Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012L0040

Komisjoni direktiiv 2012/40/EL, 26. november 2012 , millega parandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (mis käsitleb biotsiidide turuleviimist) I lisa EMPs kohaldatav tekst

OJ L 327, 27.11.2012, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 050 P. 222 - 223

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2013; mõjud tunnistatud kehtetuks 32012R0528

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/40/oj

27.11.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 327/26


KOMISJONI DIREKTIIV 2012/40/EL,

26. november 2012,

millega parandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (mis käsitleb biotsiidide turuleviimist) I lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiivi 98/8/EÜ, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist, (1) eriti selle artikli 16 lõike 2 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 31. juuli 2009. aasta direktiivis 2009/91/EÜ, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda selle I lisasse toimeaine dinaatriumtetraboraat, (2) on dinaatriumtetraboraadi kolm eri vormi määratletud kolme CASi numbriga. Kõnealused CASi numbrid põhinevad Madalmaadelt komisjonile 7. juulil 2006 esitatud aruandel ja alaline biotsiidide komitee kiitis need heaks 20. veebruaril 2009.

(2)

Madalmaad on teatanud komisjonile, et aine pentahüdraadi vormi CASi number ei olnud algses aruandes õige, ning on esitanud komisjonile muudetud aruande, mille kohaselt on aine nimetatud kuju õige CASi number 12179-04-3. Alaline biotsiidide komitee kiitis muudetud aruande heaks 25. mail 2012.

(3)

Seepärast tuleks direktiivi 98/8/EÜ I lisa vastavalt parandada.

(4)

Käesoleva direktiiviga ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidide komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 98/8/EÜ I lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 31. märtsiks 2013. Nad edastavad nimetatud normide teksti viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid võtavad kõnealused normid vastu, lisavad nad nendesse normidesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende vastu võetud põhiliste riigisiseste õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 26. november 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1.

(2)  ELT L 201, 1.8.2009, lk 39.


LISA

Otsuse 98/8/EÜ I lisas asendatakse kande nr 24 kolmas veerg järgmisega.

IUPACi nimetus

Identifitseerimisnumbrid

„dinaatriumtetraboraat

EÜ nr: 215-540-4

CASi nr (veevaba): 1330-43-4

CASi nr (pentahüdraat): 12179-04-3

CASi nr (dekahüdraat): 1303-96-4”


Top