EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0014(01)

2012/433/EL: Euroopa Keskpanga otsus, 18. juuli 2012 , millega tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2012/3 Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkuse kohta seoses Kreeka Vabariigi võlavahetuspakkumisega (EKP/2012/14)

OJ L 199, 26.7.2012, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/433/oj

26.7.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 199/26


EUROOPA KESKPANGA OTSUS,

18. juuli 2012,

millega tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2012/3 Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkuse kohta seoses Kreeka Vabariigi võlavahetuspakkumisega

(EKP/2012/14)

(2012/433/EL)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 127 lõike 2 esimest taanet,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikli 3.1 esimest taanet ning artikleid 12.1, 18 ja artikli 34.1 teist taanet,

võttes arvesse 20. septembri 2011. aasta suunist EKP/2011/14 eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta, (1) eelkõige I lisa punkte 1.6, 6.3.1 ja 6.3.2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikli 18.1 kohaselt võivad Euroopa Keskpank (EKP) ja liikmesriikide, mille rahaühik on euro, keskpangad teha krediiditehinguid krediidiasutustega ja muude turul osalejatega, kui laen on piisavalt tagatud. Tagatise kõlblikkuse määramise kriteeriumid eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide jaoks on sätestatud suunise EKP/2011/14 I lisas.

(2)

Suunise EKP/2011/14 I lisa punkti 1.6 kohaselt võib EKP nõukogu eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide teostamise instrumente, tingimusi, kriteeriume ja menetlusi igal ajal muuta. Suunise EKP/2011/14 I lisa punkti 6.3.1 kohaselt jätab eurosüsteem endale õiguse mis tahes asjakohaseks peetava teabe põhjal välja selgitada, kas emissioon, emitent, krediidisaaja või garant vastavad tema kõrgetele krediidistandarditele.

(3)

Võlavahetuspakkumise kontekstis, mille Kreeka Vabariik algatas 24. veebruaril 2012 Kreeka valitsuse poolt emiteeritud või tagatud turukõlblike võlainstrumentide hoidjatele, loodi riikide keskpankadele parandatud tagatis tagasiostu skeemi kujul, et toetada Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või tagatud turukõlblike võlainstrumentide kvaliteeti.

(4)

Erandliku meetmena peatas 5. märtsi 2012. aasta otsus EKP/2012/3 Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkuse kohta seoses Kreeka Vabariigi võlavahetuspakkumisega (2) ajutiselt eurosüsteemi krediidikvaliteedi läve miinimumnõuded, mida kohaldati Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide suhtes, ning luges need kõlblikuks tagatise parandamise kestel.

(5)

EKP nõukogu otsustas, et tagatise parandamise lõppemisel, kui Kreeka Vabariigi emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide piisavus tagatisena ei ole tagatud, tuleb selliste instrumentide suhtes kohaldada suunise EKP/2011/14 I lisa punktis 6.3.2 määratletud krediidikvaliteedi läve.

(6)

Seega tuleb otsus EKP/2012/3 tunnistada kehtetuks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse EKP/2012/3 kehtetuks tunnistamine

Otsus EKP/2012/3 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub 25. juulil 2012.

Frankfurt Maini ääres, 18. juuli 2012

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  ELT L 331, 14.12.2011, lk 1.

(2)  ELT L 77, 16.3.2012, lk 19.


Top