Help Print this page 

Document 32012R0919

Title and reference
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 919/2012, 5. juuli 2012 , millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 236/2012 lühikeseks müügi ja krediidiriski vahetustehingute teatavate aspektide kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad likviidsete aktsiate ja muude finantsinstrumentide väärtuse languse arvutamise meetodit EMPs kohaldatav tekst
  • In force
OJ L 274, 9.10.2012, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 006 P. 60 - 61

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/919/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

9.10.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 274/16


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 919/2012,

5. juuli 2012,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 236/2012 lühikeseks müügi ja krediidiriski vahetustehingute teatavate aspektide kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad likviidsete aktsiate ja muude finantsinstrumentide väärtuse languse arvutamise meetodit

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2012. aasta määrust (EL) nr 236/2012 lühikeseks müügi ja krediidiriski vahetustehingute teatavate aspektide kohta (1), eriti selle artikli 23 lõiget 8,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/39/EÜ (finantsinstrumentide turgude kohta) (2) I lisa C jaos loetletud finantsinstrumentide väärtuse märkimisväärse languse arvutamise meetodit tuleks kohandada nii, et võetaks arvesse väärtuse languse eri avaldumisviise sõltuvalt asjaomase finantsinstrumendi liigist. Kõnealune meetod võtab arvesse finantsinstrumendi hinna tegelikku langust, äriühingu emiteeritud võlainstrumendi tootluse suurenemist või riigist emitendi emiteeritud võlainstrumentide tootluse suurenemist tootluse kõveral.

(2)

Käesolevat määrust tuleks käsitada kookõlas komisjoni delegeeritud määrusega (EL) nr 918/2012 (3), millega määratakse kindlaks väärtuse märkimisväärse languse künnised mittelikviidsete aktsiate, riigist ja äriühingust emitentide emiteeritud võlainstrumentide, börsil kaubeldavate fondide, rahaturuinstrumentide ja selliste tuletisinstrumentide puhul, mille ainsaks alusvaraks oleva finantsinstrumendiga kaubeldakse kauplemiskohas. Seepärast tuleks käesolevas määruses ainult määrata kindlaks kõnealuste instrumentide väärtuse märkimisväärse languse arvutamise meetod.

(3)

Selleks et tagada turuosalistele ja pädevatele asutustele ühtsus ja õiguskindlus, peaks käesoleva määruse kohaldamise kuupäev olema sama mis määrusel (EL) nr 236/2012 ja delegeeritud määrusel (EL) nr 918/2012.

(4)

Kuna määrusega (EL) nr 236/2012 on ette nähtud, et siduvad tehnilised standardid tuleks vastu võtta enne kõnealuse määruse mõistlikku kohaldamist, ja kuna on esmatähtis määrata enne 1. novembrit 2012 kindlaks nõutud mitteolemuslikud osad, et lihtsustada turuosalistel kõnealuse määruse järgimist ja pädevatel asutustel selle jõustamist, on oluline, et käesoleva määrus jõustuks järgmisel päeval pärast selle avaldamist.

(5)

Käesolev määrus põhineb regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul, mille Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) esitas komisjonile.

(6)

ESMA on läbi viinud üldsusega konsulteerimise käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta, analüüsinud võimalikku asjaomast kulu ja kasu ning küsinud arvamust Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määruse (EL) nr 1095/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve)) (4) artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

1.   Käesolevas määruses määratakse kooskõlas määruse (EL) nr 236/2012 artikli 23 lõikega 5 kindlaks kauplemiskohas kaubeldavate likviidsete aktsiate väärtuse 10 % languse arvutamise meetod.

2.   Kooskõlas määruse (EL) nr 236/2012 artikli 23 lõike 7 kohaselt vastu võetud delegeeritud määrusega (EL) nr 918/2012 määratakse käesolevas määruses kindlaks ka järgmiste kauplemiskohas kaubeldavate finantsinstrumentide väärtuse languse arvutamise meetod:

a)

mittelikviidsed aktsiad;

b)

järgmised finantsinstrumendid, mis ei ole tuletisinstrumendid:

i)

riigist ja äriühingust emitentide emiteeritud võlainstrumendid;

ii)

börsil kaubeldavad fondid;

iii)

rahaturuinstrumendid;

c)

tuletisinstrumendid, mille ainus alusvara on kauplemiskohas kaubeldav finantsinstrument.

Artikkel 2

Likviidsete ja mittelikviidsete aktsiate väärtuse märkimisväärse languse arvutamise meetod

1.   Kauplemiskohas kaubeldava aktsia puhul arvutatakse väärtuse langus võttes aluseks eelmise kauplemispäeva sellise ametliku sulgemishinna kõneluses kauplemiskohas, mis on kindlaks määratud kõnealuse kauplemiskohas kohaldatavate eeskirjadega.

2.   Kõnealuse arvutusmeetodi puhul ei võta arvesse mis tahes hinnalangust, mis tuleneb eranditult aktsiatükeldusest või korporatiivsündmusest või samalaadsetest meetmetest, mida emitent on võtnud seoses emiteeritud aktsiakapitaliga ja mille tõttu võib asjaomane kauplemiskoht hinda muuta.

Artikkel 3

Muude finantsinstrumentide, mis ei ole tuletisinstrumendid, väärtuse märkimisväärse languse arvutamise meetod

1.   Selliste finantsinstrumentide väärtuse märkimisväärne langus, mis ei ole aktsiad ja mis ei kuulu direktiivi 2004/39/EÜ 1. lisa C jao punktides 4–10 loetletud tuletisinstrumentide liikidesse, arvutatakse lõigetes 2, 3 ja 4 sätestatud meetodi kohaselt.

2.   Finantsinstrumentide puhul, mille puhul mõõdetakse määruse (EL) nr 236/2012 artikli 23 lõike 7 kohast väärtuse märkimisväärset langust seoses hinnaga asjaomases kauplemiskohas, võetakse kõnealuse languse arvutamisel aluseks ametlik sulgemishind asjaomases kauplemiskohas, mis on kindlaks määratud kõnealuses kauplemiskohas kohaldatavate eeskirjadega.

3.   Kui riigist emitendi emiteeritud võlainstrumendi puhul mõõdetakse määruse (EL) nr 236/2012 artikli 23 lõike 7 kohast väärtuse märkimisväärset langust seoses tootluse kõveraga, arvutatakse kõnealune langus suurenemisena tootluse kõveral võrreldes riigist emitendi tootluse kõveraga eelmise kauplemispäeva lõpu seisuga, võttes aluseks emitendi kohta kõnealuses kauplemiskohas kättesaadavad andmed.

4.   Kui finantsinstrumendi puhul mõõdetakse määruse (EL) nr 236/2012 artikli 23 lõike 7 kohast väärtuse märkimisväärset langust seoses tootluse muutusega, arvutatakse kõnealune langus jooksva tootluse suurenemisena võrreldes kõnealuse instrumendi tootlusega eelmise kauplemispäeva lõpu seisuga, võttes aluseks kõnealuse instrumendi kohta kõnealuses kauplemiskohas kättesaadavad andmed.

Artikkel 4

Tuletisinstrumentide väärtuse märkimisväärse languse arvutamise meetod

Selliste finantsinstrumentide väärtuse märkimisväärse languse arvutamisel, mis kuuluvad direktiivi 2004/39/EÜ 1. lisa C jao punktides 4–10 loetletud tuletisinstrumentide liikidesse ja mille ainus alusvara on kauplemiskohas kaubeldav finantsinstrument ning mille puhul on väärtuse märkimisväärne langus kindlaks määratud vastavalt artiklitele 2 ja 3, võetakse aluseks alusvaraks oleva finantsinstrumendi väärtuse märkimisväärne langus.

Artikkel 5

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. novembrist 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. juuli 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 86, 24.3.2012, lk 1.

(2)  ELT L 145, 30.4.2004, lk 1.

(3)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 1.

(4)  ELT L 331, 15.12.2010, lk 84.


Top