EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0032(01)

2012/839/EL: Euroopa Keskpanga otsus, 19. detsember 2012 , ajutiste meetmete kohta seoses Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkusega (EKP/2012/32)

OJ L 359, 29.12.2012, p. 74–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 02/05/2013; kehtetuks tunnistatud 32013D0005(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/839/oj

29.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 359/74


EUROOPA KESKPANGA OTSUS,

19. detsember 2012,

ajutiste meetmete kohta seoses Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkusega

(EKP/2012/32)

(2012/839/EL)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 127 lõike 2 esimest taanet,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikli 3.1 esimest taanet ning artikleid 12.1, 18 ja artikli 34.1 teist taanet,

võttes arvesse 20. septembri 2011. aasta suunist EKP/2011/14 eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta, (1) eelkõige selle I lisa punkte 1.6, 6.3.1, 6.3.2 ja 6.4.2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikli 18.1 kohaselt võivad Euroopa Keskpank (EKP) ja liikmesriikide, mille rahaühik on euro, keskpangad (RKPd) teha krediiditehinguid krediidiasutustega ja muude turul osalejatega, kui laen on piisavalt tagatud. Tagatise kõlblikkuse määramise kriteeriumid eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide jaoks on sätestatud suunise EKP/2011/14 I lisas.

(2)

Suunise EKP/2011/14 I lisa punkti 1.6 kohaselt võib EKP nõukogu eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide teostamise instrumente, tingimusi, kriteeriume ja menetlusi igal ajal muuta. Suunise EKP/2011/14 I lisa punkti 6.3.1 kohaselt jätab eurosüsteem endale õiguse mis tahes asjakohaseks peetava teabe põhjal välja selgitada, kas emissioon, emitent, krediidisaaja või garant vastavad tema kõrgetele krediidistandarditele.

(3)

5. märtsi 2012. aasta otsus EKP/2012/3 Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkuse kohta seoses Kreeka Vabariigi võlavahetuspakkumisega (2) peatas ajutiselt eurosüsteemi krediidikvaliteedi läve miinimumnõuded, mida kohaldati Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide, ning luges need kõlblikuks tagatise parandamise kestel. Tagatise parandamise lõppemisel, kuna Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide piisavus tagatisena ei olnud garanteeritud, võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2012/14, (3) millega tunnistati kehtetuks otsus EKP/2012/3 alates 25. juulist 2012, millega need instrumendid muutusid kõlbmatuteks.

(4)

EKP nõukogu võtab nüüd arvesse eurorühma poolt antud positiivset hinnangut poliitikapaketile Kreeka majanduse teise kohandamisprogrammi esimesel läbivaatusel.

(5)

EKP nõukogu leiab, et poliitikapakett on kohane ja Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kvaliteedistandard on piisav, et lubada nende kõlblikkust eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonides, olenemata mis tahes krediidihinnangust.

(6)

Seetõttu on EKP nõukogu otsustanud taastada Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkuse eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonideks, kuid nende instrumentide suhtes kohaldatakse väärtuskärpeid, mis erinevad suunise EKP/2011/14 I lisa punktis 6.4.2 sätestatutest.

(7)

See erimeede kehtib ajutiselt kuni EKP nõukogu leiab, et eurosüsteemi kõlblikkuskriteeriumide raamistikku saab kohaldada tavaliselt ja jätkata saab rahapoliitika operatsioonide riskiohjeraamistikuga,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Suunise EKP/2001/14 teatavate sätete kohaldamise peatamine ja Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkus

1.   Eurosüsteemi krediidikvaliteedi miinimumnõuded, mis on sätestatud eurosüsteemi krediidihindamisraamistiku reeglites teatavate turukõlblike varade jaoks suunise EKP/2011/14 I lisa punktis 6.3.2, peatatakse Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide osas.

2.   Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblikud võlainstrumendid on kõlblik tagatis eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide jaoks ja nende suhtes kohaldatakse konkreetseid väärtuskärpeid, mis on sätestatud käesoleva suunise lisas.

3.   Vastuolu korral käesoleva suunise ja suunise EKP/2011/14 vahel kohaldatakse käesolevate suunist.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub 21. detsembril 2012.

Frankfurt Maini ääres, 19. detsember 2012

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  ELT L 331, 14.12.2011, lk 1.

(2)  ELT L 77, 16.3.2012, lk 19.

(3)  ELT L 199, 26.7.2012, lk 26.


LISA

Väärtuskärbete astmed Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide jaoks

Kreeka valitsuse võlakirjad (GGB)

Tähtajavahemik

Väärtuskärped fikseeritud ja ujuva kupongi jaoks

Väärtuskärped nullkupongi jaoks

0-1

15,0

15,0

1-3

33,0

35,5

3-5

45,0

48,5

5-7

54,0

58,5

7-10

56,0

62,0

> 10

57,0

71,0

Valitsuse poolt tagatud pangavõlakirjad (GGBB) ja valitsuse poolt tagatud finantssektorivälised võlakirjad

Tähtajavahemik

Väärtuskärped fikseeritud ja ujuva kupongi jaoks

Väärtuskärped nullkupongi jaoks

0-1

23,0

23,0

1-3

42,5

45,0

3-5

55,5

59,0

5-7

64,5

69,5

7-10

67,0

72,5

> 10

67,5

81,0


Top