Help Print this page 

Document 32012R0328

Title and reference
Komisjoni määrus (EL) nr 328/2012, 17. aprill 2012 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 62/2006, mis käsitleb üleeuroopalise tavaraudteevõrgustiku kaubaveo telemaatiliste seadmete alasüsteemi tehnilisi koostalitlusnõudeid EMPs kohaldatav tekst
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; kehtetuks tunnistatud 32014R1305
OJ L 106, 18.4.2012, p. 14–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 143 - 148

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/328/oj
Multilingual display
Text

18.4.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 106/14


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 328/2012,

17. aprill 2012,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 62/2006, mis käsitleb üleeuroopalise tavaraudteevõrgustiku kaubaveo telemaatiliste seadmete alasüsteemi tehnilisi koostalitlusnõudeid

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta direktiivi 2008/57/EÜ ühenduse raudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon on saanud Euroopa Raudteeagentuuri 12. mai 2011. aasta soovituse ERA/REC/XA/06-2011/INT.

(2)

Igas koostalitlusvõime tehnilises kirjelduses (KTK) tuleb ära näidata KTK rakendamise strateegia ja etapid, mis tuleb läbida, et saavutada astmeline üleminek praegusest olukorrast lõpliku olukorrani, kus vastavus KTK-le on muutunud normiks. Kaubaveol kasutatavate telemaatikaseadmete (rakendamise strateegias ei tuleks tugineda mitte ainult allsüsteemide vastavusele, vaid ka nende koordineeritud rakendamisele.

(3)

Komisjoni 23. detsembri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 62/2006 (mis käsitleb üleeuroopalise tavaraudteevõrgustiku kaubaveo telemaatiliste seadmete alasüsteemi tehnilisi koostalitlusnõudeid) (2) tuleks vajaduse korral ühtlustada komisjoni 5. mai 2011. aasta määruse (EL) nr 454/2011 (üleeuroopalise raudteesüsteemi allsüsteemi „reisijateveoteenuste telemaatilised rakendused” koostalitluse tehnilise kirjelduse kohta) (3) 7. peatükiga.

(4)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 62/2006 artiklile 3 peavad Euroopa raudteesektori esindusorganid saatma Euroopa Komisjonile kaubavedude telemaatikaseadmete (TAF) Euroopa strateegilise rakenduskava. Seda tööd tuleks arvesse võtta lisa A lisa muutmisel. A lisas osutatakse üksikasjalikele erisustele, mis moodustavad TAF-süsteemi väljatöötamise aluse. Kõnealused dokumendid on vaja suunata muudatuste juhtimise protsessi. Selle protsessiga peaks Euroopa Raudteeagentuur ajakohastama kõnealuseid dokumente, et täpsustada rakendamise lähtekohti.

(5)

2007. aastal esitatud Euroopa strateegilise rakenduskavakava individuaalsed ajakavad on aegunud. Seepärast peaksid raudteeveo- ja infrastruktuuriettevõtjad [varem: raudtee-ettevõtjad] ning vagunite valdajad esitama juhtkomitee kaudu komisjonile oma üksikasjaliku ajakava, milles esitatakse TAF KTK iga funktsiooni rakendamise vaheetapid, lõpptulemused ja kuupäevad. Iga kõrvalekallet Euroopa strateegilise rakenduskava ajakavast tuleks nõuetekohaselt põhjendada leevendusmeetmetega, mida võetakse edasise hilinemise vältimiseks. Kõnealune töö peaks põhinema eeldusel, et lisa jao 7.2.2 kohaselt töödeldud muudatustaotlused kiidetakse heaks.

(6)

Kõiki asjaosalisi, eelkõige väikesi kaubaveoettevõtjaid, kes ei ole Euroopa raudteesektori esindusorganite liikmed, on vaja teavitada käesolevast määrusest tulenevatest kohustustest.

(7)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 62/2006 vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2008/57/EÜ artikli 29 lõike 1 kohaselt loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrusesse (EÜ) nr 62/2006 lisatakse artiklid 4a, 4b ja 4c:

„Artikkel 4a

1.   Vastavalt käesoleva määruse lisa 7. peatüki sätetele ning eelkõige kooskõlas funktsionaalsete nõuete tehnilise kirjeldusega ja jaos 7.1.2 osutatud üldkavaga töötavad raudteeveo- ja infrastruktuuriettevõtjad ning vagunite valdajad välja ja võtavad kasutusele arvutisüsteemi.

2.   Raudteeveo- ja infrastruktuuriettevõtjad ning vagunite valdajad esitavad lisa jaos 7.1.4 osutatud juhtkomitee kaudu komisjonile hiljemalt 13. maiks 2012 jaos 7.1.2 osutatud üldkava, mis põhineb nende üksikasjalikel ajakavadel, milles esitatakse TAF KTK [varem: kaubaveo telemaatiliste seadmete tehnilised koostalitlusnõuded] iga funktsiooni rakendamise vaheetapid, lõpptulemused ja kuupäevad.

3.   Vastavalt käesoleva määruse lisa 7. peatüki sätetele esitavad nad lisa jaos 7.1.4 osutatud juhtkomitee kaudu komisjonile eduaruande.

Artikkel 4b

1.   Euroopa Raudteeagentuur (edaspidi „agentuur”) avaldab jaos 7.1.2 osutatud üldkava ja ajakohastab seda.

2.   Agentuur ajakohastab A lisas osutatud dokumente selliste muudatustaotluste alusel, mis on heaks kiidetud enne 13. maid 2012 vastavalt jao 7.2.2 kohasele muudatuste juhtimise protsessile. Agentuur edastab komisjonile 13. oktoobriks 2012 A lisa ajakohastamist käsitleva soovituse, milles kehtestatakse rakendamise lähtekohad.

3.   Agentuur hindab kaubaveo telemaatikaseadmete kasutamist, et teha kindlaks, kas eesmärgid on saavutatud ja kas tähtaegadest on kinni peetud.

Artikkel 4c

Liikmesriigid tagavad, et nende territooriumil tegutsevad raudteeveo- ja infrastruktuuriettevõtjaid ning vagunite valdajaid teavitatakse käesolevast määrusest, ning määravad riikliku kontaktasutuse määruse rakendamise järelevalveks.”

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 62/2006 lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Jaod 7.1, 7.2 ja 7.3 asendatakse käesoleva määruse I lisas esitatud tekstiga.

2)

A lisa asendatakse käesoleva määruse II lisas esitatud tekstiga.

3)

Jao 2.3.1 lõigus, mis algab sõnadega „Mõned konkreetsed teenuseosutajad…” jäetakse välja tekst „(vt ka A lisa jaotis 6)”.

4)

Jagudes 4.2, 4.2.3.1, 4.2.4.1, 4.2.8.1 asendatakse viide jaotisele 1 viitega F liitele.

5)

Jao 4.2.1.1 lause

„Need andmed, sealhulgas täiendavad andmed, on (andmete kirjelduse kohta vt A lisa jaotis 3) loetletud A lisa jaotises 3 ning real „Saatekirja andmed” on märgitud, kas need on kohustuslikud või valikulised ning kas need peab esitama kaubasaatja või peab need lisama JRE.”

asendatakse järgmisega:

„Need andmed, sealhulgas täiendavad andmed (andmete kirjelduse kohta vt A lisa A, B, F liide ning I lisa kuni B liiteni), on loetletud A lisa B liite 1. lisa tabelis real „Saatekirja andmed”, kus on märgitud, kas need on kohustuslikud või valikulised ning kas need peab esitama kaubasaatja või peab need lisama JRE.”

6)

Jao 4.2.1.2 laused

„Eri rollides REdele saadetavad veojuhistes sisalduvad andmed on üksikasjalikult loetletud A lisa jaotises 3, kuhu on märgitud, kas need on kohustuslikud või valikulised. Nende teadete üksikasjalik vorming on sätestatud A lisa jaotises 1.”

asendatakse järgmisega:

„Eri rollides REdele saadetavad veojuhistes sisalduvad andmed on üksikasjalikult loetletud A lisa A ja B liites ning B liite 1. lisas, kus on märgitud, kas need on kohustuslikud või valikulised. Nende teadete üksikasjalik vorming on sätestatud A lisa F liites.”

7)

Jaos 4.2.2.1 asendatakse viide „jaotises 4” viitega „F liites” ning viide „jaotises 1” viitega „F liites”.

8)

Jaos 4.2.11.2 asendatakse viide „jaotises 2” viitega „D ja F liites”.

9)

Jaos 4.2.11.3 asendatakse viide „jaotises 2” viitega „A, B ja F liites ning B liite 1. lisas”.

10)

Jaos 6.2 asendatakse viide „jaotisele 1” viitega „E ja F liitele”.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. aprill 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 191, 18.7.2008, lk 1.

(2)  ELT L 13, 18.1.2006, lk 1.

(3)  ELT L 123, 12.5.2011, lk 11.


I LISA

7.1.   Käesoleva KTK rakendusviisid

7.1.1.   Sissejuhatus

Käesolev KTK käsitleb kaubaveoteenuste telemaatikaseadmete [varem: telemaatilised seadmed] allsüsteemi. Vastavalt direktiivi 2008/57/EÜ II lisale on tegemist funktsionaalse allsüsteemiga. Seepärast, kui KTKs ei ole ette nähtud teisiti, ei tugine käesoleva KTK rakendamine uue, uuendatud või ajakohastatud allsüsteemi mõistele, nagu on tavaline struktuursete allsüsteemidega seotud KTKde puhul.

Käesolevat KTKd rakendatakse mitmes etapis:

—   esimene etapp: üksikasjalikud IT-kirjeldused ja üldkava;

—   teine etapp: väljatöötamine;

—   kolmas etapp: kasutuselevõtmine.

7.1.2.   Esimene etapp – üksikasjalikud IT-kirjeldused ja üldkava

Funktsionaalsete nõuete tehnilised kirjeldused, mida kasutatakse arvutisüsteemi väljatöötamise ja kasutuselevõtmise ajal eespool osutatud tehnilise arhitektuuri alusena, on esitatud A lisa A kuni F liidetes.

Arvutisüsteemi (kontseptsioonist kättetoimetamiseni) kohustuslik üldkava, mis põhineb Euroopa strateegilisel rakenduskaval (SEDP) ja mille on ette valmistanud raudteesektor, hõlmab süsteemi arhitektuuri põhiosi ning teostatava põhitegevuse kindlaksmääramist.

7.1.3.   Teine ja kolmas etapp – väljatöötamine ja kasutuselevõtmine

Raudteeveo- ja infrastruktuuriettevõtjad ning vagunite valdajad peaksid 7. peatüki sätete kohaselt välja töötama ja kasutusele võtma arvutipõhise TAF-süsteemi.

7.1.4.   Juhtimine, ülesanded ja vastutusalad

Väljatöötamine ja kasutuselevõtmine toimub vastavalt juhtimisstruktuurile, milles on järgmised osalised.

Juhtkomitee

Juhtkomiteel on järgmised ülesanded ja vastutusalad:

1.

Juhtkomitee näeb ette strateegilise juhtimisstruktuuri, et tõhusalt hallata ja koordineerida TAF KTK rakendamist. Kõnealune töö hõlmab poliitika kehtestamist ning strateegilise suuna ja esmatähtsate ülesannete kindlaksmääramist. Sel viisil tegutsedes arvestab juhtkomitee ka väikeettevõtjate, uustulnukate ning eriteenuseid pakkuvate raudteeveo-ettevõtjate huvidega.

2.

Juhtkomitee jälgib rakendamisel tehtavaid edusamme. Komitee annab Euroopa Komisjonile vähemalt neli korda aastas korrapäraselt aru edusammudest, mida võrreldakse üldkavaga. Juhtkomitee võtab vajalikud meetmed, et üldkavast kõrvelekaldumise puhul muuta eespool nimetatud arengusuundi.

3.

Juhtkomiteesse kuuluvad järgmised liikmed:

määruse (EÜ) nr 881/2004 (raudteesektori esindusasutused) artikli 3 lõike 2 määratlusele vastavad Euroopa tasandil tegutsevad raudteesektori esindusasutused

Euroopa Raudteeagentuur ja

Euroopa Komisjon.

4.

Juhtkomiteed juhatavad ühiselt a) Euroopa Komisjon ja b) raudteesektori esindusasutuste poolt ametisse nimetatud isik. Euroopa Komisjon koostab juhtkomitee liikmete abiga juhtkomitee kodukorra, mille juhtkomitee peab heaks kiitma.

5.

Juhtkomitee liikmed võivad teha juhtkomiteele ettepanekuid teiste organisatsioonide kaasamiseks vaatlejana, kui selleks on kaalukaid tehnilisi ja organisatsioonilisi põhjusi.

Sidusrühmad

Raudteeveo- ja infrastruktuuriettevõtjad ning vagunite valdajad loovad tõhusa projektijuhtimisstruktuuri, mille alusel on võimalik TAF-süsteem tõhusalt välja töötada ja kasutusele võtta.

Eespool nimetatud sidusrühmad:

võtavad vajalikud meetmed ja annavad vajalikud vahendid käesoleva määruse rakendamiseks;

järgivad põhimõtteid TAF KTK ühistele osadele juurdepääsuks, mis peaks kõigile turuosalistele olema tagatud ühtlustatult ja läbipaistvalt ning võimalikult madalate teenusekuludega;

tagavad, et kõigil turuosalistel on juurdepääs vahetatud andmetele, mis on vajalikud nende juriidiliste kohustuste ning ülesannete täitmiseks vastavalt TAF KTK funktsionaalsetele nõuetele;

kaitsevad kliendisuhete konfidentsiaalsust;

töötavad välja mehhanismi, mis võimaldab hilistel liitujatel ühineda TAFi arendamisega ning saada kasu ühiste komponentide arenguga seoses selles valdkonnas saavutatud edust viisil, mis rahuldab nii eespool nimetatud sidusrühmi kui ka uustulnukaid eelkõige õiglase kulude jagamise osas;

annavad TAFi juhtkomiteele aru rakendamiskavadega seotud edusammudest. Kõnealused aruanded hõlmavad vajaduse korral ka kõrvalekaldeid üldkavast.

Esindusorganid

Määruse (EÜ) nr 881/2004 artikli 3 lõike 2 määratlusele vastavad Euroopa tasandil tegutsevate raudteesektori esindusasutuste ülesanded ja vastutusalad on järgmised:

esindada nende üksikuid sidusrühmaliikmeid TAF KTK juhtkomitees;

tõsta oma liikmete teadlikkust käesoleva määruse rakendamisega seotud kohustustest;

tagada, et kõigil eespool nimetatud sidusrühmadel on võimalik saada jooksvalt ja igakülgselt teavet selle kohta, mis etapis on juhtkomitee ja mis tahes muu rühma töö, et kaitsta iga esindaja huve TAF KTK õigeaegsel rakendamisel;

tagada tõhus teabevahetus üksikute sidusrühmaliikmete ja TAFi juhtkomitee vahel nii, et sidusrühmade huvisid võetaks nõuetekohaselt arvesse selliste otsuste puhul, mis mõjutavad TAFi väljatöötamist ja kasutuselevõttu;

tagada tõhus teabevahetus TAFi juhtkomitee ja üksikute sidusrühmaliikmete vahel nii, et sidusrühmi teavitataks nõuetekohaselt otsustest, mis mõjutavad TAFi väljatöötamist ja kasutuselevõttu.

7.2.   Muudatuste juhtimine

7.2.1.   Muudatuste juhtimise protsess

Tuleb välja töötada muudatuste juhtimise kord, et tagada muudatusega seotud kulude ja tulude nõuetekohane analüüs ning muudatuste kontrollitud rakendamine. Selle korra määrab kindlaks ja kehtestab ning seda toetab ja juhib Euroopa Raudteeagentuur ning see peab sisaldama järgmist teavet:

muudatuste põhjuseks olevad tehniliste piirangute andmed;

avaldus selle kohta, kes vastutab muudatuste rakendamise eest;

rakendatavate muudatuste heakskiitmise kord;

muudatuste juhtimise, avaldamise, ülemineku ja laiendamise poliitika;

üksikasjalike kirjelduste haldamise ning nende kvaliteedi tagamise ja konfiguratsiooni haldamise vastutusalade kindlaksmääramine.

Muudatuste kontrollinõukogusse (CCB) kuuluvad Euroopa Raudteeagentuur, raudteesektori esindusorganid ja riiklikud ohutusasutused. Osaliste sellise valikuga tagatakse tehtavate muudatuste käsitlemine perspektiivis ning nende mõju üldine hindamine. Komisjon võib lisada CCBsse täiendavaid osalisi, kui nende osalust peetakse vajalikuks. Tulevikus läheb muudatuste kontrollinõukogu Euroopa Raudteeagentuuri egiidi alla.

7.2.2.   Muudatuste juhtimise eriprotsess käesoleva määruse A lisas loetletud dokumentide puhul

Käesoleva määruse A lisas loetletud dokumentide muutmise korra kehtestab Euroopa Raudteeagentuur vastavalt järgmistele tingimustele.

1.

Dokumente mõjutav muutmistaotlus esitatakse riiklike ohutusasutuste, määruse (EÜ) nr 881/2004 artikli 3 lõike 2 määratlusele vastavate Euroopa tasandil tegutsevate raudteesektori esindusasutuste või TAF KTK juhtkomitee kaudu. Komisjon võib lisada täiendavaid taotlusi esitavaid osalisi, kui nende osalust peetakse vajalikuks.

2.

Euroopa Raudteeagentuur kogub muutmistaotlused kokku ja säilitab need.

3.

Euroopa Raudteeagentuur esitab muutmistaotlused vastavale ERA töörühmale, kes hindab neid ning koostab ettepaneku, lisades sellele vajaduse korral ka majandusliku hinnangu.

4.

Seejärel esitab Euroopa Raudteeagentuur muutmistaotluse ja sellekohase ettepaneku muudatuste kontrollinõukogule, kes muutmistaotluse heaks kiidab, heakskiitmata jätab või otsusetegemise edasi lükkab.

5.

Kui muutmistaotlust ei kiideta heaks, saadab Euroopa Raudteeagentuur taotlejale tagasi teabe tagasilükkamise põhjuse kohta või küsib taotlejalt muutmistaotluse kavandi kohta lisateavet.

6.

Dokumenti muudetakse heakskiidetud muutmistaotluste alusel.

7.

Euroopa Raudteeagentuur esitab komisjonile A lisa ajakohastamist käsitleva soovituse, dokumendi uue versiooni kavandi, muutmistaotlused ning nende majandusliku hinnangu.

8.

Euroopa Raudteeagentuur teeb dokumendi uue versiooni kavandi ja muutmistaotlused kättesaadavaks oma veebisaidil.

9.

Kui ajakohastatud A lisa on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, teeb Euroopa Raudteeagentuur dokumendi uue versiooni kättesaadavaks oma veebisaidil.

Kui muutmiskord mõjutab aspekte, mida kasutatakse ühiselt TAP KTKs, tuleb muudatused optimaalse koostoime tagamiseks teha nii, et säiliks võimalikult suur sarnasus TAP KTKga.


II LISA

„A LISA

LISATUD DOKUMENTIDE LOEND

Kohustuslike spetsifikaatide loend

Jrk-nr

Viide

Dokumendi nimi

Versioon

5

ERA_FRS_TAF_A_Index_5.doc

TAF TSI - ANNEX A.5: Figures and Sequence Diagrams of the TAF TSI Messages

1.0


Liide

Viide

Dokumendi nimi

Versioon

A

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_A.doc

TAF TSI - ANNEX D.2: APPENDIX A (WAGON/ILU TRIP PLANNING)

1.0

B

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_B.doc

TAF TSI - ANNEX D.2: APPENDIX B - WAGON AND INTERMODAL UNIT OPERATING DATABASE (WIMO)

1.0

B - 1. lisa

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_B_Annex_1.doc

TAF TSI - ANNEX D.2: APPENDIX B - WAGON AND INTERMODAL UNIT OPERATING DATABASE (WIMO) - ANNEX 1: WIMO DATA

1.0

C

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_C.doc

TAF TSI - ANNEX D.2: APPENDIX C - REFERENCE FILES

1.0

D

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_D.doc

TAF TSI - ANNEX D.2: APPENDIX D - INFRASTRUCTURE RESTRICTION NOTICE DATA

1.0

E

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_E.doc

TAF TSI - Annex D.2: Appendix E - Common Interface

1.0

F

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_F.doc

TAF TSI - ANNEX D.2: APPENDIX F - TAF TSI DATA AND MESSAGE MODEL

1.0”


Top