Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0431

2012/431/EL: Nõukogu otsus, 26. juuni 2012 , ELi-EFTA ühiskomitees Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta seoses 20. mai 1987 . aasta ühistransiidiprotseduuri konventsiooni muutmist käsitleva otsuse vastuvõtmisega

OJ L 199, 26.7.2012, p. 15–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/431/oj

26.7.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 199/15


NÕUKOGU OTSUS,

26. juuni 2012,

ELi-EFTA ühiskomitees Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta seoses 20. mai 1987. aasta ühistransiidiprotseduuri konventsiooni muutmist käsitleva otsuse vastuvõtmisega

(2012/431/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 207 lõike 4 esimest lõiku koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

20. mai 1987. aasta ühistransiidiprotseduuri konventsiooni (1) („konventsioon”) artikli 15a kohaselt võib kolmas riik saada kõnealuse konventsiooni osaliseks, kui konventsiooni kohaselt loodud ühiskomitee otsuse alusel kutsutakse riiki ühinema.

(2)

Konventsiooni artikli 15 kohaselt antakse kõnealusele ühiskomiteele õigus soovitada ja võtta vastu otsuseid, millega muudetakse konventsiooni ja selle liiteid.

(3)

Horvaatia on ametlikult väljendanud soovi ühineda ühistransiidisüsteemiga ning teda on ühiskomitee 19. jaanuari 2012. aasta otsuse alusel ühinema kutsutud.

(4)

Horvaatia on täitnud kõik juriidilised, struktuurilised ja infotehnoloogiaalased nõuded, mis on konventsiooniga ühinemise eeltingimuseks, ning ühineb ametliku ühinemismenetluse kohaselt konventsiooniga.

(5)

Seoses ühistransiidisüsteemi laiendamisega on vaja konventsiooni teha teatavaid muudatusi. See on seotud horvaadikeelsete viidetega ja tagatisdokumentide asjakohaste kohandustega.

(6)

Kavandatud muudatus esitati ELi-EFTA töörühmale arutamiseks ning see kiideti esialgu heaks.

(7)

Seepärast tuleks kindlaks määrata Euroopa Liidu seisukoht seoses kavandatud muudatusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

ELi-EFTA ühistransiidi ühiskomitees Euroopa Liidu nimel võetav seisukoht seoses 20. mai 1987. aasta ühistransiidiprotseduuri konventsiooni muutmist käsitleva kõnealuse ühiskomitee otsuse nr XXX vastuvõtmisega põhineb käesolevale otsusele liidetud otsuse eelnõul.

Väiksemaid muudatusi nimetatud otsuse eelnõus võivad liidu esindajad ELi-EFTA ühiskomitees teha pärast nõukogu nõuetekohast teavitamist.

Artikkel 2

Kui ELi-EFTA ühistransiidi ühiskomitee otsus on vastu võetud, avaldab komisjon selle Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Luxembourg, 26. juuni 2012

Nõukogu nimel

eesistuja

N. WAMMEN


(1)  EÜT L 226, 13.8.1987, lk 2.


EELNÕU

ELi-EFTA ÜHISTRANSIIDI ÜHISKOMITEE OTSUS nr XXX,

…,

millega muudetakse 20. mai 1987. aasta ühistransiidiprotseduuri konventsiooni […]

ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse 20. mai 1987. aasta ühistransiidiprotseduuri konventsiooni, (1) eriti selle artikli 15 lõike 3 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Horvaatia on väljendanud soovi ühineda 20. mai 1987. aasta ühistransiidiprotseduuri konventsiooniga („konventsioon”) ning käesoleva konventsiooniga loodud ühiskomitee 19. jaanuari 2012. aasta otsuse alusel on teda kutsutud ühinema.

(2)

Seetõttu tuleks konventsiooni õiges järjekorras lisada konventsioonis kasutatud viidete tõlked horvaadi keelde.

(3)

Käesoleva otsuse kohaldamine on seotud Horvaatia konventsiooniga ühinemise kuupäevaga.

(4)

Et võimaldada trükitud tagatisvormide kasutamist vastavalt kriteeriumidele, mis kehtisid enne Horvaatia konventsiooniga ühinemise kuupäeva, on kehtestatud üleminekuperiood, mille jooksul neid trükitud vorme võib vastavaid kohandusi tehes jätkuvalt kasutada.

(5)

Seepärast tuleks konventsiooni vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ühistransiidiprotseduuri konventsiooni III liidet muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

1.   Käesolevat otsust kohaldatakse alates kuupäevast, mil Horvaatia konventsiooniga ühineb.

2.   III liite C1, C2, C3, C4, C5 ja C6 lisades esitatud vormide kasutamist võib hiljemalt kuni käesoleva otsuse kohaldamise kuupäevale järgneva 12. kuu lõpuni jätkata, tehes sinna vajalikke geograafilisi kohandusi ja kohandusi volitatud isiku ametliku asukoha osas.

Brüssel,

Ühiskomitee nimel

eesistuja


(1)  EÜT L 226, 13.8.1987, lk 2.

LISA

1.

B1 lisa lahtris 51 lisatakse Ühendkuningriigi ja Islandi vahele järgmine taane:

„Horvaatia HR”

2.

B6 lisa III jaotist muudetakse järgmiselt.

   HR Valjanost ograničena”

2.1.

Tabeli „Piiratud kehtivus – 99200” esimeses osas lisatakse enne IS järgmine taane:

„—

   HR Oslobođeno”

2.2.

Tabeli „Loobutud – 99201” teises osas lisatakse enne IS järgmine taane:

„—

   HR Alternativni dokaz”

2.3.

Tabeli „Alternatiivsed tõendid – 99202” kolmandas osas lisatakse enne IS järgmine taane:

„—

   HR Razlike:Carinarnica kojoj je roba podnesena … (naziv i zemlja)”

2.4.

Tabeli „Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati … (nimi ja riik) – 99203” neljandas osas lisatakse enne IS järgmine taane:

„—

   HR Izlaz iz … podliježe ograničenjima ili pristojbama temeljem Uredbe/Direktive/Odluke br …”

2.5.

Tabeli „Väljumine … on aluseks piirangutele ja/või maksudele vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr … – 99204” viiendas osas lisatakse enne IS järgmine taane:

„—

   HR Oslobođeno od propisanog plana puta”

2.6.

Tabeli „Ettenähtud teekonnast loobutud – 99205” kuuendas osas lisatakse enne IS järgmine taane:

„—

   HR Ovlašteni pošiljatelj”

2.7.

Tabeli „Volitatud kaubasaatja – 99206” seitsmendas osas lisatakse enne IS järgmine taane:

„—

   HR Oslobođeno potpisa”

2.8.

Tabeli „Allkirjanõudest loobutud – 99207” kaheksandas osas lisatakse enne IS järgmine taane:

„—

   HR Zabranjeno zajedničko jamstvo”

2.9.

Tabeli „Üldtagatise kasutamine keelatud – 99208” üheksandas osas lisatakse enne IS järgmine taane:

„—

   HR Neograničena uporaba”

2.10.

Tabeli „Piiramatu kasutamine – 99209” kümnendas osas lisatakse enne IS järgmine taane:

„—

   HR Izdano naknadno”

2.11.

Tabeli „Välja antud tagasiulatuvalt – 99210” 11. osas lisatakse enne IS järgmine taane:

„—

   HR Razni”

2.12.

Tabeli „Erinevad – 99211” 12. osas lisatakse enne IS järgmine taane:

„—

   HR Rasuto”

2.13.

Tabeli „Mahtkaup – 99212” 13. osas lisatakse enne IS järgmine taane:

„—

   HR Pošiljatelj”

2.14.

Tabeli „Saatja – 99213” 14. osas lisatakse enne IS järgmine taane:

„—

3.

C1 lisa asendatakse järgmise tekstiga:

„C1 LISA

ÜHISTRANSIIDIPROTSEDUUR / ÜHENDUSE TRANSIIDIPROTSEDUUR

Image

Image

4.

C2 lisa asendatakse järgmise tekstiga:

„C2 LISA

ÜHISTRANSIIDIPROTSEDUUR / ÜHENDUSE TRANSIIDIPROTSEDUUR

Image

Image

5.

C4 lisa asendatakse järgmise tekstiga:

„C4 LISA

ÜHISTRANSIIDIPROTSEDUUR / ÜHENDUSE TRANSIIDIPROTSEDUUR

Image

Image

6.

C5 lisa lahtris 7 lisatakse sõnade „Euroopa Ühendus” ja „Island” vahele sõna „Horvaatia”.

7.

C6 lisa lahtris 6 lisatakse sõnade „Euroopa Ühendus” ja „Island” vahele sõna „Horvaatia”.


Top