Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0706

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 706/2011, 20. juuli 2011 , millega kiidetakse heaks toimeaine profoksüdiim kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa EMPs kohaldatav tekst

OJ L 190, 21.7.2011, p. 50–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 049 P. 69 - 72

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/706/oj

21.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 190/50


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 706/2011,

20. juuli 2011,

millega kiidetakse heaks toimeaine profoksüdiim kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 2 ja artikli 78 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 80 lõike 1 punktile a kohaldatakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ (2) seoses heakskiitmise menetluse ja tingimustega toimeainete suhtes, mille kohta on vastu võetud otsus kooskõlas nimetatud direktiivi artikli 6 lõikega 3 enne 14. juunit 2011. aastal. Profoksüdiimi puhul on määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 80 lõike 1 punkti a tingimused täidetud komisjoni otsusega 1999/43/EÜ (3).

(2)

Vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõikele 2 sai Hispaania 2. aprillil 1998. aastal ettevõttelt BASF SE taotluse kanda toimeaine profoksüdiim direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse. Otsusega 1999/43/EÜ kinnitati, et toimik on täielik ning seda võib pidada põhimõtteliselt vastavaks direktiivi 91/414/EMÜ II ja III lisas loetletud andmete ja teabega seotud nõuetele.

(3)

Kõnealuse toimeaine mõju inimeste ja loomade tervisele ning keskkonnale taotleja poolt kavandatud kasutusviiside puhul on hinnatud vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõigetele 2 ja 4. Määratud referentliikmesriik esitas hindamisaruande projekti 28. märtsil 2001. aastal.

(4)

Liikmesriigid ja komisjon on profoksüdiimi hindamisaruande projekti toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees läbi vaadanud. Läbivaatamise lõpptulemusena vormistati 17. juunil 2011. aastal komisjoni läbivaatamisaruanne profoksüdiimi kohta.

(5)

Mitmest senisest uuringust on ilmnenud, et profoksüdiimi sisaldavad taimekaitsevahendid võivad eeldatavalt üldjoontes vastata direktiivi 91/414/EMÜ artikli 5 lõike 1 punktides a ja b ning artikli 5 lõikes 3 sätestatud nõuetele eelkõige seoses komisjoni läbivaatamisaruandes uuritud ja üksikasjalikult kirjeldatud kasutusviisidega. Seepärast on asjakohane profoksüdiim heaks kiita.

(6)

Ilma et see piiraks määruses (EÜ) nr 1107/2009 sätestatud heakskiitmisjärgsete kohustuste täitmist ning võttes arvesse erilist olukorda, mille tingis üleminek direktiivi 91/414/EMÜ kohaldamiselt määruse (EÜ) nr 1107/2009 kohaldamisele, tuleks siiski kohaldada järgmist. Liikmesriikidele tuleks pärast heakskiitmist näha ette kuuekuuline ajavahemik profoksüdiimi sisaldavate taimekaitsevahendite lubade läbivaatamiseks. Liikmesriigid peaksid lube muutma või load asendama või tühistama, kui see on asjakohane. Erandina kõnealusest tähtajast tuleks ette näha pikem ajavahemik iga taimekaitsevahendit ja selle iga kavandatud kasutusala käsitlevate täielike, direktiivi 91/414/EMÜ III lisa kohaste ajakohastatud toimikute esitamiseks ja hindamiseks kooskõlas ühtsete põhimõtetega.

(7)

Komisjoni 11. detsembri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 3600/92 (millega nähakse ette taimekaitsevahendite turuleviimist käsitleva nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi esimese etapi üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (4) raames hinnatud toimeainete direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmisel saadud kogemus on näidanud, et raskusi võib tekkida kehtivate lubade omanike kohustuste tõlgendamisel seoses andmetele juurdepääsuga. Edasiste raskuste vältimiseks oleks seepärast vaja täpsustada liikmesriikide kohustusi, eelkõige kohustust kontrollida, et loa omanik tõendab, et tal on juurdepääs toimikule, mis vastab kõnealuse direktiivi II lisa nõuetele. Sellise täpsustamise tulemusena ei panda liikmesriikidele ega loaomanikele siiski mingeid uusi kohustusi võrreldes seni vastu võetud direktiividega, millega muudetakse kõnealuse direktiivi I lisa, või võrreldes toimeainete heakskiitmise määrustega.

(8)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 13 lõikega 4 tuleks komisjoni 25. mai 2011. aasta rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete loeteluga) (5) lisa vastavalt muuta.

(9)

Selguse huvides tuleks tunnistada kehtetuks komisjoni 24. veebruari 2011. aasta direktiiv 2011/14/EL, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et lisada toimeainete hulka profoksüdiim (6).

(10)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Toimeaine heakskiitmine

I lisas loetletud toimeaine profoksüdiim kiidetakse heaks kõnealuses lisas sätestatud tingimustel.

Artikkel 2

Taimekaitsevahendite ümberhindamine

1.   Kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1107/2009 muudavad või tühistavad liikmesriigid vajaduse korral toimeainena profoksüdiimi sisaldavate taimekaitsevahendite kehtivad load 31. jaanuariks 2012. aastaks.

Eelkõige kontrollivad nad nimetatud tähtpäevaks, et on täidetud käesoleva määruse I lisas sätestatud tingimused, välja arvatud need, mis on kindlaks määratud nimetatud lisa erisätteid käsitleva veeru B osas, ning et loa omanikul on kooskõlas direktiivi 91/414/EMÜ artikli 13 lõigetes 1–4 sätestatud tingimustega ning määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikliga 62 nimetatud direktiivi II lisa nõuetele vastav toimik või juurdepääs sellele.

2.   Iga lubatud taimekaitsevahendi puhul, mis sisaldab profoksüdiimi ainsa toimeainena või ühena mitmest toimeainest, mis kõik on hiljemalt 31. juuliks 2011. aastaks loetletud rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisas, viivad liikmesriigid erandina lõikest 1 läbi toote uue hindamise direktiivi 91/414/EMÜ III lisa nõuetele vastava toimiku põhjal kooskõlas määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtetega ning võttes arvesse käesoleva määruse I lisa erisätteid käsitleva veeru B osa. Selle hindamise põhjal otsustavad liikmesriigid, kas toode vastab määruse (EÜ) nr 1107/2009C artikli 29 lõikes 1 sätestatud tingimustele.

Pärast otsustamist:

a)

kui taimekaitsevahend sisaldab profoksüdiimi ainsa toimeainena, muudavad liikmesriigid vajaduse korral luba või tühistavad selle hiljemalt 31. jaanuariks 2013 või

b)

kui taimekaitsevahend sisaldab profoksüdiimi ühena mitmest toimeainest, muudavad liikmesriigid vajaduse korral luba või tühistavad selle 31. jaanuariks 2013 või kuupäevaks, mis on loa selliseks muutmiseks või tühistamiseks ette nähtud vastavas õigusaktis või vastavates õigusaktides, millega asjaomane toimeaine või asjaomased toimeained kanti direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse või millega kõnealune toimeaine või kõnealused toimeained heaks kiideti, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

Artikkel 3

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 muutmine

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

Artikkel 4

Kehtetuks tunnistamine

Direktiiv 2011/14/EL tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 5

Jõustumine ja kohaldamise kuupäev

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 1. augustist 2011.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. juuli 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

(2)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1.

(3)  EÜT L 14, 19.1.1999, lk 30.

(4)  EÜT L 366, 15.12.1992, lk 10.

(5)  ELT L 153, 11.6.2011, lk 1.

(6)  ELT L 51, 25.2.2011, lk 16.


I LISA

 

Üldnimetus, tunnuskoodid

IUPAC nimetus

Puhtus (1)

Heakskiitmise kuupäev

Heakskiitmise aegumine

Erisätted

 

Profoksüdiim

CASi nr 139001-49–3

CIPACi nr 621

2-[(1E/Z)-[(2RS)-2-(4-klorofenoksü)propoksüimino]butüül]-3-hüdroksü-5-[(3RS;3SR)-tetrahüdro-2H-tiopüraan-3-üül]tsükloheks-2-eenoon

> 940 g/kg

1. august 2011

31. juuli 2021

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina riisi puhul.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 17. juunil 2011. aastal toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees profoksüdiimi kohta koostatud läbivaatamisaruande järeldusi, eelkõige aruande I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

põhjavee kaitsele, kui toimeainet kasutatakse tundlike mullastiku- ja/või kliimatingimustega piirkonnas;

pikaajalisele riskile organismide suhtes, mis ei kuulu sihtorganismide hulka.

Kasutusloa tingimustega nähakse vajaduse korral ette ohu vähendamise meetmed.


(1)  Täiendavad andmed toimeaine identifitseerimiseks ja täpsustamiseks on esitatud läbivaatamisaruandes.


II LISA

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa B osasse lisatakse järgmine kanne:

Number

Üldnimetus, tunnuskoodid

IUPACi nimetus

Puhtus (1)

Heakskiitmise kuupäev

Heakskiitmise aegumine

Erisätted

„2

Profoksüdiim

CASi nr 139001-49–3

CIPACi nr 621

2-[(1E/Z)-[(2RS)-2-(4-klorofenoksü)propoksüimino]butüül]-3-hüdroksü-5-[(3RS;3SR)-tetrahüdro-2H-tiopüraan-3-üül]tsükloheks-2-eenoon

> 940 g/kg

1. august 2011

31. juuli 2021

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina riisi puhul.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 17. juunil 2011. aastal toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees profoksüdiimi kohta koostatud läbivaatamisaruande järeldusi, eelkõige aruande I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

põhjavee kaitsele, kui toimeainet kasutatakse tundlike mullastiku- ja/või kliimatingimustega piirkonnas;

pikaajalisele riskile organismide suhtes, mis ei kuulu sihtorganismide hulka.

Kasutusloa tingimustega nähakse vajaduse korral ette ohu vähendamise meetmed.”


(1)  Täiendavad andmed toimeaine identifitseerimiseks ja täpsustamiseks on esitatud läbivaatamisaruandes.


Top