EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0692

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 692/2011, 6. juuli 2011 , mis käsitleb Euroopa turismistatistikat ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 95/57/EÜ EMPs kohaldatav tekst

OJ L 192, 22.7.2011, p. 17–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 272 - 287

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/692/oj

22.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 192/17


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 692/2011,

6. juuli 2011,

mis käsitleb Euroopa turismistatistikat ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 95/57/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 338 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Ülemkogu rõhutas 14. detsembril 2007 vastu võetud eesistujariigi järeldustes turismi väga olulist rolli majanduskasvu tagamisel ja töökohtade loomisel liidus ning kutsus komisjoni, liikmesriike, tööstusharu esindajaid ja muid sidusrühmi ühendama jõud jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise Euroopa turismi strateegia õigeaegse rakendamise nimel.

(2)

Liidu turismitööstusel on tähtis koht liikmesriikide majanduses, sest turismitegevus kujutab endast suurt potentsiaalset tööhõive allikat. Liidu turismitööstuse konkurentsivõime hindamiseks on vaja põhjalikke teadmisi turismi mahu, tunnuste, turistide tunnusjoonte ja turismiga seotud kulude ning kasu kohta, mida turism liikmesriikide majandusele toob.

(3)

Vaja on igakuiseid andmeid, mille alusel hinnata nõudluse hooajalist mõju majutusettevõtete majutussuutlikkusele ning aidata sellega ametiasutustel ja ettevõtjatel töötada välja sobivamad strateegiad ja poliitika puhkuste ja turismitegevuse hooajalise jaotuse parandamiseks.

(4)

Enamik turismitööstuses tegutsevatest Euroopa ettevõtjatest on väikesed või keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd) ning nende strateegiline tähtsus Euroopa turismis ei piirdu ettevõtjate majandusliku väärtusega ega märkimisväärse tööhõive suurendamise potentsiaaliga. Nad toetavad ka kohalike kogukondade stabiilsust ja edukust, kaitstes Euroopa piirkondades turismi iseloomustavaks tunnuseks olevat külalislahkust ja kohalikku identiteeti. Pidades silmas VKEde suurust, tuleks vaagida nende halduskoormust ning võtta kasutusele lävendisüsteem, mis võimaldaks rahuldada statistika kasutajate vajadusi, vähendades samal ajal statistilisi andmeid esitavate osapoolte (eriti VKEde) koormust.

(5)

Turismivaldkonnas pärast nõukogu 23. novembri 1995. aasta direktiivi 95/57/EÜ (turismivaldkonda käsitleva statistilise teabe kogumise kohta) (2) jõustumist toimunud muutused, mis avalduvad ööbimisega lühireiside ja ühepäeva-külastuste tähtsuse suurenemises, mis aitab paljudes piirkondades ja riikides oluliselt suurendada turismivaldkonna tulusid, ning mitte-üüritud majutuskohtade või väiksemate majutuskohtade tähtsuse suurenemises ja Interneti suurenevas mõjus turistide broneerimiskäitumisele ja turismitööstusele, eeldavad, et turismistatistika koostamist tuleks kohandada.

(6)

Selleks et oleks võimalik hinnata turismi makromajanduslikku mõju liikmesriikide majandusele, võttes aluseks rahvusvaheliselt tunnustatud turismi satelliitkontode raamistiku, mis näitab turismi mõju majandusele ja tööhõivele, on vaja parandada selliste põhiliste turismiandmete kättesaadavust, täielikkust ja terviklikkust, mida kasutatakse kõnealuste kontode loomisel lähteandmetena ning – kui komisjon peab seda vajalikuks – turismi satelliitkontode ühtsete tabelite edastamist käsitleva õigusakti ettepaneku ettevalmistamiseks. See vajadus eeldab direktiivis 95/57/EÜ sätestatud kehtivate õigusnõuete ajakohastamist.

(7)

Turismisektori peamiste majanduslike ja sotsiaalsete probleemide ning eeskätt eriuuringuid eeldavate uute probleemide uurimiseks vajab komisjon mikroandmeid. Suurem osa liidu turismist on Euroopa-sisene, mis tähendab, et ühtsest Euroopa statistikast saadavad mikroandmed väljamineva turismi nõudluse kohta on juba sihtliikmesriigi jaoks statistikaallikas sissetuleva turismi nõudluse kohta, võimaldades hoiduda turismivoogude kattuvast uurimisest ja tekitamata lisakoormust.

(8)

Sotsiaalturism võimaldab võimalikult paljudel inimestel turismis osaleda ning samuti võib see aidata võidelda hooajalisusega, tugevdada Euroopa kodakondsuse mõistet ja edendada lisaks konkreetse kohaliku majanduse soodustamisele ka piirkondlikku arengut. Selleks et hinnata eri sotsiaal-demograafiliste rühmade osalust turismis ja jälgida liidu sotsiaalturismi valdkonna programme, vajab komisjon korrapäraselt andmeid nende rühmade turismis osalemise ja turismikäitumise kohta.

(9)

Tunnustatud raamistik liidu tasandil võib aidata tagada usaldusväärsed, üksikasjalikud ja võrreldavad andmed, mis omakorda võimaldavad paremini jälgida turismi pakkumise ja nõudluse struktuuri ja arengut. On oluline, et liidu tasandil oleks tagatud metoodika, mõistete ning statistiliste andmete ja metaandmete programmi piisav võrreldavus.

(10)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta, (3) mis kujutab endast käesoleva määruse võrdlusraamistikku, on ette nähtud, et statistikat tuleb koguda kooskõlas erapooletuse, läbipaistvuse, usaldusväärsuse, objektiivsuse, teadusliku sõltumatuse, kulutasuvuse ja statistilise konfidentsiaalsuse normidega.

(11)

Liikmesriikide ja liidu tasandi statistikaasutused peaksid käesoleva määruse kohase Euroopa statistika koostamisel ja levitamisel võtma arvesse põhimõtteid, mis on sätestatud statistikaprogrammi komitee poolt 24. veebruaril 2005 vastu võetud Euroopa statistika tegevusjuhises, mis lisati komisjoni 25. mai 2005. aasta soovitusele siseriiklike ja ühenduse statistikaasustuste sõltumatuse, terviklikkuse ja vastutuse kohta.

(12)

Selleks et võtta arvesse majanduslikku, sotsiaalset ja tehnika arengut, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, eesmärgiga kohandada andmeedastuse tähtaegu ning lisasid, välja arvatud vabatahtlikult esitatavate nõutavate andmete ja vaatluse ulatuse piirangu osas, nagu on määratletud lisades. Komisjonil peaks samuti olema õigus kohandada mõisteid rahvusvaheliste mõistete muudatustega. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(13)

Selleks et tagada käesoleva määruse rakendamiseks ühetaolised tingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusega (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (4).

(14)

Kuna käesoleva määruse eesmärki, nimelt luua ühine raamistik Euroopa turismistatistika süstemaatiliseks arendamiseks, koostamiseks ja levitamiseks, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, sest puuduvad ühised statistilised tunnused ja kvaliteedinõuded ning metoodika ei ole piisavalt läbipaistev, ning kuna ühist statistilist raamistikku kasutades on seda eesmärki parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(15)

Kuna turismitööstus on muutunud ning komisjon ja muud Euroopa turismistatistika kasutajad vajavad uut liiki andmeid, ei ole direktiivi 95/57/EÜ sätted enam asjakohased. Arvestades, et kõnealuse valdkonna õigusnorme tuleb ajakohastada, tuleks direktiiv 95/57/EÜ kehtetuks tunnistada.

(16)

Määrus on sobiv vahend, mis võimaldab tagada ühiste standardite kasutamise ja võrreldava statistika koostamise.

(17)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas Euroopa statistikasüsteemi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu

Käesoleva määrusega luuakse ühine raamistik Euroopa turismistatistika süstemaatiliseks arendamiseks, koostamiseks ja levitamiseks.

Sel eesmärgil koguvad, koostavad, töötlevad ja edastavad liikmesriigid ühtlustatud statistilisi andmeid turismiteenuste pakkumise ja nõudluse kohta.

Artikkel 2

Mõisted

1.   Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „vaatlusperiood”– periood, mille kohta andmed käivad;

b)   „võrdlusaasta”– vaatlusperiood pikkusega üks kalendriaasta;

c)   „NACE Rev. 2”– Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1893/2006 (5) kehtestatud liidu ühine majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator;

d)   „NUTS”– Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1059/2003 (6) kehtestatud ühine territoriaalüksuste liigitus liidu piirkondliku statistika koostamiseks;

e)   „tavapärane elukeskkond”– geograafiline piirkond, mis ei pruugi olla ühtne, kus isik teeb oma tavapäraseid igapäevaseid toiminguid ja mille iseloomustamiseks kasutatakse järgmisi kriteeriume: halduspiiride ületamine või kaugus põhielukohast, külastuse kestus, sagedus ja eesmärk;

f)   „turism”– tegevus, mille käigus külastajad reisivad oma tavapärasest elukeskkonnast väljaspool asuvasse peamisse sihtkohta vähem kui aastaks ja mis tahes põhieesmärgil (sealhulgas ärilisel, meelelahutuslikul või muul isiklikul eesmärgil), välja arvatud külastatava koha residendist ettevõtja juures töötamise eesmärgil;

g)   „siseturism”– liikmesriigi alaliste elanike reisid kõnealuse liikmesriigi piires;

h)   „sissetulev turism”– liikmesriigi külastamine teiste riikide alaliste elanike poolt;

i)   „väljaminev turism”– liikmesriigi alaliste elanike reisid väljapoole kõnealust liikmesriiki;

j)   „riigi turism”– hõlmab siseturismi ja väljaminevat turismi;

k)   „sisemaine turism”– hõlmab siseturismi ja sissetulevat turismi;

l)   „majutusettevõte”– nõukogu 15. märtsi 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 696/93 (statistiliste üksuste kohta ühenduse tootmissüsteemi vaatlemiseks ja analüüsimiseks) (7) lisas määratletud kohalik tegevusalaüksus, mis pakub tasulisi (kuigi teenuse hind võib olla osaliselt või täielikult doteeritud) lühiajalise majutuse teenuseid, mida on kirjeldatud NACE Rev. 2 grupis 55.1 (hotellid ja muud sarnased majutusettevõtted), 55.2 (puhkuse- ja muu lühiajaline majutus) ja 55.3 (laagriplatsid, vagunelamute ja haagissuvilate parkimisplatsid);

m)   „mitte-üüritud majutuskoht”– muu hulgas tasuta majutus pereliikmete või sõprade juures või endale kuuluvates eluruumides, mis on soetatud puhkuse veetmise eesmärgil, sealhulgas osaaja-kasutusõigusega eluruumid;

n)   „ühepäeva-külastus”– residentide ööbimiseta külastus nende tavapärasest elukeskkonnast väljapoole, algusega tavapärasest elukohast.

2.   Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 11 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta käesoleva artikli lõikes 1 esitatud mõisteid, eesmärgiga kohandada neid rahvusvaheliste mõistete muudatustega.

Artikkel 3

Nõutavates andmetes käsitletavad teemad ja nõutavate andmete tunnused

1.   Käesoleva määruse kohaldamisel edastavad liikmesriigid artikli 9 kohaselt andmed, mis käsitlevad:

a)

sisemaise turismi puhul majutusettevõtete mahutavust ja hõivatust vastavalt I lisa 1., 2. ja 3. jaos esitatud muutujatele, perioodilisusele ja jaotustele;

b)

sisemaise turismi puhul ööbimiste arvu mitte-üüritud majutuskohtades vastavalt I lisa 4. jaos esitatud muutujatele, perioodilisusele ja jaotustele;

c)

riigi turismi puhul turismi nõudlust, mis hõlmab osalemist turismis ning reiside ja külastajate tunnuseid vastavalt II lisa 1. ja 2. jaos esitatud muutujatele, perioodilisusele ja jaotustele;

d)

riigi turismi puhul turismi nõudlust, mis hõlmab ühepäeva-külastuste tunnuseid vastavalt II lisa 3. jaos esitatud muutujatele, perioodilisusele ja jaotustele.

2.   Komisjonil on õigus võtta vajadusel kooskõlas artikliga 11 vastu delegeeritud õigusakte lisade kohandamise kohta (välja arvatud vabatahtlikult esitatavate nõutavate andmete ja vaatluse ulatuse piirangu osas, nagu on määratletud lisades), et võtta arvesse majanduslikku, sotsiaalset või tehnika arengut. Käesolevast sättest tuleneva õiguse kasutamisel tagab komisjon, et vastuvõetavate delegeeritud õigusaktidega ei kehtestata liikmesriikidele ja andmeesitajatele märkimisväärset lisahalduskoormust.

Artikkel 4

Vaatluse ulatus

Seoses nõuetega, mis on sätestatud:

a)

artikli 3 lõike 1 punktis a, vaadeldakse kõiki artikli 2 lõike 1 punktis l määratletud majutusettevõtteid, kui I lisas ei ole sätestatud teisiti;

b)

artikli 3 lõike 1 punktis b, vaadeldakse kõiki residentide ja mitteresidentide ööbimisi mitteüüritud majutuskohas;

c)

artikli 3 lõike 1 punktis c ja mis käsitlevad andmeid turismis osalemise kohta, vaadeldakse kõiki isikuid, kelle elukoht on kõnealuse liikmesriigi territooriumil, kui II lisa 1. jaos ei ole sätestatud teisiti;

d)

artikli 3 lõike 1 punktis c ja mis käsitlevad andmeid reiside ja külastajate tunnuste kohta, vaadeldakse kõiki residentide reise nende tavapärasest elukeskkonnast väljapoole, mis hõlmavad vähemalt üht ööbimist ja mis lõppesid vaatlusperioodi jooksul, kui II lisa 2. jaos ei ole sätestatud teisiti;

e)

artikli 3 lõike 1 punktis d ja mis käsitlevad andmeid ühepäeva-külastuste tunnuste kohta, vaadeldakse kõiki ühepäeva-külastusi artikli 2 lõike 1 punkti n tähenduses, kui II lisa 3. jaos ei ole sätestatud teisiti.

Artikkel 5

Prooviuuringud

1.   Komisjon koostab programmi prooviuuringute jaoks, mida liikmesriigid võivad teha vabatahtlikkuse alusel, et valmistada ette turismi satelliitkontode ühtsete tabelite arendamist, tootmist ja levitamist ning hinnata kasu võrreldes andmekogumise kuludega.

2.   Lisaks koostab komisjon programmi prooviuuringute jaoks, mida liikmesriigid võivad teha vabatahtlikkuse alusel, et arendada välja andmete kogumise süsteem, mis näitab turismi mõju keskkonnale.

Artikkel 6

Kvaliteedikriteeriumid ja -aruanded

1.   Liikmesriigid tagavad edastatavate andmete kvaliteedi.

2.   Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 12 lõikes 1 sätestatud kvaliteedikriteeriume.

3.   Liikmesriigid esitavad komisjonile (Eurostatile) igal aastal aruande võrdlusaasta vaatlusperioodidega seonduvate andmete kvaliteedi kohta ning kõikide metoodika valdkonnas tehtud muudatuste kohta. Aruanne esitatakse üheksa kuu jooksul pärast võrdlusaasta lõppu.

4.   Komisjon määrab kindlaks kvaliteediaruandeid käsitleva korra ning nende struktuuri rakendusaktide abil, kohaldades käesoleva määrusega hõlmatud andmete suhtes lõikes 2 osutatud kvaliteedikriteeriume. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 12 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Artikkel 7

Hindamisaruanne

Hiljemalt 12. augustiks 2016 ja seejärel iga viie aasta järel esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule hindamisaruande, mis käsitleb käesoleva määruse kohaselt koostatud statistikat, eelkõige selle asjakohasust ja ettevõtjatele tekitatud halduskoormust.

Artikkel 8

Andmeallikad

Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed andmete kogumise aluste suhtes, et säilitada tulemuste kvaliteet. Liikmesriigid võivad nõutavate statistiliste andmete koostamisel kasutada kombineeritult järgmisi eri allikaid:

a)

uuringud, kus aruandlusüksustel palutakse esitada ajakohased, täpsed ja täielikud andmed;

b)

muud asjakohased allikad, sealhulgas haldusandmed, kui need on ajakohasuse ja asjakohasuse poolest sobivad;

c)

sobivad statistilised hindamismenetlused.

Artikkel 9

Andmete edastamine

1.   Liikmesriigid edastavad andmed (sealhulgas konfidentsiaalsed andmed) komisjonile (Eurostatile) kooskõlas määruse (EÜ) nr 223/2009 artikliga 21.

2.   Liikmesriigid edastavad I lisas ja II lisa 1. ja 3. jaos loetletud andmed koondtabelite kujul vastavalt komisjoni (Eurostati) kehtestatud elektroonilise andmevahetuse standardile. Kõnealused andmed edastatakse või laaditakse elektrooniliselt üles komisjoni (Eurostati) ühtsesse andmesisestusportaali. Andmete edastamise praktilise korra määrab kindlaks komisjon rakendusaktide abil. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 12 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

3.   Liikmesriigid edastavad vastavalt komisjoni (Eurostati) kehtestatud elektroonilise andmevahetuse standardile II lisa 2. jaos loetletud andmed mikroandmete failide kujul, kus iga vaadeldud reis moodustab edastatavas andmekogumis eraldi kirje, ning mille andmeid täielikult kontrollitakse, redigeeritakse ja vajaduse korral imputeeritakse. Kõnealused andmed edastatakse või laaditakse elektrooniliselt üles komisjoni (Eurostati) ühtsesse andmesisestusportaali. Andmete edastamise praktilise korra määrab kindlaks komisjon rakendusaktide abil. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 12 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

4.   Liikmesriigid edastavad:

a)

I lisa 1. ja 2. jaos loetletud iga-aastased andmed kuue kuu jooksul pärast vaatlusperioodi lõppu, kui I lisas ei ole sätestatud teisiti;

b)

I lisa 2. jaos loetletud igakuised andmed kolme kuu jooksul pärast vaatlusperioodi lõppu;

c)

I lisa 2. jaos loetletud kiiresti muutuvad põhinäitajad residentide ja mitteresidentide ööbimiste kohta majutusettevõtetes kaheksa nädala jooksul pärast vaatlusperioodi lõppu;

d)

I lisa 4. jaos loetletud andmed üheksa kuu jooksul pärast vaatlusperioodi lõppu, kui asjaomane liikmesriik on otsustanud need edastada;

e)

II lisas loetletud andmed kuue kuu jooksul pärast vaatlusperioodi lõppu.

5.   Komisjonil on õigus võtta vajadusel kooskõlas artikliga 11 vastu delegeeritud õigusakte muudatuste kohta käesoleva artikli lõikes 4 sätestatud andmeedastustähtaegades, et võtta arvesse majanduslikku, sotsiaalset või tehnika arengut. Muudatuste puhul võetakse arvesse liikmesriikides kehtivaid andmekogumistavasid.

6.   Kõigi käesoleva määrusega nõutavate andmete puhul algab esimene vaatlusperiood 1. jaanuaril 2012, kui ei ole sätestatud teisiti.

Artikkel 10

Metoodikajuhend

Komisjon (Eurostat) koostab tihedas koostöös liikmesriikidega metoodikajuhendi, mida korrapäraselt ajakohastatakse ja mis sisaldab juhiseid käesolevale määrusele vastava statistika koostamiseks, sealhulgas nõutavate andmete tunnuste suhtes kasutatavaid mõisteid ja andmete kvaliteedi tagamiseks ettenähtud ühiseid standardeid.

Artikkel 11

Delegeeritud volituste rakendamine

1.   Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.   Artikli 2 lõikes 2, artikli 3 lõikes 2 ja artikli 9 lõikes 5 osutatud volitused delegeeritakse komisjonile viieks aastaks alates 11. augustist 2011. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist uuendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite, tehes seda hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

3.   Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 2 lõikes 2, artikli 3 lõikes 2 ja artikli 9 lõikes 5 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.   Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

5.   Artikli 2 lõike 2, artikli 3 lõike 2 ja artikli 9 lõike 5 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 12

Komitee

1.   Komisjoni abistab Euroopa statistikasüsteemi komitee, mis on loodud määrusega (EÜ) nr 223/2009. Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

Artikkel 13

Kehtetuks tunnistamine

Direktiiv 95/57/EÜ tunnistatakse käesolevaga kehtetuks.

Liikmesriigid esitavad direktiivi 95/57/EÜ kohaselt kõigi vaatlusperioodide kohta tulemused aastaks 2011.

Artikkel 14

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 6. juuli 2011

Euroopa Parlamendi nimel

president

J. BUZEK

Nõukogu nimel

eesistuja

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Euroopa Parlamendi 6. aprilli 2011. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 21. juuni 2011. aasta otsus.

(2)  EÜT L 291, 6.12.1995, lk 32.

(3)  ELT L 87, 31.3.2009, lk 164.

(4)  ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.

(5)  ELT L 393, 30.12.2006, lk 1.

(6)  ELT L 154, 21.6.2003, lk 1.

(7)  EÜT L 76, 30.3.1993, lk 1.


I LISA

SISEMAINE TURISM

1.   jagu

MAJUTUSETTEVÕTETE MAHUTAVUS

A.   Edastatavad muutujad ja jaotused

1)   Piirkondlikul NUTS 2. tasandil ja riigi tasandil edastatavate iga-aastaste andmete raames

Majutusviis

Muutujad

Jaotused

NACE 55.1

Ettevõtete arv

Voodikohtade arv

Tubade arv

Asukoha tüüp a ja b

NACE 55.2

Ettevõtete arv

Voodikohtade arv

Asukoha tüüp a ja b

NACE 55.3

Ettevõtete arv

Voodikohtade arv

Asukoha tüüp a ja b


2)   [vabatahtlik] Riigi tasandil edastatavate iga-aastaste andmete raames

Majutusviis

Muutujad

Jaotused

NACE 55.1

Ettevõtete arv

Voodikohtade arv

Tubade arv

Suurusklass


3)   Riigi tasandil kolme aasta tagant edastatavate andmete raames

Majutusviis

Muutujad

Jaotused

NACE 55.1

Selliste ettevõtete arv, kus on üks või enam tuba, mis on kohandatud piiratud liikumisvõimega isikutele, sealhulgas ratastooli kasutajatele

 

B.   Vaatluse ulatuse piirang

1)

„Hotellide ja muude sarnaste majutusettevõtete” ning „puhkuse- ja muu lühiajalise majutuse” puhul hõlmab vaatlus vähemalt kõiki selliseid majutusettevõtteid, kus on kümme või enam voodikohta.

2)

„Laagriplatside, vagunelamute ja haagissuvilate parkimisplatside” puhul hõlmab vaatlus vähemalt kõiki selliseid majutusettevõtteid, kus on kümme või enam laagrissejäämise kohta.

3)

Liikmesriigid, kelle osakaal turistidele mõeldud majutusasutustes ööbimiste koguarvust Euroopa Liidus on alla 1 %, võivad vaatluse ulatust veelgi piirata nii, et see hõlmab vähemalt kõiki selliseid majutusettevõtteid, kus on kakskümmend või enam voodikohta (kakskümmend või enam laagrissejäämise kohta).

C.   Perioodilisus

Kolme aasta tagant edastatava muutuja puhul, mis on nimetatud punkti A alapunktis 3, on esimene võrdlusaasta 2015.

2.   jagu

MAJUTUSETTEVÕTETE HÕIVATUS (SISETURISM JA SISSETULEV TURISM)

A.   Iga-aastaste andmete raames edastatavad muutujad ja jaotused

1)   Piirkondlikul NUTS 2. tasandil ja riigi tasandil

Majutusviis

Muutujad

Jaotused

Kokku (kõik majutusettevõtete liigid)

Residentide ööbimiste arv majutusettevõtetes

Mitteresidentide ööbimiste arv majutusettevõtetes

Asukoha tüüp a ja b

NACE 55.1

Residentide ööbimiste arv majutusettevõtetes

Mitteresidentide ööbimiste arv majutusettevõtetes

 

Majutusettevõtetesse saabunud residentide arv

Majutusettevõtetesse saabunud mitteresidentide arv

 

Voodikohtade hõivatuse netomäär

Tubade hõivatuse netomäär

 

NACE 55.2

Residentide ööbimiste arv majutusettevõtetes

Mitteresidentide ööbimiste arv majutusettevõtetes

 

Majutusettevõtetesse saabunud residentide arv

Majutusettevõtetesse saabunud mitteresidentide arv

 

NACE 55.3

Residentide ööbimiste arv majutusettevõtetes

Mitteresidentide ööbimiste arv majutusettevõtetes

 

Majutusettevõtetesse saabunud residentide arv

Majutusettevõtetesse saabunud mitteresidentide arv

 


2)   Riigi tasandil

Majutusviis

Muutujad

Jaotused

NACE 55.1

Residentide ööbimiste arv majutusettevõtetes

Mitteresidentide ööbimiste arv majutusettevõtetes

Asukoha tüüp a ja b

Külalise elukohariik või elukoha geograafiline piirkond

[vabatahtlik] Suurusklassid

Majutusettevõtetesse saabunud residentide arv

Majutusettevõtetesse saabunud mitteresidentide arv

Külalise elukohariik või elukoha geograafiline piirkond

Voodikohtade hõivatuse netomäär

Tubade hõivatuse netomäär

[vabatahtlik] Suurusklassid

NACE 55.2

Residentide ööbimiste arv majutusettevõtetes

Mitteresidentide ööbimiste arv majutusettevõtetes

Asukoha tüüp a ja b

Külalise elukohariik või elukoha geograafiline piirkond

Majutusettevõtetesse saabunud residentide arv

Majutusettevõtetesse saabunud mitteresidentide arv

Külalise elukohariik või elukoha geograafiline piirkond

NACE 55.3

Residentide ööbimiste arv majutusettevõtetes

Mitteresidentide ööbimiste arv majutusettevõtetes

Asukoha tüüp a ja b

Külalise elukohariik või elukoha geograafiline piirkond

Majutusettevõtetesse saabunud residentide arv

Majutusettevõtetesse saabunud mitteresidentide arv

Külalise elukohariik või elukoha geograafiline piirkond

B.   Riigi tasandil igakuiste andmete raames edastatavad muutujad ja jaotused

Majutusviis

Muutujad

Jaotused

NACE 55.1

Residentide ööbimiste arv majutusettevõtetes

Mitteresidentide ööbimiste arv majutusettevõtetes

 

Majutusettevõtetesse saabunud residentide arv

Majutusettevõtetesse saabunud mitteresidentide arv

 

Voodikohtade hõivatuse netomäär

Tubade hõivatuse netomäär

 

NACE 55.2

Residentide ööbimiste arv majutusettevõtetes

Mitteresidentide ööbimiste arv majutusettevõtetes

 

Majutusettevõtetesse saabunud residentide arv

Majutusettevõtetesse saabunud mitteresidentide arv

 

NACE 55.3

Residentide ööbimiste arv majutusettevõtetes

Mitteresidentide ööbimiste arv majutusettevõtetes

 

Majutusettevõtetesse saabunud residentide arv

Majutusettevõtetesse saabunud mitteresidentide arv

 

C.   Vaatluse ulatuse piirang

1)

„Hotellide ja muude sarnaste majutusettevõtete” ning „puhkuse- ja muu lühiajalise majutuse” puhul hõlmab vaatlus vähemalt kõiki selliseid majutusettevõtteid, kus on 10 või enam voodikohta.

2)

„Laagriplatside, vagunelamute ja haagissuvilate parkimisplatside” puhul hõlmab vaatlus vähemalt kõiki selliseid majutusettevõtteid, kus on 10 või enam laagrissejäämise kohta.

3)

Liikmesriigid, kelle osakaal turistidele mõeldud majutusasutustes ööbimiste koguarvust Euroopa Liidus on alla 1 %, võivad vaatluse ulatust veelgi piirata nii, et see hõlmab vähemalt kõiki selliseid majutusettevõtteid, kus on 20 või enam voodikohta (20 või enam laagrissejäämise kohta).

4)

Punktides 1, 2 ja 3 kirjeldatud ulatuse piirangu rakendamise korral edastatakse igal aastal vaatlusest välja jäetud majutusettevõtetes residentide ja mitteresidentide ööbimiste hinnanguline üldarv võrdlusaastal.

5)

Esimese võrdlusaasta puhul, mille kohta käesoleva määruse alusel andmeid nõutakse, esitatakse punktis 4 kirjeldatud hinnang 12 kuu jooksul pärast vaatlusperioodi lõppu.

6)

Liikmesriigid võivad hotellide ja muude sarnaste majutusettevõtete tubade hõivatuse netomäära käsitleva vaatluse ulatust veelgi piirata nii, et see hõlmab vähemalt kõiki selliseid majutusettevõtteid, kus on 25 või enam voodikohta.

D.   Kiiresti muutuvad põhinäitajad

Käesoleva määruse artikli 9 lõike 4 punktis c osutatud kiiresti muutuvad põhinäitajad on käesoleva jao punktis B loetletud muutujad, mis käsitlevad ööbimiste arvu.

3.   jagu

1. JA 2. JAO SUHTES KOHALDATAVAD LIIGITUSED

A.   Majutusviis

Majutusviisi puhul kasutatakse kolme kategooriat vastavalt NACE gruppidele 55.1, 55.2 ja 55.3:

hotellid ja muud sarnased majutusettevõtted;

puhkuse- ja muu lühiajaline majutus;

laagriplatsid, vagunelamute ja haagissuvilate parkimisplatsid.

B.   Asukohatüüp a

Asukohatüübi a puhul kasutatakse kolme kategooriat vastavalt majutusettevõtte asukoha valla (või samaväärse kohaliku haldusüksuse) linnastumise astmele:

tiheasustusega piirkond;

keskmise asustusega piirkond;

hõreasustusega piirkond.

C.   Asukohatüüp b

Asukohatüübi b puhul kasutatakse kahte kategooriat vastavalt majutusettevõtte asukoha valla (või samaväärse kohaliku haldusüksuse) lähedusele merele:

rannikupiirkond;

mitte mereäärne piirkond.

D.   Suurusklass

Suurusklassi puhul kasutatakse kolme kategooriat vastavalt tubade arvule majutusettevõtetes:

väikeettevõtted: alla 25 toa;

keskmise suurusega ettevõtted: 25–99 tuba;

suurettevõtted: alates 100 toast; märkida eraldi ja vabatahtlikult: „100–249 tuba” ja „alates 250 toast”.

E.   Riigid ja geograafilised piirkonnad

Majutusettevõtetes peatuvate külaliste elukohariigi või elukoha geograafilise piirkonna puhul kasutatakse järgmisi kategooriaid:

Euroopa Liit (liit), eraldi märkida: iga liikmesriik;

Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon (EFTA), eraldi märkida: Island, Norra, Šveits (sealhulgas Liechtenstein);

teised Euroopa riigid (mis ei kuulu liitu ega EFTAsse, välja arvatud Venemaa, Türgi, Ukraina);

Venemaa;

Türgi;

Ukraina;

Aafrika, eraldi märkida: Lõuna-Aafrika;

Põhja-Ameerika, eraldi märkida: Ameerika Ühendriigid, Kanada;

Lõuna- ja Kesk-Ameerika, eraldi märkida: Brasiilia;

Aasia, eraldi märkida: Hiina Rahvavabariik, Jaapan, Korea Vabariik;

Austraalia, Okeaania ning muud territooriumid, eraldi märkida: Austraalia.

4.   jagu

SISEMAINE TURISM MITTE-ÜÜRITUD MAJUTUSKOHTADES

A.   Iga-aastaste andmete raames edastatavad muutujad

[vabatahtlik] Mitte-üüritud majutuskohtades ööbimiste arv võrdlusaasta jooksul.

B.   Jaotus

[vabatahtlik] Punktis A nimetatud muutuja jaotatakse liidust pärit külastajate elukohariikide kaupa, samas kui liidust väljaspool elavate külastajate andmed rühmitatakse ühte lisakategooriasse.


II LISA

RIIGI TURISM

1.   jagu

TURISMIS OSALEMINE ISIKLIKEL EESMÄRKIDEL

A.   Iga-aastaste andmete raames edastatavad muutujad ja jaotused

Muutujad

Isiklikel eesmärkidel reiside jaotus kestuse ja sihtkohtade kaupa

Sotsiaaldemograafiline jaotus

1.

Selliste vähemalt 15-aastaste residentide arv, kes on võrdlusaasta jooksul osalenud turismis isiklikel eesmärkidel reisiga

2.

Selliste vähemalt 15-aastaste residentide arv, kes ei ole võrdlusaasta jooksul osalenud turismis isiklikel eesmärkidel reisiga

a)

Igasugune reis (st on sooritatud vähemalt üks reis vähemalt ühe ööbimisega)

b)

Ainult riigisisesed reisid (st on sooritatud vähemalt üks riigisisene reis vähemalt ühe ööbimisega, kuid ei ole sooritatud välisreise)

c)

Ainult välisreisid (st on sooritatud vähemalt üks välisreis vähemalt ühe ööbimisega, kuid ei ole sooritatud riigisiseseid reise)

d)

Riigisisesed reisid ja välisreisid (st on sooritatud vähemalt üks riigisisene reis vähemalt ühe ööbimisega ning vähemalt üks välisreis vähemalt ühe ööbimisega)

e)

Lühikesed reisid (st on sooritatud vähemalt üks reis ühe kuni kolme ööbimisega)

f)

Pikad reisid (st on sooritatud vähemalt üks reis nelja või enama ööbimisega)

g)

Pikad riigisisesed reisid (st on sooritatud vähemalt üks riigisisene reis nelja või enama ööbimisega, kuid ei ole sooritatud nelja või enama ööbimisega välisreise)

h)

Pikad välisreisid (st on sooritatud vähemalt üks välisreis nelja või enama ööbimisega, kuid ei ole sooritatud nelja või enama ööbimisega riigisiseseid reise)

i)

Pikad riigisisesed reisid ja välisreisid (st on sooritatud vähemalt üks riigisisene reis nelja või enama ööbimisega ning vähemalt üks välisreis nelja või enama ööbimisega)

1.

Sugu

2.

Vanuserühm

3.

[vabatahtlik] Haridustase

4.

[vabatahtlik] Tööhõive

5.

[vabatahtlik] Leibkonna sissetuleku suurus

Isiklikel eesmärkidel reiside jaotus kestuse ja sihtkoha järgi ühendatakse sotsiaaldemograafilise jaotusega.

B.   Kolme aasta tagant esitatavate andmete raames edastatavad muutujad ja jaotused

Muutujad

Jaotus peamiste põhjuste kaupa, miks ei ole võrdlusaastal turismis isiklikul eesmärgil reisimisega osaletud (vastajad võivad nimetada mitu põhjust)

Sotsiaaldemograafiline jaotus

1.

Selliste vähemalt 15-aastaste residentide arv, kes ei ole võrdlusaasta jooksul turismis isiklikul eesmärgil reisimisega osalenud (st ei ole võrdlusaastal sooritanud ühtki vähemalt ühe ööbimisega isiklikul eesmärgil reisi)

a)

Rahalised põhjused (puhkusereiside jaoks ei ole raha, ei saa endale puhkust lubada)

b)

Vaba aja puudumine perekondlike kohustuste tõttu

c)

Vaba aja puudumine töö- või õppimisega seotud kohustuste tõttu

d)

Tervislikud põhjused või piiratud liikumisvõime

e)

Eelistus jääda koju, puudub motivatsioon reisimiseks

f)

Turvalisus

g)

Muud põhjused

1.

Sugu

2.

Vanuserühm

3.

[vabatahtlik] Haridustase

4.

[vabatahtlik] Tööhõive

5.

[vabatahtlik] Leibkonna sissetuleku suurus

Jaotus turismis isiklikul eesmärgil reisimisega osalemata jätmise peamiste põhjuste järgi ühendatakse sotsiaaldemograafilise jaotusega.

Kolme aasta tagant esitatavate muutujate puhul on esimene võrdlusaasta 2013.

C.   Sotsiaaldemograafilise jaotuse puhul kohaldatav liigitus

1)   Sugu: mees, naine.

2)   Vanuserühm: alla 15-aastased [vabatahtlik], 15–24-aastased, 25–34-aastased, 35–44-aastased, 45–54-aastased, 55–64-aastased, üle 65-aastased, kusjuures tuleb summeerida vanuserühmad 25–44 ja 45–64.

3)   Haridustase: põhiharidus (ISCED 0, 1 või 2), keskharidus (ISCED 3 või 4), kõrgharidus (ISCED 5 või 6).

4)   Tööhõive: töötab (töötaja või füüsilisest isikust ettevõtja), töötu, üliõpilane (või õpilane), muu mittetöötav.

5)   Leibkonna sissetuleku suurus: kvartiilides.

2.   jagu

REISID JA REISE SOORITANUD KÜLASTAJAD

A.   Edastatavad muutujad

 

Muutujad

Edastatav liigitus

Perioodilisus

1.

Reisi alguskuu

 

Igal aastal

2.

Reisi kestus ööbimiste arvuna

 

Igal aastal

3.

[Ainult välisreiside kohta] Reisi kestus: ööbimiste arv oma riigi piires

 

Kolme aasta tagant

4.

Peamine sihtriik

Vastavalt käesoleva määruse artikli 10 kohaselt koostatud metoodikajuhendis esitatud riikide loetelule

Igal aastal

5.

Reisi põhieesmärk

a)

Isiklikul eesmärgil reis: vaba aja veetmine, lõõgastus või puhkus

b)

Isiklikul eesmärgil reis: sugulaste ja sõprade külastamine

c)

Isiklikul eesmärgil reis: muu (nt palverännak, ravi jm)

d)

Ametireis/ärireis

Igal aastal

6.

[Ainult isiklikel eesmärkidel reisid] Sihtkoha liik, lubatud mitu vastust

a)

Linn

b)

Rannik

c)

Maakoht (sh järve kallas, jõgi jms)

d)

Kruiisilaev

e)

Mäestik (mägismaa, künkad jms)

f)

Muu

Kolme aasta tagant

7.

[Ainult isiklikel eesmärkidel reisid] Laste osalus reisiseltskonnas

a)

Jah

b)

Ei

Kolme aasta tagant

8.

Peamine transpordiliik

a)

Õhutransport (regulaar- või tellimuslennud või muud lennuteenused)

b)

Veetransport (liinilaevad ja praamid, kruiisilaevad, lõbusõidulaev, renditud laev jms)

c)

Raudteetransport

d)

Bussitransport (regulaarvedu või graafikuväline vedu)

e)

Mootorsõiduk (isiklik või renditud)

f)

Muu (nt jalgratas)

Igal aastal

9.

Peamine majutusviis

a)

Üüritud majutus: hotellid või muud sarnased majutusettevõtted

b)

Üüritud majutus: laagriplatsid ja haagissuvilate parkimisplatsid (mitte alalise elukohana kasutatavad)

c)

Üüritud majutus: muu üüritud majutus (terviseteenuseid pakkuvad ettevõtted, matkamajad, jahisadamad jms)

d)

Mitte-üüritud majutus: endale kuuluv puhkeotstarbeline eluruum

e)

Mitte-üüritud majutus: sugulaste või sõprade poolt tasuta pakutav majutus

f)

Mitte-üüritud majutus: muu mitte-üüritud majutus

Igal aastal

10.

Reisi broneerimine: reisikorraldaja või reisibüroo teenuste kasutamine peamise transpordivahendi broneerimiseks

a)

Jah

b)

Ei

c)

Ei oska öelda

Kolme aasta tagant

11.

Reisi broneerimine: reisikorraldaja või reisibüroo teenuste kasutamine peamise majutusviisi broneerimiseks

a)

Jah

b)

Ei

c)

Ei oska öelda

Kolme aasta tagant

12.

[Ainult reiside puhul, kus peamise transpordivahendi või peamise majutusviisi broneerimiseks ei ole kasutatud reisikorraldaja ega reisibüroo teenuseid] Reisi broneerimine (iseseisvalt)

a)

Teenused broneeriti vahetult teenusepakkujalt

b)

Broneeringut ei olnud vaja

Kolme aasta tagant

13.

Reisi broneerimine: pakettreis

a)

Jah

b)

Ei

Kolme aasta tagant

14.

Reisi broneerimine: peamise transpordivahendi broneerimine Interneti kaudu

a)

Jah

b)

Ei

c)

Ei oska öelda

Kolme aasta tagant

15.

Reisi broneerimine: peamise majutusviisi broneerimine Interneti kaudu

a)

Jah

b)

Ei

c)

Ei oska öelda

Kolme aasta tagant

16.

Üksikturisti transpordiga seotud reisikulud

 

Igal aastal

17.

Üksikturisti majutusega seotud reisikulud

 

Igal aastal

18.

[vabatahtlik] Ühe turisti kulutused reisi vältel toidule ja joogile restoranides ja kohvikutes

 

Igal aastal

19.

Muud üksikturisti reisi ajal tehtud kulud, märkida eraldi (19a): kestvuskaubad ja väärisesemed

 

Igal aastal

20.

Külastaja profiil: sugu järgmise liigituse kohaselt:

a)

Mees

b)

Naine

Igal aastal

21.

Külastaja profiil: vanus täisaastates

 

Igal aastal

22.

Külastaja profiil: elukohariik

 

Igal aastal

23.

[vabatahtlik] Külastaja profiil: haridustase

a)

Põhiharidus (ISCED 0, 1 või 2)

b)

Keskharidus (ISCED 3 või 4)

c)

Kõrgharidus (ISCED 5 või 6)

Igal aastal

24.

[vabatahtlik] Külastaja profiil: tööhõive

a)

Töötab (töötaja või füüsilisest isikust ettevõtja)

b)

Töötu

c)

Üliõpilane (või õpilane)

d)

Muu mittetöötav

Igal aastal

25.

[vabatahtlik] Külastaja profiil: leibkonna sissetulek kvartiilides

 

Igal aastal

B.   Vaatluse ulatuse piirang

Vaatlus hõlmab kõiki vähemalt 15-aastaste või vanemate residentide vähemalt ühe ööbimisega reise väljaspool nende tavapärast elukeskkonda, mis lõppesid vaatlusperioodi jooksul. Andmeid alla 15-aastaste elanike kohta võib esitada eraldi ja vabatahtlikult.

C.   Perioodilisus

1)

Selliste kolme aasta tagant esitatavate muutujate ja kategooriate puhul, mis on loetletud punkti A alapunktides 3, 6 ja 7, on esimene võrdlusaasta 2013.

2)

Selliste kolme aasta tagant esitatavate muutujate ja kategooriate puhul, mis on loetletud punkti A alapunktides 10 kuni 15, on esimene võrdlusaasta 2014.

3.   jagu

ÜHEPÄEVA-KÜLASTUSED

A.   Iga-aastaste andmete raames edastatavad muutujad ja jaotused (ühepäeva-külastused välisriiki)

Muutujad

[vabatahtlik]

Jaotused

[vabatahtlik]

Sotsiaaldemograafiline jaotus

1.

Isiklikel eesmärkidel välisriiki sooritatud ühepäeva-külastuste arv

2.

Ametialastel eesmärkidel välisriiki sooritatud ühepäeva-külastuste arv

a)

sihtriigi alusel

1.

Sugu

2.

Vanuserühm

3.

Haridustase

4.

Tööhõive

5.

Leibkonna sissetulek

3.

Kulutused isiklikel eesmärkidel välisriiki sooritatud ühepäeva-külastuste ajal

4.

Kulutused ametialastel eesmärkidel välisriiki sooritatud ühepäeva-külastuste ajal

a)

sihtriigi alusel

b)

kulutuste liigi alusel: transport, sisseostud, restoranid/kohvikud, muu

B.   Kolme aasta tagant esitatavate andmete raames edastatavad muutujad ja jaotused (riigisisesed ühepäeva-külastused)

Muutujad

[vabatahtlik]

Jaotused

[vabatahtlik]

Sotsiaaldemograafiline jaotus

1.

Isiklikel eesmärkidel sooritatud riigisiseste ühepäeva-külastuste arv

2.

Ametialastel eesmärkidel sooritatud riigisiseste ühepäeva-külastuste arv

 

1.

Sugu

2.

Vanuserühm

3.

Haridustase

4.

Tööhõive

5.

Leibkonna sissetulek

3.

Kulutused isiklikel eesmärkidel sooritatud riigisiseste ühepäeva-külastuste ajal

4.

Kulutused ametialastel eesmärkidel sooritatud riigisiseste ühepäeva-külastuste ajal

a)

kulutuste liigi alusel: transport, sisseostud, restoranid/kohvikud, muu

C.   Sotsiaaldemograafilise jaotuse puhul kohaldatav liigitus

Sotsiaaldemograafilise jaotuse puhul kohaldatakse käesoleva lisa 1. jao punktis C esitatud liigitust.

D.   Vaatluse ulatuse piirang

Vaatlus hõlmab kõiki vähemalt 15-aastaste või vanemate residentide ühepäeva-külastusi, mis toimusid väljapoole nende tavapärast elukeskkonda. Andmeid alla 15-aastaste elanike kohta võib esitada eraldi ja vabatahtlikult.

E.   Perioodilisus ja esimene vaatlusperiood

1)

Punktis A loetletud andmed ühepäeva-külastuste kohta edastatakse kord aastas, tuues eraldi välja eelmise kalendriaasta kõik neli kvartalit. Esimene vaatlusperiood algab 1. jaanuaril 2014.

2)

Punktis B loetletud andmed ühepäeva-külastuste kohta edastatakse iga kolme aasta tagant, tuues eraldi välja eelmise kalendriaasta kõik neli kvartalit. Esimene vaatlusperiood algab 1. jaanuaril 2015. Andmete esitamine on vabatahtlik ainult esimesel vaatlusperioodil.


Top