

0703 10

Sibul ja šalott, värske või jahutatud

S

0703 90 00

Porrulauk jm sibulköögiviljad, värsked või jahutatud

S

0704

Kapsas, lillkapsas, nuikapsas, lehtkapsas ja muu söödav kapsas perekonnast Brassica, värske või jahutatud

S

0705

Aedsalat (Lactuca sativa) ja sigur (Cichorium spp.), värske või jahutatud

S

0706

Porgand, naeris, söögipeet, aed-piimjuur, juurseller, redis jms söödav juurvili, värske või jahutatud

S

ex 0707 00 05

Kurgid, värsked või jahutatud, 16. mai – 31. oktoober

S

0708

Kaunviljad, poetatud või poetamata, värsked või jahutatud

S

0709 20 00

Spargel, värske või jahutatud

S

0709 30 00

Baklažaan, värske või jahutatud

S

0709 40 00

Seller, v.a juurseller, värske või jahutatud

S

0709 51 00

ex 0709 59

Seened, värsked või jahutatud, v.a alamrubriigi 0709 59 50 tooted

S

0709 60 10

Paprika, värske või jahutatud

S

0709 60 99

Perekonna Capsicum või Pimenta viljad, värsked või jahutatud, v.a paprika, v.a kapsaitsiini või õlivaikvärvide tootmiseks, v.a eeterlike õlide või resinoidide tööstuslikuks tootmiseks

S

0709 70 00

Spinat, uusmeremaa spinat ja aedspinat, värske või jahutatud

S

ex 0709 91 00

Artišokid, värsked või jahutatud, 1. juuli – 31. oktoober

S

0709 92 10*

Oliivid, värsked või jahutatud, muuks kasutuseks peale õli tootmise

S

0709 93 10

Kabatšokid, värsked või jahutatud

S

0709 93 90

0709 99 90

Muu köögivili, värske või jahutatud

S

0709 99 10

Salatid, v.a aedsalat (Lactuca sativa) ja sigur (Cichorium spp.), värsked või jahutatud

S

0709 99 20

Lehtpeet ehk mangold ja hispaania artišokid, värsked või jahutatud

S

0709 99 40

Kapparid, värsked või jahutatud

S

0709 99 50

Apteegitill, värske või jahutatud

S

ex 0710

Külmutatud köögivili (toores või eelnevalt aurutatud või keedetud), v.a alamrubriigi 0710 80 85 tooted

S

ex 0711

Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud köögivili (nt gaasilise vääveldioksiidiga, soolvees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses), kuid kohe tarbimiseks kõlbmatud, v.a alamrubriigi 0711 20 90 tooted

S

ex 0712

Kuivatatud köögivili (tervelt, tükeldatult, viilutatult, purustatult või pulbrina), muul viisil töötlemata, v.a oliivid ja alamrubriigi 0712 90 19 tooted

S

0713

Kuivatatud kaunviljad (poetatud, kooritud või koorimata, tükeldatud või tükeldamata)

S

0714 20 10*

Bataadid, värsked, terved, mõeldud inimtoiduks

NS

0714 20 90

Bataadid, värsked, jahutatud, külmutatud või kuivatatud, tükeldatud või tükeldamata või graanulitena, v.a värsked ja terved ja inimtoiduks mõeldud

S

0714 90 90

Maapirn jms suure inuliinisisaldusega juured ja mugulad, värsked, jahutatud, külmutatud või kuivatatud, tükeldatud või tükeldamata või graanulitena; saagopalmi säsi

NS

08

0802 11 90

Mandlid, värsked või kuivatatud, kooritud või koorimata, v.a mõrumandlid

S

0802 12 90

0802 21 00

Sarapuupähklid (Corylus spp.), värsked või kuivatatud, kooritud või koorimata

S

0802 22 00

0802 31 00

Kreeka pähklid, värsked või kuivatatud, kooritud või koorimata

S

0802 32 00

0802 41 00

0802 42 00

Kastanid (Castanea spp.), värsked või kuivatatud, lüditud või lüdimata, kooritud või koorimata

S

0802 51 00

0802 52 00

Pistaatsiapähklid, värsked või kuivatatud, lüditud või lüdimata, kooritud või koorimata

NS

0802 61 00

0802 62 00

Makadaamiapähklid, värsked või kuivatatud, lüditud või lüdimata, kooritud või koorimata

NS

0802 90 50

Piiniapähklid, värsked või kuivatatud, lüditud või lüdimata, kooritud või koorimata

NS

0802 90 85

Muud pähklid, värsked või kuivatatud, lüditud või lüdimata, kooritud või koorimata

NS

0803 10 10

Jahubanaanid, värsked

S

0803 10 90

0803 90 90

Kuivatatud banaanid, k.a jahubanaanid

S

0804 10 00

Datlid, värsked või kuivatatud

S

0804 20 10

Viigimarjad, värsked või kuivatatud

S

0804 20 90

0804 30 00

Ananassid, värsked või kuivatatud

S

0804 40 00

Avokaadod, värsked või kuivatatud

S

ex 0805 20

Mandariinid (k.a tangeriinid ja satsumad); klementiinid, vilkingid jms tsitrushübriidid, värsked või kuivatatud, 1. märts – 31. oktoober

S

0805 40 00

Greibid, k.a pomelod, värsked või kuivatatud

NS

0805 50 90

Laimid (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), värsked või kuivatatud

S

0805 90 00

Muud tsitrusviljad, värsked või kuivatatud

S

ex 0806 10 10

Värsked lauaviinamarjad, 1. jaanuar – 20. juuli ja 21. november – 31. detsember, v.a sordist „Empero” (Vitis vinifera cv.) 1.–31. detsember

S

0806 10 90

Muud värsked viinamarjad

S

ex 0806 20

Kuivatatud viinamarjad, v.a alamrubriigi ex 0806 20 30 tooted kontaktpakendis netomassiga üle 2 kg

S

0807 11 00

Melonid (k.a arbuusid), värsked

S

0807 19 00

0808 10 10

Siidriõunad, värsked, lahtiselt, 16. september – 15. detsember

S

0808 30 10

Siidripirnid, värsked, lahtiselt, 1. august – 31. detsember

S

ex 0808 30 90

Muud pirnid, värsked, 1. mai – 30. juuni

S

0808 40 00

Küdooniad, värsked

S

ex 0809 10 00

Aprikoosid, värsked, 1. jaanuar – 31. mai ja 1. august – 31. detsember

S

0809 21 00

Hapukirsid (Prunus cerasus), värsked

S

ex 0809 29

Kirsid, värsked, 1. jaanuar – 20. mai ja 11. august – 31. detsember, v.a hapukirsid (Prunus cerasus)

S

ex 0809 30

Virsikud, k.a nektariinid, värsked, 1. jaanuar – 10. juuni ja 1. oktoober – 31. detsember

S

ex 0809 40 05

Ploomid, värsked, 1. jaanuar – 10. juuni ja 1. oktoober – 31. detsember

S

0809 40 90

Laukaploomid, värsked

S

ex 0810 10 00

Maasikad, värsked, 1. jaanuar – 30. aprill ja 1. august – 31. detsember

S

0810 20

Vaarikad, põldmurakad, mooruspuumarjad ja logani murakad, värsked

S

0810 30 00

Mustad, valged ja punased sõstrad ning karusmarjad, värsked

S

0810 40 30

Marjad liigist Vaccinium myrtillus, värsked

S

0810 40 50

Marjad liikidest Vaccinium macrocarpon ja Vaccinium corymbosum, värsked

S

0810 40 90

Muud marjad perekonnast Vaccinium, värsked

S

0810 50 00

Kiivid, värsked

S

0810 60 00

Durianid, värsked

S

0810 70 00

Kakiploomid (diospüürid)

S

0810 90 75

Muud puuviljad ja marjad, värsked

ex 0811

Külmutatud puuviljad, marjad ja pähklid, kuumtöötlemata, aurutatud või vees keedetud, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma, v.a alamrubriikide 0811 10 ja 0811 20 tooted

S

ex 0812

Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud puuviljad, marjad ja pähklid (nt gaasilise vääveldioksiidiga, soolvees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses), kuid kohe tarbimiseks kõlbmatud, v. a alamrubriigi 0812 90 30 tooted

S

0812 90 30

Papaiad

NS

0813 10 00

Aprikoosid, kuivatatud

S

0813 20 00

Mustad ploomid

S

0813 30 00

Õunad, kuivatatud

S

0813 40 10

Virsikud, k.a nektariinid, kuivatatud

S

0813 40 30

Pirnid, kuivatatud

S

0813 40 50

Papaiad, kuivatatud

NS

0813 40 95

Muud kuivatatud puuviljad ja marjad, v.a rubriikidesse 0801–0806 kuuluvad viljad

NS

0813 50 12

Kuivatatud puuviljade segud (v.a rubriikidesse 0801–0806 kuuluvate puuviljade segud) papaiadest, tamarindidest, kašuõuntest, litšidest, jakadest, sapotilli ploomidest, kannatuslille viljadest, karambooladest ja pitahaiadest, mis ei sisalda musti ploome

S

0813 50 15

Muud kuivatatud puuviljade segud, v.a rubriikidesse 0801–0806 kuuluvate puuviljade segud, mis ei sisalda musti ploome

S

0813 50 19

Kuivatatud puuviljade segud, v.a rubriikidesse 0801–0806 kuuluvate puuviljade segud, mustade ploomidega

S

0813 50 31

Segud, mis koosnevad eranditult rubriikidesse 0801 ja 0802 kuuluvatest troopilistest pähklitest

S

0813 50 39

Segud, mis koosnevad eranditult rubriikidesse 0801 ja 0802 kuuluvatest pähklitest, v.a troopilised pähklid

S

0813 50 91

Muud grupi 8 pähklite ning kuivatatud puuviljade ja marjade segud, mis ei sisalda musti ploome ega viigimarju

S

0813 50 99

Muud grupi 8 pähklite ning kuivatatud puuviljade ja marjade segud

S

0814 00 00

Tsitrusviljade või meloni (k.a arbuusi) koor, värske, külmutatud, kuivatatud või lühiajaliselt säilitatud vees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses

NS

S-2c

09

ex grupp 9

Kohv, tee, mate ja maitseained, v.a alamrubriikide 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 0901 90 90 ja 0904 21 10, rubriikide 0905 00 00 ja 0907 00 00 ning alamrubriikide 0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 0910 99 50 ja 0910 99 99 tooted

NS

0901 12 00

Kohv, röstimata, kofeiinivaba

S

0901 21 00

Kohv, röstitud, kofeiiniga

S

0901 22 00

Kohv, röstitud, kofeiinivaba

S

0901 90 90

Kohviasendajad, mis sisaldavad naturaalset kohvi mis tahes vahekorras

S

0904 21 10

Paprika, kuivatatud, purustamata ja jahvatamata

S

0905

Vanill

S

0907

Nelk (kogu vili, pungad ja varred)

S

0910 91 90

Kahe või enama rubriikidesse 0904–0910 kuuluva toote segud, purustatud või jahvatatud

S

0910 99 33

Aed-liivatee; loorberilehed

S

0910 99 39

0910 99 50

0910 99 99

Muud maitseained, purustatud või jahvatatud, v.a kahe või enama rubriikidesse 0904–0910 kuuluva toote segud

S

S-2d

10

1008 50 00

Tšiili hanemalts (kinoa ehk Chenopodium quinoa)

S

11

1104 29 17

Kroovitud teravili, v.a oder, kaer, mais, riis ja nisu

S

1105

Kartulist valmistatud peen- ja jämejahu, pulber, helbed ja graanulid

S

1106 10 00

Rubriigi 0713 kuivatatud kaunviljadest valmistatud peen- ja jämejahu ning pulber

S

1106 30

Grupi 8 toodetest valmistatud peen- ja jämejahu ning pulber

S

1108 20 00

Inuliin

S

12

ex grupp 12

Õliseemned ja õliviljad; mitmesugused terad, seemned ja viljad, v.a alamrubriikide 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, 1209 91 80 ja 1209 99 91 tooted; tööstuses kasutatavad taimed ja ravimtaimed, v.a rubriigi 1210 ja alamrubriigi 1211 90 30 tooted ning v.a alamrubriikide 1212 91 ja 1212 93 00 tooted

S

1209 21 00

Lutserniseemned, külviks kasutatavad

NS

1209 23 80

Muud aruheina seemned, külviks kasutatavad

NS

1209 29 50

Lupiiniseemned, külviks kasutatavad

NS

1209 29 80

Muude söödataimede seemned, külviks kasutatavad

NS

1209 30 00

Peamiselt õite saamiseks kasvatatavate rohttaimede seemned, külviks kasutatavad

NS

1209 91 80

Muude köögiviljade seemned, külviks kasutatavad

NS

1209 99 91

Peamiselt õite saamiseks kasvatatavate taimede seemned, külviks kasutatavad, v.a alamrubriiki 1209 30 00 kuuluvate rohttaimede seemned

NS

1211 90 30

Tonkaoad, värsked või kuivatatud, tükeldatud või tükeldamata, purustatud või purustamata, pulbristatud või pulbristamata

NS

13

ex grupp 13

Šellak; kummivaigud, vaigud ja muud taimemahlad ja -ekstraktid, v.a alamrubriigi 1302 12 00 tooted

S

1302 12 00

Taimemahlad ja lagritsaekstraktid

NS

S-3

15

1501 90 00

Kodulinnurasv ja -rasvkude, v.a rubriiki 0209 või 1503 kuuluv

S

1502 10 90

1502 90 90

Veise-, lamba- või kitserasv ja -rasvkude, v.a rubriiki 1503 kuuluv ja v.a kasutamiseks tööstusliku toorainena, v.a toiduainete tootmiseks

S

1503 00 19

Rasvasteariin ja oleosteariin, v.a kasutamiseks tööstusliku toorainena

S

1503 00 90

Sulatatud searasvaõli, oleoõli ja rasvõli, emulgeerimata, segamata või muul viisil töötlemata, v.a muuks tööstuslikuks kasutuseks ettenähtud rasvõli, v.a toiduainete tootmiseks

S

1504

Kalade või mereimetajate rasvad, õlid ja nende fraktsioonid (rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata)

S

1505 00 10

Villarasv, töötlemata

S

1507

Sojaõli ja selle fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata

S

1508

Maapähkliõli ja selle fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata

S

1511 10 90

Palmi toorõli, v.a kasutamiseks tehnilisel otstarbel või tööstusliku toorainena, v.a toiduainete tootmiseks

S

1511 90

Palmiõli ja selle fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata, v.a toorõli

S

1512

Päevalille-, safloori- või puuvillaõli ja nende fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata

S

1513

Kookospähkli- (kopra-), palmituuma- või babassupalmiõli ja nende fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata

S

1514

Rapsi-, rüpsi- või sinepiõli ja nende fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata

S

1515

Muud mittelenduvad taimerasvad ja -õlid (k.a jojoobiõli) ja nende fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata

S

ex 1516

Loomsed või taimsed rasvad või õlid ja nende fraktsioonid, osaliselt või täielikult hüdrogeenitud, esterdatud, ümberesterdatud või elaidiseeritud, rafineeritud või rafineerimata, kuid edasi töötlemata, v.a alamrubriigi 1516 20 10 tooted

S

1516 20 10

Hüdrogeenitud kastoorõli, nn opaalvaha

NS

1517

Margariin; söödavad segud või valmistised loomsetest või taimsetest rasvadest või õlidest või grupi 15 erinevate rasvade või õlide fraktsioonidest, v.a rubriiki 1516 kuuluvatest toidurasvadest või -õlidest ning nende fraktsioonidest

S

1518 00

Loomsed või taimsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid, keedetud, oksüdeeritud, veetustatud, vääveldatud, läbipuhutud, polümeriseeritud vaakumis kõrge kuumuse juures või inertgaasides või muul viisil keemiliselt modifitseeritud, v.a rubriigi 1516 tooted; mujal nimetamata loomsete või taimsete rasvade või õlide või erinevate käesolevasse gruppi kuuluvate rasvade või õlide fraktsioonide toidukõlbmatud segud või valmistised

S

1521 90 99

Meevaha ja muud putukavahad, rafineeritud või rafineerimata, värvitud või värvimata, v.a toorvaha

S

1522 00 10

Degraa (parkerasv)

S

1522 00 91

Õlijätted ja -setted; seebirasv, v.a oliiviõli omadustega õlisid sisaldav

S

S-4a

16

1601 00 10

Vorstid jms tooted maksast; maksa baasil valmistatud toiduained

S

1602 20 10

Hane- või pardimaksatooted või -konservid

S

1602 41 90

Tooted või konservid sea tagaosadest ja nende jaotustükkidest, v.a kodusea

S

1602 42 90

Tooted või konservid sea abatükkidest ja nende jaotustükkidest, v.a kodusea

S

1602 49 90

Muud tooted või konservid sealihast või rupsist, sh segud, v.a kodusea

S

1602 90 31

Muud tooted või konservid uluki või küüliku lihast või rupsist

S

1602 90 69

Muud tooted või konservid lamba, kitse või muu looma lihast või rupsist, mis ei sisalda kuumtöötlemata veiseliha või rupsi ega kodusea liha või rupsi

S

1602 90 91

1602 90 95

1602 90 99

1602 90 78

1603 00 10

Ekstraktid ja mahlad lihast, kalast või vähkidest, limustest või muudest veeselgrootutest, kontaktpakendis netomassiga kuni 1 kg

S

1604

Kalatooted ja -konservid; kaaviar ja kalamarjast valmistatud kaaviariasendajad

S

1605

Tooted või konservid vähkidest, limustest või muudest veeselgrootutest

S

S-4b

17

1702 50 00

Keemiliselt puhas fruktoos

S

1702 90 10

Keemiliselt puhas maltoos

S

1704

Suhkrukondiitritooted (sh valge šokolaad), mis ei sisalda kakaod

S

18

Grupp 18

Kakao ja kakaotooted

S

19

ex grupp 19

Tooted teraviljast, jahust, tärklisest või piimast; valikpagaritooted, v.a alamrubriikide 1901 20 00 ja 1901 90 91 tooted

S

1901 20 00

Segud ja taignad rubriigis 1905 nimetatud pagaritoodete valmistamiseks

NS

1901 90 91

Muud, mis ei sisalda piimarasvu, sahharoosi, isoglükoosi, glükoosi ega tärklist või sisaldavad piimarasvu alla 1,5 %, sahharoosi (sh invertsuhkrut) või isoglükoosi alla 5 % ning glükoosi või tärklist alla 5 %, v.a pulbrilised toiduained rubriikide 0401–0404 toodetest

NS

20

ex grupp 20

Tooted köögi- ja puuviljadest, marjadest, pähklitest või muudest taimeosadest, v.a alamrubriikide 2008 20 19, 2008 20 39 ja rubriigi 2002, alamrubriikide 2005 80 00 ja 2008 40 19, 2008 40 31, 2008 40 51–2008 40 90, 2008 70 19, 2008 70 51, 2008 70 61 – 2008 70 98 alla kuuluvad tooted

S

2008 20 19

Ananassid, muul viisil toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituselisandiga, mujal nimetamata

NS

2008 20 39

21

ex grupp 21

Mitmesugused toiduvalmistised, v.a alamrubriikide 2101 20 ja 2102 20 19 tooted ja v.a alamrubriikide 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 ja 2106 90 59 tooted

S

2101 20

Tee- ja mateekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid, teel või matel või nende ekstraktidel, essentsidel ja kontsentraatidel põhinevad tooted

NS

2102 20 19

Muud mitteaktiivsed pärmid

NS

22

ex grupp 22

Joogid, alkohol ja äädikas, v.a rubriigi 2207, alamrubriikide 2204 10 11 – 2204 30 10 ja 2208 40 alla kuuluvad tooted

S

23

2302 50 00

Samalaadsed kaunviljade jahvatus- vm töötlusjäägid ja -jäätmed, granuleerimata või granuleeritud

S

2307 00 19

Muu veinisete

S

2308 00 19

Muud viinamarjade pressimisjäägid

S

2308 00 90

Mujal nimetamata taimse päritoluga loomasöödaks kasutatavad tooted, jäätmed ja kõrvalproduktid, granuleerimata või granuleeritud

NS

2309 10 90

Muu jaemüügiks pakendatud kassi- ja koeratoit, v.a mis sisaldab tärklist, glükoosi, glükoosisiirupit, maltodekstriini või maltodekstriinisiirupit, mis kuuluvad alamrubriikidesse 1702 30 50 – 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 ja 2106 90 55, või piimatooteid

S

2309 90 10

Loomasöödana kasutatavad lahustatud tooted kalast või mereimetajatest

NS

2309 90 91

Loomasöödana kasutatavad suhkrupeedi pressimisjäägid lisatud melassiga

S

2309 90 96

Muud loomasöödana kasutatavad tooted, mis sisaldavad vähemalt 49 % massist koliinkloriidi, orgaanilisel või anorgaanilisel baasil

S

S-4c

24

ex grupp 24

Tubakas ja tööstuslikud tubakaasendajad, v.a alamrubriigi 2401 10 60 tooted

S

2401 10 60

Päikese käes kuivatatud idamaine tubakas, eemaldamata leherootsudega

NS

S-5

25

2519 90 10

Magneesiumoksiid, v.a kaltsineeritud looduslik magneesiumkarbonaat

NS

2522

Kustutatud, kustutamata ja hüdrauliline lubi, v.a rubriigi 2825 kaltsiumoksiid ja -hüdroksiid

NS

2523

Portlandtsement, aluminaattsement, räbutsement, supersulfaattsement jms hüdraulilised tsemendid, värvitud või värvimata, klinkritena või mitte

NS

27

Grupp 27

Mineraalkütused; mineraalõlid ja nende destilleerimissaadused; bituumenained; mineraalvahad

NS

S-6a

28

2801

Fluor, kloor, broom ja jood

NS

2802 00 00

Sublimeeritud või sadestatud väävel; kolloidväävel

NS

ex 2804

Vesinik, väärisgaasid ja muud mittemetallid, v.a alamrubriigi 2804 69 00 tooted

NS

2805 19

Leelismetallid või leelismuldmetallid, muud kui naatrium ja kaltsium

NS

2805 30

Haruldased muldmetallid, skandium ja ütrium (ehedana, segudena või sulamitena)

NS

2806

Vesinikkloriid (vesinikkloriidhape); kloroväävelhape

NS

2807 00

Väävelhape; ooleum

NS

2808 00 00

Lämmastikhape; sulfolämmastikhapped

NS

2809

Difosforpentaoksiid; fosforhape; polüfosforhapped, kindla või muutuva keemilise koostisega

NS

2810 00 90

Booroksiidid, v.a diboortrioksiid; boorhapped

NS

2811

Muud anorgaanilised happed ja mittemetallide anorgaanilised hapnikuühendid

NS

2812

Halogeniidid ja mittemetallide halogeniidoksiidid

NS

2813

Mittemetallide sulfiidid; tehniline fosfortrisulfiid

NS

2814

Ammoniaak, veevaba või vesilahusena

S

2815

Naatriumhüdroksiid (kaustiline sooda); kaaliumhüdroksiid (kaustiline potas); naatrium- või kaaliumperoksiid

S

2816

Magneesiumhüdroksiid ja -peroksiid; strontsiumi ja baariumi oksiidid, hüdroksiidid ja peroksiidid

NS

2817 00 00

Tsinkoksiid; tsinkperoksiid

S

2818 10

Kindla või muutuva keemilise koostisega tehiskorund

S

2818 20

Alumiiniumoksiid (välja arvatud tehiskorund)

NS

2819

Kroomoksiidid ja -hüdroksiidid

S

2820

Mangaanoksiidid

S

2821

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid; muldvärvid, mis sisaldavad vähemalt 70 % massist keemiliselt seotud rauda (arvestatuna Fe2O3-na)

NS

2822 00 00

Koobaltoksiidid ja -hüdroksiidid; tehnilised koobaltoksiidid

NS

2823 00 00

Titaanoksiidid

S

2824

Pliioksiidid; punane ja oranž pliimennik

NS

ex 2825

Hüdrasiin ja hüdroksüülamiin, nende anorgaanilised soolad; muud anorgaanilised alused; muud metalloksiidid, hüdroksiidid ja peroksiidid, v.a alamrubriikide 2825 10 00 ja 2825 80 00 alla kuuluvad tooted

NS

2825 10 00

Hüdrasiin ja hüdroksüülamiin, nende anorgaanilised soolad

S

2825 80 00

Antimonoksiidid

S

2826

Fluoriidid; fluorosilikaadid, fluoroaluminaadid jm fluori liitsoolad

NS

ex 2827

Kloriidid; kloriidoksiidid ja kloriidhüdroksiidid, v.a alamrubriikide 2827 10 00 ja 2827 32 00 alla kuuluvad tooted; bromiidid ja bromiidoksiidid; jodiidid ja jodiidoksiidid

NS

2827 10 00

Ammooniumkloriid

S

2827 32 00

Alumiiniumkloriid

S

2828

Hüpokloritid; tehniline kaltsiumhüpoklorit; kloritid; hüpobromitid

NS

2829

Kloraadid ja perkloraadid; bromaadid ja perbromaadid; jodaadid ja perjodaadid

NS

ex 2830

Sulfiidid, v.a alamrubriigi 2830 10 00 tooted; kindla või muutuva keemilise koostisega polüsulfiidid

NS

2830 10 00

Naatriumsulfiidid

S

2831

Ditionitid ja sulfoksülaadid

NS

2832

Sulfitid; tiosulfaadid

NS

2833

Sulfaadid; maarjad; peroksosulfaadid (persulfaadid)

NS

2834 10 00

Nitritid

S

2834 21 00

Nitraadid

NS

2834 29

2835

Fosfinaadid (hüpofosfitid), fosfonaadid (fosfitid) ja fosfaadid; kindla või muutuva keemilise koostisega polüfosfaadid

S

ex 2836

Karbonaadid, v.a alamrubriikide 2836 20 00, 2836 40 00 ja 2836 60 00 tooted; peroksokarbonaadid (perkarbonaadid); ammooniumkarbamaati sisaldav tehniline ammooniumkarbonaat

NS

2836 20 00

Dinaatriumkarbonaat

S

2836 40 00

Kaaliumkarbonaadid

S

2836 60 00

Baariumkarbonaat

S

2837

Tsüaniidid, tsüaniidoksiidid ja komplekstsüaniidid

NS

2839

Silikaadid; tehnilised leelismetallsilikaadid

NS

2840

Boraadid; peroksoboraadid (perboraadid)

NS

ex 2841

Oksometall- ja peroksometallhapete soolad, v.a alamrubriigi 2841 61 00 tooted

NS

2841 61 00

Kaaliumpermanganaat

S

2842

Muud anorgaaniliste hapete ja peroksühapete soolad (k.a kindla või muutuva keemilise koostisega alumosilikaadid), v.a asiidid

NS

2843

Kolloidsed väärismetallid; kindla või muutuva keemilise koostisega anorgaanilised ja orgaanilised väärismetallide ühendid; väärismetallide amalgaamid

NS

ex 2844 30 11

Vähendatud isotoobi U-235 sisaldusega uraani või selle ühendeid sisaldav metallkeraamika, v.a töötlemata metallkeraamika

NS

ex 2844 30 51

Tooriumit või selle ühendeid sisaldav metallkeraamika, v.a töötlemata metallkeraamika

NS

2845 90 90

Isotoobid, v.a rubriigis 2844 nimetatud, ja nende kindla või muutuva keemilise koostisega anorgaanilised või orgaanilised ühendid, v.a deuteerium ja selle ühendid, deuteeriumiga rikastatud vesinik ja selle ühendid või neid aineid sisaldavad segud ja lahused

NS

2846

Haruldaste muldmetallide, ütriumi ja skandiumi või nende metallide segude anorgaanilised või orgaanilised ühendid

NS

2847 00 00

Vesinikperoksiid, uureaga tahkestatud või tahkestamata

NS

2848 00 00

Kindla või muutuva keemilise koostisega fosfiidid, v.a ferrofosfiid

NS

ex 2849

Kindla või muutuva keemilise koostisega karbiidid, v.a alamrubriikide 2849 20 00 ja 2849 90 30 tooted

NS

2849 20 00

Kindla või muutuva keemilise koostisega ränikarbiid

S

2849 90 30

Kindla või muutuva keemilise koostisega volframkarbiidid

S

ex 2850 00

Kindla või muutuva keemilise koostisega hüdriidid, nitriidid, asiidid, silitsiidid ja boriidid, v.a rubriigi 2849 karbiidid

NS

Ex28500060

Kindla või muutuva keemilise koostisega silitsiidid

S

2852 00 00

Elavhõbeda anorgaanilised või orgaanilised ühendid, v.a amalgaamid

NS

2853 00

Muud anorgaanilised ühendid (sh destilleeritud vesi, konduktomeetriline vesi jm samalaadse puhtusastmega vesi); vedel õhk, millest väärisgaasid on eemaldatud või eemaldamata; suruõhk; amalgaamid, v.a väärismetallide amalgaamid

NS

29

2903

Süsivesinike halogeenderivaadid

S

ex 2904

Süsivesinike sulfo-, nitro- või nitrosoderivaadid, halogeenitud või halogeenimata, v.a alamrubriigi 2904 20 00 tooted

NS

2904 20 00

Ainult nitro- või nitrosorühmi sisaldavad süsivesinike derivaadid

S

ex 2905

Atsüklilised alkoholid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid; v.a alamrubriigi 2905 45 00 toode ja v.a alamrubriikide 2905 43 00 ja 2905 44 tooted

S

2905 45 00

Glütserool

NS

2906

Tsüklilised alkoholid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

NS

ex 2907

Fenoolid, v.a alamrubriikide 2907 15 90 ja ex 2907 22 00 tooted; fenoolalkoholid

NS

2907 15 90

Naftoolid ja nende soolad, v.a 1-naftool

S

ex 2907 22 00

Hüdrokinoon (kinool)

S

2908

Fenoolide ja fenoolalkoholide halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

NS

2909

Kindla või muutuva keemilise koostisega eetrid, eeteralkoholid, eeterfenoolid, eeteralkoholfenoolid, alkoholperoksiidid, eeterperoksiidid, ketoonperoksiidid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

S

2910

Kolmeaatomilise tsükliga epoksiidid, epoksüalkoholid, epoksüfenoolid ja epoksüeetrid ning nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

NS

2911 00 00

Atsetaalid ja poolatsetaalid, millel on või ei ole muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

NS

ex 2912

Aldehüüdid, millel on või ei ole muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi; aldehüüdide tsüklilised polümeerid; paraformaldehüüdid, v.a alamrubriigi 2912 41 00 tooted

NS

2912 41 00

Vanilliin (4-hüdroksü-3-metoksübensaldehüüd)

S

2913 00 00

Rubriigis 2912 nimetatud ainete halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

NS

ex 2914

Ketoonid ja kinoonid, millel on või ei ole muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi ning nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid, v.a alamrubriikide 2914 11 00, 2914 29 ja 2914 22 00 tooted

NS

2914 11 00

Atsetoon

S

ex 2914 29

Kamper

S

2914 22 00

Tsükloheksanoon ja metüültsükloheksanoonid

S

2915

Küllastunud atsüklilised monokarboksüülhapped, nende anhüdriidid, halogeniidid, peroksiidid ja peroksühapped; nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

S

ex 2916

Küllastumata atsüklilised monokarboksüülhapped, tsüklilised monokarboksüülhapped, nende anhüdriidid, halogeniidid, peroksiidid ja peroksühapped ning nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid, v.a alamrubriikide ex 2916 11 00, 2916 12 ja 2916 14 tooted

NS

ex 2916 11 00

Akrüülhape

S

2916 12

Akrüülhappe estrid

S

2916 14

Metakrüülhappe estrid

S

ex 2917

Polükarboksüülhapped, nende anhüdriidid, halogeniidid ja peroksiidid ning vastavad peroksühapped; nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid, v.a alamrubriikide 2917 11 00, ex 2917 12 00, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 ja 2917 36 00 tooted

NS

2917 11 00

Oblikhape, selle soolad ja estrid

S

ex 2917 12 00

Adiphape ja selle soolad

S

2917 14 00

Maleanhüdriid

S

2917 32 00

Dioktüülortoftalaadid

S

2917 35 00

Ftaalanhüdriid

S

2917 36 00

Tereftaalhape ja selle soolad

S

ex 2918

Karboksüülhapped, millel on muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi, nende anhüdriidid, halogeniidid ja peroksiidid ning vastavad peroksühapped; nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid, v.a alamrubriikide 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 ja ex 2918 29 00 tooted

NS

2918 14 00

Sidrunhape

S

2918 15 00

Sidrunhappe soolad ja estrid

S

2918 21 00

Salitsüülhape ja selle soolad

S

2918 22 00

o-atsetüülsalitsüülhape, selle soolad ja estrid

S

ex 2918 29 00

Sulfosalitsüülhapped ja hüdroksünaftohapped; nende soolad ja estrid

S

2919

Fosfor(V)hapete estrid ja soolad, sh laktofosfaadid; nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

NS

2920

Muud anorgaaniliste metalle mittesisaldavate hapete estrid (v.a vesinikhalogeniidide estrid) ja nende soolad; nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

NS

2921

Funktsionaalse aminorühmaga ühendid

S

2922

Aminoühendid, millel on hapnikku sisaldav funktsionaalrühm

S

2923

Kvaternaarsed ammooniumsoolad ja hüdroksiidid; kindla või muutuva keemilise koostisega letsitiinid jm fosfoaminolipiidid

NS

ex 2924

Süsihappe funktsionaalse karboksüamidorühmaga ühendid ja funktsionaalse amidorühmaga ühendid, v.a alamrubriigi 2924 23 00 tooted

S

2924 23 00

2-atseetamidobensoehape (N-atsetüülantraniilhape) ja selle soolad

NS

2925

Funktsionaalse karboksüimidorühmaga ühendid (sh sahhariin ja selle soolad) ning funktsionaalse imidorühmaga ühendid

NS

ex 2926

Funktsionaalse nitrilorühmaga ühendid, v.a alamrubriigi 2926 10 00 tooted

NS

2926 10 00

Akrüülnitriil

S

2927 00 00

Diaso-, aso- ja asoksüühendid

S

2928 00 90

Muud hüdrasiini ja hüdroksüülamiini orgaanilised derivaadid

NS

2929 10

Isotsüanaadid

S

2929 90 00

Teised muude lämmastikusisaldusega funktsionaalsete rühmadega ühendid

NS

2930 20 00

Tiokarbamaadid ja ditiokarbamaadid, tiuraammono-, -di- ja -tetrasulfiidid; ditiokarbonaadid (ksantaadid)

NS

2930 30 00

ex 2930 90 99

2930 40 90

Metioniin, kaptafool (ISO), metamidofoss (ISO) ja muud väävelorgaanilised ühendid, v.a ditiokarbonaadid (ksantaadid)

S

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

2930 90 60

ex 2930 90 99

2931 00

Elementorgaanilised ühendid

NS

ex 2932

Heterotsüklilised ühendid, millel ei ole muid heteroaatomeid peale hapniku aatomite, v.a alamrubriikide 2932 12 00, 2932 13 00 ja 2932 20 90 tooted

NS

2932 12 00

2-furüülaldehüüd (furfuraldehüüd)

S

2932 13 00

Furfurüülalkohol ja tetrahüdrofurfurüülalkohol

S

ex 2932 20 90

Kumariin, metüülkumariinid ja etüülkumariinid

S

ex 2933

Heterotsüklilised ühendid, millel ei ole muid heteroaatomeid peale lämmastiku aatomite, v.a alamrubriigi 2933 61 00 tooted

NS

2933 61 00

Melamiin

S

2934

Kindla või muutuva keemilise koostisega nukleiinhapped ja nende soolad; muud heterotsüklilised ühendid

NS

2935 00 90

Muud sulfoonamiidid

S

2938

Glükosiidid (looduslikud või sünteetilised), nende soolad, eetrid, estrid ja muud derivaadid

NS

ex 2940 00 00

Keemiliselt puhtad suhkrud, v.a sahharoos, laktoos, maltoos, glükoos, fruktoos, ramnoos, rafinoos ja mannoos; suhkrute eetrid, atsetaalid ja estrid ning nende soolad, v.a rubriikide 2937, 2938 või 2939 tooted

S

ex 2940 00 00

Ramnoos, rafinoos ja mannoos

NS

2941 20 30

Dihüdrostreptomütsiin, selle soolad, estrid ja hüdraadid

NS

2942 00 00

Muud orgaanilised ühendid

NS

S-6b

31

3102 21

Ammooniumsulfaat

NS

3102 40

Ammooniumnitraadi ja kaltsiumkarbonaadi või muude anorgaaniliste ainete (mis ei ole väetised) segu

NS

3102 50

Naatriumnitraat

NS

3102 60

Kaltsiumnitraat ja ammooniumnitraat kaksiksoolana ja nende ainete segud

NS

3103 10

Superfosfaadid

S

3105

Mineraal- või keemilised väetised, mis sisaldavad kahte või kolme järgmistest toiteelementidest: lämmastik, fosfor ja kaalium; muud väetised; grupi 31 tooted tablettidena vms kujul või pakendis brutomassiga kuni 10 kg

S

32

ex grupp 32

Park- ja värvaineekstraktid; tanniinid ja nende derivaadid; värvained ja pigmendid; värvid ja lakid; kitt ja muud mastiksid; tint; välja arvatud rubriikide 3204 ja 3206 tooted ning välja arvatud alamrubriikide 3201 90 20, ex 3201 90 90 (eukalüpti parkaineekstraktid), ex 3201 90 90 (gambiiri- ja mürobalaaniviljadest saadavad parkaineekstraktid) ja ex 3201 90 90 (muud taimsed parkimisekstraktid) tooted

NS

3201 20 00

Austraalia akaatsia ekstrakt

NS

3204

Kindla või muutuva keemilise koostisega orgaanilised sünteesvärvained; grupi 32 märkuses 3 nimetatud orgaaniliste sünteesvärvainete baasil saadud tooted; fluorestsentsvalgenditena või luminofooridena kasutatavad sünteetilised orgaanilised tooted, mis on kindla või muutuva keemilise koostisega

S

3206

Muud värvained; grupi 32 märkuses 3 nimetatud valmistised, v.a rubriikide 3203, 3204 ja 3205 tooted; luminofooridena kasutatavad anorgaanilised tooted, mis on kindla või muutuva keemilise koostisega

S

33

Grupp 33

Eeterlikud õlid ja resinoidid; parfümeeria- ja kosmeetikatooted ning hügieenivahendid

NS

34

Grupp 34

Seep, pindaktiivsed orgaanilised ained, pesemisvahendid, määrdeained, tehisvaha, vahavalmistised, poleerimis- ja puhastusvahendid, küünlad jms tooted, voolimispastad, stomatoloogiline vaha ja hambaravis kasutatavad kipsisegud

NS

35

3501

Kaseiin, kaseinaadid jm kaseiini derivaadid; kaseiinliimid

S

3502 90 90

Albuminaadid ja muud albumiini derivaadid

NS

3503 00

Želatiin (k.a töödeldud või töötlemata pinnaga ristkülikukujuliste (sh ruudukujuliste) lehtedena, värvitud või värvimata) ja selle derivaadid; kalaliim; muud loomsed liimid, v.a rubriigi 3501 kaseiinliimid

NS

3504 00 00

Peptoonid ja nende derivaadid; mujal nimetamata valgud ja nende derivaadid; kroomitud või kroomimata naha pulber

NS

3505 10 50

Esterdatud ja eeterdatud tärklised

NS

3506

Mujal nimetamata valmisliimid ja muud valmisadhesiivid; liimide või adhesiividena kasutamiseks mõeldud tooted jaemüügipakendis netomassiga kuni 1 kg

NS

3507

Ensüümid; mujal nimetamata ensüümivalmistised

S

36

Grupp 36

Lõhkeained; pürotehnilised tooted; tuletikud; pürofoorsed sulamid; teatavad kergsüttivad valmistised

NS

37

Grupp 37

Foto- ja kinokaubad

NS

38

ex grupp 38

Mitmesugused keemiatooted, v.a rubriikide 3802 ja 3817 00, alamrubriikide 3823 12 00 ja 3823 70 00, ja rubriigi 3825 tooted ning alamrubriikide 3809 10 ja 3824 60 tooted

NS

3802

Aktiivsüsi; aktiveeritud looduslikud mineraaltooted; loomne süsi, k.a ammendatud loomne süsi

S

3817 00

Alküülbenseenide segud ja alküülnaftaleenide segud, v.a rubriikide 2707 ja 2902 tooted

S

3823 12 00

Oleiinhape

S

3823 70 00

Tööstuslikud rasvalkoholid

S

3825

Keemiatööstuse ja sellega seotud tööstusharude mujal nimetamata jäätmed; olmejäätmed; reoveesetted; muud grupi 38 märkuses 6 nimetatud jäätmed

S

S-7a

39

ex grupp 39

Plast ja plasttooted, v.a rubriikide 3901, 3902, 3903 ja 3904, alamrubriikide 3906 10 00, 3907 10 00, 3907 60 ja 3907 99, rubriikide 3908 ja 3920 ning alamrubriikide ex 3921 90 10 ja 3923 21 00 tooted

NS

3901

Etüleeni polümeerid algkujul

S

3902

Propüleeni ja teiste olefiinide polümeerid algkujul

S

3903

Stüreeni polümeerid algkujul

S

3904

Vinüülkloriidi või muude halogeenitud olefiinide polümeerid algkujul

S

3906 10 00

Polü(metüülmetakrülaat)

S

3907 10 00

Polüatsetaalid

S

3907 60

Polü(etüleentereftalaat), v.a alamrubriigi 3907 60 20 tooted

S

3907 60 20

Polü(etüleentereftalaat), algkujul, viskoossusarvuga vähemalt 78 ml/g

NS

3907 99

Muud polüestrid, v.a küllastumata

S

3908

Polüamiidid algkujul

S

3920

Muud tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad, plastist, v.a vahtplastist, armeerimata, lamineerimata, tugevdamata ja muul viisil teiste materjalidega kombineerimata

S

ex 3921 90 10

Muud polüestertahvlid, -lehed, -kiled, -fooliumid ja -ribad, v.a vahtplastist tooted ja gofreeritud lehed ja tahvlid

S

3923 21 00

Etüleeni polümeeridest kotid, sh torbikud

S

S-7b

40

ex grupp 40

Kautšuk ja kummitooted, v.a rubriigi 4010 tooted

NS

4010

Vulkaniseeritud kummist konveierilindid, ülekanderihmad ning rihmamaterjal

S

S-8a

41

ex 4104

Veiste (k.a pühvlite) või hobuslaste pargitud või enne kuivatamist järelpargitud, karvata, laustetud või laustmata, kuid edasi töötlemata nahad, v.a alamrubriikide 4104 41 19 ja 4104 49 19 tooted

S

ex 4106 31 00

Pargitud või enne kuivatamist järelpargitud, karvata, märjas olekus (k.a wet-blue), laustetud, kuid edasi töötlemata või kuivas olekus, laustetud või laustmata, kuid edasi töötlemata seanahad

NS

4106 32 00

4107

Veiste (k.a pühvlite) või hobuslaste pärast parkimist või kuivatamiseelset järelparkimist muul viisil töödeldud nahad, sh pärgamenditud nahk, karvata, laustetud või laustmata, v.a nahk rubriigist 4114

S

4112 00 00

Lammaste või lambatallede pärast parkimist või kuivatamiseelset järelparkimist muul viisil töödeldud nahad, sh pärgamenditud nahk, villata, laustetud või laustmata, v.a rubriigi 4114 nahk

S

ex 4113

Muude loomade pärast parkimist või kuivatamiseelset järelparkimist muul viisil töödeldud nahad, sh pärgamenditud nahk, villata või karvata, laustetud või laustmata, v.a rubriigi 4114 nahk, v.a alamrubriigi 4113 10 00 tooted

NS

4113 10 00

Kitsede või kitsetallede nahad

S

4114

Seemisnahk (sh rääs – formaldehüüdpargiga); lakknahk ja lamineeritud lakknahk; metallitatud nahk

S

4115 10 00

Komposiitnahk naturaalse naha või nahakiudude baasil (tahvlite, lehtede või ribadena, rullides või mitte)

S

S-8b

42

ex grupp 42

Nahktooted; sadulsepatooted ja rakmed; reisitarbed, käekotid jms tooted; tooted loomasooltest (v.a jämesiidist); rubriikide 4202 ja 4203 tooted

NS

4202

Reisikohvrid, käsikohvrid, kosmeetikakohvrikesed, diplomaadikohvrid, portfellid, ranitsad, prillitoosid, binokli-, kaamera-, muusikariista- või püssivutlarid, püstolikabuurid jms tooted; reisikotid, termoskotid toidukaupade ja jookide jaoks, tualett-tarvete kotid, seljakotid, käekotid, kandekotid, rahakotid, rahataskud, kaarditaskud, portsigarid, tubakakotid, tööriistakotid, spordikotid, pudelite kandekastid, ehtekarbid, puudritoosid, lauahõbedakarbid jms tooted nahast või komposiitnahast, lehtplastidest, tekstiilmaterjalidest, vulkaniseeritud kiust või papist, täielikult või osaliselt kaetud nimetatud materjalide või paberiga

S

4203

Nahast või komposiitnahast rõivad ja rõivamanused

S

43

Grupp 43

Karusnahk ja tehiskarusnahk; nendest valmistatud tooted

NS

S-9a

44

ex grupp 44

Puit ja puittooted, v.a rubriikide 4410, 4411, 4412, alamrubriikide 4418 10, 4418 20 10, 4418 71 00, 4420 10 11, 4420 90 10 ja 4420 90 91 tooted; puusüsi

NS

4410

Puitlaastplaadid, orienteeritud kihtidega plaadid (OSB) jms plaadid (nt vahvelplaadid) puidust või muust puitjast materjalist, vaikude vms orgaaniliste sideainetega aglomeeritud või aglomeerimata

S

4411

Puitkiudplaadid puidust või muust puitjast materjalist, vaikude vms orgaaniliste sideainete abil kokku ühendatud või mitte

S

4412

Vineer, spoonitud plaadid jms kihtpuitmaterjal

S

4418 10

Puitaknad, puidust aknaprofiilidest klaasuksed (prantsuse aknad) ja nende raamid

S

4418 20 10

Uksed, ukseraamid ja -piidad ning lävepakud grupi 44 lisamärkuses 2 nimetatud troopilisest puidust

S

4418 71 00

Puidust koostepõrandaplaadid mosaiikpõrandate ehitamiseks

S

4420 10 11

Kujukesed jm dekoratiivesemed grupi 44 lisamärkuses 2 nimetatud troopilisest puidust; puitmarketrii ja -intarsia; puitlaekad ja kastikesed juveeltoodete, terariistade jms hoidmiseks ning grupi 44 lisamärkuses 2 nimetatud troopilisest puidust mööbliesemed, mis ei kuulu gruppi 94

S

4420 90 10

4420 90 91

S-9b

45

ex grupp 45

Kork ja korgist tooted, v.a rubriigi 4503 tooted

NS

4503

Looduslikust korgist tooted

S

46

Grupp 46

Õlgedest, espartost ja muudest punumismaterjalidest tooted; korv- ja vitspunutised

S

S-11a

50

Grupp 50

Siid

S

51

ex grupp 51

Lambavill, muude loomade vill, loomakarvad, v.a rubriigi 5105 tooted; hobusejõhvist lõng ja riie

S

52

Grupp 52

Puuvill

S

53

Grupp 53

Muud taimsed tekstiilkiud; paberlõng ja paberlõngast riie

S

54

Grupp 54

Keemilised filamentkiud; keemiliste tekstiilmaterjalide ribad jms vormid

S

55

Grupp 55

Keemilised staapelkiud

S

56

Grupp 56

Vatt, vilt ja lausriie; erilõngad; nöörid, paelad, köied ja trossid ning tooted nendest

S

57

Grupp 57

Vaibad ja muud tekstiilpõrandakatted

S

58

Grupp 58

Eririie; taftingriie; pits; seinavaibad; posamendid; tikandid

S

59

Grupp 59

Impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud tekstiilriie; tekstiiltooted tööstuslikuks otstarbeks

S

60

Grupp 60

Silmkoelised ja heegeldatud kangad (trikookangad)

S

S-11b

61

Grupp 61

Silmkoelised ja heegeldatud rõivad ning rõivamanused (trikootooted)

S

62

Grupp 62

Rõivad ja rõivamanused, v.a silmkoelised või heegeldatud

S

63

Grupp 63

Muud tekstiilist valmistooted; komplektid; kantud rõivad ja kasutatud tekstiiltooted; kaltsud

S

S-12a

64

Grupp 64

Jalatsid, kedrid jms tooted; nende osad

S

S-12b

65

Grupp 65

Peakatted ja nende osad

NS

66

Grupp 66

Vihma- ja päevavarjud, jalutuskepid, istmega jalutuskepid, piitsad, ratsapiitsad ja nende osad

S

67

Grupp 67

Töödeldud suled ja udusuled ning tooted nendest; tehislilled; tooted juustest

NS

S-13

68

Grupp 68

Kivist, kipsist, tsemendist, asbestist, vilgust jms materjalist tooted

NS

69

Grupp 69

Keraamikatooted

S

70

Grupp 70

Klaas ja klaastooted

S

S-14

71

ex grupp 71

Looduslikud ja kultiveeritud pärlid, vääris- ja poolvääriskivid, väärismetallid, väärismetalliga plakeeritud metallid, nendest valmistatud tooted; juveeltoodete imitatsioonid; mündid; v.a rubriigi 7117 tooted

NS

7117

Juveeltoodete imitatsioonid

S

S-15a

72

7202

Ferrosulamid

S

73

Grupp 73

Raud- ja terastooted

NS

S-15b

74

Grupp 74

Vask ja vasktooted

S

75

7505 12 00

Niklisulamitest vardad, latid, profiilid

NS

7505 22 00

Niklisulamitest traat

NS

7506 20 00

Niklisulamitest plaadid, lehed, ribad ja foolium

NS

7507 20 00

Niklist toruliitmikud

NS

76

ex grupp 76

Alumiinium ja alumiiniumtooted, v.a rubriigi 7601 tooted

S

78

ex grupp 78

Plii ja pliitooted, v.a rubriigi 7801 tooted

S

7801 99

Survetöötlemata plii, muu kui muudest elementidest massilt valdavana antimoni sisaldav

NS

79

ex grupp 79

Tsink ja tsinktooted, v.a rubriikide 7901 ja 7903 tooted

S

81

ex grupp 81

Muud mitteväärismetallid; metallkeraamika; tooted nendest, v.a alamrubriikide 8101 10 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 ja 8113 00 20 tooted, v.a alamrubriikide 8101 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00 ja 8108 30 00 tooted.

S

8101 94 00

Survetöötlemata volfram, sh üksnes aglomeerimise teel saadud vardad ja latid

NS

8104 11 00

Survetöötlemata magneesium magneesiumisisaldusega vähemalt 99,8 % massist

NS

8104 19 00

Survetöötlemata magneesium, muud kui rubriigi 8104 11 00 alla kuuluvad tooted

NS

8107 20 00

Survetöötlemata kaadmium; pulbrid

NS

8108 20 00

Survetöötlemata titaan; pulbrid

NS

8108 30 00

Titaanijäätmed ja -jäägid

NS

82

Grupp 82

Mitteväärismetallist tööriistad, terariistad, lusikad ja kahvlid; nende mitteväärismetallist osad

S

83

Grupp 83

Mitmesugused mitteväärismetallist tooted

S

S-16

84

ex grupp 84

Tuumareaktorid, katlad, masinad ja mehaanilised seadmed; nende osad, v.a alamrubriikide 8401 10 00 ja 8407 21 10 tooted

NS

8401 10 00

Tuumareaktorid

S

8407 21 10

Päramootorid, silindrite töömahuga kuni 325 cm3

S

85

ex grupp 85

Elektrimasinad ja -seadmed, nende osad; helisalvestus- ja taasesitusseadmed, telepildi ja -heli salvestus- ja taasesitusseadmed, nende osad ja tarvikud, v.a alamrubriikide 8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 8519 20, 8519 30, 8519 81 11–8519 81 45, 8519 81 85, 8519 89 11–8519 89 19, rubriikide 8521, 8525 ja 8527, alamrubriikide 8528 49, 8528 59 ja 8528 69–8528 72, rubriigi 8529 ja alamrubriikide 8540 11 ja 8540 12 tooted

NS

8516 50 00

Mikrolaineahjud

S

8517 69 39

Raadiotelefonside ja raadiotelegraafi vastuvõtuseadmed, v.a kantavad vastuvõtjad helistamiseks, hoiatamiseks või otsimiseks

S

8517 70 15

Mitmesugused antennid ja reflektorid, v.a raadiotelegraafi või raadiotelefoniseadmete antennid; neis kasutatavad osad

S

8517 70 19

8519 20

Müntide, paberraha, pangakaartide, žetoonide või muude maksevahenditega käitatavad seadmed; plaadimängijad

S

8519 30

8519 81 11 kuni 8519 81 45

Helitaasesitusseadmed (k.a kassettpleierid) ilma helisalvestusseadmeta

S

8519 81 85

Muud helitaasesitusseadmetega magnetofonid, v.a kassett-tüüpi

S

8519 89 11 kuni 8519 89 19

Muud helitaasesitusseadmed, ilma helisalvestusseadmeta

S

ex 8521

Videosignaalide salvestus- või taasesitusaparatuur, sisaldab või ei sisalda videotuunerit, v.a alamrubriigi 8521 90 00 tooted

S

8521 90 00

Videosignaalide salvestus- või taasesitusaparatuur (v.a magnetlindiga); videosignaalide salvestus- või taasesitusaparatuur, sisaldab või ei sisalda videotuunerit (v.a magentlindiga ja salvestavad videokaamerad)

NS

8525

Ringhäälingu või televisiooni saateaparaadid, vastuvõtuseadmetega või ilma, helisalvestus- või helitaasesitusaparatuuriga või ilma; telekaamerad; digitaalkaamerad ja salvestavad videokaamerad

S

8527

Ringhäälingu vastuvõtuaparaadid, samasse korpusesse monteeritud helisalvestus- või taasesitusseadmete või ajanäitajaga või ilma nendeta

S

8528 49

Televisioonivastuvõtjata monitorid ja projektorid, v.a need, mida kasutatakse ainult või peamiselt rubriigi 8471 arvutites; televisiooni vastuvõtuseadmed, mis sisaldavad või ei sisalda ringhäälingu raadiovastuvõtjat, heli- või videosalvestusseadmeid või heli- või videotaasesitusseadmeid

S

8528 59

8528 69 kuni 8528 72

8529

Osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriikide 8525–8528 aparaatides

S

8540 11

Kineskoobid, sh videomonitoridele, värvipildiga, mustvalge või muu monokromaatilise pildiga

S

8540 12 00

S-17a

86

Grupp 86

Raudtee- või trammivedurid, -veerem ning nende osad; raudtee- või trammiteeseadmed ja -tarvikud ning nende osad; mitmesugused mehaanilised (sh elektromehaanilised) liikluskorraldusseadmed

NS

S-17b

87

ex grupp 87

Sõidukid, v.a raudtee- ja trammiteeveerem, ning nende osad ja tarvikud, v.a rubriikides 8702, 8703, 8704, 8705, 8706 00, 8707, 8708, 8709, 8711, 8712 00 ja 8714 nimetatud tooted

NS

8702

Mootorsõidukid vähemalt kümne inimese veoks, k.a juht

S

8703

Sõiduautod ja muud mootorsõidukid peamiselt reisijateveoks (v.a rubriigis 8702 nimetatud), k.a universaalid ja võidusõiduautod

S

8704

Mootorsõidukid kaubaveoks

S

8705

Eriotstarbelised mootorsõidukid, v.a sõidukid põhiliselt reisijate- või kaubaveoks (nt tehnoabiautod, autokraanad, tuletõrjeautod, betoonisegamisautod, tänavapühkimis- ja tänavakastmisautod, liikuvad töökojad, röntgeniautod)

S

8706 00

Rubriikide 8701–8705 mootorsõidukite šassiid koos mootoriga

S

8707

Rubriikide 8701–8705 mootorsõidukite kered (k.a kabiinid)

S

8708

Rubriikide 8701–8705 mootorsõidukite osad ja tarvikud

S

8709

Tõste- ja teisaldusseadmeta iseliikuvad veokärud, mida kasutatakse tehastes, ladudes, sadamates või lennujaamades lühikesteks kaubavedudeks; raudteejaama platvormil kasutatavad traktorid; eelnimetatud sõidukite osad

S

8711

Mootorrattad (k.a mopeedid) ja abimootoriga jalgrattad, külgkorviga või ilma; külgkorvid

S

8712 00

Jalgrattad jm rattad (k.a kolmerattalised veojalgrattad), mootorita

S

8714

Osad ja tarvikud rubriikide 8711–8713 sõidukitele

S

88

Grupp 88

Õhusõidukid, kosmoseaparaadid ja nende osad

NS

89

Grupp 89

Laevad, paadid ja ujuvkonstruktsioonid

NS

S-18

90

Grupp 90

Optika-, foto-, kino-, mõõte-, kontroll-, täppis-, meditsiini- ja kirurgiainstrumendid ning -aparatuur; nende osad ja tarvikud

S

91

Grupp 91

Kellad ja nende osad

S

92

Grupp 92

Muusikariistad; nende osad ja tarvikud

NS

S-20

94

ex grupp 94

Mööbel; madratsid, madratsialused, padjad ja muud täistopitud mööblilisandid; mujal nimetamata lambid ja valgustid; sisevalgustusega sildid, valgustablood jms; kokkupandavad ehitised, v.a rubriigi 9405 tooted

NS

9405

Mujal nimetamata lambid ja valgustid, sh prožektorid, ning nende osad; mujal nimetamata sisevalgustusega sildid, valgustablood jms, külgeühendatud valgusallikaga, ja nende detailid

S

95

ex grupp 95

Mänguasjad, mängud ja spordiinventar; nende osad ja tarvikud; alamrubriikidesse 9503 00 35 – 9503 00 99 kuuluvad tooted

NS

9503 00 35 kuni 9503 00 99

Muud mänguasjad; vähendatud suurusega („mõõtkavas”) mudelid jms meelelahutuslikud mudelid, liikuvad või liikumatud; igasugused mosaiikpildid

S

96

Grupp 96

Mitmesugused tööstustooted

NS

VI LISA

Artikli 8 kohaldamise kord

1.

Artiklit 8 kohaldatakse, kui selle artikli lõikes 1 osutatud protsentuaalne osa on suurem kui 17,5 %.

2.

Artiklit 8 kohaldatakse V lisa GSP jaotiste S-11a ja S-11b suhtes, kui selle artikli lõikes 1 osutatud protsentuaalne osa on suurem kui 14,5 %.

VII LISA

Käesoleva määruse III peatüki kohaldamise kord

1.

III peatükis tähendab haavatav riik riiki,

a)

mille seitsmesse suurimasse GSP jaotisse kuuluvate IX lisas loetletud toodete impordi väärtus liitu on suurem kui 75 % künnisväärtus selle riigi IX lisas loetletud toodete kogu impordi keskmisest väärtusest kolme viimase järjestikuse aasta jooksul

ning

b)

mille IX lisas loetletud toodete impordi väärtus liitu on väiksem kui 2 % künnisväärtus IX lisas loetletud, II lisas nimetatud riikidest pärit toodete kogu liitu suunduva impordi keskmisest väärtusest kolme viimase järjestikuse aasta jooksul.

2.

Artikli 9 lõike 1 punkti a kohaldamisel käesoleva lisa punkti 1 kohaselt kasutatakse teavet, mis on kättesaadav artikli 10 lõikes 1 osutatud taotluse esitamisele eelnenud aasta 1. septembril.

3.

Artikli 11 kohaldamisel käesoleva lisa punkti 1 kohaselt kasutatakse teavet, mis on kättesaadav artikli 11 lõikes 2 nimetatud delegeeritud õigusakti vastuvõtmisele eelnenud aasta 1. septembril.

VIII LISA

Artiklis 9 osutatud konventsioonid

A   OSA

ÜRO ja ILO konventsioonid põhiliste inim- ja tööõiguste kohta

1.

Genotsiidi vältimise ja selle eest karistamise konventsioon (1948)

2.

Rahvusvaheline konventsioon rassilise diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta (1965)

3.

Kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt (1966)

4.

Majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvaheline pakt (1966)

5.

Konventsioon naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta (1979)

6.

Piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastane konventsioon (1984)

7.

Lapse õiguste konventsioon (1989)

8.

Sunniviisilise või kohustusliku töö konventsioon, nr 29 (1930)

9.

Ühinemisvabaduse ja organiseerumisõiguse kaitse konventsioon, nr 87 (1948)

10.

Organiseerumisõiguse ja kollektiivse läbirääkimisõiguse kaitse konventsioon, nr 98 (1949)

11.

Konventsioon mees- ja naistöötajate võrdse tasustamise kohta võrdväärse töö eest, nr 100 (1951)

12.

Sunniviisilise töö kaotamise konventsioon, nr 105 (1957)

13.

Konventsioon, mis käsitleb kutsealal ja muus töövaldkonnas diskrimineerimise keelustamist, nr 111 (1958)

14.

Konventsioon, mis käsitleb vanuse alammäära tööle lubamisel, nr 138 (1973)

15.

Lapsele sobimatu töö ja muu talle sobimatu tegevuse viivitamatu keelustamise konventsioon, nr 182 (1999)

B   OSA

Konventsioonid keskkonna ja valitsemistava põhimõtete kohta

16.

Ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsioon (1973)

17.

Osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokoll (1987)

18.

Ohtlike jäätmete riikidevahelise veo ja nende kõrvaldamise kontrolli Baseli konventsioon (1989)

19.

Bioloogilise mitmekesisuse konventsioon (1992)

20.

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsioon (1992)

21.

Cartagena bioohutuse protokoll (2000)

22.

Orgaaniliste püsisaasteainete piiramise Stockholmi konventsioon (2001)

23.

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokoll (1998)

24.

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni narkootiliste ainete ühtne konventsioon (1961)

25.

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni psühhotroopsete ainete konventsioon (1971)

26.

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ebaseadusliku ringluse vastane konventsioon (1988)

27.

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni korruptsioonivastane konventsioon (2004)

IX LISA

Artikli 1 lõike 2 punktis b osutatud säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleeriva erikorraga hõlmatud toodete loetelu

Olenemata kaupade kombineeritud nomenklatuuri tõlgendamise eeskirjadest tuleb toodete kirjeldust pidada soovituslikuks ning tariifsed soodustused määratakse kindlaks CN-koodidega. Kui näidatakse CN-koode, millel on prefiks ex, määratakse tariifsed soodustused kindlaks CN-koodi ja kirjelduse põhjal.

Tärniga märgistatud (*) CN-koodiga tooted kantakse loetellu vastavates liidu õigusaktides ette nähtud tingimuste kohaselt.

Veerus „Jaotis” on loetletud GSP jaotised (artikli 2 punkt h).

Veerus „Grupp” on loetletud CN-grupid, mida GSP jaotis sisaldab (artikli 2 punkt i).

Lihtsustamise huvides on tooted jaotatud gruppidesse. Neisse võivad kuuluda tooted, mille puhul ühise tollitariifistiku maksumäärad ei kehti või on peatatud.

Jaotis

Grupp

CN-kood

Kirjeldus

 

S-1a

01

0101 29 90

Elushobused, v.a tõupuhtad aretusloomad, v.a tapaloomad

 

0101 30 00

Eluseeslid

 

0101 90 00

Elusmuulad ja -hobueeslid

 

0104 20 10*

Elusad tõupuhtad aretuskitsed

 

0106 14 10

Elusad koduküülikud

 

0106 39 10

Elustuvid

 

02

0205 00

Hobuse-, eesli-, muula- või hobueesliliha, värske, jahutatud või külmutatud

 

0206 80 91

Hobuse, eesli, muula või hobueesli söödav rups, värske või jahutatud, v.a farmaatsiatoodete tooraineks

 

0206 90 91

Hobuse, eesli, muula või hobueesli söödav rups, külmutatud, v.a farmaatsiatoodete tooraineks

 

0207 14 91

Kana- ja kukemaks (liigist Gallus domesticus), külmutatud

 

0207 27 91

Külmutatud kalkunimaks

 

0207 45 95

0207 55 95

0207 60 91

Pardi-, hane- või pärlkanamaks, külmutatud, v.a rasvane pardi- või hanemaks

 

ex 0208

Muu liha ja söödav rups, värske, jahutatud või külmutatud, v.a alamrubriigi 0208 40 20 tooted

 

0210 99 10

Hobuseliha, soolatud, soolvees või kuivatatud

 

0210 99 59

Veise rups, v.a paks vaheliha ja õhuke vaheliha, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud

 

ex 0210 99 85

Lamba ja kitse rups, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud

 

ex 0210 99 85

Rups, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud, v.a linnumaks ja kodusea, veise, lamba või kitse rups

 

04

0403 10 51

Jogurt, lõhna- või maitseainetega või puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga

 

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

Petipiim, kalgendatud piim ja koor; keefir ja muu fermenteeritud või hapendatud piim ja koor, lõhna- või maitseainetega või puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga

 

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

0405 20 10

Piimarasvavõided, rasvasisaldus vähemalt 39 %, kuid mitte üle 75 % massist

 

0405 20 30

0407 19 90

0407 29 90

0407 90 90

Koorega linnumunad, värsked, konserveeritud või kuumtöödeldud, v.a kodulindude munad

 

0409 00 00

Naturaalne mesi

 

0410 00 00

Mujal nimetamata loomse päritoluga toiduained

 

05

0511 99 39

Looduslikud loomsed käsnad, välja arvatud töötlemata

 

S-1b

03

Grupp 3 (1)

Kalad ja vähid, limused ja muud veeselgrootud

 

S-2a

06

Grupp 6

Eluspuud ja muud taimed; taimesibulad, -juured jms; lõikelilled ja dekoratiivne taimmaterjal

 

S-2b

07

0701

Kartulid, värsked või jahutatud

 

0703 10

Sibul ja šalott, värske või jahutatud

 

0703 90 00

Porrulauk jm sibulköögiviljad, värsked või jahutatud

 

0704

Kapsas, lillkapsas, nuikapsas, lehtkapsas ja muu söödav kapsas perekonnast Brassica, värske või jahutatud

 

0705

Aedsalat (Lactuca sativa) ja sigur (Cichorium spp.), värske või jahutatud

 

0706

Porgand, naeris, söögipeet, aed-piimjuur, juurseller, redis jms söödav juurvili, värske või jahutatud

 

ex 0707 00 05

Kurgid, värsked või jahutatud, 16. mai – 31. oktoober

 

0708

Kaunviljad, poetatud või poetamata, värsked või jahutatud

 

0709 20 00

Spargel, värske või jahutatud

 

0709 30 00

Baklažaan, värske või jahutatud

 

0709 40 00

Seller, v.a juurseller, värske või jahutatud

 

0709 51 00

Seened, värsked või jahutatud, v.a alamrubriigi 0709 59 50 tooted

 

ex 0709 59

0709 60 10

Paprika, värske või jahutatud

 

0709 60 99

Perekonna Capsicum või Pimenta viljad, värsked või jahutatud, v.a paprika, v.a kapsaitsiini või õlivaikvärvide tootmiseks, v.a eeterlike õlide või resinoidide tööstuslikuks tootmiseks

 

0709 70 00

Spinat, uusmeremaa spinat ja aedspinat, värske või jahutatud

 

0709 92 10*

Oliivid, värsked või jahutatud, muuks kasutuseks peale õli tootmise

 

0709 99 10

Salatid, v.a aedsalat (Lactuca sativa) ja sigur (Cichorium spp.), värsked või jahutatud

 

0709 99 20

Lehtpeet ehk mangold ja hispaania artišokid, värsked või jahutatud

 

0709 93 10

Kabatšokid, värsked või jahutatud

 

0709 99 40

Kapparid, värsked või jahutatud

 

0709 99 50

Apteegitill, värske või jahutatud

 

ex 0709 91 00

Artišokid, värsked või jahutatud, 1. juuli – 31. oktoober

 

0709 93 90

0709 99 90

Muu köögivili, värske või jahutatud

 

0710

Külmutatud köögivili, toores või eelnevalt aurutatud või keedetud

 

ex 0711

Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud köögivili (nt gaasilise vääveldioksiidiga, soolvees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses), kuid kohe tarbimiseks kõlbmatud, v.a alamrubriigi 0711 20 90 tooted

 

ex 0712

Kuivatatud köögivili (tervelt, tükeldatult, viilutatult, purustatult või pulbrina), muul viisil töötlemata, v.a oliivid ja alamrubriigi 0712 90 19 tooted

 

0713

Kuivatatud kaunviljad (poetatud, kooritud või koorimata, tükeldatud või tükeldamata)

 

0714 20 10*

Bataadid, värsked, terved, mõeldud inimtoiduks

 

0714 20 90

Bataadid, värsked, jahutatud, külmutatud või kuivatatud, tükeldatud või tükeldamata või graanulitena, v.a värsked ja terved ja inimtoiduks mõeldud

 

0714 90 90

Maapirn jms suure inuliinisisaldusega juured ja mugulad, värsked, jahutatud, külmutatud või kuivatatud, tükeldatud või tükeldamata või graanulitena; saagopalmi säsi

 

08

0802 11 90

Mandlid, värsked või kuivatatud, kooritud või koorimata, v.a mõrumandlid

 

0802 12 90

0802 21 00

Sarapuupähklid (Corylus spp.), värsked või kuivatatud, kooritud või koorimata

 

0802 22 00

0802 31 00

Kreeka pähklid, värsked või kuivatatud, kooritud või koorimata

 

0802 32 00

0802 41 00

0802 42 00

Kastanid (Castanea spp.), värsked või kuivatatud, lüditud või lüdimata, kooritud või koorimata

 

0802 51 00

0802 52 00

Pistaatsiapähklid, värsked või kuivatatud, lüditud või lüdimata, kooritud või koorimata

 

0802 61 00

0802 62 00

Makadaamiapähklid, värsked või kuivatatud, lüditud või lüdimata, kooritud või koorimata

 

0802 90 50

Piiniapähklid, värsked või kuivatatud, lüditud või lüdimata, kooritud või koorimata

 

0802 90 85

Muud pähklid, värsked või kuivatatud, lüditud või lüdimata, kooritud või koorimata

 

0803 10 10

Jahubanaanid, värsked

 

0803 10 90

0803 90 90

Kuivatatud banaanid, k.a jahubanaanid

 

0804 10 00

Datlid, värsked või kuivatatud

 

0804 20 10

Viigimarjad, värsked või kuivatatud

 

0804 20 90

0804 30 00

Ananassid, värsked või kuivatatud

 

0804 40 00

Avokaadod, värsked või kuivatatud

 

ex 0805 20

Mandariinid (k.a tangeriinid ja satsumad); klementiinid, vilkingid jms tsitrushübriidid, värsked või kuivatatud, 1. märts – 31. oktoober

 

0805 40 00

Greibid, k.a pomelod, värsked või kuivatatud

 

0805 50 90

Laimid (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), värsked või kuivatatud

 

0805 90 00

Muud tsitrusviljad, värsked või kuivatatud

 

ex 0806 10 10

Värsked lauaviinamarjad, 1. jaanuar – 20. juuli ja 21. november – 31. detsember, v.a sordist „Empero” (Vitis vinifera cv.) 1.– 31. detsember

 

0806 10 90

Muud värsked viinamarjad

 

ex 0806 20

Kuivatatud viinamarjad, v.a alamrubriigi ex 0806 20 30 tooted kontaktpakendis netomassiga üle 2 kg

 

0807 11 00

Melonid (k.a arbuusid), värsked

 

0807 19 00

0808 10 10

Siidriõunad, värsked, lahtiselt, 16. september – 15. detsember

 

0808 30 10

Siidripirnid, värsked, lahtiselt, 1. august – 31. detsember

 

ex 0808 30 90

Muud pirnid, värsked, 1. mai – 30. juuni

 

0808 40 00

Küdooniad, värsked

 

ex 0809 10 00

Aprikoosid, värsked, 1. jaanuar – 31. mai ja 1. august – 31. detsember

 

0809 21 00

Hapukirsid (Prunus cerasus), värsked

 

ex 0809 29

Kirsid, värsked, 1. jaanuar – 20. mai ja 11. august – 31. detsember, v.a hapukirsid (Prunus cerasus)

 

ex 0809 30

Virsikud, k.a nektariinid, värsked, 1. jaanuar – 10. juuni ja 1. oktoober – 31. detsember

 

ex 0809 40 05

Ploomid, värsked, 1. jaanuar – 10. juuni ja 1. oktoober – 31. detsember

 

0809 40 90

Laukaploomid, värsked

 

ex 0810 10 00

Maasikad, värsked, 1. jaanuar – 30. aprill ja 1. august – 31. detsember

 

0810 20

Vaarikad, põldmurakad, mooruspuumarjad ja logani murakad, värsked

 

0810 30 00

Mustad, valged ja punased sõstrad ning karusmarjad, värsked

 

0810 40 30

Marjad liigist Vaccinium myrtillus, värsked

 

0810 40 50

Marjad liikidest Vaccinium macrocarpon ja Vaccinium corymbosum, värsked

 

0810 40 90

Muud marjad perekonnast Vaccinium, värsked

 

0810 50 00

Kiivid, värsked

 

0810 60 00

Durianid, värsked

 

0810 70 00

Kakiploomid

 

0810 90 75

Muud puuviljad ja marjad, värsked

0811

Külmutatud puuviljad, marjad ja pähklid, kuumtöötlemata, aurutatud või vees keedetud, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma

 

0812

Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud puuviljad, marjad ja pähklid (näiteks gaasilise vääveldioksiidiga, soolvees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses), kuid kohe tarbimiseks kõlbmatud

 

0813 10 00

Aprikoosid, kuivatatud

 

0813 20 00

Mustad ploomid

 

0813 30 00

Õunad, kuivatatud

 

0813 40 10

Virsikud, k.a nektariinid, kuivatatud

 

0813 40 30

Pirnid, kuivatatud

 

0813 40 50

Papaiad, kuivatatud

 

0813 40 95

Muud kuivatatud puuviljad ja marjad, v.a rubriikidesse 0801–0806 kuuluvad viljad

 

0813 50 12

Kuivatatud puuviljade segud (v.a rubriikidesse 0801–0806 kuuluvate puuviljade segud) papaiadest, tamarindidest, kašuõuntest, litšidest, jakadest, sapotilli ploomidest, kannatuslille viljadest, karambooladest ja pitahaiadest, mis ei sisalda musti ploome

 

0813 50 15

Muud kuivatatud puuviljade segud, v.a rubriikidesse 0801–0806 kuuluvate puuviljade segud, mis ei sisalda musti ploome

 

0813 50 19

Kuivatatud puuviljade segud, v.a rubriikidesse 0801–0806 kuuluvate puuviljade segud, mustade ploomidega

 

0813 50 31

Segud, mis koosnevad eranditult rubriikidesse 0801 ja 0802 kuuluvatest troopilistest pähklitest

 

0813 50 39

Segud, mis koosnevad eranditult rubriikidesse 0801 ja 0802 kuuluvatest pähklitest, v.a troopilised pähklid

 

0813 50 91

Muud grupi 8 pähklite ning kuivatatud puuviljade ja marjade segud, mis ei sisalda musti ploome ega viigimarju

 

0813 50 99

Muud grupi 8 pähklite ning kuivatatud puuviljade ja marjade segud

 

0814 00 00

Tsitrusviljade või meloni (k.a arbuusi) koor, värske, külmutatud, kuivatatud või lühiajaliselt säilitatud vees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses

 

S-2c

09

Grupp 9

Kohv, tee, mate ja maitseained

 

S-2d

10

ex 1008 50 00

Tšiili hanemalts (kinoa ehk Chenopodium quinoa)

 

11

1104 29 17

Kroovitud teravili, v.a oder, kaer, mais, riis ja nisu

 

1105

Kartulist valmistatud peen- ja jämejahu, pulber, helbed ja graanulid

 

1106 10 00

Rubriigi 0713 kuivatatud kaunviljadest valmistatud peen- ja jämejahu ning pulber

 

1106 30

Grupi 8 toodetest valmistatud peen- ja jämejahu ning pulber

 

1108 20 00

Inuliin

 

12

ex grupp 12

Õliseemned ja õliviljad; mitmesugused terad, seemned ja viljad, tööstuses kasutatavad taimed ja ravimtaimed; õled ja sööt, v.a rubriigi 1210 ning alamrubriikide 1212 91 ja 1212 93 00 tooted

 

13

Grupp 13

Šellak; kummivaigud, vaigud ja muud taimemahlad ja -ekstraktid

 

S-3

15

1501 90 00

Kodulinnurasv ja -rasvkude, v.a rubriiki 0209 või 1503 kuuluv

 

1502 10 90

1502 90 90

Veise-, lamba- või kitserasv ja -rasvkude, v.a rubriiki 1503 kuuluv ja v.a kasutamiseks tööstusliku toorainena, v.a toiduainete tootmiseks

 

1503 00 19

Rasvasteariin ja oleosteariin, v.a kasutamiseks tööstusliku toorainena

 

1503 00 90

Sulatatud searasvaõli, oleoõli ja rasvõli, emulgeerimata, segamata või muul viisil töötlemata, v.a muuks tööstuslikuks kasutuseks ettenähtud rasvõli, v.a toiduainete tootmiseks

 

1504

Kalade või mereimetajate rasvad, õlid ja nende fraktsioonid (rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata)

 

1505 00 10

Villarasv, töötlemata

 

1507

Sojaõli ja selle fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata

 

1508

Maapähkliõli ja selle fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata

 

1511 10 90

Palmi toorõli, v.a kasutamiseks tehnilisel otstarbel või tööstusliku toorainena, v.a toiduainete tootmiseks

 

1511 90

Palmiõli ja selle fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata, v.a toorõli

 

1512

Päevalille-, safloori- või puuvillaõli ja nende fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata

 

1513

Kookospähkli- (kopra-), palmituuma- või babassupalmiõli ja nende fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata

 

1514

Rapsi-, rüpsi- või sinepiõli ja nende fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata

 

1515

Muud mittelenduvad taimerasvad ja -õlid (k.a jojoobiõli) ja nende fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata

 

1516

Loomsed või taimsed rasvad ja õlid ja nende fraktsioonid, osaliselt või täielikult hüdrogeenitud, esterdatud, ümberesterdatud või elaidiseeritud, rafineeritud või rafineerimata, kuid edasi töötlemata

 

1517

Margariin; söödavad segud või valmistised loomsetest või taimsetest rasvadest või õlidest või grupi 15 erinevate rasvade või õlide fraktsioonidest, v.a rubriiki 1516 kuuluvatest toidurasvadest või -õlidest ning nende fraktsioonidest

 

1518 00

Loomsed või taimsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid, keedetud, oksüdeeritud, veetustatud, vääveldatud, läbipuhutud, polümeriseeritud vaakumis kõrge kuumuse juures või inertgaasides või muul viisil keemiliselt modifitseeritud, v.a rubriigi 1516 tooted; mujal nimetamata loomsete või taimsete rasvade või õlide või erinevate gruppi 15 kuuluvate rasvade või õlide fraktsioonide toidukõlbmatud segud või valmistised

 

1521 90 99

Meevaha ja muud putukavahad, rafineeritud või rafineerimata, värvitud või värvimata, v.a toorvaha

 

1522 00 10

Degraa (parkerasv)

 

1522 00 91

Õlijätted ja -setted; seebirasv, v.a oliiviõli omadustega õlisid sisaldav

 

S-4a

16

1601 00 10

Vorstid jms tooted maksast; maksa baasil valmistatud toiduained

 

1602 20 10

Hane- või pardimaksatooted või -konservid

 

1602 41 90

Tooted või konservid sea tagaosadest ja nende jaotustükkidest, v.a kodusea

 

1602 42 90

Tooted või konservid sea abatükkidest ja nende jaotustükkidest, v.a kodusea

 

1602 49 90

Muud tooted või konservid sealihast või rupsist, sh segud, v.a kodusea

 

1602 50 31

1602 50 95

Muud tooted või konservid veiselihast või -rupsist, kuumtöödeldud, õhukindlas pakendis või mitte

 

1602 90 31

Muud tooted või konservid uluki või küüliku lihast või rupsist

 

1602 90 69

Muud tooted või konservid lamba, kitse või muu looma lihast või rupsist, mis ei sisalda kuumtöötlemata veiseliha või rupsi ega kodusea liha või rupsi

 

1602 90 91

1602 90 95

1602 90 99

1602 90 78

1603 00 10

Ekstraktid ja mahlad lihast, kalast või vähkidest, limustest või muudest veeselgrootutest, kontaktpakendis netomassiga kuni 1 kg

 

1604

Kalatooted ja -konservid; kaaviar ja kalamarjast valmistatud kaaviariasendajad

 

1605

Tooted või konservid vähkidest, limustest või muudest veeselgrootutest

 

S-4b

17

1702 50 00

Keemiliselt puhas fruktoos

 

1702 90 10

Keemiliselt puhas maltoos

 

1704 (2)

Suhkrukondiitritooted (sh valge šokolaad), mis ei sisalda kakaod

 

18

Grupp 18

Kakao ja kakaotooted

 

19

Grupp 19

Tooted teraviljast, jahust, tärklisest või piimast; valikpagaritooted

 

20

Grupp 20

Tooted köögi- ja puuviljadest, marjadest, pähklitest või muudest taimeosadest

 

21

ex grupp 21

Mitmesugused toiduvalmistised, v.a alamrubriikide 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 ja 2106 90 59 tooted

 

22

ex grupp 22

Joogid, alkohol ja äädikas, v.a alamrubriikide 2204 10 11 – 2204 30 10 ja 2208 40 alla kuuluvad tooted

 

23

2302 50 00

Samalaadsed kaunviljade jahvatus- vm töötlusjäägid ja -jäätmed, granuleerimata või granuleeritud

 

2307 00 19

Muu veinisete

 

2308 00 19

Muud viinamarjade pressimisjäägid

 

2308 00 90

Mujal nimetamata taimse päritoluga loomasöödaks kasutatavad tooted, jäätmed ja kõrvalproduktid, granuleerimata või granuleeritud

 

2309 10 90

Muu jaemüügiks pakendatud kassi- ja koeratoit, v.a mis sisaldab tärklist, glükoosi, glükoosisiirupit, maltodekstriini või maltodekstriinisiirupit, mis kuuluvad alamrubriikidesse 1702 30 50 – 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 ja 2106 90 55, või piimatooteid

 

2309 90 10

Loomasöödana kasutatavad lahustatud tooted kalast või mereimetajatest

 

2309 90 91

Loomasöödana kasutatavad suhkrupeedi pressimisjäägid lisatud melassiga

 

2309 90 96

Muud loomasöödana kasutatavad tooted, mis sisaldavad vähemalt 49 % massist koliinkloriidi, orgaanilisel või anorgaanilisel baasil

 

S-4c

24

Grupp 24

Tubakas ja tööstuslikud tubakaasendajad

 

S-5

25

2519 90 10

Magneesiumoksiid, v.a kaltsineeritud looduslik magneesiumkarbonaat

 

2522

Kustutatud, kustutamata ja hüdrauliline lubi, v.a rubriigi 2825 kaltsiumoksiid ja -hüdroksiid

 

2523

Portlandtsement, aluminaattsement, räbutsement, supersulfaattsement jms hüdraulilised tsemendid, värvitud või värvimata, klinkritena või mitte

 

27

Grupp 27

Mineraalkütused; mineraalõlid ja nende destilleerimissaadused; bituumenained; mineraalvahad

 

S-6a

28

2801

Fluor, kloor, broom ja jood

 

2802 00 00

Sublimeeritud või sadestatud väävel; kolloidväävel

 

ex 2804

Vesinik, väärisgaasid ja muud mittemetallid, v.a alamrubriigi 2804 69 00 tooted

 

2805 19

Leelismetallid või leelismuldmetallid, v.a naatrium ja kaltsium

 

2805 30

Haruldased muldmetallid, skandium ja ütrium (ehedana, segudena või sulamitena)

 

2806

Vesinikkloriid (vesinikkloriidhape); kloroväävelhape

 

2807 00

Väävelhape; ooleum

 

2808 00 00

Lämmastikhape; sulfolämmastikhapped

 

2809

Difosforpentaoksiid; fosforhape; polüfosforhapped, kindla või muutuva keemilise koostisega

 

2810 00 90

Booroksiidid, v.a diboortrioksiid; boorhapped

 

2811

Muud anorgaanilised happed ja mittemetallide anorgaanilised hapnikuühendid

 

2812

Halogeniidid ja mittemetallide halogeniidoksiidid

 

2813

Mittemetallide sulfiidid; tehniline fosfortrisulfiid

 

2814

Ammoniaak, veevaba või vesilahusena

 

2815

Naatriumhüdroksiid (kaustiline sooda); kaaliumhüdroksiid (kaustiline potas); naatrium- või kaaliumperoksiid

 

2816

Magneesiumhüdroksiid ja -peroksiid; strontsiumi ja baariumi oksiidid, hüdroksiidid ja peroksiidid

 

2817 00 00

Tsinkoksiid; tsinkperoksiid

 

2818 10

Kindla või muutuva keemilise koostisega tehiskorund

 

2818 20

Alumiiniumoksiid, muud kui tehiskorund

 

2819

Kroomoksiidid ja -hüdroksiidid

 

2820

Mangaanoksiidid

 

2821

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid; muldvärvid, mis sisaldavad vähemalt 70 % massist keemiliselt seotud rauda (arvestatuna Fe2O3-na)

 

2822 00 00

Koobaltoksiidid ja -hüdroksiidid; tehnilised koobaltoksiidid

 

2823 00 00

Titaanoksiidid

 

2824

Pliioksiidid; punane ja oranž pliimennik

 

2825

Hüdrasiin ja hüdroksüülamiin, nende anorgaanilised soolad; muud anorgaanilised alused; muud metalloksiidid, -hüdroksiidid ja -peroksiidid

 

2826

Fluoriidid; fluorosilikaadid, fluoroaluminaadid jm fluori liitsoolad

 

2827

Kloriidid, kloriidoksiidid ja kloriidhüdroksiidid; bromiidid ja bromiidoksiidid; jodiidid ja jodiidoksiidid

 

2828

Hüpokloritid; tehniline kaltsiumhüpoklorit; kloritid; hüpobromitid

 

2829

Kloraadid ja perkloraadid; bromaadid ja perbromaadid; jodaadid ja perjodaadid

 

2830

Sulfiidid; kindla või muutuva keemilise koostisega polüsulfiidid

 

2831

Ditionitid ja sulfoksülaadid

 

2832

Sulfitid; tiosulfaadid

 

2833

Sulfaadid; maarjad; peroksosulfaadid (persulfaadid)

 

2834 10 00

Nitritid

 

2834 21 00

Nitraadid

 

2834 29

2835

Fosfinaadid (hüpofosfitid), fosfonaadid (fosfitid) ja fosfaadid; kindla või muutuva keemilise koostisega polüfosfaadid

 

2836

Karbonaadid; peroksokarbonaadid (perkarbonaadid); ammooniumkarbamaati sisaldav tehniline ammooniumkarbonaat

 

2837

Tsüaniidid, tsüaniidoksiidid ja komplekstsüaniidid

 

2839

Silikaadid; tehnilised leelismetallsilikaadid

 

2840

Boraadid; peroksoboraadid (perboraadid)

 

2841

Oksometall- ja peroksometallhapete soolad

 

2842

Muud anorgaaniliste hapete ja peroksühapete soolad (k.a kindla või muutuva keemilise koostisega alumosilikaadid), v.a asiidid

 

2843

Kolloidsed väärismetallid; kindla või muutuva keemilise koostisega anorgaanilised ja orgaanilised väärismetallide ühendid; väärismetallide amalgaamid

 

ex 2844 30 11

Vähendatud isotoobi U-235 sisaldusega uraani või selle ühendeid sisaldav metallkeraamika, v.a töötlemata metallkeraamika

 

ex 2844 30 51

Tooriumit või selle ühendeid sisaldav metallkeraamika, v.a töötlemata metallkeraamika

 

2845 90 90

Isotoobid, v.a rubriigis 2844 nimetatud, ja nende kindla või muutuva keemilise koostisega anorgaanilised või orgaanilised ühendid, v.a deuteerium ja selle ühendid, deuteeriumiga rikastatud vesinik ja selle ühendid või neid aineid sisaldavad segud ja lahused

 

2846

Haruldaste muldmetallide, ütriumi ja skandiumi või nende metallide segude anorgaanilised või orgaanilised ühendid

 

2847 00 00

Vesinikperoksiid, uureaga tahkestatud või tahkestamata

 

2848 00 00

Kindla või muutuva keemilise koostisega fosfiidid, v.a ferrofosfiid

 

2849

Kindla või muutuva keemilise koostisega karbiidid

 

2850 00

Kindla või muutuva keemilise koostisega hüdriidid, nitriidid, asiidid, silitsiidid ja boriidid, v.a rubriigi 2849 karbiidid

 

2852 00 00

Elavhõbeda anorgaanilised või orgaanilised ühendid, v.a amalgaamid

 

2853 00

Muud anorgaanilised ühendid (sh destilleeritud vesi, konduktomeetriline vesi jm samalaadse puhtusastmega vesi); vedel õhk, millest väärisgaasid on eemaldatud või eemaldamata; suruõhk; amalgaamid, v.a väärismetallide amalgaamid

 

29

2903

Süsivesinike halogeenderivaadid

 

2904

Halogeenitud või halogeenimata süsivesinike sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

 

ex 2905

Atsüklilised alkoholid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid, v.a alamrubriikide 2905 43 00 ja 2905 44 tooted

 

2906

Tsüklilised alkoholid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

 

2907

Fenoolid; fenoolalkoholid

 

2908

Fenoolide ja fenoolalkoholide halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

 

2909

Kindla või muutuva keemilise koostisega eetrid, eeteralkoholid, eeterfenoolid, eeteralkoholfenoolid, alkoholperoksiidid, eeterperoksiidid, ketoonperoksiidid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

 

2910

Kolmeaatomilise tsükliga epoksiidid, epoksüalkoholid, epoksüfenoolid ja epoksüeetrid ning nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

 

2911 00 00

Atsetaalid ja poolatsetaalid, millel on või ei ole muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

 

2912

Aldehüüdid, millel on või ei ole muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi; aldehüüdide tsüklilised polümeerid; paraformaldehüüdid

 

2913 00 00

Rubriigis 2912 nimetatud ainete halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

 

2914

Ketoonid ja kinoonid, millel on või ei ole muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

 

2915

Küllastunud atsüklilised monokarboksüülhapped, nende anhüdriidid, halogeniidid, peroksiidid ja peroksühapped; nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

 

2916

Küllastumata atsüklilised monokarboksüülhapped, tsüklilised monokarboksüülhapped, nende anhüdriidid, halogeniidid, peroksiidid ja peroksühapped ning nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

 

2917

Polükarboksüülhapped, nende anhüdriidid, halogeniidid, peroksiidid ja peroksühapped ning nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

 

2918

Karboksüülhapped, millel on muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi, nende anhüdriidid, halogeniidid ja peroksiidid ning vastavad peroksühapped; nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

 

2919

Fosfor(V)hapete estrid ja soolad, sh laktofosfaadid; nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

 

2920

Muud anorgaaniliste metalle mittesisaldavate hapete estrid (v.a vesinikhalogeniidide estrid) ja nende soolad; nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

 

2921

Funktsionaalse aminorühmaga ühendid

 

2922

Aminoühendid, millel on hapnikku sisaldav funktsionaalrühm

 

2923

Kvaternaarsed ammooniumsoolad ja hüdroksiidid; kindla või muutuva keemilise koostisega letsitiinid jm fosfoaminolipiidid

 

2924

Funktsionaalse karboksüamidorühmaga ühendid ja funktsionaalse amidorühmagasüsihappeühendid

 

2925

Funktsionaalse karboksüimidorühmaga ühendid (sh sahhariin ja selle soolad) ning funktsionaalse imidorühmaga ühendid

 

2926

Funktsionaalse nitrilorühmaga ühendid

 

2927 00 00

Diaso-, aso- ja asoksüühendid

 

2928 00 90

Muud hüdrasiini ja hüdroksüülamiini orgaanilised derivaadid

 

2929 10

Isotsüanaadid

 

2929 90 00

Teised muude lämmastikusisaldusega funktsionaalsete rühmadega ühendid

 

2930 20 00

Tiokarbamaadid ja ditiokarbamaadid, tiuraammono-, -di- ja -tetrasulfiidid; ditiokarbonaadid (ksantaadid)

 

2930 30 00

ex 2930 90 99

2930 40 90

Metioniin, kaptafool (ISO), metamidofoss (ISO) ja muud väävelorgaanilised ühendid, v.a ditiokarbonaadid (ksantaadid)

 

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

2930 90 60

ex 2930 90 99

2931 00

Elementorgaanilised ühendid

 

2932

Heterotsüklilised ühendid, millel ei ole muid heteroaatomeid peale hapniku aatomi(te)

 

2933

Heterotsüklilised ühendid, millel ei ole muid heteroaatomeid peale lämmastiku aatomi(te)

 

2934

Kindla või muutuva keemilise koostisega nukleiinhapped ja nende soolad; muud heterotsüklilised ühendid

 

2935 00 90

Muud sulfoonamiidid

 

2938

Glükosiidid (looduslikud või sünteetilised), nende soolad, eetrid, estrid ja muud derivaadid

 

2940 00 00

Keemiliselt puhtad suhkrud, v.a sahharoos, laktoos, maltoos, glükoos ja fruktoos; suhkrute eetrid, atsetaalid ja estrid ning nende soolad, v.a rubriikide 2937, 2938 või 2939 tooted

Korrigeeritud vastavalt kombineeritud nomenklatuuri kirjeldusele

2941 20 30

Dihüdrostreptomütsiin, selle soolad, estrid ja hüdraadid

 

2942 00 00

Muud orgaanilised ühendid

 

S-6b

31

3102

Mineraalsed ja keemilised lämmastikväetised

 

3103 10

Superfosfaadid

 

3105

Mineraal- või keemilised väetised, mis sisaldavad kahte või kolme järgmistest toiteelementidest: lämmastik, fosfor ja kaalium; muud väetised; grupi 31 tooted tablettidena vms kujul või pakendis brutomassiga kuni 10 kg

 

32

ex grupp 32

Park- ja värvaineekstraktid; tanniinid ja nende derivaadid; värvained ja pigmendid; värvid ja lakid; kitt ja muud mastiksid; tint; välja arvatud alamrubriikide 3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 (eukalüpti parkaineekstraktid), ex 3201 90 90 (gambiiri- ja mürobalaaniviljadest saadavad parkaineekstraktid) ja ex 3201 90 90 (muud taimsed parkimisekstraktid) tooted

 

33

Grupp 33

Eeterlikud õlid ja resinoidid; parfümeeria- ja kosmeetikatooted ning hügieenivahendid

 

34

Grupp 34

Seep, pindaktiivsed orgaanilised ained, pesemisvahendid, määrdeained, tehisvaha, vahavalmistised, poleerimis- ja puhastusvahendid, küünlad jms tooted, voolimispastad, stomatoloogiline vaha ja hambaravis kasutatavad kipsisegud

 

35

3501

Kaseiin, kaseinaadid jm kaseiini derivaadid; kaseiinliimid

 

3502 90 90

Albuminaadid ja muud albumiini derivaadid

 

3503 00

Želatiin (k.a töödeldud või töötlemata pinnaga ristkülikukujuliste (sh ruudukujuliste) lehtedena, värvitud või värvimata) ja selle derivaadid; kalaliim; muud loomsed liimid, v.a rubriigi 3501 kaseiinliimid

 

3504 00 00

Peptoonid ja nende derivaadid; mujal nimetamata valgud ja nende derivaadid; kroomitud või kroomimata naha pulber

 

3505 10 50

Esterdatud ja eeterdatud tärklised

 

3506

Mujal nimetamata valmisliimid ja muud valmisadhesiivid; liimide või adhesiividena kasutamiseks mõeldud tooted jaemüügipakendis netomassiga kuni 1 kg

 

3507

Ensüümid; mujal nimetamata ensüümivalmistised

 

36

Grupp 36

Lõhkeained; pürotehnilised tooted; tuletikud; pürofoorsed sulamid; teatavad kergsüttivad valmistised

 

37

Grupp 37

Foto- ja kinokaubad

 

38

ex grupp 38

Mitmesugused keemiatooted, v.a alamrubriikide 3809 10 ja 3824 60 tooted

 

S-7a

39

Grupp 39

Plastid ja plasttooted

 

S-7b

40

Grupp 40

Kautšuk ja kummitooted

 

S-8a

41

ex 4104

Veiste (k.a pühvlite) või hobuslaste pargitud või enne kuivatamist järelpargitud, karvata, laustetud või laustmata, kuid edasi töötlemata nahad, v.a alamrubriikide 4104 41 19 ja 4104 49 19 tooted

 

ex 4106 31 00

Pargitud või enne kuivatamist järelpargitud, karvata, märjas olekus (k.a wet-blue), laustetud, kuid edasi töötlemata või kuivas olekus, laustetud või laustmata, kuid edasi töötlemata seanahad

 

4106 32 00

4107

Veiste (k.a pühvlite) või hobuslaste pärast parkimist või kuivatamiseelset järelparkimist muul viisil töödeldud nahad, sh pärgamenditud nahk, karvata, laustetud või laustmata, v.a nahk rubriigist 4114

 

4112 00 00

Lammaste või lambatallede pärast parkimist või kuivatamiseelset järelparkimist muul viisil töödeldud nahad, sh pärgamenditud nahk, villata, laustetud või laustmata, v.a rubriigi 4114 nahk

 

4113

Muude loomade pärast parkimist või kuivatamiseelset järelparkimist muul viisil töödeldud nahad, sh pärgamenditud nahk, villa või karvata, laustetud või laustmata, v.a nahk rubriigist 4114

 

4114

Seemisnahk (sh rääs – formaldehüüdpargiga); lakknahk ja lamineeritud lakknahk; metallitatud nahk

 

4115 10 00

Komposiitnahk naturaalse naha või nahakiudude baasil (tahvlite, lehtede või ribadena, rullides või mitte)

 

S-8b

42

Grupp 42

Nahktooted; sadulsepatooted ja rakmed; reisitarbed, käekotid jms tooted; tooted loomasooltest (v.a jämesiidist)

 

43

Grupp 43

Karusnahk ja tehiskarusnahk; nendest valmistatud tooted

 

S-9a

44

Grupp 44

Puit ja puittooted; puusüsi

 

S-9b

45

Grupp 45

Kork ja korgist tooted

 

46

Grupp 46

Õlgedest, espartost ja muudest punumismaterjalidest tooted; korv- ja vitspunutised

 

S-11a

50

Grupp 50

Siid

 

51

ex grupp 51

Lambavill, muude loomade vill, loomakarvad, v.a rubriigi 5105 tooted; hobusejõhvist lõng ja riie

 

52

Grupp 52

Puuvill

 

53

Grupp 53

Muud taimsed tekstiilkiud; paberlõng ja paberlõngast riie

 

54

Grupp 54

Keemilised filamentkiud; keemiliste tekstiilmaterjalide ribad jms vormid

 

55

Grupp 55

Keemilised staapelkiud

 

56

Grupp 56

Vatt, vilt ja lausriie; erilõngad; nöörid, paelad, köied ja trossid ning tooted nendest

 

57

Grupp 57

Vaibad ja muud tekstiilpõrandakatted

 

58

Grupp 58

Eririie; taftingriie; pits; seinavaibad; posamendid; tikandid

 

59

Grupp 59

Impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud tekstiilriie; tekstiiltooted tööstuslikuks otstarbeks

 

60

Grupp 60

Silmkoelised ja heegeldatud kangad (trikookangad)

 

S-11b

61

Grupp 61

Silmkoelised ja heegeldatud rõivad ning rõivamanused (trikootooted)

 

62

Grupp 62

Rõivad ja rõivamanused, v.a silmkoelised või heegeldatud

 

63

Grupp 63

Muud tekstiilist valmistooted; komplektid; kantud rõivad ja kasutatud tekstiiltooted; kaltsud

 

S-12a

64

Grupp 64

Jalatsid, kedrid jms tooted; nende osad

 

S-12b

65

Grupp 65

Peakatted ja nende osad

 

66

Grupp 66

Vihma- ja päevavarjud, jalutuskepid, istmega jalutuskepid, piitsad, ratsapiitsad ja nende osad

 

67

Grupp 67

Töödeldud suled ja udusuled ning tooted nendest; tehislilled; tooted juustest

 

S-13

68

Grupp 68

Kivist, kipsist, tsemendist, asbestist, vilgust jms materjalist tooted

 

69

Grupp 69

Keraamikatooted

 

70

Grupp 70

Klaas ja klaastooted

 

S-14

71

Grupp 71

Looduslikud ja kultiveeritud pärlid, vääris- ja poolvääriskivid, väärismetallid, väärismetalliga plakeeritud metallid, nendest valmistatud tooted; juveeltoodete imitatsioonid; mündid

 

S-15a

72

7202

Ferrosulamid

 

73

Grupp 73

Raud- ja terastooted

 

S-15b

74

Grupp 74

Vask ja vasktooted

 

75

7505 12 00

Niklisulamitest vardad, latid, profiilid

 

7505 22 00

Niklisulamitest traat

 

7506 20 00

Niklisulamitest plaadid, lehed, ribad ja foolium

 

7507 20 00

Niklist toruliitmikud

 

76

ex grupp 76

Alumiinium ja alumiiniumtooted, v.a rubriigi 7601 tooted

 

78

ex grupp 78

Plii ja pliitooted, v.a rubriigi 7801 99 tooted

 

7801 99

Survetöötlemata plii ja muud kui muudest elementidest massilt valdavana antimoni sisaldavad.

 

79

ex grupp 79

Tsink ja tsinktooted, v.a rubriikide 7901 ja 7903 tooted

 

81

ex grupp 81

Muud mitteväärismetallid; metallkeraamika; tooted nendest, v.a alamrubriikide 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 ja 8113 00 20 tooted

 

82

Grupp 82

Mitteväärismetallist tööriistad, terariistad, lusikad ja kahvlid; nende mitteväärismetallist osad

 

83

Grupp 83

Mitmesugused mitteväärismetallist tooted

 

S-16

84

Grupp 84

Tuumareaktorid, katlad, masinad ja mehaanilised seadmed ning nende osad

 

85

Grupp 85

Elektrimasinad ja -seadmed, nende osad; helisalvestus- ja taasesitusseadmed, telepildi ja -heli salvestus- ja taasesitusseadmed, nende osad ja tarvikud

 

S-17a

86

Grupp 86

Raudtee- või trammivedurid, -veerem ning nende osad; raudtee- või trammiteeseadmed ja -tarvikud ning nende osad; mitmesugused mehaanilised (sh elektromehaanilised) liikluskorraldusseadmed

 

S-17b

87

Grupp 87

Sõidukid, v.a raudtee- ja trammiteeveerem, ning nende osad ja tarvikud

 

88

Grupp 88

Õhusõidukid, kosmoseaparaadid ja nende osad

 

89

Grupp 89

Laevad, paadid ja ujuvkonstruktsioonid

 

S-18

90

Grupp 90

Optika-, foto-, kino-, mõõte-, kontroll-, täppis-, meditsiini- ja kirurgiainstrumendid ning -aparatuur; nende osad ja tarvikud

 

91

Grupp 91

Kellad ja nende osad

 

92

Grupp 92

Muusikariistad; nende osad ja tarvikud

 

S-20

94

Grupp 94

Mööbel; madratsid, madratsialused, padjad ja muud täistopitud mööblilisandid; mujal nimetamata lambid ja valgustid; sisevalgustusega sildid, valgustablood jms; kokkupandavad ehitised

 

95

Grupp 95

Mänguasjad, mängud ja spordiinventar; nende osad ja tarvikud

 

96

Grupp 96

Mitmesugused tööstustooted

 


(1)  Alamrubriigi 0306 13 toodete puhul on tollimaksumäär 3,6 %.

(2)  Alamrubriigi 1704 10 90 alla kuuluvate toodete puhul on koguselise tollimaksu ülemmääraks 16 % tolliväärtusest.

X LISA

VASTAVUSTABEL

Määrus (EÜ) nr 732/2008

Käesolev määrus

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikli 2 punkt a

Artikli 2 punkt a

Artikli 2 punkt g

Artikli 2 punkt b

Artikli 2 punkt h

Artikli 2 punkt c

Artikli 2 punktid b–f

Artikli 2 punkt i

Artikli 2 punkt j

Artikli 2 punkt k

Artikli 2 punkt l

Artikli 3 lõige 1 ja artikli 3 lõike 2 esimene lõik

Artikli 4 lõige 1

Artikli 3 lõike 2 teine lõik

Artikli 3 lõige 3

Artikli 5 lõige 4

Artikli 4 lõiked 2 ja 3

Artikkel 4

Artikli 6 lõige 1 ja artikli 11 lõige 1

Artikli 5 lõiked 1 ja 2

Artikli 33 lõiked 1 ja 2

Artikli 5 lõige 3

Artikli 6 lõiked 1–6

Artikli 7 lõiked 1–6

Artikli 6 lõige 7

Artikli 7 lõiked 1 ja 2

Artikli 12 lõiked 1 ja 2

Artikli 7 lõige 3

Artikli 8 lõige 1

Artikli 9 lõige 1

Artikli 9 lõige 2

Artikli 8 lõige 2

VII lisa

Artikli 8 lõike 3 esimene lõik

Artikli 13 lõige 1

Artikli 13 lõige 2

Artikli 8 lõike 3 teine lõik

Artikli 14 lõige 1

Artikli 14 lõiked 2 ja 3

Artikli 9 lõiked 1 ja 2

Artikli 10 lõiked 1 ja 2

Artikli 9 lõige 3

Artikli 10 lõige 3

Artikli 10 lõige 1

Artikli 10 lõige 2

Artikli 10 lõige 4

Artikli 10 lõige 5

Artikli 10 lõige 3

Artikli 10 lõige 6

Artikli 10 lõige 4

Artikli 10 lõige 5

Artikli 10 lõige 6

Artikli 10 lõige 7

Artikkel 16

Artikli 11 lõiked 1–7

Artikkel 18

Artikli 11 lõige 8

Artikkel 17

Artikkel 12

Artikkel 13

Artikkel 8 ja VI lisa

Artikkel 14

Artikkel 34

Artikli 15 lõige 1

Artikli 19 lõige 1

Artikli 15 lõige 2

Artiklil 15 lõige 1

Artikli 15 lõige 2

Artikli 15 lõige 3

Artikli 19 lõige 2

Artikkel 20

Artikkel 16

Artikkel 21

Artikkel 17

Artikli 15 lõige 3 ja artikli 19 lõige 3

Artikkel 18

Artikli 15 lõiked 4–7 ja artikli 19 lõiked 4–7

Artikkel 19

Artikli 15 lõiked 8–12 ja artikli 19 lõiked 8–14

Artikli 20 lõige 1

Artikkel 22

Artikli 20 lõiked 2 ja 3

Artikli 24 lõiked 1–3

Artikli 20 lõige 4

Artikkel 23

Artikli 20 lõige 5

Artikli 10 lõige 4

Artikli 20 lõige 6

Artikkel 26

Artikli 20 lõige 7

Artikkel 25

Artikkel 27

Artikkel 28

Artikli 20 lõige 8

Artikkel 29

Artikkel 21

Artikkel 30

Artikli 22 lõige 1

Artikkel 31

Artikli 22 lõige 2

Artikkel 23

Artikkel 32

Artikkel 24

Artikli 25 punkt a

Artikli 6 lõige 2 ja artikli 11 lõige 2

Artikli 25 punkt b

Artikli 3 lõige 3 ja artikli 17 lõiked 2 ja 3

Artikli 25 punkt c

Artikli 5 lõige 2

Artikli 25 punkt d

Artikli 8 lõige 3

Artikli 25 punkt e

Artikli 10 lõige 4

Artikkel 26

Artikkel 35

Artikkel 36

Artikkel 37

Artikkel 38

Artikli 27 lõiked 1 ja 2

Artikli 39 lõige 1

Artikli 27 lõige 3

Artikli 27 lõiked 4 ja 5

Artikli 39 lõiked 2–4

Artikkel 28

Artikkel 29

Artikkel 30

Artikkel 31

Artikkel 40

Artikkel 41

Artikkel 42

Artikli 32 lõige 1

Artikli 43 lõige 1

Artikli 32 lõige 2

Artikli 43 lõiked 2 ja 3

I lisa

I lisa

II, III ja IV lisa

II lisa

V ja IX lisa

III lisa A osa

VIII lisa A osa

III lisa B osa

VIII lisa B osa

X lisa


Top