EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1161

Komisjoni määrus (EL) nr 1161/2011, 14. november 2011 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/46/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1925/2006 ning komisjoni määrust (EÜ) nr 953/2009 seoses loeteludega mineraaltoitainetest, mida võib lisada toidule EMPs kohaldatav tekst

OJ L 296, 15.11.2011, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 023 P. 299 - 300

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1161/oj

15.11.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 296/29


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1161/2011,

14. november 2011,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/46/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1925/2006 ning komisjoni määrust (EÜ) nr 953/2009 seoses loeteludega mineraaltoitainetest, mida võib lisada toidule

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuni 2002. aasta direktiivi 2002/46/EÜ toidulisandeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 5,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1925/2006 vitamiinide, mineraaltoitainete ja teatud muude ainete toidule lisamise kohta, (2) eriti selle artikli 3 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta direktiivi 2009/39/EÜ eritoiduks ettenähtud toiduainete kohta, (3) eriti selle artikli 4 lõiget 3,

olles konsulteerinud Euroopa Toiduohutusametiga (EFSA)

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2002/46/EÜ II lisas on esitatud nende vitamiinide ja mineraalainete loetelu, mida võib kasutada toidulisandite valmistamisel. Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1170/2009 (4) on asendatud direktiivi 2002/46/EÜ I ja II lisa. Muudatused selle määrusega muudetud direktiivi 2002/46/EÜ II lisas esitatud loetelus tuleb vastu võtta kooskõlas kõnealuse direktiivi artiklis 4 sätestatud nõuetega ja artikli 13 lõikes 3 nimetatud korras.

(2)

Määruse (EÜ) 1925/2006 II lisas on esitatud nende vitamiinide ja mineraaltoitainete loetelu, mida võib toidule lisada.

(3)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 953/2009 (5) lisas on esitatud nende eriotstarbeliste toitainete loetelu, mida võib lisada eritoidule.

(4)

EFSA on andnud hinnangu uutele mineraaltoiteainetele, et lubada neid toidus kasutada. Ained, millele EFSA on andnud pooldava arvamuse, tuleks kanda nimetatud õigusaktides esitatud loeteludesse.

(5)

Huvitatud osapooltega konsulteeriti toiduahela ning looma- ja taimetervise nõuanderühma kaudu ning nende märkusi võeti arvesse.

(6)

Direktiivi 2002/46/EÜ ning määrusi (EÜ) nr 1925/2006 ja (EÜ) nr 953/2009 tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega ning ei Euroopa Parlament ega nõukogu ole vastuväiteid esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 2002/46/EÜ II lisa punkti B muudetakse järgmiselt:

a)

kande „raud(II)fosfaat” järele lisatakse järgmised kanded:

„raud(II)ammooniumfosfaat

raud(III)naatrium-EDTA”;

b)

kande „ortofosforhappe naatriumisoolad” järele lisatakse järgmised kanded:

„naatriumsulfaat

kaaliumsulfaat”.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 1925/2006 II lisa punkti 2 muudetakse järgmiselt:

a)

kande „raud(II)sulfaat” järele lisatakse järgmised kanded:

„raud(II)ammooniumfosfaat

raud(III)naatrium-EDTA”;

b)

kande „kroom(III)sulfiid ja selle heksahüdraat” järele lisatakse järgmine kanne:

„kroompikolinaat”.

Artikkel 3

Määruse (EÜ) nr 953/2009 lisa 2. rühma (mineraalained) muudetakse järgmiselt:

a)

kande „raud(II)sulfaat” järele lisatakse järgmised kanded:

„raud(II)ammooniumfosfaat

x

 

raud(III)naatrium-EDTA

x”

 

b)

kande „kroom(III)sulfaat ja selle heksahüdraat” järele lisatakse järgmine kanne:

„kroompikolinaat

x”

 

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. november 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 183, 12.7.2002, lk 51.

(2)  ELT L 404, 30.12.2006, lk 26.

(3)  ELT L 124, 20.5.2009, lk 21.

(4)  ELT L 314, 1.12.2009, lk 36.

(5)  ELT L 269, 14.10.2009, lk 9.


Top