EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0665

Komisjoni määrus (EL) nr 665/2012, 20. juuli 2012 , millega muudetakse määrust (EL) nr 454/2011 üleeuroopalise raudteesüsteemi allsüsteemi „reisijateveoteenuste telemaatilised rakendused” koostalitluse tehnilise kirjelduse kohta EMPs kohaldatav tekst

ELT L 194, 21.7.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument on avaldatud eriväljaandes (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/665/oj

21.7.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 194/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 665/2012,

20. juuli 2012,

millega muudetakse määrust (EL) nr 454/2011 üleeuroopalise raudteesüsteemi allsüsteemi „reisijateveoteenuste telemaatilised rakendused” koostalitluse tehnilise kirjelduse kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta direktiivi 2008/57/EÜ ühenduse raudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas komisjoni 5. mai 2011. aasta määruse (EL) nr 454/2011 (üleeuroopalise raudteesüsteemi allsüsteemi „reisijateveoteenuste telemaatilised rakendused” koostalitluse tehnilise kirjelduse kohta) (2) artikli 3 lõikega 1 on Euroopa Raudteeagentuur rakendanud kõnealuse määruse III lisas osutatud tehniliste dokumentide muudatuste juhtimise protsessi. Selle tulemusena esitas Euroopa Raudteeagentuur 20. detsembril 2011 soovituse ajakohastada määruse (EL) nr 454/2011 III lisa, et osutada tehnilistele dokumentidele, mida on muudetud muudatuste juhtimise protsessi kohaselt.

(2)

Seepärast tuleks määrust (EL) nr 454/2011 vastavalt muuta.

(3)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2008/57/EÜ artikli 29 lõike 1 kohaselt loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Komisjoni määruse (EL) nr 454/2011 III lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Artikkel 2

Määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. juuli 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 191, 18.7.2008, lk 1.

(2)  ELT L 123, 12.5.2011, lk 11.


LISA

„III LISA

Käesolevas KTKs viidatud tehniliste dokumentide nimekiri

Viide

Nimetus

B.1. (V1.1.1)

Rahvusvaheliseks müügiks või välisriigis müümiseks kasutatavate tariifiandmete arvutis koostamine ja nende andmete vahetamine – broneeringuta piletid

B.2. (V1.1)

Rahvusvaheliseks müügiks ja välisriigis müümiseks kasutatavate tariifiandmete arvutis koostamine ja nende andmete vahetamine – broneeringuga piletid (IRT)

B.3. (V1.1)

Rahvusvaheliseks müügiks või välisriigis müümiseks kasutatavate andmete arvutis koostamine ja nende andmete vahetamine – eripakkumised

B.4. (V1.1.1)

Sõiduplaaniandmete vahetamiseks kasutatavate EDIFACT-sõnumite rakendusjuhend

B.5. (V1.1)

Istmete/magamiskohtade elektrooniline broneerimine ja reisidokumentide elektrooniline koostamine – sõnumite vahetamine

B.6. (V1.1)

Istmete/magamiskohtade elektrooniline broneerimine ja veodokumentide elektrooniline koostamine (RCT2 standardid)

B.7. (V1.1.1)

Kodus prinditav rahvusvaheline raudteepilet

B.8. (V1.1)

Raudteeveo-ettevõtjate, raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate ja muude raudteetranspordi ahelas osalevate ettevõtjate standardsed arvkoodid

B.9. (V1.1)

Asukohtade standardsed arvkoodid

B.10 (V1.1)

Piiratud liikumisvõimega isikute abistamisteenuse elektrooniline broneerimine – sõnumite vahetamine

B.30. (V1.1)

Skeem – reisijateveo telemaatiliste rakenduste KTK kohaseks raudteeveo-ettevõtjate / raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate teabevahetuseks vajalike sõnumite/andmekogumite kataloog”


Top