Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0480

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 480/2012, 7. juuni 2012 , millega avatakse CN-koodi 19011000 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks ettenähtud CN-koodi 10064000 alla kuuluva purustatud riisi tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine

OJ L 148, 8.6.2012, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 245 - 252

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/480/oj

8.6.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 148/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 480/2012,

7. juuni 2012,

millega avatakse CN-koodi 1901 10 00 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks ettenähtud CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluva purustatud riisi tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine

(kodifitseeritud tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1095/96 GATTi XXIV artikli lõike 6 alusel toimunud läbirääkimiste tulemusena koostatud CXL loendis sätestatud kontsessioonide rakendamise kohta, (1) eriti selle artiklit 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 28. oktoobri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2058/96, millega avatakse CN-koodi 1901 10 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks ettenähtud CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluva purustatud riisi tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine, (2) on korduvalt oluliselt muudetud (3). Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks kõnealune määrus kodifitseerida.

(2)

Eespool nimetatud kontsessioonide hulgas on CN-koodi 1901 10 00 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks ettenähtud CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluva purustatud riisi iga-aastane tollimaksu nullmääraga tariifikvoot 1 000 tonnile.

(3)

Tuleks märkida, et komisjoni 28. juuli 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1342/2003, millega sätestatakse teravilja ja riisi impordi- ja ekspordilitsentside süsteemi kohaldamise üksikasjalikud erieeskirjad, (4) kohaldatakse impordi suhtes käesoleva määruse raames.

(4)

Komisjoni 31. augusti 2006 aasta määrusega (EÜ) nr 1301/2006, millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi, (5) nähakse ette eelkõige üksikasjalikud sätted impordilitsentside taotluste, taotlejate staatuse ja litsentside väljaandmise kohta. Kõnealuse määruse kohaselt lõpeb impordilitsentside kehtivusperiood tariifikvoodi kehtivusperioodi viimasel päeval ja seda kohaldatakse, ilma et see piiraks valdkondlikes määrustes sätestatud lisatingimuste või erandite kohaldamist.

(5)

Käesoleva määrusega avatud tariifikvootide parema haldamise huvides on vaja jätkuvalt lubada ettevõtjatel esitada rohkem kui üks litsentsitaotlus kvoodi kehtivusperioodi kohta ja seega teha erand määruse nr 1301/2006 artikli 6 lõikest 1. Nimetatud kvoodi kontrollimise parandamiseks ja haldamise ühtlustamiseks ning lihtsustamiseks tuleks sätestada, et impordilitsentsi taotlusi saab esitada igal nädalal.

(6)

Nimetatud kvoodi nõuetekohase haldamise tagamiseks on vaja sätestada taotluste esitamise ja litsentside andmise erieeskirjad. Need eeskirjad täiendavad komisjoni 23. aprilli 2008. aasta määruse (EÜ) nr 376/2008 (millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad) (6) sätteid või kehtestavad neist erandeid.

(7)

On vaja ette näha erisätted, et tagada imporditud purustatud riisi kasutamine ainult ettenähtud otstarbeks. Tollimaksust vabastamise tingimuseks tuleks seada, et importija esitab riisi ettenähtud kasutusega seotud kohustuse ja sissenõudmata tollimaksuga võrdse tagatise. Kvoodi nõuetekohane haldamine eeldab, et töötlemiseks antakse piisavalt aega. Kauba lähetamisel koostab kaubad vabasse ringlusse lubanud liikmesriik vastavalt komisjoni 2. juuli 1993. aasta määrusele (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, (7) kontrolleksemplari T5, mis on nõuetekohane töötlemistõend. Kui töötlemine leiab aset kaubad vabasse ringlusse lubanud liikmesriigis, võib töötlemist tõendada samaväärse siseriikliku dokumendiga.

(8)

Kuigi tagatise eesmärk on impordil tekkinud tollivõla maksmise tagamine, peaks tagatise vabastamine olema paindlik.

(9)

Kvoodi nõuetekohaseks haldamiseks peaks piisama impordilitsentsi tagatisest, mis on 25 eurot tonni kohta.

(10)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Vastavalt käesoleva määruse sätetele avatakse CN-koodi 1901 10 00 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks kasutatava CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluva purustatud riisi iga-aastane tollimaksu nullmääraga tariifikvoot 1 000 tonnile.

Kvoodi järjekorranumber on 09.4079.

Kvoodile kohaldatakse määruseid (EÜ) nr 1342/2003, (EÜ) nr 1301/2006 ja (EÜ) nr 376/2008, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

Artikkel 2

1.   Impordilitsentsi taotluses käsitletav kogus on vähemalt 5 tonni ja mitte rohkem kui 500 tonni.

Igas impordilitsentsi taotluses tuleb kogus märkida kilogrammides täisarvudena.

Impordilitsentsi taotlused esitatakse liikmesriikide pädevatele asutustele hiljemalt iga nädala reedel kell 13.00 Brüsseli aja järgi.

2.   Erandina määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 6 lõikest 1 võib taotleja esitada rohkem kui ühe litsentsitaotluse kvoodi kehtivusperioodi kohta. Taotleja tohib siiski esitada ainult ühe litsentsitaotluse nädalas.

3.   Impordilitsentsi taotluse ja litsentsi lahtrisse 7 märgitakse ekspordiriik ja sõna „jah” tähistatakse ristiga.

4.   Litsentsitaotlusel ja litsentsil peab olema:

a)

lahtris 20 üks I lisas loetletud kannetest,

b)

lahtris 24 üks II lisas loetletud kannetest.

5.   Erandina määruse (EÜ) nr 1342/2003 artiklist 12 on impordilitsentsi tagatis vastavalt käesolevale määrusele 25 eurot tonni kohta.

Artikkel 3

1.   Kui ühe nädala jooksul taotletavad summad ületavad kvoodi alusel saada oleva koguse, kinnitab komisjon määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 7 lõike 2 alusel hiljemalt neljandal tööpäeval pärast käesoleva määruse artikli 2 lõike 1 kolmandas lõigus osutatud taotluste esitamise viimast tähtpäeva jaotuskoefitsiendi möödunud nädala jooksul esitatud taotluste jaoks ning peatab impordilitsentside uute taotluste esitamise kuni kvoodiperioodi lõpuni.

Jooksval nädalal esitatud taotlusi vastu ei võeta.

Liikmesriigid lubavad ettevõtjatel kahe tööpäeva jooksul pärast jaotuskoefitsiendi kinnitamist käsitleva rakendusmääruse avaldamise kuupäeva võtta tagasi taotlused, mille puhul kogus, millele litsentsi taotletakse, on väiksem kui 20 tonni.

2.   Impordilitsents antakse välja kaheksandal tööpäeval pärast taotluste esitamise viimast tähtpäeva.

Artikkel 4

Liikmesriigid edastavad komisjonile elektrooniliselt:

a)

hiljemalt litsentsitaotluste esitamise nädalale järgneval esmaspäeval kell 18.00 Brüsseli aja järgi määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 11 lõike 1 punkti a kohase teabe impordilitsentsi taotlustega hõlmatud üldkoguste kohta;

b)

hiljemalt teisel tööpäeval pärast impordilitsentside väljaandmist määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 11 lõike 1 punkti b kohase teabe väljaantud litsentside kohta ja üldkogused, mille kohta impordilitsentsid välja anti, samuti kogused, mida käsitlenud litsentsitaotlused võeti tagasi vastavalt käesoleva määruse artikli 3 lõike 1 kolmandale lõigule;

c)

hiljemalt iga kuu viimasel päeval üldkogused, mis tegelikult lubati vabasse ringlusse nimetatud kvoodi alusel üle-eelmise kuu jooksul. Kui ühegi kõnealuse kuu jooksul ei ole koguseid vabasse ringlusse lubatud, siis saadetakse „tühiteatis”. Kolmandal kuul pärast litsentside kehtivusaja lõppu ei ole tühiteatist siiski enam vaja esitada.

Artikkel 5

1.   Tollimaksust vabastamise tingimus on:

a)

kaupade vabasse ringlusse lubamisel esitab importija kirjaliku kohustuse selle kohta, et kõik deklareeritud kaubad töödeldakse kuue kuu jooksul pärast vabasse ringlusse lubamist nii nagu litsentsi lahtris 20 on märgitud;

b)

kaupade vabasse ringlusse lubamisel esitab importija tagatise, mis on võrdne nõukogu määruses (EÜ) nr 1234/2007 (8) artiklis 140 purustatud riisile kehtestatud tollimaksuga.

2.   Kaupade vabasse ringlusse lubamisel näitab importija töötlemiskohana kas töötlemisettevõtte ja liikmesriigi nime või kuni viis erinevat tehast. Riisi lähetamisel tuleb lähteliikmesriigis koostada kontrolleksemplar T5, mis vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2454/93 on ka nõuetekohane töötlemistõend.

Kui töötlemine leiab aset kaubad vabasse ringlusse lubanud liikmesriigis, võib töötlemist tõendada samaväärse siseriikliku dokumendiga.

3.   Kontrolleksemplaris T5 peab olema:

a)

lahtris 104 üks III lisas loetletud kannetest;

b)

lahtris 107 üks IV lisas loetletud kannetest.

4.   Välja arvatud vääramatu jõu korral, vabastatakse lõike 1 punktis b nimetatud tagatis siis, kui importija tõendab kaubad vabasse ringlusse lubanud liikmesriigi pädevale asutusele, et kogu vabasse ringlusse lubatud riis on töödeldud impordilitsentsil nimetatud tooteks. Töötlemine loetakse toimunuks, kui lõike 1 punktis a näidatud tähtaja jooksul on toodet töödeldud kas ühes või enamas lõikes 2 nimetatud ettevõttele kuuluvas ning sealsamas nimetatud liikmesriigis asuvas tehases või samas lõikes nimetatud tehases.

Kui vabasse ringlusse lubatud riisi ei ole kindlaksmääratud tähtaja jooksul töödeldud, vähendatakse vabastatud tagatist 2 % võrra iga tähtaega ületava päeva kohta.

5.   Töötlemistõend esitatakse pädevale asutusele kuue kuu jooksul pärast töötlemistähtaja lõppemist.

Kui tõendit ei esitata käesolevas lõikes sätestatud tähtaja jooksul, vähendatakse lõike 1 punktis b nimetatud tagatist, millest vajaduse korral lahutatakse lõike 4 teises lõigus sätestatud protsent, 2 % võrra iga tähtaega ületava päeva kohta.

Vabastamata jäetav tagatise osa arvestatakse tollimaksuna.

Artikkel 6

Erandina määruse (EÜ) nr 376/2008 artikli 7 lõikest 4 ei või vabasse ringlusse lubatud kogus ületada kogust, mis on märgitud impordilitsentsi lahtritesse 17 ja 18. Litsentsi lahtrisse 19 märgitakse arv „0”.

Artikkel 7

Määrus (EÜ) nr 2058/96 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele kooskõlas VI lisas esitatud vastavustabeliga.

Artikkel 8

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. juuni 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 146, 20.6.1996, lk 1.

(2)  EÜT L 276, 29.10.1996, lk 7.

(3)  Vt V lisa.

(4)  ELT L 189, 29.7.2003, lk 12.

(5)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13.

(6)  ELT L 114, 26.4.2008, lk 3.

(7)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1.

(8)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.


I LISA

Artikli 2 lõike 4 punktis a osutatud kanded

:

bulgaaria keeles

:

Натрошен ориз с код по КН 1006 40 00, предназначен за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10 00

:

hispaania keeles

:

Partidos de arroz, del código NC 1006 40 00, destinados a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10 00

:

tšehhi keeles

:

Zlomková rýže kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00

:

taani keeles

:

Brudris, henhørende under KN-kode 1006 40 00, bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10 00

:

saksa keeles

:

Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00, bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10 00

:

eesti keeles

:

CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluv purustatud riis CN-koodi 1901 10 00 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

:

kreeka keeles

:

Θραύσματα ρυζιού υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, που προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 00

:

inglise keeles

:

Broken rice of CN code 1006 40 00 for production of food preparations of CN code 1901 10 00

:

prantsuse keeles

:

Brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00

:

itaalia keeles

:

Rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00, destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00

:

läti keeles

:

Šķeltie rīsi, uz kuriem attiecas KN kods 1006 40 00, kas paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10 00

:

leedu keeles

:

KN kodu 1006 40 00 klasifikuojami skaldyti ryžiai, skirti KN kodu 1901 10 00 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

:

ungari keeles

:

A 1901 10 00 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt, a 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs

:

malta keeles

:

Ross miksur tal-kodiċi NK 1006 40 00 għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi NK 1901 10 00

:

hollandi keeles

:

Breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10 00

:

poola keeles

:

Ryż łamany objęty kodem CN 1006 40 00 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 00

:

portugali keeles

:

Trincas de arroz do código NC 1006 40 00, destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10 00

:

rumeenia keeles

:

brizuri de orez având codul NC 1006 40 00 destinate producției de preparate alimentare având codul NC 1901 10 00

:

slovaki keeles

:

Zlomková ryža spadajúca pod číselný znak KN 1006 40 00 na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich pod číselný znak KN 1901 10 00

:

sloveeni keeles

:

Lomljen riž z oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10 00

:

soome keeles

:

CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvat rikkoutuneet riisinjyvät CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi

:

rootsi keeles

:

Brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00.


II LISA

Artikli 2 lõike 4 punktis b osutatud kanded

:

bulgaaria keeles

:

Освободено от мито (Регламент за изпълнение (ЕC) № 480/2012)

:

hispaania keeles

:

Exención del derecho de aduana [Reglamento de Ejecución (UE) no 480/2012]

:

tšehhi keeles

:

Osvobozeno od cla (prováděcí nařízení (EU) č. 480/2012)

:

taani keeles

:

Toldfri (gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012)

:

saksa keeles

:

Zollfrei (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012)

:

eesti keeles

:

Tollimaksuvaba (rakendusmäärus (EL) nr 480/2012)

:

kreeka keeles

:

Απαλλαγή του δασμού [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2012]

:

inglise keeles

:

Free of customs duty (Implementing Regulation (EU) No 480/2012)

:

prantsuse keeles

:

Exemption du droit de douane [règlement d’exécution (UE) no 480/2012]

:

itaalia keeles

:

Esenzione dal dazio doganale [regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012]

:

läti keeles

:

Atbrīvots no muitas nodokļa (Īstenošanas regula (ES) Nr. 480/2012)

:

leedu keeles

:

Muitas netaikomas (įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 480/2012)

:

ungari keeles

:

Vámmentes (480/2012/EU végrehajtási rendelet)

:

malta keeles

:

Eżenti mid-dazju doganali (Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 480/2012)

:

hollandi keeles

:

Vrijgesteld van douanerecht (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012)

:

poola keeles

:

Wolne od opłat celnych (rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 480/2012)

:

portugali keeles

:

Isenção de direito aduaneiro (Regulamento de Execução (UE) n.o 480/2012)

:

rumeenia keeles

:

Scutit de drepturi vamale [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012]

:

slovaki keeles

:

Oslobodené od cla (vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 480/2012)

:

sloveeni keeles

:

Carine prosto (Izvedbena uredba (EU) št. 480/2012)

:

soome keeles

:

Tullivapaa (täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 480/2012)

:

rootsi keeles

:

Tullfri (genomförandeförordning (EU) nr 480/2012).


III LISA

Artikli 5 lõike 3 punktis a osutatud kanded

:

bulgaaria keeles

:

Предназначени за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10 00

:

hispaania keeles

:

Destinadas a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10 00

:

tšehhi keeles

:

Pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00

:

taani keeles

:

Bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10 00

:

saksa keeles

:

Bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10 00

:

eesti keeles

:

CN-koodi 1901 10 00 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

:

kreeka keeles

:

Προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 00

:

inglise keeles

:

For production of food preparations of CN code 1901 10 00

:

prantsuse keeles

:

Destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00

:

itaalia keeles

:

Destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00

:

läti keeles

:

Paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10 00

:

leedu keeles

:

Skirti KN kodu 1901 10 00 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

:

ungari keeles

:

A 1901 10 00 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt

:

malta keeles

:

Għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi KN 1901 10 00

:

hollandi keeles

:

Bestemd voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10 00

:

poola keeles

:

Do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 00

:

portugali keeles

:

Destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10 00

:

rumeenia keeles

:

Destinate producției de preparate alimentare având codul NC 1901 10 00

:

slovaki keeles

:

Na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich pod číselný znak KN 1901 10 00

:

sloveeni keeles

:

Za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10 00

:

soome keeles

:

Tarkoitettu CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistukseen

:

rootsi keeles

:

Avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00.


IV LISA

Artikli 5 lõike 3 punktis b osutatud kanded

:

bulgaaria keeles

:

Член 4 от Регламент за изпълнение (ЕC) № 480/2012

:

hispaania keeles

:

Reglamento de Ejecución (UE) no 480/2012 — artículo 4

:

tšehhi keeles

:

Článek 4 prováděcího nařízení (EU) č. 480/2012

:

taani keeles

:

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012 — artikel 4

:

saksa keeles

:

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012 — Artikel 4

:

eesti keeles

:

Rakendusmääruse (EL) nr 480/2012 artikkel 4

:

kreeka keeles

:

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2012 — άρθρο 4

:

inglise keeles

:

Article 4 of Implementing Regulation (EU) No 480/2012

:

prantsuse keeles

:

Règlement d’exécution (UE) no 480/2012 — article 4

:

itaalia keeles

:

Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 — articolo 4

:

läti keeles

:

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 480/2012 4. pants

:

leedu keeles

:

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 480/2012 4 straipsnis

:

ungari keeles

:

A 480/2012/EU végrehajtási rendelet – 4. cikk

:

malta keeles

:

Artikolu 4 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 480/2012

:

hollandi keeles

:

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012, artikel 4

:

poola keeles

:

Art. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 480/2012

:

portugali keeles

:

Regulamento de Execução (UE) n.o 480/2012 — artigo 4.o

:

rumeenia keeles

:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012, articolul 4

:

slovaki keeles

:

Článok 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 480/2012

:

sloveeni keeles

:

Člen 4 Izvedbene uredbe (EU) št. 480/2012

:

soome keeles

:

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 480/2012 4 artikla

:

rootsi keeles

:

Genomförandeförordning (EU) nr 480/2012 – artikel 4.


V LISA

Kehtetuks tunnistatud määrus koos muudatuste loeteluga

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2058/96

(EÜT L 276, 29.10.1996, lk 7)

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1950/2005

(ELT L 312, 29.11.2005, lk 18)

artikkel 5 ja IV lisa

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1996/2006

(ELT L 398, 30.12.2006, lk 1)

artikkel 7 ja VI lisa

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2019/2006

(ELT L 384, 29.12.2006, lk 48)

Artikkel 1

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1456/2007

(ELT L 325, 11.12.2007, lk 76)

Artikkel 1


VI LISA

Vastavustabel

Määrus (EÜ) nr 2058/96

Käesolev määrus

Artiklid 1–5

Artiklid 1–5

Artikli 6 lõige 1

Artikkel 6

Artikkel 7

Artikkel 7

Artikkel 8

I–IV lisa

I–IV lisa

V lisa

VI lisa


Top