Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0873

Komisjoni määrus (EL) nr 873/2012, 1. oktoober 2012 , üleminekumeetmete kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisas sätestatud lõhna- ja maitseaineid ning lähtematerjale käsitleva liidu loetelu suhtes EMPs kohaldatav tekst

OJ L 267, 2.10.2012, p. 162–164 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 054 P. 304 - 306

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/873/oj

2.10.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 267/162


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 873/2012,

1. oktoober 2012,

üleminekumeetmete kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisas sätestatud lõhna- ja maitseaineid ning lähtematerjale käsitleva liidu loetelu suhtes

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1334/2008 (mis käsitleb toiduainetes kasutatavaid lõhna- ja maitseaineid ning teatavaid lõhna- ja maitseomadustega toidu koostisosi ning millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 1601/91, määrusi (EÜ) nr 2232/96 ja (EÜ) nr 110/2008 ning direktiivi 2000/13/EÜ) (1) ja eriti selle artikli 25 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1334/2008 artiklis 9 on sätestatud, mis tüüpi lõhna- ja maitseainete ning lähtematerjalide puhul on hindamine ja heakskiitmine kohustuslikud.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1334/2008 artiklis 10 on ette nähtud, et üksnes neid artiklis 9 nimetatud lõhna- ja maitseaineid ning lähtematerjale, mis on kantud liidu loetellu, võib sellisena turule viia ning loetelus märgitud tingimustel vajaduse korral toidus kasutada.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1334/2008 artiklis 30 on kindlaks määratud, et artiklit 10 kohaldatakse alates 18 kuu möödumisest pärast liidu loetelu kohaldamise kuupäeva.

(4)

Seega on kohane määrata liidu loetelu kohaldamise kuupäev kindlaks määruse (EÜ) nr 1334/2008 artikli 30 kolmanda lõigu kohaldamisel.

(5)

Esimeseks sammuks on määruse (EÜ) nr 1334/2008 artikli 9 punktis a nimetatud liidu lõhna-ja maitseühendeid käsitleva liidu loetelu kehtestamine komisjoni määrusega (EL) nr 872/2012, (2), lisades Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 2232/96 (3) nimetatud lõhna- ja maitseühendite loetelu määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisasse ja määrates kindlaks kõnealuse loetelu kohaldamise kuupäevad.

(6)

Määruse (EÜ) nr 1334/2008 kohaselt võib liidu loetelust välja jäetud lõhna- ja maitseühendeid sellisena turule viia ja toidus kasutada kuni 18 kuud pärast liidu loetelu kohaldamise kuupäeva. Kuna lõhna- ja maitseühendid on juba liikmesriikide turul kättesaadavad, siis tuleks ette näha sätted, mis tagaksid sujuva ülemineku liidu lubade andmise menetlusele. Õiguskindluse suurendamiseks tuleks ette näha üleminekuperiood ka toidu jaoks, mis sisaldab kõnealuseid lõhna- ja maitseühendeid.

(7)

Teise sammuna tuleb artikli 9 punktides b–f viidatud maitse- ja lõhnaainetele ning lähteainetele anda hinnang. Liidu loetelu ajakohastamiseks uue aine lisamise teel määruse (EÜ) nr 1331/2008 kohaselt peavad huvitatud isikud esitama taotluse ja järgima komisjoni 10. märtsi 2011. aasta määrust (EL) nr 234/2011 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1331/2008 (millega kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtne menetlus) rakendamise kohta (4) seoses vajaliku teabe ja selliste taotluste sisu, koostamise ja esitamisega, millega taotletakse luba määruse (EÜ) nr 1334/2008 artikli 9 punktides b–f loetletud lõhna- ja maitseainetele ning lähteainetele.

(8)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1334/2008 eesmärkidele on õiguskindluse soodustamiseks ja diskrimineerimise vältimiseks kohane kehtestada üleminekumeetmed, et anda aega kõnealuste lõhna-ja maitseainete ning lähteainete hindamiseks ja neile lubade andmiseks.

(9)

Edasi tuleks lükata määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisa osade B–F kohaldamine, mis käsitlevad kõnealuse määruse artikli 9 punktides b–f loetletud lõhna- ja maitseaineid ning lähteaineid, et anda piisavalt aega nimetatud lõhna- ja maitseainete ning lähteainete hindamiseks ning neile lubade andmiseks.

(10)

Määruse (EÜ) nr 1334/2008 artikli 9 punktides b–f loetletud ja praegu turul olevatele lõhna-ja maitseainetele ning lähteainetele loa saamiseks peaksid huvitatud isikud esitama taotlused ettenähtud aja jooksul.

(11)

Määruse (EÜ) nr 1334/2008 kohaselt võib artikli 9 punktides b–f loetletud, liidu loetelust välja jäetud lõhna- ja maitseaineid ning lähteaineid sellisena turule viia ja toidus kasutada kuni 18 kuud pärast liidu loetelu kohaldamise kuupäeva. Kuna määruse (EÜ) nr 1334/2008 artikli 9 punktides b–f loetletud maitse- ja lõhnaained ning lähtematerjalid on juba liikmesriikide turul, siis tuleks ette näha sätted, mis tagaksid sujuva ülemineku liidu lubade andmise menetlusele. Õiguskindluse suurendamiseks tuleks ette näha üleminekuperiood ka toidu jaoks, mis sisaldab kõnealuseid lõhna- ja maitseaineid ning lähtematerjale.

(12)

Määruse (EÜ) nr 1334/2008 artiklis 30 sätestatakse, et määruse (EÜ) nr 1334/2008 artikleid 26 ja 28, mis käsitlevad nõukogu 10. juuni 1991. aasta määruse (EMÜ) nr 1601/91 (millega sätestatakse aromatiseeritud veinide, aromatiseeritud veinijookide ja aromatiseeritud veinikokteilide määratlemise, kirjeldamise ja esitlemise üldeeskirjad) (5) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta määruse (EÜ) nr 110/2008 (piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta) (6) muudatusi, kohaldatakse alates liidu loetelu kohaldamise kuupäevast. Seega on kohane määrata kindlaks nimetatud kohaldamise kuupäev määruse (EÜ) nr 1334/2008 artikli 30 neljanda lõigu kohaldamisel.

(13)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega ning ei Euroopa Parlament ega nõukogu pole vastuväiteid esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

MÄÄRUSE (EÜ) NR 1334/2008 ARTIKLI 9 PUNKTIS a NIMETATUD LÕHNA- JA MAITSEÜHENDID

Artikkel 1

Üleminekumeetmed lõhna- ja maitseühendeid sisaldava toidu jaoks

Lõhna- ja maitseühendeid sisaldavaid toiduaineid, mis on seaduslikult turule viidud või märgistatud enne 22. oktoober 2014, kuid ei ole kooskõlas määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisa A osaga, võib turustada kuni nende minimaalse säilivusaja lõpuni või realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtpäevani.

II PEATÜKK

MÄÄRUSE (EÜ) NR 1334/2008 ARTIKLI 9 PUNKTIDES b–f NIMETATUD LÕHNA- JA MAITSEAINED NING LÄHTEAINED

Artikkel 2

Lõhna- ja maitseaineid ning lähteaineid käsitleva liidu loetelu B–F osa kohaldamise kuupäev

Määruse (EÜ) nr 1334/2008 artikli 30 kolmanda lõigu kohaldamisel koostoimes kõnealuse määruse artikliga 10 kohaldatakse selle määruse I lisas sätestatud lõhna-ja maitseaineid ning lähteaineid käsitleva liidu loetelu osasid B–F 22. oktoobrist 2016.

Artikkel 3

Esitamise tähtaeg

Lubade saamiseks lõhna- ja maitseainetele ning lähteainetele, mis on nimetatud määruse (EÜ) nr 1334/2008 artikli 9 punktides b–f ja turule viidud käesoleva määruse jõustumise ajal, esitavad huvitatud isikud komisjonile määruse (EÜ) nr 1331/2008 kohase taotluse hiljemalt 22. oktoobriks 2015.

Artikkel 4

Üleminekumeede määruse (EÜ) nr 1334/2008 artikli 9 punktides b–f nimetatud lõhna- ja maitseainete ning lähteainete jaoks

Toiduaineid, mis sisaldavad määruse (EÜ) 1334/2008 artikli 9 punktides b–f nimetatud lõhna- ja maitseaineid ja lähteaineid ning on seaduslikult turule viidud või märgistatud enne 22. aprill 2018, kuid mis ei ole kooskõlas määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisa osadega B–F, võib turustada kuni nende minimaalse säilivusaja lõpuni või realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtpäevani.

III PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 5

Määruste (EMÜ) nr 1601/91 ja (EÜ) nr 110/2008 muutmine

Määruse (EÜ) nr 1334/2008 artikli 30 neljanda lõigu kohaldamisel, mis käsitleb määruste (EMÜ) nr 1601/91 ja (EÜ) nr 110/2008 muudatusi, on lõhna- ja maitseaineid ning lähteaineid käsitleva liidu loetelu kohaldamise kuupäev 22. aprill 2013.

Artikkel 6

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. oktoober 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 354, 31.12.2008, lk 34.

(2)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 1.

(3)  ELT L 299, 23.11.1996, lk 1.

(4)  ELT L 64, 11.3.2011, lk 15.

(5)  EÜT L 149, 14.6.1991, lk 1.

(6)  ELT L 39, 13.2.2008, lk 16.


Top