EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1387

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1387/2011, 14. detsember 2011 , millega parandatakse määruse (EÜ) nr 951/2006 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kolmandate riikidega kauplemise suhtes suhkrusektoris) hispaania-, itaalia-, poola-, portugali-, prantsuse-, slovaki-, soome- ja ungarikeelset versiooni

OJ L 345, 29.12.2011, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1387/oj

29.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 345/20


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1387/2011,

14. detsember 2011,

millega parandatakse määruse (EÜ) nr 951/2006 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kolmandate riikidega kauplemise suhtes suhkrusektoris) hispaania-, itaalia-, poola-, portugali-, prantsuse-, slovaki-, soome- ja ungarikeelset versiooni

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artiklit 85 ja artikli 161 lõiget 3 koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Pärast komisjoni määruse (EÜ) nr 951/2006 (2) muutmist komisjoni määrusega (EÜ) nr 1055/2009 (3) leiti määruse (EÜ) nr 951/2006 hispaania-, itaalia-, poola-, portugali-, prantsuse-, slovaki-, soome- ja ungarikeelses versioonis artikli 7b lõikes 3 viga ekspordilitsentside taotluste esitamise alguskuupäevas.

(2)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 951/2006 vastavalt parandada.

(3)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Parandused puudutavad üksnes hispaania-, itaalia-, poola-, portugali-, prantsuse-, slovaki-, soome- ja ungarikeelset versiooni.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. detsember 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 178, 1.7.2006, lk 24.

(3)  ELT L 290, 6.11.2009, lk 64.


Top