Help Print this page 

Document 32012D0696

Title and reference
2012/696/EL: Komisjoni otsus, 6. november 2012 , millega muudetakse otsust 2012/88/EL üleeuroopalise raudteesüsteemi juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemide koostalitluse tehnilise kirjelduse kohta (teatavaks tehtud numbri C(2012) 7325 all) EMPs kohaldatav tekst
  • No longer in force, Date of end of validity: 04/07/2016; mõjud tunnistatud kehtetuks 32016R0919
OJ L 311, 10.11.2012, p. 3–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 256 - 266

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/696/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

10.11.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/3


KOMISJONI OTSUS,

6. november 2012,

millega muudetakse otsust 2012/88/EL üleeuroopalise raudteesüsteemi juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemide koostalitluse tehnilise kirjelduse kohta

(teatavaks tehtud numbri C(2012) 7325 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2012/696/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta direktiivi 2008/57/EÜ ühenduse raudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõike 1 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Raudteeagentuur andis 16. aprillil 2012 välja soovituse ERA/REC/03-2012/ERTMS. Käesolev otsus põhineb sellel soovitusel.

(2)

Selleks et hõlbustada Euroopa rongijuhtimissüsteemi (ETCS) sujuvat kasutuselevõttu olemasolevatel tavaraudteeliinidel, taotles raudteesektor Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi / Euroopa rongijuhtimissüsteemi (edaspidi „ERTMS/ETCS”) täiendavate funktsioonide väljaarendamist, mis määrati kindlaks Euroopa Komisjoni ja raudteesektori ühenduste vahel 2008. aasta juulis allkirjastatud vastastikuse mõistmise memorandumis. Käesoleva otsusega tuleks kõnealused täiendavad funktsioonid lisada tehniliste kirjelduste uue arendusalusena, s.o arendusalusena 3, mida taotlejad võivad täies mahus kohaldada nende ERTMSi/ETCSi tehniliste kirjelduste asemel, mis on sätestatud komisjoni 25. jaanuari 2012. aasta otsuses 2012/88/EL üleeuroopalise raudteesüsteemi juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemide koostalitluse tehnilise kirjelduse kohta (2) (arendusaluse 2 (tuntud ka versioonina 2.3.0d) viimane väljaanne). Arendusaluse 3 põhiline iseärasus seisneb selles, et arendusalusega 3 ühilduva ERTMSiga/ETCSiga varustatud rongid peaksid olema suutelised sõitma arendusalusega 2 ühilduvatel ERTMSiga/ETCSiga varustatud liinidel, ilma et ERTMS/ETCS tekitaks mingeid täiendavaid tehnilisi või käitamispiiranguid. Samuti peaks olema võimalik rakendada arendusalust 3 liinidel, et tagada selle ühilduvus rongidega, mis on varustatud arendusalusega 2 ühilduva ERTMSiga/ETCSiga (üksnes versiooni 2.3.0d funktsioonide kasutamine). Arendusalusega 3 suletakse ka sellised ERTMSi/ETCSi avatud punktid nagu pidurduskõverad ja DMI ergonoomiaaspektid.

(3)

Teadaolevalt on arendusaluse 2 tehnilised kirjeldused püsinud muutumatuna alates sellest ajast, kui komisjon võttis 23. aprillil 2008. aastal vastu otsuse 2008/386/EÜ, millega muudetakse lisa A otsuses 2006/679/EÜ, mis käsitleb üleeuroopalise tavaraudteevõrgustiku kontrolli ja signaalimise alasüsteemi tehnilisi koostalitlusnõudeid, ning lisa A otsuses 2006/860/EÜ, mis käsitleb üleeuroopalise kiirraudteesüsteemi juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemi koostalitluse tehnilist kirjeldust (3). Seepärast peaks olema võimalik nende kasutamist jätkata. Sellest hoolimata kohaldatakse rongisisese ERTMSi/ETCSi suhtes läbivaadatud katsetamise tehnilisi kirjeldusi (viidatud lisa A tabeli A2 punktides 37b ja 37c). Kuna arendusalusega 3 suletakse mitu avatud punkti, tuleks arendusaluse 2 rakendamise korral kõnealuste punktide puhul lähtuda asjakohastest arendusaluse 3 tehnilistest kirjeldustest, millele viidatakse lisas A.

(4)

Euroopa Raudteeagentuur on läbi vaadanud ERTMSi tehnilised kirjeldused seoses allsüsteemiga „Globaalne mobiilsidesüsteem – raudtee (GSM-R)” (viidatud lisa A tabeli A2 punktides 32, 33, 34 ja 65). Kõnealuste läbivaadatud tehniliste kirjeldustega ei muudeta nõudeid, vaid tagatakse Euroopa integreeritud raudteeraadio laiendatud võrguga (EIRENE) seotud dokumentides esitatud kehtivate kohustuslike nõuete selge ja üheti mõistetav klassifitseerimine, lihtsustades niiviisi sertifitseerimist ning vastavuse tagamist ja tõendamist.

(5)

Seoses lisa A tabelis A2 märkega „reserveeritud” tähistatud tehniliste kirjeldustega sisaldab Euroopa Komisjoni, Euroopa Raudteeagentuuri ja Euroopa raudteesektori ühenduste vahel 16. aprillil 2012. aastal allkirjastatud vastastikuse mõistmise memorandum, mis käsitleb ERTMSi juhtimise alase koostöö tugevdamist, asjakohaseid sätteid (sh Euroopa Raudteeagentuuri esitatud määratlust ajakava kohta) selle tagamiseks, et katsetamise tehnilised kirjeldused valideeritakse ja märkega „reserveeritud” tähistatud tehnilised kirjeldused esitatakse õigel ajal.

(6)

Seega tuleks otsust 2012/88/EL vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2008/57/EÜ artikli 29 lõike 1 kohaselt loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2012/88/EL muudetakse järgmiselt:

1)

artikkel 6 jäetakse välja;

2)

lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 6a

Käesoleva otsuse III lisas esitatud KTK rakendamisel kohaldatakse üht lisa A tabelis A2 esitatud kahest tehniliste kirjelduste kogumist. Arendusaluse 3 tehnilised kirjeldused jäävad alles selle tagamiseks, et arendusalusega 3 ühilduva ERTMSiga/ETCSiga varustatud rongid saaksid sõita arendusalusega 2 ühilduvatel ERTMSiga/ETCSiga varustatud liinidel ilma täiendavate tehniliste või käitamispiiranguteta.”;

3)

lisa A asendatakse käesoleva otsuse I lisaga;

4)

lisa G asendatakse käesoleva otsuse II lisaga.

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2013.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 6. november 2012

Komisjoni nimel

asepresident

Siim KALLAS


(1)  ELT L 191, 18.7.2008, lk 1.

(2)  ELT L 51, 23.2.2012, lk 1.

(3)  ELT L 136, 24.5.2008, lk 11.


I LISA

„LISA A

Viited

Iga põhiparameetri viite kohta (käesoleva KTK 4. peatükk) on alljärgnevas tabelis märgitud vastavad kohustuslikud tehnilised kirjeldused tabelis A2 esitatud viitenumbri kaudu.

Tabel A1

Viide 4. peatükis

Viitenumber (vt tabel A2)

4.1

4.1a

1, 4

4.1b

32

4.1c

3

 

 

4.2.1

4.2.1 a

27, 78

4.2.1 b

28

 

 

4.2.2

4.2.2.a

14

4.2.2.b

1, 4, 13, 15, 60

4.2.2.c

31, 37 b, c ja d

4.2.2.d

18, 20

4.2.2.e

6

4.2.2.f

7

 

 

4.2.3

4.2.3 a

14

4.2.3 b

1, 4, 13, 15, 60

4.2.3 c

31, 37 b, c, d

4.2.3 d

18, 21

 

 

4.2.4

4.2.4 a

64, 65

4.2.4 b

66

4.2.4 c

67

4.2.4 d

68

4.2.4 e

73, 74

4.2.4 f

32, 33

4.2.4 g

48

4.2.4 h

69, 70

4.2.4 j

71, 72

4.2.4 k

75, 76

 

 

4.2.5

4.2.5 a

64, 65

4.2.5 b

10, 39, 40

4.2.5 c

19, 20

4.2.5 d

9, 43

4.2.5 e

16, 50

 

 

4.2.6

4.2.6 a

8, 25, 26, 36c, 49, 52

4.2.6 b

29, 45

4.2.6 c

46

4.2.6 d

34

4.2.6 e

20

4.2.6 f

44

 

 

4.2.7

4.2.7 a

12

4.2.7 b

62, 63

4.2.7 c

34

4.2.7 d

9

4.2.7 e

16

 

 

4.2.8

4.2.8 a

11, 79

 

 

4.2.9

4.2.9 a

23

 

 

4.2.10

4.2.10 a

77 (punkt 3.1)

 

 

4.2.11

4.2.11 a

77 (punkt 3.2)

 

 

4.2.12

4.2.12 a

6, 51

 

 

4.2.13

4.2.13 a

32, 33, 51, 80

 

 

4.2.14

4.2.14 a

5

 

 

4.2.15

4.2.15 a

38

Tehnilised kirjeldused

Kohaldatakse üht käesoleva lisa tabelis A2 esitatud kahest tehniliste kirjelduste kogumist.

Tabelis A2 loetletud tehnilises kirjelduses viidatud dokumendid on ainult informatiivse tähendusega, kui tabelis A2 ei ole sätestatud teisiti.

Märkus:

tabelis A2 märkega „reserveeritud” tähistatud tehnilised kirjeldused on loetletud avatud punktidena ka lisas G, kui vastavate avatud punktide sulgemiseks on vaja osutada siseriiklikele eeskirjadele. Avatud punktina loetlemata reserveeritud dokumente kavatsetakse käsitada süsteemi täiustusena.

Tabel A2

Kohustuslike tehniliste kirjelduste loend

Viitenr

Tehniliste kirjelduste kogumik #1

(ETCSi arendusalus 2 ja GSM-Ri arendusalus 0)

Tehniliste kirjelduste kogumik #2

(ETCSi arendusalus 3 ja GSM-Ri arendusalus 0)

Viide

Tehnilise kirjelduse pealkiri

Versioon

Märkused

Viide

Tehnilise kirjelduse pealkiri

Versioon

Märkused

1

ERA/ERTMS/003204

ERTMS/ETCS Functional requirement specification

5.0

 

Välja jäetud

 

 

 

2

Välja jäetud

 

 

 

Välja jäetud

 

 

 

3

UNISIG SUBSET-023

Glossary of Terms and Abbreviations

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-023

Glossary of Terms and Abbreviations

3.0.0

 

4

UNISIG SUBSET-026

System Requirements Specification

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-026

System Requirements Specification

3.3.0

 

5

UNISIG SUBSET-027

FFFIS Juridical recorder-downloading tool

2.3.0

Märkus 1

UNISIG SUBSET-027

FIS Juridical Recording

3.0.0

 

6

UNISIG SUBSET-033

FIS for man-machine interface

2.0.0

 

ERA_ERTMS_015560

ETCS Driver Machine interface

3.3.0

 

7

UNISIG SUBSET-034

FIS for the train interface

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-034

Train Interface FIS

3.0.0

 

8

UNISIG SUBSET-035

Specific Transmission Module FFFIS

2.1.1

 

UNISIG SUBSET-035

Specific Transmission Module FFFIS

3.0.0

 

9

UNISIG SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

2.4.1

 

UNISIG SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

3.0.0

 

10

UNISIG SUBSET-037

EuroRadio FIS

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-037

EuroRadio FIS

3.0.0

 

11

UNISIG SUBSET-038

Offline key management FIS

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-038

Offline key management FIS

3.0.0

 

12

UNISIG SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC handover

2.3.0

 

Reserveeritud

UNISIG SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC handover

 

 

13

UNISIG SUBSET-040

Dimensioning and Engineering rules

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-040

Dimensioning and Engineering rules

3.2.0

 

14

UNISIG SUBSET-041

Performance Requirements for Interoperability

2.1.0

 

UNISIG SUBSET-041

Performance Requirements for Interoperability

3.1.0

 

15

ERA SUBSET-108

Interoperability related consolidation on TSI Annex A documents

1.2.0

 

Välja jäetud

 

 

 

16

UNISIG SUBSET-044

FFFIS for Euroloop

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-044

FFFIS for Euroloop

2.4.0

 

17

Välja jäetud

 

 

 

Välja jäetud

 

 

 

18

UNISIG SUBSET-046

Radio infill FFFS

2.0.0

 

Välja jäetud

 

 

 

19

UNISIG SUBSET-047

Trackside-Trainborne FIS for Radio infill

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-047

Trackside-Trainborne FIS for Radio infill

3.0.0

 

20

UNISIG SUBSET-048

Trainborne FFFIS for Radio infill

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-048

Trainborne FFFIS for Radio infill

3.0.0

 

21

UNISIG SUBSET-049

Radio infill FIS with LEU/interlocking

2.0.0

 

Välja jäetud

 

 

 

22

Välja jäetud

 

 

 

Välja jäetud

 

 

 

23

UNISIG SUBSET-054

Responsibilities and rules for the assignment of values to ETCS variables

2.1.0

 

UNISIG SUBSET-054

Responsibilities and rules for the assignment of values to ETCS variables

3.0.0

 

24

Välja jäetud

 

 

 

Välja jäetud

 

 

 

25

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS Safe time layer

2.2.0

 

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS Safe time layer

3.0.0

 

26

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS Safe link layer

2.2.0

 

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS Safe link layer

3.0.0

 

27

UNISIG SUBSET-091

Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 and 2

2.5.0

 

UNISIG SUBSET-091

Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 and 2

3.2.0

 

28

Reserveeritud

Reliability — availability requirements

 

 

Reserveeritud

Reliability — availability requirements

 

 

29

UNISIG SUBSET-102

Test specification for interface „K”

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-102

Test specification for interface „K”

2.0.0

 

30

Välja jäetud

 

 

 

Välja jäetud

 

 

 

31

UNISIG SUBSET-094

Functional requirements for an onboard reference test facility

2.0.2

 

Reserveeritud

UNISIG SUBSET-094

Functional requirements for an onboard reference test facility

 

 

32

EIRENE FRS

GSM-R Functional requirements specification

7.3.0

 

EIRENE FRS

GSM-R Functional requirements specification

7.3.0

 

33

EIRENE SRS

GSM-R System requirements specification

15.3.0

 

EIRENE SRS

GSM-R System requirements specification

15.3.0

 

34

A11T6001

(MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio

12.4

 

A11T6001

(MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio

12.4

 

35

Välja jäetud

 

 

 

Välja jäetud

 

 

 

36 a

Välja jäetud

 

 

 

Välja jäetud

 

 

 

36 b

Välja jäetud

 

 

 

Välja jäetud

 

 

 

36 c

UNISIG SUBSET-074–2

FFFIS STM Test cases document

1.0.0

 

Reserveeritud

UNISIG SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document

 

 

37 a

Välja jäetud

 

 

 

Välja jäetud

 

 

 

37 b

UNISIG SUBSET-076-5-2

Test cases related to features

2.3.3

 

Reserveeritud

UNISIG SUBSET-076-5-2

Test cases related to features

 

 

37 c

UNISIG SUBSET-076-6-3

Test sequences

2.3.3

 

Reserveeritud

UNISIG SUBSET-076-6-3

Test sequences

 

 

37 d

UNISIG SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

1.0.2

 

Reserveeritud

UNISIG SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

 

 

37 e

Välja jäetud

 

 

 

Välja jäetud

 

 

 

38

06E068

ETCS Marker-board definition

2.0

 

06E068

ETCS Marker-board definition

2.0

 

39

UNISIG SUBSET-092–1

ERTMS EuroRadio Conformance Requirements

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio Conformance Requirements

3.0.0

 

40

UNISIG SUBSET-092–2

ERTMS EuroRadio test cases safety layer

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio test cases safety layer

3.0.0

 

41

Välja jäetud

 

 

 

Välja jäetud

 

 

 

42

Välja jäetud

 

 

 

Välja jäetud

 

 

 

43

UNISIG SUBSET 085

Test specification for Eurobalise FFFIS

2.2.2

 

UNISIG SUBSET 085

Test specification for Eurobalise FFFIS

3.0.0

 

44

Reserveeritud

Odometry FIS

 

 

Reserveeritud

Odometry FIS

 

 

45

UNISIG SUBSET-101

Interface „K” Specification

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-101

Interface „K” Specification

2.0.0

 

46

UNISIG SUBSET-100

Interface „G” Specification

1.0.1

 

UNISIG SUBSET-100

Interface „G” Specification

2.0.0

 

47

Välja jäetud

 

 

 

Välja jäetud

 

 

 

48

Reserveeritud

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

 

Reserveeritud

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

 

49

UNISIG SUBSET-059

Performance requirements for STM

2.1.1

 

UNISIG SUBSET-059

Performance requirements for STM

3.0.0.

 

50

UNISIG SUBSET-103

Test specification for Euroloop

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-103

Test specification for Euroloop

1.1.0

 

51

Reserveeritud

Ergonomic aspects of the DMI

 

 

Välja jäetud

 

 

 

52

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM Application layer

2.1.1

 

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM Application layer

3.0.0

 

53

Välja jäetud

 

 

 

Välja jäetud

 

 

 

54

Välja jäetud

 

 

 

Välja jäetud

 

 

 

55

Välja jäetud

 

 

 

Välja jäetud

 

 

 

56

Välja jäetud

 

 

 

Välja jäetud

 

 

 

57

Välja jäetud

 

 

 

Välja jäetud

 

 

 

58

Välja jäetud

 

 

 

Välja jäetud

 

 

 

59

Välja jäetud

 

 

 

Välja jäetud

 

 

 

60

Välja jäetud

 

 

 

UNISIG SUBSET-104

ETCS System Version Management

3.1.0

 

61

Välja jäetud

 

 

 

Välja jäetud

 

 

 

62

Reserveeritud

RBC-RBC Test specification for safe communication interface

 

 

Välja jäetud

 

 

 

63

UNISIG SUBSET-098

RBC-RBC Safe Communication Interface

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-098

RBC-RBC Safe Communication Interface

3.0.0

 

64

EN 301 515

Global System for Mobile Communication (GSM);

Requirements for GSM operation on railways

2.3.0

Märkus 2

EN 301 515

Global System for Mobile Communication (GSM);

Requirements for GSM operation on railways

2.3.0

Märkus 2

65

TS 102 281

Detailed requirements for GSM operation on railways

2.2.0

Märkus 3

TS 102 281

Detailed requirements for GSM operation on railways

2.2.0

Märkus 3

66

(MORANE) A 01 T 0004 1

ASCI Options for Interoperability

1

 

(MORANE) A 01 T 0004 1

ASCI Options for Interoperability

1

 

67

(MORANE) P 38 T 9001

FFFIS for GSM-R SIM Cards

4.1

 

(MORANE) P 38 T 9001

FFFIS for GSM-R SIM Cards

4.1

 

68

ETSI TS 102 610

Railway Telecommunication; GSM;

Usage of the UUIE for GSM operation on railways

1.1.0

 

ETSI TS 102 610

Railway Telecommunication; GSM;

Usage of the UUIE for GSM operation on railways

1.1.0

 

69

(MORANE) F 10 T 6002

FFFS for Confirmation of High Priority Calls’

4

 

(MORANE) F 10 T 6002

FFFS for Confirmation of High Priority Calls’

4

 

70

(MORANE) F 12 T 6002

FIS for Confirmation of High Priority Calls

4

 

(MORANE) F 12 T 6002

FIS for Confirmation of High Priority Calls

4

 

71

(MORANE) E 10 T 6001

FFFS for Functional Addressing

4

 

(MORANE) E 10 T 6001

FFFS for Functional Addressing

4

 

72

(MORANE) E 12 T 6001

FIS for Functional Addressing

5.1

 

(MORANE) E 12 T 6001

FIS for Functional Addressing

5.1

 

73

(MORANE) F 10 T6001

FFFS for Location Dependent Addressing

4

 

(MORANE) F 10 T6001

FFFS for Location Dependent Addressing

4

 

74

(MORANE) F 12 T6001

FIS for Location Dependent Addressing

3

 

(MORANE) F 12 T6001

FIS for Location Dependent Addressing

3

 

75

(MORANE) F 10 T 6003

FFFS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

(MORANE) F 10 T 6003

FFFS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

76

(MORANE) F 12 T 6003

FIS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

(MORANE) F 12 T 6003

FIS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

77

ERA/ERTMS/033281

Interfaces between CCS track-side and other subsystems

1.0

 

ERA/ERTMS/033281

Interfaces between CCS track-side and other subsystems

1.0

 

78

Reserveeritud

Safety requirements for ETCS DMI functions

 

 

Reserveeritud

Safety requirements for ETCS DMI functions

 

 

79

Ei kohaldata

Ei kohaldata

 

 

UNISIG SUBSET-114

KMC-ETCS Entity Off-line KM FIS

1.0.0

 

80

Ei kohaldata

Ei kohaldata

 

 

Reserveeritud

GSM-R Driver Machine Interface

 

 

Märkus 1:

kohustuslik on ainult salvestatava teabe funktsionaalne kirjeldus, mitte liidese tehnilised näitajad.

Märkus 2:

EN 301 515 punktis 2.1 loetletud tehnilised kirjeldused on kohustuslikud.

Märkus 3:

TR 102 281 tabelites 1 ja 2 loetletud muudatuse taotlused on kohustuslikud.

Tabel A3

Kohustuslike standardite loend

Tabelis loetletud standardeid kohaldatakse sertifitseerimismenetluses, ilma et see piiraks käesoleva KTK 4. ja 6. peatüki kohaldamist.

Nr

Viide

Dokumendi nimi ja märkused

Versioon

A1

EN 50126

Railway applications —The specification and demonstration of reliability, availability, maintainability and safety (RAMS)

1999

A2

EN 50128

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — Software for railway control and protection systems

2001

A3

EN 50129

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — Safety related electronic systems for signalling

2003

A4

EN 50159-1

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — Part 1: Safety related communication in closed transmission systems

2001

A5

EN 50159-2

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — Part 2: Safety related communication in open transmission systems

2001”


II LISA

„LISA G

AVATUD PUNKTID

Avatud punkt

Märkused

Pidurdamine

Kohaldatakse üksnes ERTMSi/ETCSi arendusaluse 2 suhtes (vt lisa A tabeli A2 punkt 15).

Lahendatud seoses ERTMSi/ETCSi arendusalusega 3 (vt lisa A tabeli A2 punktid 4 ja 13).

Punkt 28 – töökindluse ja käideldavuse nõuded

Sagedasti esinevad halvenenud tingimused, mida põhjustavad juht- ja signaalseadmete tõrked, vähendavad süsteemi ohutust.

Ratta väikseim lubatud läbimõõt kiirustel, mis ületavad 350 km/h

Vt lisa A tabeli A2 punkt 77

Väikseim lubatud teljevahe kiirustel, mis ületavad 350 km/h

Vt lisa A tabeli A2 punkt 77

Ratastevaheline metallist ja induktiivsetest komponentidest vaba ruum

Vt lisa A tabeli A2 punkt 77

See ei ole avatud punkt kaubavagunite jaoks

Rööbastele puistatava liiva omadused

Vt lisa A tabeli A2 punkt 77

Veeremi metalli mass

Vt lisa A tabeli A2 punkt 77

Näivat manööverdamistakistust mõjutav veeremi omaduste kogum

Vt lisa A tabeli A2 punkt 77

Elektromagnetilised häired (veovool)

Vt lisa A tabeli A2 punkt 77

Elektromagnetilised häired (elektromagnetväljad)

Vt lisa A tabeli A2 punkt 77

See ei ole avatud punkt muude vooluvarustussüsteemide jaoks peale alalisvoolusüsteemide

Veeremi impedants

Vt lisa A tabeli A2 punkt 77

Alalisvool ja veovoolu madalsageduslikud komponendid

Vt lisa A tabeli A2 punkt 77

Magnet- või pöörisvoolupidurite kasutamine

Vt lisa A tabeli A2 punkt 77

Punkt 78 – ETCSi DMI funktsioonide ohutusnõuded

See avatud punkt on seotud rongisisese ETCSi ja juhi vahelise liidesega, st vigadega teabe kuvamisel ning andmete ja käskude sisestamisel.”


Top