Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1126

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1126/2011, 7. november 2011 , millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1120/2009 III lisa seoses nõukogu määruses (EÜ) nr 73/2009 sätestatud eritoetuse rahastamiseks ettenähtud summadega

OJ L 289, 8.11.2011, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 030 P. 297 - 298

No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2014; kehtetuks tunnistatud 32014R0639

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1126/oj

8.11.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/24


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1126/2011,

7. november 2011,

millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1120/2009 III lisa seoses nõukogu määruses (EÜ) nr 73/2009 sätestatud eritoetuse rahastamiseks ettenähtud summadega

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. jaanuari 2009. aasta määrust (EÜ) nr 73/2009 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, muudetakse määruseid (EÜ) nr 1290/2005, (EÜ) nr 247/2006, (EÜ) nr 378/2007 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1782/2003), (1) eriti selle artikli 69 lõiget 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 29. oktoobri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1120/2009 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) III jaotises sätestatud ühtse otsemaksete kava üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (2) artikli 49 lõike 2 kohaselt võivad liikmesriigid alates 2010. aastast iga konkreetse kalendriaasta 1. augustiks taotleda määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 69 lõike 6 punktis a osutatud summade uuesti läbivaatamist, kui kõnealuse määruse artikli 69 lõike 7 esimeses lõigus sätestatud arvutamismeetodi kohaldamisest tulenev summa kõnealuse eelarveaasta jaoks erineb määruse (EÜ) nr 1120/2009 III lisas kindlaksmääratud summast rohkem kui 20 %.

(2)

Taani, Soome ja Sloveenia esitasid komisjonile taotluse määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 69 lõike 6 punktis a osutatud summade läbivaatamiseks jõustumisega alates 2012. aastast.

(3)

Taani, Soome ja Sloveenia esitatud taotluste järel tegi komisjon vajalikud arvutused, et kontrollida, kas eelarveaastal 2010 ületati määruse (EÜ) nr 1120/2009 artikli 49 lõikes 2 osutatud 20 % künnis. Määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 69 lõike 7 punkti a kohaldamiseks kasutas komisjon määruse (EÜ) nr 73/2009 IV lisas sätestatud netoülemmäärade kehtestamisel Taani, Soome ja Sloveenia hinnangulist keskmist toetuste ümbersuunamise määra.

(4)

Arvutuste kohaselt erineb Taani, Soome ja Sloveenia puhul määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 69 lõike 7 esimeses lõigus sätestatud arvutamismeetodi kohaldamisest tulenev summa eelarveaasta 2010 puhul määruse (EÜ) nr 1120/2009 III lisas kindlaks määratud summast vastavalt 47 %, 29 % ja 47 % võrra.

(5)

Seetõttu tuleks Taani, Soome ja Sloveenia puhul määruse (EÜ) nr 1120/2009 III lisas kindlaks määratud summad läbi vaadata. Selliseid läbivaadatud summasid tuleks kooskõlas määruse (EÜ) nr 1120/2009 artikli 49 lõikega 2 kohaldada alates 2012. kalendriaastast.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas otsetoetuste korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1120/2009 III lisa muudetakse järgmiselt:

a)

Taanit käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

„Taani

23,25”

b)

Soomet käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

„Soome

6,19”

c)

Sloveeniat käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

„Sloveenia

3,52”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. november 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 130, 31.1.2009, lk 16.

(2)  ELT L 316, 2.12.2009, lk 1.


Top